Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-09-11 U POMORSKOJ NESREĆI KOD UVALE DOBREČ STRADAO KOTORANIN ZORAN NIKOLIĆ
Poginuo skiper, posada spasena
Poginuo skiper, posada spasena
Biv­ši pred­sjed­nik Je­dri­li­čar­skog klu­ba (JK) „La­hor” iz Ko­to­ra Zo­ran Ni­ko­lić po­gi­nuo je ju­če u po­mor­skoj ne­sre­ći, ka­da se nje­go­va je­dri­li­ca „Tromb”, zbog ja­kog ju­žnog vje­tra, na­su­ka­la na ula­zu u Bo­ku ko­tor­sku, iz­me­đu uva­la Do­breč i Ža­nji­ca. Tro­je čla­no­va po­sa­de je­dri­li­ce u ne­sre­ći ni­su po­vri­je­đe­ni, ali su zbog sta­nja ja­kog šo­ka, na­kon što ih je br­zim gli­serom Por­to Mon­te­ne­gra sa sti­je­na eva­ku­i­sa­la eki­pa Slu­žbe za­šti­te i spa­sa­va­nja (SZS) Ti­vat, me­di­cin­ski zbri­nu­ti u ti­vat­skom Do­mu zdra­vlja. Ti­je­lo ne­sreć­nog Ni­ko­li­ća, ko­ji je bio is­ku­sni je­dri­li­čar pod či­jim su pa­tro­na­tom po­ni­kle ge­ne­ra­ci­je mla­dih je­dri­li­ča­ra u ko­tor­skom „La­ho­ru”, iz­vu­če­no je iz mo­ra ne­što po­sli­je 16 ča­so­va, po­tvr­dio je „Da­nu” in­spek­tor si­gu­r­no­sti po­mo­r­ske plo­vid­be Luč­ke ka­pe­ta­ni­je Ko­tor Želj­ko Lom­par, ko­ji je lič­no uče­stvo­vao u toj ak­ci­ji.
– U ak­ci­ju je bio uklju­čen i he­li­kop­ter, ko­ji je po­ku­ša­vao da iz­vu­če ti­je­lo, ali ni­je uspio jer je te­ren bio to­tal­no ne­pri­stu­pa­čan. Va­lo­vi su bi­li pre­ko če­ti­ri me­tra vi­si­ne i ni­je bi­lo šan­si ni da mu pri­đe­mo ni sa jed­nim gli­se­rom. Ti­je­lu na­stra­da­log smo on­da uspje­li pri­ći gu­me­nim čam­cem, iz­vu­kli ga iz mo­ra, i tran­spor­to­va­li mor­skim pu­tem do oba­le gdje ga je pre­u­ze­la po­li­ci­ja. Što se ti­če pre­ži­vje­lih, oni su re­la­tiv­no br­zo tran­spor­to­va­ni u ti­vat­ski Dom zdra­vlja, i ni­su za­do­bi­li po­vre­de opa­sne po ži­vot. Oni su u sta­nju šo­ka, ta­ko da ni­sam sa­da mo­gao da ih is­pi­tu­jem – iz­ja­vio je Lom­par za „Dan”.
On je re­kao da su ko­tor­ski je­dri­li­ča­ri pri­li­kom ne­sre­će bi­li na prob­noj vo­žnji za re­ga­tu. Na­i­me, u su­bo­tu je tre­ba­lo da se odr­ži re­ga­ta tri ostr­va, ali je ona od­lo­že­na zbog ne­vre­me­na. Ko­to­ra­ni su ju­če oko 14 sa­ti kre­nu­li na tre­ning, to­kom ko­jeg je, pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma, pu­kao jar­bol po­vri­je­div­ši Ni­ko­li­ća ta­ko da je smrt­no stra­dao, i iz­ba­cio ga sa jah­te u mo­re.
– Ova ne­sre­ća do­go­di­la se na po­zi­ci­ji gdje je pri­je ne­ko­li­ko go­di­na pao voj­ni he­li­kop­ter. Svi čla­no­vi po­sa­de je­dri­li­ce bi­li su čla­no­vi Je­dri­li­čar­skog klu­ba „La­hor”, bi­lo ih je če­tvo­ro, od ko­jih je dvo­je lju­di pli­va­lo, ali ni­su ni­šta mo­gli po­mo­ći. Je­dri­li­ca se na sti­je­na­ma skroz uni­šti­la – re­kao je in­spek­tor Lom­par.
Ti­je­lo na­stra­da­log, ko­ji tek tre­ba bi­ti zva­nič­no iden­ti­fi­ko­van, upu­će­no je na ob­duk­ci­ju u Kli­nič­ki cen­tar u Pod­go­ri­cu, a da­ljom is­tra­gom bi­će usta­no­vlje­ne sve okol­no­sti usled ko­jih je do­šlo do ove te­ške tra­ge­di­je.
B.M. - Ž.K. - Z.Š.

Is­ku­sni je­dri­li­čar
Ni­ko­lić je u Ko­to­ru bio po­znat kao du­go­go­di­šnji is­ku­sni je­dri­li­čar. U svo­joj du­go­go­di­šnjoj ka­ri­je­ri bra­nio je bo­je „La­ho­ra” na broj­nim do­ma­ćim i me­đu­na­rod­nim re­ga­ta­ma. Bio je omi­ljen u klu­bu ko­ji je vo­dio vi­še go­di­na, a ba­vio se pri­vat­nim bi­zni­som.

  • Hronika
    Ranije - Hronika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"