Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika NASTAVAK SUĐENJA OPTUŽENIMA ZA „DRŽAVNI UDAR” OBILJEŽILE BROJNE OPOMENE SVJEDOKU SARADNIKU ZBOG UVREDA UPUĆENIH ADVOKATIMA
Sinđelić kažnjen i udaljen iz sudnice
Sinđelić Sinđelić kažnjen i udaljen iz sudnice Na pitanje advokata Miroja Jovanovića da li bi pristao na neuropsihijatrijsko vještačenje Sinđelić je odgovorio da bi pristao pod uslovom da ga vještači psihijatar tog advokata
Pred spe­ci­jal­nim vi­je­ćem su­di­je Su­za­ne Mu­go­še u Vi­šem su­du u Pod­go­ri­ci na­sta­vlje­no je su­đe­nje op­tu­že­ni­ma za po­ku­šaj te­ro­ri­zma na dan par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 2016. go­di­ne. Na­sta­vlje­no je is­pi­ti­va­nje svje­do­ka sa­rad­ni­ka Sa­še Sin­đe­li­ća, ko­ji je pred sam kraj su­đe­nja uda­ljen iz sud­ni­ce jer je mi­mo odo­bre­nja su­da od­go­va­rao na pi­ta­nja i vri­je­đao advo­ka­te od­bra­ne. Sin­đe­lić je to­kom su­đe­nja vi­še pu­ta upo­zo­ra­van zbog re­me­će­nja pro­ce­sne di­sci­pli­ne, na­kon če­ga je i ka­žnjen sa 500 eura.
On je na ju­če­ra­šnjem su­đe­nju ka­zao da je Ne­boj­ša Me­do­je­vić bio bli­zak Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću i ame­rič­koj am­ba­sa­di i da je ap­so­lut­no si­gu­ran da je on iz­dao.
– On je pr­vi po­me­nuo ci­fru od 100.000 eura i ra­ču­nao da ću ja bi­ti ubi­jen i da će te pa­re bi­ti na­đe­ne kod me­ne – ka­zao je Sin­đe­lić.
Na­veo je i da mu je Edu­ard Edi Ši­ro­kov, u mo­men­tu ka­da je od nje­ga tra­žio da se na­đe čo­vjek da ubi­je Đu­ka­no­vi­ća, ka­zao da su li­de­ri DF-a sni­ma­ni ka­ko uzi­ma­ju no­vac.
– Lič­no mi je Edi re­kao da su sni­ma­ni li­de­ri DF-a ka­ko uzi­ma­ju no­vac u mo­men­tu ka­da je od me­ne tra­žio da se na­đe čo­vjek da ubi­je Đu­ka­no­vi­ća i go­vo­rio da će oni da ubi­ju Pa­ju zbog iz­da­je – ka­zao je Sin­đe­lić i do­dao da je Edi re­kao da DF zbog to­ga ne smi­je da iz­da.
Na do­dat­na pi­ta­nja od­bra­ne, Sin­đe­lić je re­kao da je Mir­ku Pa­ji Ve­li­mi­ro­vi­ću u te­le­fon­sko raz­go­vo­ru ko­ji je pre­slu­šan u sud­ni­ci na pro­šlom pre­tre­su na­ro­či­to skre­tao pa­žnju da ne po­mi­nje oruž­je.
On je po­me­nuo i de­mon­stra­ci­je iz 2015. go­di­ne i ka­zao da su Ru­si bi­li upo­zna­ti sa tim de­ša­va­nji­ma i da su po­mi­nja­li vo­zi­lo za raz­bi­ja­nje pro­te­sta i ba­ti­na­še ko­ji su ta­da bi­li u zgra­di Skup­šti­ne. Po­no­vio je da su Ru­si do­šli na po­ziv De­mo­krat­skog fron­ta i da su oni mo­li­li za po­moć, a on­da ih „na­mje­sti­li”.
On je is­pri­čao da ga je Edi vi­še pu­ta pi­tao za­što se­bi od nov­ca ko­ji mu je dao ni­je ku­pio ne­ko bo­lje vo­zi­lo, a on je od­go­vo­rio da to ni­je ra­dio zbog nov­ca.
Advo­kat Ra­do­nja Dra­ku­lo­vić pi­tao je krun­skog svje­do­ka tu­ži­la­štva za­što ga je Edi an­ga­žo­vao da na­đe ne­ko­ga da ubi­je Đu­ka­no­vi­ća u mo­men­tu ka­da su u Cr­noj Go­ri bi­li ru­ski spe­ci­jal­ci, a on je već an­ga­žo­vao čo­vje­ka ko­ji je iz­dao, ali su­di­ja Mu­go­ša ni­je do­zvo­li­la da od­go­vo­ri jer je na to pi­ta­nje već od­go­vo­re­no.
