Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-09-11 NOVI DETALJI IZ ISTRAGE O UBISTVU IVANA NEDOVIĆA I RANJAVANJU MILIĆA ŠAKOVIĆA
Auto nabavljen u Beču, sumnja pala na „kavčane”
Auto nabavljen u Beču, sumnja pala na „kavčane”
Pre­li­mi­nar­ni re­zul­ta­ti is­tra­ge o ubi­stvu Iva­na Ne­do­vi­ća i ra­nja­va­nju Mi­li­ća Mi­nje Ša­ko­vi­ća uka­zu­ju na sum­nju da je auto­mo­bil ko­ji je ko­ri­šćen u aten­ta­tu naj­vje­ro­vat­ni­je ku­pljen u Austri­ji. Iako je broj ša­si­je iz­bri­san, po­je­di­ni tra­go­vi na­vo­de na sum­nju da je si­vi „BMW” ko­ji su ko­ri­sti­le ubi­ce na­ba­vljen u Austri­ji, te da su u na­bav­ci uče­stvo­va­li vje­ro­vat­no čla­no­vi „ka­vač­kog kla­na”. Iz po­li­ci­je, u ci­lju da­lje is­tra­ge, ni­je­su že­lje­li da sa­op­šta­va­ju vi­še de­ta­lja u ve­zi sa po­ri­je­klom vo­zi­la, osim da je ima­lo austrij­ske re­gi­star­ske ozna­ke.
Ova po­li­cij­ska sa­zna­nja po­tvr­đu­ju da je mo­tiv na­pa­da upra­vo na­sta­vak ob­ra­ču­na dva ko­tor­ska kla­na.
Pod­go­ri­ča­nin Ivan Ne­do­vić ubi­jen je u pe­tak oko 13 sa­ti, a nje­gov pri­ja­telj Mi­lić Mi­nja Ša­ko­vić te­ško je ra­njen ka­da je na njih ne­po­zna­ti na­pa­dač is­pa­lio ra­fal iz auto­mat­ske pu­ške. Mar­ko Ša­ko­vić, ko­ji je bio sa nji­ma u lo­ka­lu, ni­je po­vri­je­đen. Oni su sje­dje­li u ka­fi­ću „Auto Ze­ta”, ko­ji se na­la­zi u okvi­ru ga­ra­ža za teh­nič­ke pre­gle­de u Pod­go­ri­ci.
Di­rek­tor Ur­gent­nog cen­tra Ner­min Ab­dić sa­op­štio je da je Ne­do­vić u Urg­ent­ni do­ve­den bez zna­ko­va ži­vo­ta i da su lje­ka­ri mo­gli sa­mo da kon­sta­tu­ju smrt.
Ša­ko­vić je pri­mljen sa pro­strel­nim ra­na­ma u pred­je­lu grud­nog ko­ša. Oče­vi­ci na­pa­da tvr­de da je na­pa­dač iza­šao iz si­vog „BMW” stra­nih re­gi­star­skih ozna­ka, ko­ji je na mo­me­nat za­stao bli­zu lo­ka­la. Ma­ski­ra­ni na­pa­dač je pri­šao i kroz sta­klo ka­fi­ća is­pa­lio ra­fal u Ša­ko­vi­ća i Ne­do­vi­ća. Po­tom se vra­tio u vo­zi­lo na mje­sto su­vo­za­ča i po­bje­gli su sa li­ca mje­sta.
Ka­sni­je po­pod­ne in­spek­to­ri kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je pro­na­šli su za­pa­lje­ni auto­mo­bil i auto­mat­sku pu­šku ko­ja je ko­ri­šće­na u na­pa­du na Ne­do­vi­ća i Ša­ko­vi­ća. I iz auto­mo­bi­la i sa pu­ške su iz­u­ze­ti broj­ni tra­go­vi me­đu ko­ji­ma i DNK, ka­ko se vje­ru­je, vi­še li­ca.
Ti tra­go­vi mo­gli bi is­tra­ži­te­lji­ma bi­ti od ve­li­ke po­mo­ći u ra­svje­tlja­va­nju ovog zlo­či­na.
Po­li­ci­ja vje­ru­je da je me­ta na­pa­da bio Mi­nja Ša­ko­vić zbog ve­za sa Pod­go­ri­ča­ni­nom Ste­va­nom Sta­ma­to­vi­ćem i vo­đa­ma „ška­ljar­skog kla­na”.
Njih dvo­ji­ca bli­ska su čla­no­vi­ma „ška­ljar­skog kla­na” na či­jem če­lu su Ko­to­ra­ni Jo­van i Igor Vu­ko­tić i Igor De­do­vić, a ko­ji su u ra­tu sa „ka­vač­kim kla­nom”. U su­ko­bu ta dva kla­na ubi­je­no je naj­ma­nje 15 lju­di, pa po­li­ci­ja sum­nja da se i u ovom slu­ča­ju ra­di o na­stav­ku ob­ra­ču­na za­ra­će­nih stra­na.
Po­li­ci­ja je ura­di­la bez­bjed­no­snu pro­cje­nu i po­ja­ča­la mje­re bez­bjed­no­sti u od­no­su na bra­ću Mi­nju i Mar­ka Ša­ko­vi­ća. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, iz Cen­tra bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca su u vi­še na­vra­ta upo­zo­ra­va­li Ša­ko­vi­ća da mu pri­je­ti li­kvi­da­ci­ja.
M.D.

Pre­tre­si
u Austri­ji

Za po­li­ci­ju je po­seb­no in­te­re­san­tan po­da­tak da je vo­zi­lo ko­je je ko­ri­šće­no u zlo­či­nu na­ba­vlje­no naj­vje­ro­vat­ni­je u Austri­ji, gdje se, pre­ma po­sled­njim in­for­ma­ci­ja­ma slu­žba bez­bjed­no­sti, kri­ju vo­đe „ka­vač­kog kla­na”. Ne­dav­no je austrij­ska po­li­ci­ja, a po do­ja­vi ko­le­ga iz Cr­ne Go­re, pre­tre­sa­la vi­še obje­ka­ta ko­je su u Be­ču ko­ri­sti­li „kav­ča­ni”. Me­đu­tim, ta­da ni­ko od njih ni­je pro­na­đen.
  • Hronika
    Ranije - Hronika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"