Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Djecu saslušavali, novinaru „Dana” prijetili * Do posla preko knjižice DPS-a * Vlada se zadužuje još 300 miliona * Prijavila da su joj majku tukli u Domu * Stotine mrtvih, na hiljade povrijeđenih * Odnosi Rusije i Turske potpuno obnovljeni * Zaspala je Miona, a umrli smo mi…
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, EVROPSKI KOMESAR:
Evropska komisija posebnu pažnju posvećuje vladavini prava, posebno u zemljama kao što je Crna Gora, koja pregovara o pristupanju Evropskoj uniji.

Vic Dana :)

Dovela žena sina u policiju i kaže:
– Želim da moj sin bude policajac!
– A zašto gospođo?
– Pa, zato što je glup.
– Morate to dokazati!
Žena na to reče malome:
– Sine, idi vidi da li je mama napolju!
Dijete otrči vani, a policajac će na to:
– Pa, stvarno je glup, mogao je vidjeti kroz prozor!

Posle smrti, saobraćajac stigne kod Boga. Bog ga pita:
– Sine moj, reci ti meni jesi li činio dobra ljudima?
– Jesam, odgovara saobraćajac.
– A jesi li činio zla?
– Dešavalo se.
– E, pa kad je tako, evo, ispred tebe su dva puta. Jedan vodi u pakao, drugi u raj. Biraj kojim ćeš.
A, policajac će:
– Bože, a mogu li ja da ostanem ovdje na raskrsnici?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-11-13 POLICIJA ISPITUJE TEŽAK INCIDENT U LOVNIČKIM ŠUMAMA KOD ROŽAJA
Kolege držao na nišanu da bi spriječio kontrolu
Kolege držao na nišanu da bi spriječio kontrolu Kontrolor Remzo Ibrahimović obavijestio je direktora Uprave za šume da je prilikom kontrole sječe u lovničkim šumama inženjer Ismet Grlić na njega potezao pištolj i vrijeđao ga
In­že­njer u Upra­vi za šu­me – Pod­ruč­na je­di­ni­ca Ro­ža­je Ismet Gr­lić iza­zvao je te­žak in­ci­dent ka­da je po­te­gao pi­štolj na ko­le­gu Rem­za Ibra­hi­mo­vi­ća, in­že­nje­ra za za­šti­tu šu­ma. Do in­ci­den­ta je do­šlo na pro­sto­ru lov­nič­kih šu­ma, ka­da su Ibra­hi­mo­vić i Ra­fet Da­cić, kon­tro­lor, po­ku­ša­li da iz­vr­še kon­tro­lu ra­da Gr­li­ća na do­zna­ka­ma iz pret­hod­ne go­di­ne u lov­nič­kim šu­ma­ma. Pre­ma ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma iz Upra­ve za šu­me PJ Ro­ža­je, Gr­lić je ko­le­gi Ibra­hi­mo­vi­ću pret­hod­no upu­tio niz psov­ki i uvre­da, a za­tim po­te­gao oruž­je na nje­ga ali ga je u na­mje­ri da pu­ca iz va­tre­nog oruž­ja na Ibra­hi­mo­vi­ća spri­je­čio Da­cić. Iz po­li­ci­je je „Da­nu” po­tvr­đe­no da je u lov­nič­koj šu­mi do­šlo do ne­mi­lih sce­na, od­no­sno do po­te­za­nja va­tre­nog oruž­ja od stra­ne Gr­li­ća uz pri­jet­nju da će pre­su­di­ti ko­le­gi uko­li­ko na­sta­vi da kon­tro­li­še nje­gov rad.
Iz iz­vo­ra bli­skih po­li­ci­ji i Upra­vi za šu­me – PJ Ro­ža­je „Da­nu” je re­če­no da su Ibra­hi­mo­vić i Da­cić po­ku­ša­li da iz­vr­še kon­tro­lu ozna­če­nih sta­ba­la na ime kon­ce­si­o­na­ra Su­lje Mu­ri­ća iz se­la Do­nja Lov­ni­ca. Ka­ko na­vo­di naš sa­go­vor­nik, Mu­ri­ću je ozna­če­na sje­ča od ukup­no 500 ku­bi­ka sta­ba­la u lov­nič­kim šu­ma­ma. On tvr­di da mu je ru­ko­vod­stvo PJ Ro­ža­je na če­lu sa Fa­ru­kom Ka­la­čem omo­gu­ći­lo sje­ču još do­dat­nih 430 ku­bi­ka, ko­je je Mu­rić tre­bao da po­si­je­če i na­vod­no pre­da svo­jim po­slo­dav­ci­ma.
Ibra­hi­mo­vić ni­je de­man­to­vao ni­ti po­tvr­dio na­šu in­for­mci­ju da je Gr­lić po­te­gao pi­štolj na nje­ga. On ni­je že­lio da da­je iz­ja­ve o ovom in­ci­den­tu iako je o de­ta­lji­ma tog do­ga­đa­ju ko­ji se zbio u lov­nič­kim šu­ma­ma pi­smom oba­vi­je­stio di­rek­to­ra Upra­ve za šu­me Nu­sre­ta Ka­la­ča.