Sin­đe­lić je us­tvr­dio da mu ni­ko pret­hod­no ni­je pu­štao snim­ke na­pra­vlje­ne to­kom pri­mje­ne mje­ra taj­nog nad­zo­ra i da ih je čuo sa­mo u sud­ni­ci.
On je ka­zao da je pri­stao da do­đe u Cr­nu Go­ru ako mu se ga­ran­tu­ju bez­bjed­nost i pra­vič­no su­đe­nje.
– Po ono­me što sam znao, ja sam bio okri­vlje­ni. Bio sam spre­man da od­le­žim ne­što u za­tvo­ru da bih iz­va­dio ove lju­de ko­ji su, po mom mi­šlje­nju, ne­vi­ni – ka­zao je Sin­đe­lić.
On je is­pri­čao da je Mi­lo­šu Jo­va­no­vi­ću dao 500 eura, a od­rič­no je od­go­vo­rio na pi­ta­nje od­bra­na da li je tom pri­li­kom još ne­ko­me da­vao no­vac.
Sin­đe­lić tvr­di da je do­bro­do­šao na sve tri­bi­ne srp­skih klu­bo­va i da bi mo­gao da oku­pi vi­še sto­ti­na na­vi­ja­ča ka­da bi to bi­lo po­treb­no.
Svje­dok sa­rad­nik je na fo­to­gra­fi­ji ko­ju mu je pre­dao advo­kat Go­ran Pe­tro­ni­je­vić pre­po­znao Du­ša­na Đu­ri­ća, sa ko­jim se, ka­ko je na­veo, po­ve­zao pre­ko fej­sbuk pro­fi­la Bra­ti­sla­va Di­ki­ća.Po­tvr­dio je da se i on na­la­zi na toj fo­to­gra­fi­ji i ka­zao da je na njoj u dru­štvu bra­će Sr­ba.
Na pi­ta­nje da li pre­po­zna­je pred­met ko­ji je, ka­ko tvr­di, po­kla­njao oso­ba­ma po­ve­za­nim sa ovim slu­ča­jem od­go­vo­rio je da se ra­di o špi­lo­vi­ma ka­ra­ta ko­je je ot­ku­pio po ni­skoj ci­je­ni i da ih je ku­pio vi­še hi­lja­da.
– Bi­li su špi­lo­vi ko­je ni­sam pro­da­vao iz prin­ci­pa, a je­dan špil sam po­klo­nio Edi­ju, i ova kar­ta je kao ne­ka iz tog špi­la – na­veo je Sin­đe­lić.
On je do­dao da je sva­ko­me po­kla­njao taj špil jer su Sr­bi vo­lje­li Sa­da­ma Hu­se­i­na, ko­ji se su­prot­sta­vio NA­TO-u.
On ni­je mo­gao da ka­že ko­li­ko je tač­no tra­jao nje­gov sa­sta­nak sa Ne­ma­njom Ri­sti­ćem, ali je ka­zao da ni­je mo­gao bi­ti kra­tak, jer je Ri­stić po­pio ne­ko­li­ko pi­va, da je dru­gi sa­sta­nak bio ne­što kra­ći, a tre­ći naj­kra­ći.
Sin­đe­lić je ka­zao da i da­lje sma­tra da je Edi nje­gov pri­ja­telj i ru­ski brat kog su iz­da­li, te da ga se on ni­ka­da ne­će od­re­ći.
Sma­tra da je Ri­stić po­ve­zan sa po­li­ci­jom „jer je stao na stra­nu DF-a” i mi­sli da je i on ud­baš, ali da ni­je to mi­slio ka­da ga je an­ga­žo­vao iako je vje­ro­vao da je ru­ko­vod­stvo Za­vet­ni­ka „iz­re­še­ta­no ud­ba­ši­ma”.
– Ri­sti­ća sam an­ga­žo­vao i za­to što sam sma­trao da mu ni­ko ne­će vje­ro­va­ti jer je kri­mi­na­lac – re­kao je Sin­đe­lić.
On je na­veo da je bio ljut na Edi­ja jer ni­je od­go­va­rao na nje­go­ve po­ru­ke.
Advo­kat Dra­žen Me­do­je­vić ga je pi­tao da li mu je Edi ikad obe­ćao da će ga upo­zna­ti sa ne­kim ugled­nim i moć­nim čo­vje­kom.
– Tre­ba­lo je ra­ni­je da se vi­di­mo sa ne­kim lju­di­ma, ali ni­smo. Taj ne­ki bi­zni­smen je ot­pu­to­vao ne­gdje. Ali bi­lo je ne­što na Ka­le­meg­da­nu gdje je re­če­no da ne bri­nem i da u sva­kom tre­nut­ku mo­gu da kre­nem za Ru­si­ju i da ta­mo pro­mi­je­nim iden­ti­tet – ka­zao je Sin­đe­lić.
