Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika LISTING VLADIMIRA ROGANOVIĆA GLAVNI DOKAZ DA JE LAŽNO PRIJAVIO POSTAVLJANJE BOMBE U DISKOTECI „BIGL”
Odali ga pozivi djevojci
Roganović Odali ga pozivi djevojci Vještačenjem je utvrđeno da je Roganović prije nego što je lažno dojavio da je u diskoteci „Bigl” postavljena bomba sa istog broja kontaktirao sa svojom djevojkom A.R., sa kumom I.A i B.K., djevojkom njegovog brata od strica Duška Roganovića
Po­zi­vi ko­je je upu­tio bli­skim oso­ba­ma oda­li su No­vlja­ni­na Vla­di­mi­ra Ro­ga­no­vi­ća da je upra­vo on 29. apri­la pro­šle go­di­ne la­žno pri­ja­vio da je u dis­ko­te­ci „Bigl” u Pod­go­ri­ci po­sta­vlje­na bom­ba.
Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, is­tra­ži­te­lji su utvr­di­li da je po­ziv upu­ćen sa bro­ja mo­bil­nog ope­ra­te­ra iz Sr­bi­je. Ka­ko broj ni­je bio re­gi­stro­van na ne­či­je ime, tu­ži­la­štvo je iz­da­lo na­log da se iz­vr­ši niz vje­šta­če­nja, iz­me­đu osta­log i za iz­dva­ja­nje li­stin­ga po­zi­va sa ovog bro­ja.
Pre­ma po­u­zda­nim sa­zna­nji­ma „Da­na”, vje­šta­če­nja su bez sum­nje do­ka­za­la tu­ži­la­štvu da je spor­ni broj ko­ri­stio Ro­ga­no­vić jer je pri­je ne­go je la­žno do­ja­vio da je u dis­ko­te­ci „Bigl” po­sta­vlje­na bom­ba, sa istog bro­ja kon­tak­ti­rao sa svo­jom dje­voj­kom A.R., sa ku­mom I.A. i B.K., dje­voj­kom nje­go­vog bra­ta od stri­ca Du­ška Ro­ga­no­vi­ća. Upra­vo su ti po­zi­vi do­ka­za­li is­tra­ži­te­lji­ma da iza la­žnih do­ja­va o po­sta­vlja­nju bom­be u pod­go­rič­koj dis­ko­te­ci sto­ji upra­vo ovaj No­vlja­nin, ko­ji je, pre­ma po­li­cij­skim evi­den­ci­ja­ma, bli­zak ta­ko­zva­nom „ka­vač­kom kla­nu”.
Do ovih sum­nji tu­ži­lac u Osnov­nom dr­žav­nom tu­ži­la­štvu u Pod­go­ri­ci Vu­kas Ra­do­njić i po­li­ci­ja do­šli su ne­pun mje­sec da­na na­kon spor­ne la­žne do­ja­ve. Ipak, Ro­ga­no­vić ta­da ni­je bio do­stu­pan cr­no­gor­skim or­ga­ni­ma jer je bio pri­tvo­ren u Sr­bi­ji.
On je uhap­šen 5. ma­ja u po­li­cij­skoj sta­ni­ci Zve­zda­ra zbog sum­nje da je fal­si­fi­ko­vao is­pra­ve. Be­o­grad­sko Pr­vo osnov­no tu­ži­la­štvo je ve­o­ma br­zo spro­ve­lo is­tra­gu pro­tiv nje­ga i on je već 25. ma­ja u Pr­vom osnov­nom su­du u Be­o­gra­du osu­đen na za­tvor­sku ka­znu jer je imao la­žno uvje­re­nje o dr­ža­vljan­stvu i la­žnu kr­šte­ni­cu. Na­mje­ra­vao je da ta do­ku­men­ta pre­da da bi na ime mla­di­ća či­ja je lič­na kar­ta do­bio srp­ski pa­soš i lič­nu kar­tu. Me­đu­tim, rad­ni­ca na šal­te­ru je po­sum­nja­la u va­lid­nost pri­lo­že­nih do­ku­me­na­ta, a da­ljim pro­vje­ra­ma je usta­no­vlje­no da su la­žni. Ro­ga­no­vić je pri­znao da je na­ba­vio la­žna do­ku­men­ta, a kao raz­log je na­veo da se pla­šio za svo­ju bez­bjed­nost.
Cr­no­gor­ske vla­sti su ras­pi­sa­le me­đu­na­rod­nu po­tjer­ni­cu za Ro­ga­no­vi­ćem zbog iz­dr­ža­va­nja ka­zne od go­di­nu da­na zbog ne­do­zvo­lje­nog dr­ža­nja oruž­ja.
On je 5. ja­na­u­a­ra u Sr­bi­ji od­slu­žio ka­znu za­tvo­ra na ko­ju je bio osu­đen zbog fal­si­fi­ko­va­nja do­ku­me­na­ta. Istog da­na iz­ru­čen je Cr­noj Go­ri, a u spu­ški za­tvor je spro­ve­den uz po­ja­ča­ne mje­re obez­bje­đe­nja jer je pret­hod­no tra­žio da pu­tu­je avi­o­nom zbog ugro­že­ne bez­bjed­no­sti.
