Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-09-12 RADOSAV LJEŠKOVIĆ TREBA 21. SEPTEMBRA DA SE JAVI NA IZDRŽAVANJE ZATVORSKE KAZNE U ZIKS-U
Komandant SAJ-a iduće nedjelje ide na robiju
Komandant SAJ-a iduće nedjelje ide na robiju Lješković je dobio poziv za izdržavanje zatvorske kazne od pet mjeseci i 21. septembra ide u Zavod za izvršenje krivičnih sankcija, rekao je njegov advokat Zdravko Begović, dodajući da nakon toga nema zakonskih prepreka za njegov povratak u službu Lica osuđena do pet mjeseci mogu se vratiti u službu ako ta služba pokaže interesovanje za njegovim daljim angažmanom. Kada je lice osuđeno na šest ili više mjeseci onda mu po Zakonu o radu automatski prestaje radni odnos u toj službi, pojasnio je Begović
Su­spen­do­va­ni ko­man­dant Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce Ra­do­sav Lje­ško­vić mo­ra se ja­vi­ti na iz­dr­ža­va­nje za­tvor­ske ka­zne 21. sep­tem­bra, po­tvr­dio je u iz­ja­vi za „Dan” nje­gov advo­kat Zdrav­ko Be­go­vić, do­da­ju­ći da će se nje­gov bra­nje­nik oda­zva­ti po­zi­vu.
– Lje­ško­vić je do­bio po­ziv za iz­dr­ža­va­nje za­tvor­ske ka­zne od pet mje­se­ci i 21. sep­tem­bra ide u Za­vod za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja – re­kao je Be­go­vić.
Na pi­ta­nje da li je bi­lo po­zi­va iz MUP-a da se vra­ti u slu­žbu, Be­go­vić je ka­zao da ne­ma ni­ka­kvih smet­nji da se Lje­ško­vić vra­ti na sta­ru funk­ci­ju.
– Li­ca osu­đe­na do pet mje­se­ci mo­gu se vra­ti­ti u slu­žbu ako ta slu­žba po­ka­že in­te­re­so­va­nje za nje­go­vim da­ljim an­ga­žma­nom. Ka­da je li­ce osu­đe­no na šest ili vi­še mje­se­ci, on­da mu po Za­ko­nu o ra­du auto­mat­ski pre­sta­je rad­ni od­nos u toj slu­žbi – po­ja­snio je Be­go­vić.
Lje­ško­vić je osu­đen zbog pri­kri­va­nja ime­na ba­ti­na­ša ko­ji su raz­bi­ja­li de­mon­stra­ci­je De­mo­krat­skog fron­ta.
Tu­ži­la­štvo je za­klju­či­lo da je Lje­ško­vić sa­či­nio za­jed­nič­ki iz­vje­štaj o upo­tre­bi sred­sta­va pri­nu­de sa još 54 pri­pad­ni­ka te je­di­ni­ce na­kon pro­te­sta De­mo­krat­skog fron­ta 24. ok­to­bra 2015. go­di­ne, i ti­me svje­sno pre­kr­šio pro­pi­se i od jav­no­sti sa­krio pri­pad­ni­ke SAJ-a ko­ji su mu­či­li i zlo­sta­vlja­li gra­đa­ne na­kon raz­bi­ja­nja de­mon­stra­ci­ja.
Su­spen­do­va­ni ko­man­dant SAJ-a je mo­gao bi­ti osu­đen na ka­znu za­tvo­ra od tri mje­se­ca do pet go­di­na.
Vi­je­će Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci ne­dav­no je po­tvr­di­lo pre­su­du ko­jom je Lje­ško­vić ogla­šen kri­vim jer je svje­sno sa­krio iden­ti­tet sa­jo­va­ca ko­ji su bru­tal­no pre­bi­li gra­đa­ne na ne­ko­li­ko lo­ka­ci­ja u Pod­go­ri­ci na­kon raz­bi­ja­nja pro­te­sta DF-a.
Pr­vo­ste­pe­nu pre­su­du iz­re­kla je su­di­ja Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci Želj­ka Jo­vo­vić. Ona je Lje­ško­vi­ća ogla­si­la kri­vim za kri­vič­no dje­lo po­moć uči­ni­o­cu po­sli­je iz­vr­še­nog kri­vič­nog dje­la.
Su­di­ja Jo­vo­vić je u obra­zlo­že­nju pre­su­de na­ve­la da je za sud ne­pri­hva­tlji­va tvrd­nja Lje­ško­vi­ća da ni­je pri­krio ime­na slu­žbe­ni­ka ko­ji su pri­mi­je­ni­li ne­za­ko­ni­tu si­lu pre­ma gra­đa­ni­ma, te da je iz me­di­ja sa­znao da je Mar­ti­no­vić pre­tu­čen. Pod­sje­ti­la je da su o ovom do­ga­đa­ju svi me­di­ji iz­vje­šta­va­li, ali i da je Lje­ško­vić kao ko­man­dant bio du­žan da zna o ak­tiv­no­sti­ma je­di­ni­ce na či­jem če­lu se na­la­zi. Ta­ko­đe, iz­ja­va mu je kon­tra­dik­tor­na, jer je tvr­dio da spor­ne no­ći ni­je znao da su nje­go­vi slu­žbe­ni­ci ba­ti­na­li gra­đa­ne, ali je iz­ja­vio i da su iste no­ći odr­ža­li sa­sta­nak na ko­jem je tra­žio da sa­jov­ci ka­žu ko je od njih pri­mje­nji­vao sred­stva pri­nu­de.
