Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Djecu saslušavali, novinaru „Dana” prijetili * Do posla preko knjižice DPS-a * Vlada se zadužuje još 300 miliona * Prijavila da su joj majku tukli u Domu * Stotine mrtvih, na hiljade povrijeđenih * Odnosi Rusije i Turske potpuno obnovljeni * Zaspala je Miona, a umrli smo mi…
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, EVROPSKI KOMESAR:
Evropska komisija posebnu pažnju posvećuje vladavini prava, posebno u zemljama kao što je Crna Gora, koja pregovara o pristupanju Evropskoj uniji.

Vic Dana :)

Dovela žena sina u policiju i kaže:
– Želim da moj sin bude policajac!
– A zašto gospođo?
– Pa, zato što je glup.
– Morate to dokazati!
Žena na to reče malome:
– Sine, idi vidi da li je mama napolju!
Dijete otrči vani, a policajac će na to:
– Pa, stvarno je glup, mogao je vidjeti kroz prozor!

Posle smrti, saobraćajac stigne kod Boga. Bog ga pita:
– Sine moj, reci ti meni jesi li činio dobra ljudima?
– Jesam, odgovara saobraćajac.
– A jesi li činio zla?
– Dešavalo se.
– E, pa kad je tako, evo, ispred tebe su dva puta. Jedan vodi u pakao, drugi u raj. Biraj kojim ćeš.
A, policajac će:
– Bože, a mogu li ja da ostanem ovdje na raskrsnici?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-11-14 NIKŠIĆANIN DOBIO POZIV ZA SASLUŠANJE U TUŽILAŠTVU U OKVIRU ISTRAGE O LIKVIDACIJI U KOTORU
Mandića saslušavaju o ubistvu Lenca
Mjesto ubistva Mandića saslušavaju o ubistvu Lenca Klijent me je obavijestio da je dobio poziv da u tužilaštvu da iskaz u svojstvu svjedoka. On je ranije inspektorima ispričao da o tom slučaju nema nikakva saznanja jer je na dan ubistva bio na groblju – kazao je za „Dan” advokat Ratko Pantović
Nik­ši­ća­nin Ni­ko­la Man­dić da­nas će u Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu bi­ti sa­slu­šan u okvi­ru is­tra­ge o ubi­stvu biv­šeg fud­ba­le­ra Go­ra­na Len­ca. Man­dić je i ra­ni­je da­vao is­kaz istim po­vo­dom , ka­da je u svoj­stvu gra­đa­ni­na sa­slu­šan u Odje­lje­nju bez­bjed­no­sti Ko­tor. Da­nas će na iste okol­no­sti is­kaz da­ti pred tu­ži­o­cem Ta­tja­nom Be­go­vić.
Is­tra­ži­te­lji su Man­di­ća oka­rak­terisa­li kao li­ce ko­je bi mo­glo ima­ti sa­zna­nja o ubi­stvu Len­ca jer je osum­nji­če­ni za tu li­kvi­da­ci­ju Ni­ko­la Mr­šić bio me­na­džer u lo­ka­lu u ko­jem je taj Nik­ši­ća­nin ra­dio kao ko­no­bar. Ta­ko­đe, Man­dić je brat od tet­ke ubi­je­nog Da­li­bo­ra Đu­ri­ća, pa nad­le­žni is­pi­tu­ju ovog Nik­ši­ćani­na i na te okol­no­sti jer je lo­kal u ko­jem su ra­di­li Mr­šić i on bio u vla­sni­štvu po­ro­di­ce Đu­rić.
Man­di­ćev advo­kat Rat­ko Pan­to­vić po­tvr­dio je za „Dan” da je nje­gov kli­jent pozvan na sa­slu­ša­nje u svoj­stvu svje­do­ka za ubi­stvo Len­ca.
– Kli­jent me je oba­vi­je­stio da je do­bio po­ziv da u tu­ži­la­štvu da is­kaz u svoj­stvu svje­do­ka. On je ra­ni­je in­spek­to­ri­ma is­pri­čao da o tom slu­ča­ju ne­ma ni­ka­kva sa­zna­nja jer je na dan ubi­stva bio na gro­blju, a ka­sni­je i na ruč­ku sa po­ro­di­com i pri­ja­te­lji­ma po­vo­dom obi­lje­žav­nja go­di­šnji­ce od smr­ti Dali­bo­ra Đu­ri­ća. Za te tvrd­nje ima naj­ma­nje 20 svje­do­ka ko­ji su ta­da bi­li sa njim – ka­zao je advo­kat Pan­to­vić.
