Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika POLICIJA PRETRESALA OBJEKTE I STANOVE ČLANOVA „ŠKALJARSKOG KLANA” NA ZVEZDARI I U SURČINU
Mršić umakao potjeri
Mršić Mršić umakao potjeri Mršić nije pronađen na lokacijama koje su provjeravane, ali su pronađeni tragovi koji ukazuju da je boravio u jednom objektu na Zvezdari
Srp­ska po­li­ci­ja iz­vr­ši­la je pre­tre­se na vi­še lo­ka­ci­ja u na­se­lju Sur­čin i na Zve­zda­ri zbog do­ja­ve da se ta­mo skri­va­ju pri­pad­ni­ci vi­še kri­mi­nal­nih gru­pa iz Cr­ne Go­re me­đu ko­ji­ma je i Ko­to­ra­nin Ni­ko­la Mr­šić, član „ška­ljar­skog  kla­na” osum­nji­čen za ubi­stvo  Go­ra­na Len­ca u Ko­to­ru. In­for­ma­ci­ju su do­bi­li od bez­bjed­no­snih slu­žbi ko­je pra­te dje­lo­va­nje tog kla­na na pod­ruč­ju Be­o­gra­da i No­vog Sa­da. Me­đu­tim, Mr­šić ni­je pro­na­đen na lo­ka­ci­ja­ma ko­je su pro­vje­ra­va­ne, ali su pro­na­đe­ni tra­go­vi ko­ji uka­zu­ju da je bo­ra­vio u jed­nom objek­tu na Zve­zda­ri. Iz Upra­ve po­li­ci­je „Da­nu” je sa­op­šte­no da sa­ra­đu­ju sa svi­ma u re­gi­o­nu i da pred­u­zi­ma­ju sve mje­re i rad­nje ka­ko bi ot­kri­li sve po­či­ni­o­ce kri­vič­nih dje­la. Oni po­seb­no is­ti­ču da će na­sta­vi­ti ak­ci­je u ci­lju efi­ka­sni­je bor­be pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa.
Mr­šić je osum­nji­čen da je li­kvi­di­rao Len­ca. On je uhap­šen iste no­ći, dva sa­ta po­sli­je ubi­stva, ali je na­kon sa­slu­ša­nja pu­šten na slo­bo­du.  Od ta­da my se gu­bi sva­ki trag, a po­li­ci­ja je vje­ro­va­la da ni­je iza­šao iz Cr­ne Go­re.
Iz po­li­ci­je su u vi­še na­vra­ta mo­li­li gra­đa­ne da uko­li­ko pri­mi­je­te Mr­ši­ća ili ima­ju in­for­ma­ci­ju o nje­go­vom kre­ta­nju i bo­rav­ku o to­me oba­vi­je­ste Upra­vu po­li­ci­je na bes­pla­tni broj 122 ili na bi­lo ko­ji dru­gi na­čin.
Le­nac je pod­le­gao po­vre­da­ma 16. sep­tem­bra u bol­ni­ci u Ri­snu od po­sle­di­ca ra­nja­va­nja na po­moć­nom sta­di­o­nu „Bo­ke­lja” u Ko­to­ru. On ni­je imao kri­mi­nal­ni do­si­je. Le­nac je li­kvi­di­ran to­kom tre­nin­ga, u tre­nut­ku dok je u dru­štvu pri­ja­te­lja na­mje­ra­vao da se od­mo­ri na klu­pi po­red sa­mog ula­za na fud­bal­ski sta­di­on.
Pre­ma svje­do­če­nju oče­vi­da­ca, nje­mu je ubi­ca pri­šao s le­đa i hlad­no­krv­no mu pu­cao u po­ti­ljak iz oruž­ja ko­je je ima­lo pri­gu­ši­vač.
Po­tom je is­tr­čao sa sta­di­o­na i naj­vje­ro­vat­ni­je se uda­ljio uskim, neo­svi­je­tlje­nim pro­la­zom po­red za­pu­šte­nih mon­ta­žnih obje­ka­ta, u ne­po­sred­noj bli­zi­ni vi­so­ke mre­že ko­jom je sta­di­on ogra­đen. Po­li­ci­ja je na­kon ubi­stva de­talj­no pre­tra­ži­la taj te­ren u ci­lju iz­u­zi­ma­nja tra­go­va i pred­me­ta po­ve­za­nih sa ovim zlo­či­nom.
