Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-12-05 EKSPLOZIJA U PODGORIČKOM NASELJU MOMIŠIĆI
Bombom na „Bahus”
Bombom na „Bahus”
Za­sad ne­po­zna­ta li­ca ak­ti­vi­ra­la su si­noć eks­plo­ziv­nu na­pra­vu is­pred lo­ka­la „Ba­hus” i advo­kat­ske kan­ce­la­ri­je Go­ra­na Ve­li­mi­ro­vi­ća u pod­go­rič­kom na­se­lju Mo­mi­ši­ći, u Uli­ci se­da­ra Jo­la Pi­le­ti­ća. U eks­plo­zi­ji, ko­ja je od­jek­nu­la po­la sa­ta iza po­no­ći, ošte­ćen je dio  re­sto­ra­na „Ba­hus”, na ko­jem su po­pu­ca­la sta­kla. Od si­li­ne eks­plo­zi­je po uli­ci su bi­le raz­ba­ca­ne i žar­di­nje­re. Mo­tiv na­pa­da ni­je po­znat, a re­sto­ran kao za­ku­pac dr­ži biv­ši ru­ko­me­taš Ve­sko Mu­jo­vić.
U mo­men­tu eks­plo­zi­je bi­lo je pro­la­zni­ka sa dru­ge stra­ne uli­ce is­pred pet so­li­te­ra, ali, sre­ćom, ni­ko ni­je po­vri­je­đen. Je­dan od pro­la­zni­ka is­pri­čao je da je bio uda­ljen oko pe­de­se­tak me­ta­ra od mje­sta gdje je ak­ti­vi­ra­na eks­plo­ziv­na na­pra­va.
– Ni­je­sam vi­dio ni­šta i ni­ko­ga sum­nji­vog. Od­jed­nom sam vi­dio blje­sak i čuo de­to­na­ci­ju. Sta­na­ri zgra­da su bi­li uz­ne­mi­re­ni i od­mah su iza­šli da vi­de o če­mu se ra­di. Ubr­zo je sti­gla i po­li­ci­ja – is­pri­čao je on.
In­spek­to­ri kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je su uze­li snim­ke sa ka­me­ra po­sta­vlje­nih na zgra­di, ali i na okol­nim objek­ti­ma.
Ovo je sa­mo još je­dan u se­ri­ji bom­ba­ških na­pa­da u Cr­noj Go­ri u po­sled­njih go­di­nu da­na.
Ne­dav­no je eks­plo­ziv­na na­pra­va ba­če­na na re­sto­ran „Gar­den” na Bu­le­va­ru Mi­ha­i­la La­li­ća u Pod­go­ri­ci. Iz po­li­ci­je su ta­da tvr­di­li da je u pi­ta­nju ja­če pi­ro­teh­nič­ko sred­stvo i sla­bi­ja de­to­na­ci­ja. Me­đu­tim to­kom vr­še­nja uvi­đa­ja, kon­sta­to­va­no je da je ri­ječ o eks­plo­ziv­noj na­pra­vi. 
Iz po­li­ci­je je sa­op­šte­no da je po iz­la­sku na li­ce mje­sta, kon­sta­to­va­no da je na ka­fe-ba­ru „Gar­den“ na­sta­la ma­nja ma­te­ri­jal­na šte­ta u vi­du lo­ma jed­nog sta­kla.
Istog da­na u Cr­noj Go­ri je uništeno se­dam vo­zi­la. Iz Upra­ve po­li­ci­je zva­nič­no je sa­op­šte­no da je ve­ći­na vo­zi­la uni­šte­na usled sa­mo­za­pa­lje­nja, dok je šte­ta na lo­ka­lu „Gar­den” u Pod­go­ri­ci, pre­ma nji­ho­vim sum­nja­ma, na­sta­la od ja­čeg pi­ro­teh­nič­kog sred­stva.
Dva vo­zi­la su za­pa­lje­na u Ba­ru, a jed­no u Her­ceg No­vom. U cen­tru Ba­ra, na par­kin­gu u Uli­ci Jo­va­na Sto­ja­no­vi­ća, iz­go­re­la su dva auto­mo­bi­la. Auto „fol­ksva­gen po­lo” za­pa­lio se u mo­men­tu kad je nje­gov vla­snik Sa­vo Pa­vi­će­vić sjeo za vo­lan. Sre­ćom, Pa­vi­će­vić ni­je po­vri­je­đen. Po­žar se br­zo pro­ši­rio i na su­sjed­no vo­zi­lo „fol­ksva­gen pa­sat ka­ra­van”.
Ubr­zo na­kon ovog in­ci­den­ta, na dru­štve­nim mre­ža­ma se po­ja­vi­la in­for­ma­ci­ja da je pod vo­zi­lo „fol­ksva­gen po­lo” ba­če­na bom­ba. Me­đu­tim, iz Upra­ve po­li­ci­je su se ogla­si­li sa­op­šte­njem u ko­me na­vo­de da je ob­ja­va da je pod vo­zi­lo ba­če­na bom­ba dez­in­for­ma­ci­ja i da se naj­vje­ro­vat­ni­je ra­di o sa­mo­za­pa­lje­nju.
Do na­vod­nog sa­mo­za­pa­lje­nja do­šlo je i dan ra­ni­je na vo­zi­lu čla­ni­ce ta­ko­zva­ne žen­ske ban­de An­dri­ja­ne Mi­šo­lić, ko­joj je u pod­go­rič­kom na­se­lju Drač iz­go­rio „golf 5”. Istog da­na, u ja­koj eks­plo­zi­ji uni­šten je „audi” jed­nog od di­rek­to­ra kom­pa­ni­je „Cr­na­go­ra­kop” Slo­bo­da­na Ba­bi­ća. Na osno­vu fo­to­gra­fi­ja sa li­ca mje­sta, ja­sno je da je u pi­ta­nju bom­ba­ški na­pad, a po­li­ci­ja se tim po­vo­dom ni­je ogla­ša­va­la. Od si­li­ne eks­plo­zi­je uni­šte­no je i vo­zi­lo ko­je je bi­lo par­ki­ra­no po­red Ba­bi­će­vog. Istog da­na, na Ce­ti­nju je za­pa­ljen auto Vla­da­na Br­no­vi­ća.


Pi­ro­teh­ni­ka

Iz Upra­ve po­li­ci­je su, kao i mno­go pu­ta do sa­da, ne­gi­ra­li da se ra­di o no­vom bom­ba­škom na­pa­du i tvr­de da je ba­če­no ja­če pi­ro­teh­nič­ko sred­stvo. Po­li­ci­ja je iz­ni­je­la ovakvnje tvrd­nje iako se na li­cu mje­sta mo­glo vi­dje­ti da je ulaz od lo­ka­la „Ba­hus” de­mo­li­ran.
  • Hronika
    Ranije - Hronika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"