Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Kvorum obnovio stare podjele * Presrećna sam, prekidam štrajk * Statis ne može da gradi * Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Ako ne znaš šta ćeš * Farsa i spinovanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, Centar za demokratsku tranziciju:
Partijama ne odgovara da se na izborima pojave građani, zato je odbijen naš predlog da se uvedu individualne kandidature.

Vic Dana :)

Šta je Isus rekao Crnogorcima prije nego što je razapet na krst?
- Ne radite ništa dok se ne vratim.

Perica:
- Mama, hoćemo li u zoološkom vidjeti i rodu?
Mama:
- Naravno,Perice.
Perica:
- Super! Baš me zanima hoće li me prepoznati!


Upisao se Perica da trenira plivanje, i kaže treneru posle nekoliko minuta:
- Idem ja kući.
- A zašto ?
- Pa, nisam više žedan!


Stoje Perica i Jovica na aerodromu.
Jovica:
- Perice kako bre teroristi kradu avione kad su ogromni?
Perica:
- Ne kradu oni avione dok su na zemlji, nego dok su na nebu onako malecki.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika ŽALBA OPŠTINE HERCEG NOVI PROTIV SUDIJE ANDRIJE MAROJEVIĆA ZBOG KONFLIKTA INTERESA
Svom kumu dosudio stan
Ognjenović Svom kumu dosudio stan Predstavnici hercegnovske opštine su prijavili sudiju Andriju Marojevića da je izdao privremenu mjeru kojom im zabranjuje da promijene odluku o dodjeli stana načelniku Centra bezbjednosti Herceg Novi Petru Ognjanoviću
Skup­šti­na op­šti­ne Her­ceg No­vi ulo­ži­la je žal­bu vi­je­ću Osnov­nog su­da u tom gra­du na od­lu­ku su­di­je An­dri­je Ma­ro­je­vi­ća ko­jom im je za­bra­nje­no da iz­mi­je­ne od­lu­ku o uče­šću Op­šti­ne u rje­ša­va­nju stam­be­nih pi­ta­nja dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka. Vi­je­će je pri­hva­ti­lo nji­ho­vu žal­bu i vra­ti­lo pred­met pred pr­vo­ste­pe­ni su­d.
Pred­stav­ni­ci her­ceg­nov­ske op­šti­ne su pri­ja­vi­li su­di­ju Ma­ro­je­vi­ća da je iz­dao pri­vre­me­nu mje­ru ko­jom im za­bra­nju­je da pro­mi­je­ne od­lu­ku o do­dje­li sta­na nje­go­vom ku­mu i na­čel­ni­ku Cen­tra bez­bjed­no­sti Her­ceg No­vi Pe­tru Og­nje­no­vi­ću. Ra­ni­ja lo­kal­na upra­va je do­ni­je­la od­lu­ku da se Og­nje­no­vi­ću do­di­je­li stan, a da osta­li dr­žav­ni slu­žbe­ni­ci i na­mje­šte­ni­ci apli­ci­ra­ju pod uslo­vom da kva­drat sta­na pla­ća­ju po 700 eura. Taj uslov ni­je va­žio i za Og­nje­no­vi­ća, pa je no­va lo­kal­na upra­va pla­ni­ra­la da po­ni­šti ta­kvu od­lu­ku. O to­me je ra­ni­je Skup­šti­nu oba­vi­je­stio gra­do­na­čel­nik Ste­van Ka­tić.
– Sma­tra­ju­ći da je sud do­no­še­njem ova­kve pri­vre­me­ne mje­re po­stu­pio su­prot­no Usta­vu i za­ko­nu i upleo se u nad­le­žno­sti lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve, Op­šti­na Her­ceg No­vi pod­ni­je­la je pri­go­vor. Vi­je­će Osnov­nog su­da u Her­ceg No­vom je na­kon to­ga uki­nu­lo pri­vre­me­nu mje­ru – ka­zao je Ka­tić.
U rje­še­nju vi­je­ća Osnov­nog su­da na­ve­de­no je da je pr­vo­ste­pe­ni sud za­šao u pot­pu­no­sti iz­van nad­le­žno­sti re­dov­nog su­da, za­di­ru­ći u pi­ta­nja ko­ja se od­no­se na uprav­ni po­stu­pak.
Osim to­ga, vi­je­će u rje­še­nju po­tvr­đu­je da se pr­vo­ste­pe­nim rje­še­njem su­da, u ob­li­ku u ko­jem je do­ne­se­no, re­me­ti rad pred­stav­nič­kog or­ga­na je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve i prin­cip po­dje­le vla­sti, od­no­sno ustav­ne ka­te­go­ri­je, što je ne­do­zvo­lje­no.