On tvr­di da ni­ka­da ni­je imao kon­takt sa Vla­di­mi­rom Be­bom Po­po­vi­ćem.
– Čuo sam da je DF s njim po na­lo­gu stra­na­ca na­pra­vio emi­si­ju o me­ni u „In­saj­de­ru” – na­veo je Sin­đe­lić.
Advo­kat Mi­ro­je Jo­va­no­vić je pi­tao Sin­đe­li­ća da li je 18. ok­to­bra, dan pri­je pre­da­je, ku­pio či­zme i bok­se­re, na šta je on od­go­vo­rio da je uzeo či­zme za kup­ca iz Re­pu­bli­ke Srp­ske, ali ni­je re­kao o ko­me se ra­di. Advo­kat Jo­va­no­vić je ka­zao da je to bi­lo na­mi­je­nje­no Cr­noj Go­ri i in­si­sti­rao je da krun­ski svje­dok tu­ži­la­štva ka­že ko­me je pro­dao či­zme da bi kup­ca mo­gli da po­zo­vu za svje­do­ka. Sin­đe­lić je ka­zao da se u Šap­cu sreo s tim čo­vje­kom i pre­dao mu či­zme.
– Ja ga znam kao Go­ra­na, ta­ko se pred­sta­vljao go­di­na­ma. Ni­ži, pro­si­jed, ima 40 i ne­ku –na­veo je Sin­đe­lić i do­dao da ne zna iz kog kra­ja Re­pu­bli­ke Srp­ske do­la­zi ta oso­ba. Tvr­di da ni­su ko­mu­ni­ci­ra­li te­le­fo­nom, već da je Go­ran do­šao na nje­go­vu te­zgu u Bu­banj Po­to­ku i na­ru­čio ro­bu, na­vo­de­ći da se ne sje­ća da li su ika­da pri­ča­li. Svje­dok sa­rad­nik ni­je mo­gao da se sje­ti ko­li­ko je na­pla­tio ro­bu, tvr­de­ći da ro­ba ko­ju je pro­dao Go­ra­nu ni­je isto­vjet­na onoj ko­ja je sti­gla u Cr­nu Go­ru.
Na pi­ta­nje advo­ka­ta Jo­va­no­vi­ća da li bi pri­stao na ne­u­rop­si­hi­ja­trij­sko vje­šta­če­nje Sin­đe­lić je od­go­vo­rio da bi pri­stao da ide kod advo­ka­to­vog psi­hi­ja­tra. Su­di­ja Mu­go­ša je zbog to­ga uda­lji­la svje­do­ka sa­rad­ni­ka iz sud­ni­ce.
VJ.DA­MJA­NO­VIĆ


Ko­ver­ta iz de­poa bi­la otvo­re­na

Pret­hod­no su­đe­nje obi­lje­ži­lo je uklju­či­va­nje mo­bil­nih te­le­fo­na ko­ji su pri­je go­di­nu da­na od­u­ze­ti od svje­do­ka sa­rad­ni­ka Sa­še Sin­đe­li­ća. Te­le­fo­ni su se na­la­zi­li u de­pou su­da, a pri­li­kom uklju­či­va­nja ba­te­ri­je su im bi­le pu­ne.
Advo­ka­ti od­bra­ne su tvr­di­li da je ne­ko ma­ni­pu­li­sao do­ka­zi­ma i tra­ži­li po­kre­ta­nje is­tra­ge, spe­ci­jal­no vje­šta­če­nje i pre­kid po­stup­ka, dok je sud­sko vi­je­će hit­no po­zva­lo vje­šta­ka te­le­ko­mu­ni­ka­ci­o­ne stru­ke Pre­dra­ga Bo­lje­vi­ća da se iz­ja­sni o ovom pi­ta­nju.
Bo­lje­vić je ka­zao da je mo­gu­će da su te­le­fo­ni osta­li na­pu­nje­ni od apri­la 2017. ka­da ih je on vje­šta­čio i na­pu­nio, ali ni­je is­klju­čio ni mo­guć­nost da ih je ne­ko na­knad­no ko­ri­stio i pu­nio.
Advo­kat Ju­go­slav Kr­po­vić ju­če se za­pi­tao ka­ko to da je ko­ver­ta sa te­le­fo­ni­ma ko­ja je do­sta­vlje­na iz de­poa su­da bi­la otvo­re­na.
Advo­kat Du­šan Ra­do­sa­vlje­vić je upi­tao oda­kle u ke­si sa Sin­đe­li­će­vim te­le­fo­ni­ma, te­le­fon mar­ke „al­ka­tel” jer u spi­si­ma pre­me­ta ni­je na­ve­de­no da je taj te­le­fon pre­dat ili od­u­zet, a i sam Sin­đe­lić je ju­če re­kao da to ni­je nje­gov te­le­fon.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"