Je­dan od na­ših sa­go­vor­ni­ka iz PJ Ro­ža­je je kon­sta­to­vao da je sta­nje u ro­žaj­skim šu­ma­ma ha­o­tič­no.
– Gdje god kre­ne­mo da ra­di­mo ta­mo je ha­os ži­vi. Ovoj pljač­ki ne mo­že da se sta­ne na kraj, jer je ovo ne­za­u­sta­vljiv pro­ces – kon­sta­to­vao je naš sa­go­vor­nik iz PJ Ro­ža­je.
Da bi za­ta­ška­li i pri­kri­li in­ci­dent, ka­ko sa­zna­je­mo, an­ga­žo­va­ni su lju­di bli­ski PJ Ro­ža­je ko­ji ra­de na po­mi­re­nju Gr­li­ća sa Ibra­hi­mo­vi­ćem.
Ina­če, Fa­ruk Ka­lač, ko­jeg je na­kon vi­še od 20 go­di­na ru­ko­vo­đe­nja Upra­vom za šu­me – PJ Ro­ža­je sa te funk­ci­je smi­je­nio mi­ni­star Pe­tar Iva­no­vić, zbog enorm­ne sje­če i de­va­sta­ci­je šu­ma, ovih da­na je po­no­vo za­u­zeo ru­ko­vo­de­ću po­zi­ci­ju u ovoj in­sti­tu­ci­ji. Pro­tiv nje­ga je SDT po­kre­nu­lo is­tra­gu u pred­me­tu for­mi­ra­nom zbog pljač­ke na hi­lja­de ku­bi­ka šu­me. Me­đu­tim, mi­ni­star po­ljo­pri­vre­de Mi­lu­tin Si­mo­vić je Ka­la­ča po­no­vo po­sta­vio na ru­ko­vo­de­ću funk­ci­ju. Spe­ci­jal­ni dr­žav­ni tu­ži­lac je ne­dav­no za­pli­je­ni­lo do­ku­men­ta­ci­ju PJ Ro­ža­je, a od ta­da­šnje še­fi­ce ove in­sti­tu­ci­je Ner­mi­ne Šbo­vić uzeo is­kaz.
Ša­bo­vi­će­va je tom pri­li­kom ka­za­la da je na­kon do­la­ska na du­žnost še­fa PJ Ro­ža­je utvr­di­la broj­ne ne­pra­vil­no­sti u po­slo­va­nju u pret­hod­nom pe­ri­o­du.
Na mi­li­on­sku pljač­ku ko­ja se de­si­la kra­jem 2014. i po­čet­kom 2015. go­di­ne u bać­ko-be­snič­kim šu­ma­ma ra­ni­je je uka­zao ta­da­šnji di­rek­tor Upra­ve za šu­me Mir­sad Nur­ko­vić. Za pljač­ku iz­vr­še­nu šver­co­va­nim če­ki­ći­ma u po­me­nu­tom ata­ru, ka­da je, po tvrd­nja­ma Nur­ko­vi­ća, bes­prav­no po­si­je­če­no 1.380 ku­bi­ka drv­ne ma­se, od­no­sno 664 sta­bla, tu­ži­la­štvo je po­kre­nu­lo po­stu­pak pro­tiv dva lu­ga­ra. Nur­ko­vić je u ra­ni­joj iz­ja­vi za „Dan” ovu sje­ču oka­rak­te­ri­sao kri­mi­na­lom. On je po­ja­snio da je po­sje­če­no 40 šle­pe­ra gra­đe te us­tvr­dio da ta sje­ča vri­jed­na na sto­ti­ne hi­lja­da eura ni­je mo­gla pro­ći bez zna­nja od­go­vor­nih u PJ Ro­ža­je.
Je­dan od biv­ših rad­ni­ka u PJ Ro­ža­je je ka­zao da se pla­ši da jav­no go­vo­ri o pljač­ki šu­ma u ko­ji­ma, ka­ko je na­veo, „vla­da ru­svaj”. On je kao po­zna­va­lac pri­li­ka u po­me­nu­toj usta­no­vi za enorm­nu bes­prav­nu sje­ču sta­ba­la op­tu­žio šu­mar­sku in­spek­ci­ju i kon­tro­lo­re.
– To je uigra­na eki­pa ko­ja za­jed­no sa kon­ce­si­o­na­ri­ma ro­va­ri šu­ma­ma ko­je su do te­me­lja de­va­sti­ra­li. Sta­bla se si­je­ku ne­mi­li­ce, a pa­nje­vi se ču­pa­ju iz ze­mlje ili se ma­ski­ra­ju na raz­ne na­či­ne ka­ko bi pri­kri­li kri­mi­nal. Si­gu­ran sam da kon­ce­si­o­na­ri ko­ji ima­ju svu po­treb­nu me­ha­ni­za­ci­ju, si­je­ku ba­rem po­lo­vi­nu vi­še od do­zna­če­nih sta­ba­la, a po či­joj do­zvo­li to ra­de, ja ne znam. Ne že­lim da mi po­mi­nje­te ime jer zbog ovih iz­ja­va ne­ko mo­že da me na­pad­ne a ja ni­sam ka­dar da se bra­nim – iz­ja­vio je naš sa­go­vor­nik.M.V.P.–V.Ra.


Pod­me­ta­nje

Ismet Gr­lić u iz­ja­vi za naš list je ka­zao da ni­je bi­lo ni­ka­kvog te­žeg in­ci­den­ta. To je je­dan od ko­le­ga iz­mi­slio ka­ko bi na­nio šte­tu dru­gim ko­le­ga­ma i me­ni. Ja­sno mi je oda­kle to do­la­zi, krat­ko je pro­ko­men­ta­ri­sao Gr­lić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"