Go­ran Le­nac je do­bro po­zna­vao Mr­ši­ća.  Na­i­me, njih dvo­ji­ca su se dru­ži­li kao dje­ca jer su obo­ji­ca ro­đe­ni u Ška­lja­ri­ma. Mr­šić je do­bro po­zna­vao na­vi­ke i kre­ta­nje Go­ra­na Len­ca pa je, ka­ko sum­nja­ju u po­li­ci­ji, upra­vo zbog to­ga i oda­bran da iz­vr­ši ubi­stvo.
Osim za Mr­ši­ćem, po­li­ci­ja tra­ga za vi­še čla­no­va dva ko­tor­ska kri­mi­nal­na kla­na. Po­tra­žu­je se Slo­bo­dan Ka­šće­lan, ko­ji je ozna­čen kao vo­đa „ka­vač­kog kla­na”, kao i Alek­san­dar Đu­ri­šić, Vla­di­mir Bo­žo­vić, Si­ni­ša Vla­ho­vić, Igor Đu­ri­šić i Mi­loš Ra­do­njić, ko­ji su iz­bje­gli hap­še­nje gru­pe „kav­ča­na” osum­nji­če­nih za ze­le­na­še­nje i šverc nar­ko­ti­ka. Po­tra­ga je ras­pi­sa­na i za Igo­rom Bo­žo­vi­ćem, Ra­do­jem Zvi­ce­rom, Igo­rom De­do­vi­ćem, Ste­va­nom Sta­ma­to­vi­ćem i Jo­va­nom Jo­vi­com Vu­ko­ti­ćem, kao i za Ma­ri­om Mi­lo­še­vi­ćem, Vu­ka­nom Vu­ja­či­ćem i Igo­rom Ma­ša­no­vi­ćem. 
Po­tjer­ni­ca za Jo­va­nom Vu­ko­ti­ćem, ko­ji je ozna­čen kao vo­đa „ša­ka­ljar­skog kla­na”, ras­pi­sa­na je jer mo­ra da od­le­ži ka­znu zbog ne­do­zvo­lje­nog dr­ža­nja oruž­ja i eks­plo­ziv­nih ma­te­ri­ja, a za „kav­ča­nima” na osno­vu op­tu­žni­ce u ko­joj je Slo­bo­dan Ka­šće­lan ozna­čen kao vo­đa tog kla­na, a istim op­tu­žnim ak­tom su ob­u­hva­će­ni i Alek­san­dar Đu­ri­šić, Vla­di­mir Bo­žo­vić, Si­ni­ša Vla­ho­vić, Igor Đu­ri­šić, Da­vor Pre­le­vić i Mi­loš Ra­do­njić, ko­ji su u bjek­stvu. Istom op­tu­žni­com ob­u­hva­će­ni su i Ste­fan Br­no­vić iz Pod­go­ri­ce, Đerđ Ca­maj, Alek­san­dra Bog­da­no­vić, Ni­ko­la An­drić, Igor An­drić, Tri­po Mo­škov, Go­ran Lju­ba­to­vić i Igor Bo­žo­vić. 
M.V.P.


Pre­tre­si u Ko­to­ru

Cr­no­gor­ska po­li­ci­ja je ne­dav­no oba­vi­la pre­tre­se na pod­ruč­ju ko­tor­ske op­šti­ne. Slu­žbe­ni­ci OB Ko­tor, CB Her­ceg No­vi i OB Ti­vat ta­da su pro­na­šli i od­u­ze­li šest vo­zi­la, 16 mo­bil­nih te­le­fo­na i ve­ći broj SIM kar­ti­ca raz­li­či­tih mo­bil­nih ope­ra­te­ra, kao i pet lap­top ra­ču­na­ra. Od­u­ze­ta su i dva pi­što­lja, od ko­jih je je­dan bez fa­brič­kog bro­ja, od­no­sno fa­brič­ki broj je iz­bru­šen, 50 ko­ma­da de­to­na­tor­skih ka­pi­sli, dva ve­ća kru­ga spo­ro­go­re­ćeg šta­pi­na ukup­ne du­ži­ne oko 40 me­ta­ra, 85 ko­ma­da pi­štolj­ske i vi­še ko­ma­da pu­šča­ne mu­ni­ci­je raz­li­či­tih ka­li­ba­ra, sprej – su­za­vac i pan­cir. Za­pli­je­nje­no je i vi­še po­tvr­da o pri­je­mu i pre­da­ji nov­ca na iz­no­se od 13.000 eura i 12.000 eura, te iz­ja­va o po­zaj­mi­ci nov­ca na 20.000 eura.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"