Od­bra­na okri­vlje­nog je, pre­ma ocje­ni su­da, neo­bjek­tiv­na, sra­ču­na­ta i kon­tra­dik­tor­na.
– Lje­ško­vić je ne pred­u­zi­ma­ju­ći rad­nje ko­je je bio du­žan da oba­vi sa­krio ime­na slu­žbe­ni­ka SAJ-a ko­ji su na tri lo­ka­ci­je pre­tu­kli gra­đa­ne Mi­lo­ra­da Mi­ja Mar­ti­no­vi­ća, An­dri­ju Ra­či­ća, Mar­ka Ra­ko­če­vi­ća, Dar­ka Šće­pa­no­vi­ća, Bra­ni­mi­ra Vuk­če­vi­ća i Mom­či­la Ba­ra­ni­na – na­vo­di se u obra­zlo­že­nju pre­su­de.
Su­di­ja Jo­vo­vić je obra­zla­žu­ći pre­su­du ob­ja­sni­la da je Lje­ško­vić znao da su pri­pad­ni­ci SAJ-a pre­ma gra­đa­ni­ma ne­za­ko­ni­to pri­mi­je­ni­li sred­stva pri­nu­de, a da je on dao la­žne po­dat­ke o okol­no­sti­ma iz­vr­še­nja tog kri­vič­nog dje­la.
Na­i­me, su­prot­no za­kon­skim pro­pi­si­ma, Lje­ško­vić je do­zvo­lio da 54 pri­pad­ni­ka SAJ-a sa­či­ne za­jed­nič­ki iz­vje­štaj o pri­mje­ni sred­sta­va pri­nu­de nad Mar­ti­no­vi­ćem. On je ta­kav iz­vje­štaj, sa ne­tač­nim i ne­pot­pu­nim in­for­ma­ci­ja­ma, pot­pi­sao i pre­dao na­čel­ni­ku Cen­tra bez­bjed­no­sti Pod­go­ri­ca. Me­đu­tim, shod­no pro­pi­si­ma, sa­jov­ci su tre­ba­li da sa­či­ne po­seb­ne iz­vje­šta­je sa svim de­ta­lji­ma o pri­mje­ni sred­sta­va pri­nu­de, a Lje­ško­vić je kao nad­re­đe­ni tre­ba­lo da se iz­ja­sni o nji­ma i oci­je­ni da li je pri­mje­na si­le bi­la oprav­da­na.
Osim to­ga, ka­ko je „Dan” ra­ni­je ob­ja­vio, sa­jov­ci u za­jed­nič­kom iz­vje­šta­ju ni­je­su na­ve­li de­ta­lje o pri­mje­ni sred­sta­va pri­nu­de pre­ma svim gra­đa­ni­ma za ko­je je utvr­đe­no da su ih pre­tu­kli u no­ći iz­me­đu 24. i 25. ok­to­bra 2015. go­di­ne.
Pri­li­kom iz­ri­ca­nja ka­zne sud je uzeo u ob­zir olak­ša­va­ju­će okol­no­sti po okri­vlje­nog, da ra­ni­je ni­je osu­đi­van i nje­go­ve po­ro­dič­ne pri­li­ke. Ote­ža­va­ju­ća okol­nost bi­la je ta što su nje­go­vom od­go­vor­no­šću ne­i­den­ti­fi­ko­va­ni slu­žbe­ni­ci MUP-a ko­ji su na­ni­je­li po­vre­de ne­ko­li­ci­ni gra­đa­na.
Su­di­ja je u obra­zlo­že­nju na­ve­la da je to­kom po­stup­ka ne­sum­nji­vo utvr­đe­no da su sa­jov­ci po­či­ni­li kri­vič­na dje­la mu­če­nje i zlo­sta­vlja­nje, a da je Lje­ško­vić uči­nio da osta­nu neo­t­kri­ve­ni.M.V.RAK­ČE­VIĆ


Po­tvr­đe­na kri­vi­ca

Kri­vi­ca Lje­ško­vi­ća po­tvr­đe­na je i iz­ja­vom nje­go­vog za­mje­ni­ka Mir­ka Ba­no­vi­ća, ko­ji je svje­do­če­ći na su­du re­kao da je na­ve­de­ni sa­sta­nak or­ga­ni­zo­van po­što su sa­zna­li da su gra­đa­ne pre­bi­li pri­pad­ni­ci SAJ-a. Na tom sa­stan­ku, ka­zao je Ba­no­vić, is­pi­ti­va­ni su na okol­no­sti ba­ti­na­nja Mar­ti­no­vi­ća i mla­di­ća u Zla­tar­skoj uli­ci, za šta Lje­ško­vić na­vod­no ni­je ni znao. Kri­vi­ca Lje­ško­vi­ća do­ka­za­na je na osno­vu is­ka­za gra­đa­na ko­je su sa­jov­ci pre­tu­kli, kao i na osno­vu svje­do­če­nja oče­vi­da­ca.
  • Hronika
    Ranije - Hronika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"