Man­dić je ta­da tra­žio da na pi­ta­nja od­go­va­ra na po­li­gra­fu, što mu je i odo­bre­no.
– Ni­je­smo do­bi­li re­zul­ta­te po­li­grafa, ni bi­lo ko­jeg dru­gog vje­šta­če­nja – ka­zao je Pan­to­vić.
Man­dić je in­spek­to­ri­ma re­kao i da osum­nji­če­nog za ubi­stvo Mr­ši­ća po-zna­je sa­mo iz lo­ka­la u ko­jem je ra­dio pri­je dvi­je go­di­ne.
Man­dić se na me­ti po­li­ci­je na­šao i pri­je ne­ko­li­ko da­na ka­da su pre­tre­sa­ne ku­će bez­bjed­nosno in­ter­esant­nih li­ca i nji­ma bli­skih oso­ba. In­spek­tori su od ovog Nik­ši­ća­ni­na ta­da uze­li DNK na­laz.
Man­dić je na­kon sa­slu­ša­nja pu­šten na slo­bo­du iako je, ka­ko je „Da­nu” po­tvr­đe­no iz vi­še iz­vo­ra, pao na po­li­gra­fu. Na­vod­no, u pi­ta­nje je do­ve­den nje­gov is­kaz o kre­ta­nju u vri­je­me ubi­stva Len­ca.
Po­što in­spek­to­ri ni­je­su ima­li ma­te­ri­jal­nih do­ka­za pro­tiv Man­di­ća, a po­li­graf­sko is­pi­ti­va­nje se ne mo­že ko­ri­sti­ti kao do­kaz na su­du, bi­li su pri­mo­ra­ni da ga pu­ste na slo­bo­du. On je i da­lje pod ne­kom vr­stom nad­zo­ra po­li­ci­je ka­ko bi bi­lo spri­je­če­no da ode iz Cr­ne Go­re. „Da­nu” je iz po­li­ci­je sa­op­šte­no da po­sto­je od­re­đe­ne sum­nje u ovom slu­ča­ju, ali da one u ovom mo­men­tu ni­je­su pot­kri­je­plje­ne do­ka­zi­ma. Na­vo­de da in­ten­ziv­no ra­de na ra­svje­tlja­va­nju ovog zlo­či­na u ci­lju ot­kri­va­nja svih uče­sni­ka, a po­seb­no na­lo­go­dav­ca ubi­stva.
Član „ška­ljar­skog kla­na” Ni­ko­la Mr­šić glav­no­o­sum­nji­če­ni je za ubi­stvo Go­ra­na Len­ca u Ko­to­ru. Po­li­ci­ja je upra­vo nje­ga ozna­či­la kao di­rekt­nog iz­vr­ši­o­ca ubi­stva. On je uhap­šen iste no­ći, dva sa­ta po­sli­je ubi­stva, ali je na­kon sa­slu­ša­nja pu­šten na slo­bo­du i od ta­da my se gu­bi sva­ki trag.
Le­nac je pod­le­gao po­vre­da­ma 16. sep­tem­bra u bol­ni­ci u Ri­snu.
Po­li­ci­ja vje­ru­je da je ovaj zlo­čin po­ve­zan sa ra­tom ko­tor­skih kla­no­va iako ubi­je­ni mla­dić ni­je imao kri­mi­nal­ni do­si­je.
Ubi­jen je to­kom tre­nin­ga na po­moć­nom te­re­nu „Bo­ke­lja”, u tre­nut­ku dok je u dru­štvu pri­ja­te­lja na­mje­ra­vao da se od­mo­ri na klu­pi po­red sa­mog ula­za na fud­bal­ski sta­di­on.
Ubi­ca mu je pri­šao s le­đa i hlad­no­krv­no mu pu­cao u po­ti­ljak iz oruž­ja ko­je je ima­lo pri­gu­ši­vač. Po­tom je is­tr­čao sa sta­di­o­na i naj­vje­ro­vat­ni­je se uda­ljio uskim, neo­svi­je­tlje­nim pro­la­zom po­red za­pu­šte­nih mon­ta­žnih obje­ka­ta, u ne­po­sred­noj bli­zi­ni vi­so­ke mre­že ko­jom je sta­di­on ogra­đen. Po­li­ci­ja je taj te­ren na­kon ubi­stva de­talj­no pre­gle­dla u ci­lju iz­u­zi­ma­nja tra­go­va i pred­me­ta po­ve­za­nih sa ovim zlo­či­nom. Upra­vo su ta­da pro­na­đe­ni pred­me­ti bi­li trag na osno­vu ko­jeg je Ni­ko­la Mr­šić iden­ti­fi­ko­van kao iz­vr­ši­lac ubi­stva.
M.V.P.


Po­či­nje is­pi­ti­va­nje svje­do­ka

Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, u Vi­šem dr­žav­nom tu­ži­la­štvu na­red­nih da­na će bi­ti sa­slu­ša­no vi­še oso­ba u svoj­stvu gra­đa­na i svje­do­ka. Tu­ži­lac će po­no­vo uze­ti iz­ja­vu od naj­ma­nje de­set oso­ba ko­je je po­li­ci­ja is­pi­ti­va­la u no­ći ubi­stva Len­ca.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"