Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Kvorum obnovio stare podjele * Presrećna sam, prekidam štrajk * Statis ne može da gradi * Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Ako ne znaš šta ćeš * Farsa i spinovanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, Centar za demokratsku tranziciju:
Partijama ne odgovara da se na izborima pojave građani, zato je odbijen naš predlog da se uvedu individualne kandidature.

Vic Dana :)

Šta je Isus rekao Crnogorcima prije nego što je razapet na krst?
- Ne radite ništa dok se ne vratim.

Perica:
- Mama, hoćemo li u zoološkom vidjeti i rodu?
Mama:
- Naravno,Perice.
Perica:
- Super! Baš me zanima hoće li me prepoznati!


Upisao se Perica da trenira plivanje, i kaže treneru posle nekoliko minuta:
- Idem ja kući.
- A zašto ?
- Pa, nisam više žedan!


Stoje Perica i Jovica na aerodromu.
Jovica:
- Perice kako bre teroristi kradu avione kad su ogromni?
Perica:
- Ne kradu oni avione dok su na zemlji, nego dok su na nebu onako malecki.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-10-11 PLJEVALJSKO TUŽILAŠTVO POKRENULO ISTRAGU PROTIV ADVOKATA ZORICE NOVAKOVIĆ
Po dva puta naplatila 21 predmet
Novaković Po dva puta naplatila 21 predmet U toku je policijsko prikupljanje podataka, koje će potom najvjerovatnije vještačiti vještak ekonomske struke – saopšteno je iz pljevaljskog tužilaštva
Osnov­ni dr­žav­ni tu­ži­lac u Plje­vlji­ma Mi­li­vo­je Tom­čić po­kre­nuo je is­tra­gu pro­tiv advo­ka­ta Zo­ri­ce No­va­ko­vić zbog sum­nje da je od dr­ža­ve vi­še pu­ta na­pla­ti­la tro­ško­ve za 21 pred­met. Tu­ži­la­štvo je po­stu­pa­lo po kri­vič­noj pri­ja­vi ko­ju je pro­tiv No­va­ko­vi­će­ve u apri­lu ove go­di­ne pod­ni­je­la jav­ni iz­vr­ši­telj Sne­ža­na Be­go­vić. U pri­ja­vi se na­vo­di da je No­va­ko­vi­će­va na­pla­tom istih pred­me­ta vi­še pu­ta ošte­ti­la dr­žav­ni bu­džet za oko 50.000 eura.
– U to­ku je po­li­cij­sko pri­ku­plja­nje po­da­ta­ka, ko­je će po­tom naj­vje­ro­vat­ni­je vje­šta­či­ti vje­štak eko­nom­ske stru­ke – sa­op­šte­no je iz plje­valj­skog tu­ži­la­štva, uz na­po­me­nu da po ovoj pri­ja­vi po­stu­pa­ju kao i po sva­koj dru­goj – kraj­nje ozbilj­no i pre­ci­zno.
U pri­ja­vi ko­ja je pro­tiv No­va­ko­vi­će­ve pod­ni­je­ta još u apri­lu na­vo­di se da je ona u vi­še slu­ča­je­va po dva pu­ta na­pla­ći­va­la ne­ke pred­me­te u ko­ji­ma je bi­la an­ga­žo­va­na kao advo­kat. Sum­nja se da je an­ga­žman u jed­nom pred­me­tu na­pla­ti­la čak tri pu­ta. U plje­valj­skom tu­ži­la­štvu već mje­se­ci­ma če­ka­ju da po­li­ci­ja pri­ku­pi po­dat­ke, da vje­šta­ci eko­nom­ske stru­ke ka­žu svo­je, pa da od­lu­če da li će bi­ti po­dig­nut op­tu­žni pred­met.
U po­ku­ša­ju da ne­što vi­še sa­zna­mo o ovom slu­ča­ju, kon­tak­ti­ra­li smo sa Zo­ri­com No­va­ko­vić, ali je ona od­bi­la da bi­lo šta ka­že.
– Ne že­lim da ko­men­ta­ri­šem i ne­moj­te me zva­ti po ovom pi­ta­nju – ka­za­la nam je No­va­ko­vi­će­va.
Ona ni­je od­go­vo­ri­la ni na pi­ta­nja ko­ja smo joj upu­ti­li na njen zva­nič­ni mejl. No­va­ko­vi­će­va je ra­ni­je za me­di­je sa­op­šti­la da je gre­škom vr­ši­la na­pla­tu i tom pri­li­kom je op­tu­ži­la jav­nog iz­vr­ši­te­lja da je na nje­mu kri­vi­ca zbog to­ga što ni­je vo­dio ra­ču­na o bro­ju na­pla­ta, već je nje­ne za­htje­ve pro­sle­đi­vao dva pu­ta ili čak tri pu­ta.
Ka­ko smo ne­zva­nič­no sa­zna­li u tu­ži­la­štvu, uko­li­ko joj dru­ga na­pla­ta ne bi pro­šla kod jed­nog iz­vr­ši­te­lja, No­va­ko­vi­će­va bi od­la­zi­la kod dru­gog ka­ko bi ne­ki od pred­me­ta na­pla­ti­la dva pu­ta.
Plje­valj­sko tu­ži­la­štvo je pri­ja­vu pro­tiv No­va­ko­vi­će­ve, zbog vi­si­ne nov­ča­nog iz­no­sa, naj­pri­je pro­sli­je­di­lo Spe­ci­jal­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu, ali ju je spe­ci­jal­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić opet vra­tio osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu, ko­ji je po­kre­nuo is­tra­žne rad­nje.
Za­ni­mlji­vo je da je jav­ni iz­vr­ši­telj Sne­ža­na Be­go­vić pri­ku­pi­la po­dat­ke za pri­ja­vu, a da plje­valj­ska po­li­ci­ja taj dio po­sla ni­je uspje­la da od­ra­di.
Zo­ri­ca No­va­ko­vić je ra­ni­je bi­la su­di­ja Osnov­nog su­da u Plje­vlji­ma, ali je pod­ni­je­la ostav­ku na su­dij­sku funk­ci­ju, a po­tom je po­če­la da ra­di kao advo­kat.
B. Je.


Vje­šta­ci na po­te­zu

Po­li­ci­ja i tu­ži­la­štvo is­tra­žu­ju da li je No­va­ko­vi­će­va u još ne­kim pred­me­ti­ma po­stu­pa­la ne­za­ko­ni­to. U is­tra­gu su uklju­če­ni i vje­šta­ci, ko­ji bi tre­ba­lo da utvr­de ta­čan iz­nos za ko­ji je ošte­ćen bu­džet.


Za­štit­nik imo­vin­sko­prav­nih od­no­sa bez od­go­vo­ra

U po­ku­ša­ju da sa­zna­mo šta je po ovom pi­ta­nju pred­u­zeo za­štit­nik imo­vin­sko­prav­nih in­te­re­sa Cr­ne Go­re, pro­sli­je­di­li smo mu pi­ta­nja na zva­nič­nu adre­su. Me­đu­tim, i po­red obe­ća­nja da će­mo do­bi­ti od­go­vo­re, oni ni­je­su sti­gli.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"