Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
* * * * * *
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 16-10-2014

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Vraća se Perica kući i kaže mami:
- Mama, dobio sam pet iz srpski!
- A majka ga upita:
- Na šta sine?
- Na padeži.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2017-12-05 PREDSJEDNIŠTVO DF-A DEMANTOVALO SDT I OBJAVILO DOKUMENT O ZAPLIJENJENIM STVARIMA SAŠE SINĐELIĆA
BIA predala novac Katniću
Katnić BIA predala novac Katniću
Pred­sjed­ni­štvo De­mo­krat­skog fron­ta is­ka­zu­je ne­mjer­lji­vo za­do­volj­stvo zbog ogla­ša­va­nja Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća jer smo na tre­nu­tak po­mi­sli­li da je, op­ko­ljen sop­stve­nim la­ži­ma, od­lu­čio da se naj­zad opa­še „no­be­lom” i po­put na­ših sta­rih is­pu­ni obe­ća­nje, sa­op­šte­no je iz tog opo­zi­ci­o­nog sa­ve­za.
– Me­đu­tim, ima­ju­ći u vi­du nje­gov od­go­vor na na­še pi­ta­nje gdje se na­la­zi 125.500 eura pla­ni­ra­nih za iz­vo­đe­nje te­ro­ri­stič­kih ak­ci­ja na dan iz­bo­ra u Cr­noj Go­ri, Mi­li­vo­ju Kat­ni­ću bi bo­lje bi­lo da se po­put še­hi­da ISIL-a za­le­tio na pro­sto­ri­je DF-a u Uli­ci Vo­ji­sla­va Gru­ji­ća br. 4 i sa­mo­ra­znio, ne­go što sva­kom no­vom iz­ja­vom sa­mom se­bi ot­ki­da dje­lo­ve ti­je­la – is­ta­kli su iz DF-a.
Ka­ko su do­da­li, sa­mo u Ap­sur­di­sta­nu, tj. u Cr­noj Go­ri, op­tu­že­ni tre­ba da do­ka­zu­ju svo­ju ne­vi­nost, a tu­ži­la­štvo ne mo­ra da do­sta­vi ni­je­dan do­kaz osim „Edi mi je re­kao”.
Oni su de­man­to­va­li Kat­ni­će­vu tvrd­nju da se no­vac ko­ji je pre­dao svje­dok sa­rad­nik u slu­ča­ju „Dr­žav­ni udar” Sa­ša Sin­đe­lić na­la­zi u srp­skom tu­ži­la­štvu i ob­ja­vi­li po­tvr­du o pri­mo­pre­da­ji za­pli­je­nje­nih stva­ri ko­je je srp­sko tu­ži­la­štvo pre­da­lo Bez­bjed­no­sno-in­for­ma­tiv­noj agen­ci­ji (BIA). U toj po­tvr­di od 26. ok­to­bra 2016, po na­lo­gu tu­ži­o­ca za or­ga­ni­zo­va­ni kri­mi­nal Mla­de­na Ne­na­di­ća, slu­žbe­ni­ku BIA De­ja­nu Si­mi­ću pre­da­ju se sve za­pli­je­nje­ne Sin­đe­li­će­ve stva­ri, uklju­ču­ju­ći i 125.500 eura, ko­ji su se­rij­ski po­pi­sa­ni.
– Da­kle, spe­ci­jal­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić la­že da je no­vac u srp­skom tu­ži­la­štvu, a ko la­že taj i kra­de, ka­že naš na­rod. Zna­či 26. ok­to­bra 2016. go­di­ne, 125.500 eura je po na­lo­gu tu­ži­o­ca pre­da­to slu­žbe­ni­ku BIA. Tri da­na ka­sni­je, 29. ok­to­bra, vla­di­nim avi­o­nom u Be­o­grad do­la­zi Mi­li­vo­je Kat­nić sa Sa­šom Ča­đe­no­vi­ćem da pre­u­zme ko­le­gu Sin­đu, ali i nje­go­ve stva­ri ko­je se na­la­ze u BIA. Pa­re na le­tu Be­o­grad–Pod­go­ri­ca ne­sta­ju mi­ste­ri­o­zni­je od oruž­ja u Pa­ji­nom je­ze­ru. Po­što nov­ca ne­ma u su­du, a ne­ma ga ni u do­ka­zi­ma, ja­sno je da su tih 125.500 eura mo­gli pri­svo­ji­ti sa­mo Mi­li­vo­je Kat­nić, Sa­ša Ča­đe­no­vić i pi­lot avi­o­na. Ako zna­mo da je Sa­ša Ča­đe­no­vić zbog „za­slu­ga” u dr­žav­nom uda­ru, na­kon što je uhap­sio svog ne­vi­nog ro­đa­ka Mi­ha­i­la Ča­đe­no­vi­ća, do­bio stan od 90 kva­dra­ta u luk­su­znom pod­go­rič­kom kvar­tu Del­ta si­ti, i da pi­lot ni­je mo­gao uze­ti no­vac jer dok bi ga iz­bro­jao avi­on bi se sru­šio u Ska­dar­sko je­ze­ro, osta­ju sa­mo Mi­li­vo­je Kat­nić i ko­va­na ogra­da na nje­go­voj ha­ci­jen­di u No­vom Se­lu –sa­op­šti­li su iz DF-a.
  • Hronika
    Ranije - Hronika

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"