Ovaj No­vlja­nin je sa pod­go­rič­kog aero­dro­ma u Za­vod za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja u Spu­žu spro­ve­den uz na­o­ru­ža­nu prat­nju – slu­žbe­ni­ke In­ter­po­la, Po­seb­ne je­di­ni­ce po­li­ci­je i Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce. Pre­ma sa­zna­nji­ma „Da­na”, u ZIKS-u je pod po­seb­nim mje­ra­ma obez­bje­đe­nja zbog stra­ha od mo­gu­ćeg na­pa­da ili čak li­kvi­da­ci­je. Smje­šten je u so­bi u odje­lje­nju C spu­škog za­tvo­ra, ko­joj dru­gi za­tvo­re­ni­ci, mi­mo nje­go­vog ci­me­ra, ne mo­gu da pri­đu, a na šet­nje i u ka­ran­tin ići će sam. Ovaj dio spu­škog za­tvo­ra sva­ko­dnev­no je pod vi­deo-nad­zo­rom ka­ko bi se po­ve­ćao ni­vo bez­bjed­no­sti.
Ro­ga­no­vi­će­va po­ro­di­ca bi­la je me­ta u ra­tu ko­tor­skih kla­no­va, zbog če­ga je oci­je­nje­no da je i nje­go­va bez­bjed­nost ugro­že­na. Na­i­me, Vla­di­mi­rov brat od stri­ca Du­ško bio je me­ta bom­ba­škog na­pa­da u Her­ceg No­vom 25. apri­la pro­šle go­di­ne. Ja­ka de­to­na­ci­ja je u pot­pu­no­sti uni­šti­la Ro­ga­no­vi­ćev auto, a po­vri­je­đe­nog No­vlja­ni­na pro­la­zni­ci su iz­vu­kli iz vo­zi­la. Ne­ko­li­ko mje­se­ci ka­sni­je, u Her­ceg No­vom je ubi­jen Du­škov otac, a Vla­di­mi­rov stric Ni­ko Ro­ga­no­vić. On je li­kvi­di­ran kra­jem ju­la pro­šle go­di­ne u kla­sič­noj sa­če­ku­ši u her­ceg­nov­skom na­se­lju Du­bra­va. Iz­vr­ši­o­ci ubi­stva, baš kao i u slu­ča­ju bom­ba­škog na­pa­da, još uvi­jek ni­je­su iden­ti­fi­ko­va­ni.M.V.P.


Za neo­sno­va­no hap­še­nje 80.000

Ro­ga­no­vić je od­lu­kom Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci do­bio od dr­ža­ve 80.000 eura za če­ti­ri go­di­ne ko­je je neo­sno­va­no pro­veo u pri­tvo­ru zbog op­tu­žbe za ubi­stvo vo­đe „de­li­ja” Mar­ka Ve­sni­ća. Ro­ga­no­vić je od dr­ža­ve tra­žio na­kna­du ne­ma­te­ri­jal­ne šte­te u iz­no­su od 160.000 eura zbog du­šev­nih bo­lo­va pre­tr­plje­nih usled neo­sno­va­nog hap­še­nja i po­vre­de ča­sti i ugle­da. Ipak, su­di­ja Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci Mi­le­na Ma­to­vić od­lu­či­la je da je 80.000 eura iz­nos sra­zmje­ran šte­ti ko­ju je Ro­ga­no­vić pre­tr­pio za če­ti­ri go­di­ne neo­sno­va­nog pri­tvo­ra. Nje­nu od­lu­ku po­tvr­dio je Vi­ši sud u Pod­go­ri­ci. Ro­ga­no­vić je sa bra­tom Du­škom i Dra­že­nom Ča­đe­no­vi­ćem bio op­tu­žen za ubi­stvo Be­o­gra­đa­ni­na Mar­ka Ve­sni­ća i ra­nja­va­nja nje­go­vog ku­ma Iva­na Mar­ko­vi­ća. Ape­la­ci­o­ni sud je 2014. go­di­ne po­tvr­dio pr­vo­ste­pe­ne oslo­ba­đa­ju­će pre­su­de Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci iz­re­če­ne Vla­di­mi­ru Ro­ga­no­vi­ću i Ča­đe­no­vi­ću, ko­ji su se te­re­ti­li da su za­jed­no sa Du­škom Ro­ga­no­vi­ćem ubi­li Ve­sni­ća. Du­šku Ro­ga­no­vi­ću, ko­ji je pr­vo­ste­pe­nom pre­su­dom osu­đen na 12 go­di­na za­tvo­ra za ubi­stvo vo­đe na­vi­ja­ča „de­li­ja” i ra­nja­va­nja Mar­ko­vi­ća, od­lu­kom Ape­la­ci­o­nog su­da za­tvor­ska ka­zna je sma­nje­na na osam go­di­na.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"