Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-11-12 NIKŠIĆANIN DARKO JANJIĆ (34) U ZATVORU POČEO ŠTRAJK GLAĐU I ŽEĐU
Uprava mi ugrožava bezbjednost i zdravlje
Janjić Uprava mi ugrožava bezbjednost i zdravlje U petak ujutru vođen je kod doktora i mjerenjem tjelesne težine je utvrđeno da je za poslednja dva dana izgubio dva kilograma. Njegovo zdravstveno stanje se dodatno pogoršalo juče, od kada mu se u urinu pojavila krv – tvrdi Žana Janjić
Nik­ši­ća­nin Dar­ko Ja­njić (34), ko­ji u Za­vo­du za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja Spuž (ZIKS) iz­dr­ža­va dvo­mje­seč­nu ka­znu za­tvo­ra, od po­ne­djelj­ka štraj­ku­je gla­đu i že­đu jer su mu, ka­ko tvr­di nje­go­va po­ro­di­ca, ugr­o­že­ni zdra­vlje i bez­bjed­nost.
Ka­ko je is­pri­ča­la nje­go­va su­pru­ga Ža­na, Ja­njić je kra­jem av­gu­sta, a to­kom pret­hod­nog neo­sno­va­nog pri­tvo­ra u is­tra­žnom za­tvo­ru ZIKS-a, imao hit­ni ope­ra­tiv­ni za­hvat u Kli­nič­kom cen­tru(KC) Pod­go­ri­ca, gdje je li­je­čen do 15. sep­tem­bra, na­kon če­ga su lje­ka­ri pre­po­ru­či­li po­se­ban, di­je­tal­ni na­čin is­hra­ne i sva­ko­dnev­nu šet­nju, što mu u za­tvo­ru ni­je omo­gu­će­no.
– Lje­kar iz ZIKS-a je 19. sep­tem­bra pred­lo­žio i sta­ci­o­nar za mog su­pru­ga, što ta­ko­đe ni­je is­po­što­va­no. Upr­kos nje­go­vom zdrav­stve­nom sta­nju, pro­tiv nje­ga je u me­đu­vre­me­nu vo­đen di­sci­plin­ski po­stu­pak, to­kom ko­jeg mu je od­re­đe­no se­dam da­na bo­rav­ka u sa­mi­ci, a što se pri­mje­nju­je od utor­ka. Lje­kar iz KC Mi­ljan Zin­do­vić je kon­tak­ti­rao sa lje­ka­ri­ma iz za­tvo­ra i re­kao im da je Dar­ko i na­kon ope­ra­ci­je u ži­vot­noj opa­sno­sti. On je na­pi­sao iz­vje­štaj u ko­jem je na­veo šta je po­treb­no u tom po­sto­pe­ra­tiv­nom po­stup­ku, ali u ZIKS-u to uop­šte ni­je­su is­po­što­va­li. Us­kra­će­na mu je neo­p­hod­na di­je­tal­na hra­na, kao i sva­ko­dnev­na šet­nja – is­pri­ča­la je Ja­nji­će­va su­pru­ga.
Njen su­prug je u sa­mi­ci od 7.no­vem­bra zbog te­le­fo­na, ko­ji, ka­ko tvr­di, i ni­je nje­gov.
– Dan ra­ni­je je po­čeo štrajk gla­đu i že­đu jer će mu bez šet­nje od hra­ne blo­ki­ra­ti sto­mak i po­no­vo će bi­ti u ve­li­kom zdrav­stve­nom pro­ble­mu. U pe­tak uju­tru vo­đen je kod dok­to­ra i mje­re­njem tje­le­sne te­ži­ne je utvr­đe­no da je za po­sled­nja dva da­na iz­gu­bio dva ki­lo­gra­ma. Nje­go­vo zdrav­stve­no sta­nje se do­dat­no po­gor­ša­lo ju­če, od ka­da mu se u uri­nu po­ja­vi­la krv – is­ta­kla je Ža­na Ja­njić.
Ona tvr­di da je nje­nom su­pru­gu ugro­že­na i bez­bjed­nost od slu­žbe­ni­ka ZIKS-a.
– Pri­je ne­ko­li­ko da­na, stra­ža­ri su ga iz­ve­li iz sa­mi­ce, okru­ži­li ga i vi­ka­li na nje­ga. Sve je to mo­glo da vi­di dva­de­se­tak za­tvo­re­ni­ka, a si­gur­na sam da po­sto­je i snim­ci sa vi­deo-nad­zo­ra. Sto­ga oprav­da­no stra­hu­je­mo i za nje­go­vu bez­bjed­nost – ka­za­la je Ja­nji­će­va.
Nje­gov advo­kat Dra­gan Mi­trić upu­tio je za­htjev Mi­ni­star­stvu prav­de da mu se, s ob­zi­rom na zdrav­stve­no sta­nje, uki­ne sa­mi­ca, ali to ni­je odo­bre­no.
Advo­kat Mi­trić upu­tio je i do­pis om­bud­sma­nu od ko­jeg tra­ži da pre­du­zme ade­kvat­ne mje­re po pi­ta­nju nje­go­vog bra­nje­ni­ka. Ka­ko je na­veo, Ja­nji­ću se ne omo­gu­ća­va ade­kva­tan me­di­cin­ski tret­man zbog če­ga je za dva­de­set da­na iz­gu­bio na te­ži­ni šest ki­lo­gra­ma.
–U tom pe­ri­o­du imao je zdrav­stve­nih pro­ble­ma, pa i po­red vi­še za­htje­va za pru­ža­nje lje­kar­ske po­mo­ći, tek mu je na­kon 6.ok­to­bra omo­gu­ćen pre­gled u Kli­nič­kom cen­tru, a za­tim i da­na 13. ok­to­bra, ka­da mu je od­re­đe­na te­ra­pi­ja i li­je­če­nje u sta­ci­o­na­ru, a lje­kar u ZIKS-u je 7. ok­to­bra u svom iz­vje­šta­ju po­no­vo pred­lo­žio sta­ci­o­nar za osu­đe­nog. I po­red pred­lo­že­nog li­je­če­nja, Dar­ku Ja­nji­ću ni­je omo­gu­će­no li­je­če­nje u sta­ci­o­na­ru, već mu je to­kom iz­dr­ža­va­nja za­tvor­ske ka­zne us­kra­će­na ade­kvat­na zdrav­stve­na za­šti­ta, či­me je ugro­že­no nje­go­vo zdra­vlje, a po­seb­no to­kom bo­rav­ka u sa­mi­ci, što mo­že do­ve­sti do ozbilj­nih zdrav­stve­nih kom­pli­ka­ci­ja – uka­zao je Mi­trić u obra­ća­nju om­bud­sma­nu.B.B.


