Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika NEBOJŠA MEDOJEVIĆ PONOVO POZVAN NA SASLUŠANJE, UPUTIO PRIGOVOR IVICI STANKOVIĆU
Klanovi preko Katnića zataškavaju istrage
Medojević Klanovi preko Katnića zataškavaju istrage
Pred­sjed­nik Po­kre­ta za pro­mje­ne (PzP) i član Pred­sjed­ni­štva De­mo­krat­skog fron­ta (DF) Ne­boj­ša Me­do­je­vić po­zvan je po­no­vo na sa­slu­ša­nje ka­ko bi Spe­ci­jal­nom po­li­cij­skom ti­mu pre­nio svo­ja sa­zna­nja u ve­zi sa kri­vič­nim dje­li­ma iz obla­sti or­ga­ni­zo­va­nog kri­mi­na­la.
On je ju­če vr­hov­nom dr­žav­nom tu­ži­o­cu Ivi­ci Stan­ko­vi­ću upu­tio pri­go­vor na po­stu­pa­nje glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća, ko­ji, ka­ko je is­ta­kao, si­ste­mat­ski, ten­den­ci­o­zno i bez ika­ka­vog osno­va, na­sta­vlja sa nje­go­vim pro­go­nom i pro­ce­snim mal­tre­ti­ra­njem.
Me­do­je­vić je na­gla­sio da je svo­ja sa­zna­nja o or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu do sa­da vi­še pu­ta jav­no iz­no­sio i da je zbog to­ga i ra­ni­je sa­slu­ša­van. Ipak, ka­ko tu­ži­la­štvo do sa­da ni­šta ni­je pred­u­ze­lo u tim is­tra­ga­ma, Me­do­je­vić je u pri­go­vo­ru iz­ra­zio sum­nju da iza ova­kvih po­te­za SDT-a sto­ji dru­gi mo­tiv, a ne prav­da.
– Lič­no sum­njam da se ra­di o na­lo­zi­ma ne­kih va­nin­sti­tu­ci­o­nal­nih cen­ta­ra mo­ći bli­skih vr­hu re­ži­ma, ili čak i or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa, da zlo­u­po­tre­bom prav­nog osno­va iz čla­na 259 st1. ZKP, pre­ko ne­kih lju­di u SDT, (a ja lič­no sum­njam Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća) do­đu do mo­jih sa­zna­nja o ovim te­škim kri­vič­nim dje­li­ma, ali ne iz le­gi­tim­nog raz­lo­ga da se do­đe do in­for­ma­ci­ja po­treb­nih za is­tra­gu, već upra­vo da se is­tra­ga za­ta­ška ili da se or­ga­ni­zo­va­nim kri­mi­nal­nim gru­pa­ma po­mog­ne u pri­kri­va­nju kri­vič­nih dje­la. Ovo po­seb­no što Kat­nić ima vr­lo bli­ske, ro­đač­ke, ku­mov­ske i pri­ja­telj­ske od­no­se sa od­re­đe­nim bro­jem vr­lo vi­so­ko po­zi­ci­o­nar­nih bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­nih oso­ba, što do­dat­no uka­zu­je na mo­guć­no­sti zlo­u­po­tre­ba – na­pi­sao je Me­do­je­vić u pri­go­vo­ru.
On je Stan­ko­vi­ća pod­sje­tio da je in­for­ma­ci­je i sa­zna­nja ko­ja uka­zu­ju na vr­še­nje naj­te­žih kri­vič­nih dje­la već da­vao po­li­ci­ji i Spe­ci­jal­nom tu­ži­la­štvu.
– I to na okol­no­sti: pla­no­va DPS-a oko iza­zi­va­nja ne­re­da i su­ko­ba i vr­še­nja te­ških kri­vič­nih dje­la iz obla­sti iz­bor­nih pra­va, za par­la­men­tar­ne iz­bo­re odr­ža­ne 16.10.2016, mo­jih jav­nih iz­ja­va u ve­zi sa šver­com oruž­ja pre­ko Cr­ne Go­re za ISIS, mal­tre­ti­ra­nje i zlo­sta­vlja­nje ci­vi­la to­kom ope­ra­ci­ja JNA na du­bro­vač­kom ra­ti­štu u Cav­ta­tu 1991/92 za ko­je broj­ni sve­do­ci op­tu­žu­ju Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća kao čla­na voj­ne upra­ve tog gra­da u tom pe­ri­o­du, iz­ja­ve u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re o zlo­sta­vlja­nju i mu­če­nje iz­vje­sne Ju­li­ja­ne Pet­ko­vić od stra­ne pri­pad­ni­ka JNA ko­jim je ru­ko­vo­dio Mi­li­vo­je Kat­nić u Cav­ta­tu to­kom 1991/92. go­di­ne. Iz­ja­vu sam dao i kao okri­vlje­ni u mon­ti­ra­nom slu­ča­ju tzv. pra­nja nov­ca – is­ta­kao je Me­do­je­vić i uka­zao da ne­ma re­zul­ta­ta u tim is­tra­ga­ma.
On sma­tra da Kat­nić ci­lja­no, osmi­šlje­no, svje­sno, sa umi­šlja­jem zlo­u­po­tre­blja­va svo­ja ovla­šće­nja i za­kon­ske me­ha­ni­zme, zbog če­ga su se ste­kli uslo­vi za po­kre­ta­nje od­go­va­ra­ju­ćih dis­pci­plin­skih i dru­gih za­kon­skih me­ha­ni­za­ma ka­ko bi se dje­lo­va­nje SDT-a vra­ti­lo u Usta­vom i za­ko­nom de­fi­ni­sa­ne okvi­re.M.V.P.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"