– Ima­mo po­da­tak da je su­di­ja Osnov­nog su­da u Her­ceg No­vom An­dri­ja Ma­ro­je­vić, ko­ji je do­nio pri­vre­me­nu mje­ru, jed­no od za­in­te­re­so­va­nih li­ca ko­ja su apli­ci­ra­la za ku­po­vi­nu sta­na po po­volj­ni­jim uslo­vi­ma u na­ve­de­nim objek­ti­ma, zbog če­ga sma­tra­mo da je isti mo­rao bi­ti iz­u­zet iz po­stu­pa­nja po pred­lo­gu za od­re­đi­va­nje pri­vre­me­ne mje­re – is­ta­kao je Ka­tić i do­dao da ima­ju in­for­ma­ci­ju i da je su­di­ja u ku­mov­skim i pri­ja­telj­skim od­no­si­ma sa na­čel­ni­kom CB Her­ceg No­vi.
U rje­še­nju o pri­vre­me­noj mje­ri broj 02-7-711-15/2017, u ko­je je „Dan” imao uvid, su­di­ja Ma­ro­je­vić na­vo­di da se za­bra­nju­je Op­šti­ni Her­ceg No­vi da pred­u­zi­ma rad­nje ko­je mo­gu na­ni­je­ti šte­tu, to je­ste za­bra­nju­je se da iz­bri­še iz­mje­nu čla­na 3 stav 2 ko­ja se od­no­si na od­u­zi­ma­nje pra­va na do­dje­lu sta­na Og­nje­no­vi­ću.
Ma­ro­je­vić je ova­kvu od­lu­ku do­nio post­pu­pa­ju­ći po pred­lo­gu Pe­tra Og­nje­no­vi­ća.
Osnov­ni sud u Her­ceg No­vom, u vi­je­ću sa­sta­vlje­nom od su­di­je Ve­sne Ga­zdić, Di­ja­ne Dra­gi­šić i Jo­va­na J. Stan­ko­vi­ća, do­nio je rje­še­nje ko­jim usva­ja pri­go­vor Op­šti­ne Her­ceg No­vi i uki­da pri­vre­me­nu mje­ru. Zbog to­ga je ovaj po­stu­pak vra­ćen pr­vo­ste­pe­nom su­du na od­lu­či­va­nje.
Iz her­ceg­nov­ske vla­sti ob­ja­šnja­va­ju da je je­di­na mo­guć­nost bi­la iz­mje­na od­lu­ke o do­je­li sta­na Og­njeno­vi­ću, ali uz raz­ma­tra­nje i mo­guć­no­sti da na­ve­de­no li­ce ne osta­ne bez mo­guć­no­sti za rje­ša­va­nje stam­be­nog pi­ta­nja po po­vla­šće­nim uslo­vi­ma. Pod­sje­ća­ju da su osnov­nom od­lu­kom ras­po­re­đe­ne 44 stam­be­ne je­di­ni­ce, iako je či­ta­va do­ku­men­ta­ci­ja ko­jom se ras­po­la­že od po­čet­ka gla­si­la na 48 ras­po­lo­ži­vih stam­be­nih je­di­ni­ca. Tu gre­šku je no­va lo­kal­na vlast is­pra­vi­la, pa je u ras­po­dje­lu uvr­sti­la i slu­žbe­ni­ke JPU „Na­ša ra­dost“ Her­ceg No­vi.
Ina­če, od­lu­kom o uče­šću Op­šti­ne Her­ceg No­vi u rje­ša­va­nju stam­be­nih pi­ta­nja dr­žav­nih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka pred­vi­đe­na je do­dje­la sta­no­va po po­volj­nim uslo­vi­ma, a ko­ji su u vla­sni­štvu pred­u­ze­ća DOO „MBD in­vest”. Tom od­lu­kom je omo­gu­će­na ku­po­vi­na sta­no­va po po­vla­šće­nim uslo­vi­ma od 700 eura po me­tru kva­drat­nom. Pred­vi­đe­na je do­dje­la 30 sta­no­va za po­tre­be sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je pro­svjet­nih rad­ni­ka, 11 sta­no­va za po­tre­be sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je Cen­tra bez­bjed­no­sti Her­ceg No­vi, je­dan stan za po­tre­be Do­ma zdra­vlja u tom gra­du, dva sta­na za pra­vo­sud­ne or­ga­ne i če­ti­ri sta­na za JPU „Na­ša ra­dost” Her­ceg No­vi. Ka­ko se na­vo­di u od­lu­ci, uko­li­ko se za od­re­đe­ni broj stam­be­nih je­di­ni­ca ne pri­ja­vi do­vo­ljan broj li­ca, sta­no­vi će bi­ti na­knad­no ras­po­re­đe­ni.
M.V.RAKČEVIĆ


Og­njeno­vić i Marojević bez odgovora

Ka­ko bi­smo pro­vje­ri­li in­fo­rma­ci­je her­ceg­nov­ske lo­kal­ne upra­ve, po­ku­ša­li smo da stu­pi­mo u kon­takt sa nače­l­ni­kom cen­tra bez­bjed­no­sti Her­ceg No­vi Pe­trom Og­nje­no­vi­ćem. On se ni­je ja­vljao na na­še po­zi­ve, a od­go­vo­re na pi­ta­nja ko­ja smo mu upu­ti­li ni­je­smo do­bi­li ni pre­ko Upra­ve po­li­ci­je.
Ni sudija Marojević nije odgovarao na naše pozive. Stupili smo u kontakt i sa portparolom suda u Herceg Novom, Bobanom Dubljevićem, koji uprkos obećanju da će nam obezbijediti kontakt sa sudijom, to nije učinio.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"