Upra­va za­tvo­ra: Ja­njić ni­je ugro­žen

Iz Upra­ve ZIKS-a sa­op­šti­li su da je Ja­njić 28. av­gu­sta ope­ri­san, a 7. sep­tem­bra ot­pu­šten sa li­je­če­nja, ka­da je kon­sta­to­va­no je da je po­sto­pe­ra­tiv­ni tok ure­dan.
– Na­kon ne­dje­lju da­na, na za­ka­za­nom kon­trol­nom pre­gle­du u KCCG kon­sta­to­va­no je da je ra­na ured­no za­ra­sla.
Za­tvor­ski lje­kar je na­kon ka­sni­jeg pre­gle­da pred­lo­žio sta­ci­o­nar, ali ZIKS ni­je po­stu­pio u skla­du s tim pred­lo­gom jer je utvr­đe­no da bi na taj na­čin po­ten­ci­jal­no mo­gla bi­ti ugro­že­na nje­go­va bez­bjed­nost jer je bio u su­ko­bu sa za­tvo­re­ni­kom ko­ji je ra­ni­je smje­šten u sta­ci­o­nar­nu so­bu, kao i sa od­re­đe­nim za­tvo­re­ni­ci­ma smje­šte­nim u po­lu­o­tvo­re­nom odje­lje­nju na pri­ze­mlju.
Či­nje­ni­ca da ni­je smje­šten u sta­ci­o­nar­nu so­bu ni na ko­ji na­čin ni­je od uti­ca­ja na spro­vo­đe­nje pro­pi­sa­nog zdrav­stve­nog tret­ma­na za­tvo­re­ni­ka D.J. Da­lje, ime­no­va­ni za­tvo­re­nik ostva­ru­je pra­vo na re­dov­nu šet­nju u tra­ja­nju od dva sa­ta dnev­no, što je u skla­du sa pre­po­ru­kom lje­ka­ra ko­ja se od­no­si na sva­ko­dnev­nu vi­še­sat­nu šet­nju. Sma­tra­mo po­treb­nim na­ve­sti da su pro­tiv za­tvo­re­ni­ka D. J. u krat­kom pe­ri­o­du na­kon pri­vo­đe­nja na iz­dr­ža­va­nje ka­zne pod­ni­je­te tri pri­ja­ve za po­kre­ta­nje di­sci­plin­skog po­stup­ka zbog te­žih di­sci­plin­skih pre­kr­ša­ja – sa­op­šti­li su iz ZIKS-a.
Is­ta­kli su da se Ja­njić za vri­je­me bo­rav­ka u sa­mi­ci na­la­zi pod kon­stant­nim vi­deo-nad­zo­rom i sva­ko­dnev­no ga pre­gle­da za­tvor­ski lje­kar.
– Iz ras­po­lo­ži­ve me­di­cin­ske do­ku­men­ta­ci­je za­tvo­re­ni­ka mo­že se za­klju­či­ti da je sta­bil­nog zdrav­stve­nog sta­nja. Da­na 10.11.2017. go­di­ne za­tvo­re­nik D. J. stu­pio je u štrajk gla­đu i zbog to­ga se od stra­ne za­tvor­skih lje­ka­ra kon­ti­nu­i­ra­no pra­ti nje­go­vo zdrav­stve­no sta­nje – na­ve­li su iz ZIKS-a.
Tvr­de i da ni­je tač­no da je Ja­njić imao pro­blem sa slu­žbe­ni­ci­ma za­tvo­ra i da mu je od njih ugro­že­na bez­bjed­nost.

  • Hronika
    Ranije - Hronika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"