Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-12-05 U ZAGREBU OSUĐENI ČLANOVI NARKO-KARTELA KOJI JE OSNOVAO CETINJANIN
Ekipi Duška Martinovića 20 godina robije
Vujačić na optuženičkoj klupi Ekipi Duška Martinovića 20 godina robije Pred zagrebačkim sudom objavljeni su snimci na kojima se navodno vidi kako Duško Martinović prodaje drogu Romani Bunić za 40.000 eura Nikšićanin Momčilo Vujačić, koji je, prema presudi, zajedno sa Martinovićem bio organizator grupe, osuđen je na 11 godina zatvora
Biv­ši na­čel­nik ka­šte­lan­ske HVI­DRA Jo­zo Cer­ta, dr­ža­vlja­nin Cr­ne Go­re Mom­či­lo Vu­ja­čić, ban­kar Alek­san­dar Ću­ko­vić i Dra­gan Šan­dak osu­đe­ni su ju­če pred za­gre­bač­kim Žu­pa­nij­skim su­dom na ukup­no 20 go­di­na za­tvo­ra. Pre­ma pi­sa­nju „Ju­tar­njeg li­sta”, oni su osu­đe­ni po op­tu­žbi da su se za­jed­no sa Ce­ti­nja­ni­nom Du­škom Mar­ti­no­vi­ćem, pri­pad­ni­kom po­zna­te ban­de „Pink Pan­ter”, 2015. go­di­ne ba­vi­li me­đu­na­rod­nim šver­com ko­ka­i­na, he­ro­i­na i ha­ši­ša.
Vu­ja­čić, ko­ji je, pre­ma pre­su­di, za­jed­no sa Mar­ti­no­vi­ćem bio or­ga­ni­za­tor gru­pe, osu­đen je na 11 go­di­na za­tvo­ra, Cer­ta i Ću­ko­vić do­bi­li su po tri go­di­ne, a Šan­dak tri i po go­di­ne za­tvo­ra.
„Ju­tar­nji list” pod­sje­ća da se Mar­ti­no­vić na­la­zi u za­tvo­ru u Cr­noj Go­ri i da mu se su­di u odvo­je­nom po­stup­ku. Hr­vat­ska je bi­la za­in­te­re­so­va­na da Mar­ti­no­vi­ću bu­de su­đe­no u toj ze­mlji, ali je na kra­ju pred­met ustu­pljen Vi­šem su­du u Pod­go­ri­ci.
Pre­ma na­vo­di­ma iz op­tu­žni­ce, osum­nji­če­ni su to­kom 2015. or­ga­ni­zo­va­li na­bav­ku tri ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na, ki­lo­gram i po he­ro­i­na i po­la ki­lo­gra­ma ha­ši­ša.
Pri­je hap­še­nja po­li­ci­ja i USKOK su taj­no nad­zi­ra­li osum­nji­če­ne i upra­vo su na osno­vu nji­ho­vih sni­mlje­nih te­le­fon­skih raz­go­vo­ra pri­ku­plje­ni do­ka­zi o nji­ho­voj kri­mi­nal­noj or­ga­ni­za­ci­ji i ne­le­gal­nim po­slo­vi­ma.
Pri­je hap­še­nja Vu­ja­či­ća, Cer­te i osta­lih, po­li­ci­ja je uhap­si­la vi­še ku­ri­ra ko­ji su ku­po­va­li dro­gu od ove nar­ko-gru­pe.
– Ta­ko je s po­la ki­lo­gra­ma ha­ši­ša u mje­stu Dra­ga­nić uhap­šen Fra­njo Ka­ta­vić, ina­če po­znat kao oso­ba ko­ja je svo­je­vre­me­no na­pra­vi­la fal­si­fi­ko­va­ni pa­soš ge­ne­ra­lu An­ti Go­to­vi­ni dok se na­la­zio u bjek­stvu. U Za­gre­bu je s ki­lo­gra­mom ko­ka­i­na uhap­še­na Ro­ma­na Bu­nić – na­vo­di hr­vat­ski list.
Pre­ma ju­če­ra­šnjoj pre­su­di, ona je ne­po­sred­no pri­je hap­še­nja ku­pi­la ko­ka­in od Du­ška Mar­ti­no­vi­ća za 40.000 eura. Bu­ni­će­va je u po­seb­nom po­stup­ku osu­đe­na na tri i po go­di­ne za­tvo­ra zbog po­sje­do­va­nja ki­lo­gra­ma ko­ka­i­na.
„Slo­bod­na Dal­ma­ci­ja” je ob­ja­vi­la da su osum­nji­če­ni to­kom po­stup­ka po­ku­ša­li da sni­mlje­ne raz­go­vo­re ob­ja­sne na dru­gi na­čin.
Kao pri­mjer da­ju raz­go­vor iz­me­đu Vu­ja­či­ća i Mar­ti­no­vi­ća. Vu­ja­čić je ta­ko za dio raz­go­vo­ra gdje se po­mi­nje „opre­ma za ugo­sti­te­lje” tvr­dio da je ta­da s Mar­ti­no­vi­ćem ugo­va­rao ku­po­vi­nu ugo­sti­telj­ske opre­me iz Ita­li­je. Cer­ta je tvr­dio da po­ku­ša­va da svo­ga po­sin­ka upi­še na fa­kul­tet u  Cr­noj Go­ri i da se ba­vio lo­bi­ra­njem pri­li­kom tran­sfe­ra jed­nog fud­ba­le­ra. Me­đu­tim, sud­sko vi­je­će ni­je oci­je­ni­lo ta­kvo ob­ja­šnje­nje kao isti­ni­to.
– Svi op­tu­že­ni su u raz­go­vo­ri­ma kon­spi­ra­tiv­ni. To­li­ko su kon­spi­ra­tiv­ni da po­ne­ka­da ne ra­zu­mi­ju jed­ni dru­ge. Če­mu to­li­ka kon­spi­ra­ci­ja ka­da se go­vo­ri o na­bav­ci ugo­sti­telj­ske opre­me –ka­za­la je su­di­ja.


Pri­hva­tio kri­vi­cu

U odvo­je­nom po­stup­ku, pred pod­go­rič­kim Vi­šim su­dom za ovo kri­vič­no dje­lo od­go­va­ra­ju Va­so Pe­ro­vić, Mar­ko Ša­ko­vić, Igor Vu­šu­ro­vić, Mi­lan Ma­rić, Jo­vo Mar­ti­no­vić i Bran­ka Sta­ni­šić. Oni su op­tu­že­ni za kri­mi­nal­no udru­ži­va­nje i šverc ko­ka­i­na, he­ro­i­na i ma­ri­hu­a­ne. 
Du­ško Mar­ti­no­vić je ra­ni­je pri­hva­tio kri­vi­cu, tvr­de­ći pred vi­je­ćem su­di­je Ve­sne Pe­an da je  on je­di­ni kri­vac i da u ovom slu­ča­ju ne po­sto­ji  ni­ka­kva kri­mi­nal­na or­ga­ni­za­ci­ja.
  • Hronika
    Ranije - Hronika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"