Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pomagala da joj ubiju muža * Bez obrazloženja potrošili 695.000 eura * Direktorima iz DPS-a davali socijalu od po 500 eura * Ako ne bude dogovora, imaćemo svog kandidata * Idealan ambijent za stvaranje i pomjeranje granica * Pomagala da joj ubiju muža * Želimo Si Dens u Budvi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slavko Kalezić :
Nadam se da će ovogodišnji predstavnik Crne Gore na Pjesmi evrovizije imati makar trećinu uspjeha koji sam ja ostvario nakon Eurosonga.

Vic Dana :)

Pita Ciganka Cigu šta znači riječ „situacija”.
- Pa „situacija” ti je kad dođeš kući s posla i zatekneš mene i komšinicu kako vodimo ljubav.
Tek će Ciganka:
- Znači, situacija je i kada ti dođeš kući sa posla i zatekneš mene i komšiju kako vodimo ljubav?
- Ne, ženo, nemoj da miješaš batine sa situacijom.

Rasprava u romskoj kući između sina i oca:
– A bre kakvi ste vi današnji mladi sve mora da vam se nacrta, da vam se da, da vam se pokaže…
– Šta ti je bre čale nismo baš tako loši, na nama svijet ostaje…
– Ma gdje niste bre, stvarno ste jadni bre ništa ne znate…
– Šta, pa mi smo pametniji od vas, aj reci mi ko je izmislio struju?
– Kako ko- pa Nikola Tesla!
– Pa naravno Nikola Tesla, a ne njegov čale!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika LIDER PZP-A ODBIO DA ODGOVARA NA PITANJA SPECIJALNOG POLICIJSKOG TIMA I IZNIO TEŠKE OPTUŽBE NA RAČUN SDT- A
Medojević: Katnić planirao likvidaciju Medenice i Vujanovićeve
Medojević Medojević: Katnić planirao likvidaciju Medenice i Vujanovićeve Specijalno državno tužilaštvo tokom jučerašnjeg dana nije se oglašavalo povodom teških optužbi koje je iznio Nebojša Medojević
Pred­sjed­nik Po­kre­ta za pro­mje­ne i je­dan od li­de­ra De­mo­krat­skog fron­ta Ne­boj­ša Me­do­je­vić ka­zao je ju­če ka­ko ima sa­zna­nja da je glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić na­mje­ra­vao da li­kvi­di­ra pred­sjed­ni­cu Vr­hov­nog su­da Ve­snu Me­de­ni­cu i nje­nu ko­le­gi­ni­cu Sve­tla­nu Vu­ja­no­vić. On je ove na­vo­de iz­nio na kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je or­ga­ni­zo­va­noj na­kon što je sa­slu­šan pred Spe­ci­jal­nim po­li­cij­skim ti­mom. Me­do­je­vić je na sa­slu­ša­nju od­bio da od­go­va­ra na pi­ta­nja u ve­zi sa sa­zna­nji­ma ko­ja ima o or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu, tvr­de­ći da ne­ma po­vje­re­nja u še­fa SDT-a, za ko­jeg tvr­di da sa­ra­đu­je sa or­ga­ni­zo­va­nim kri­mi­nal­nim gru­pa­ma.
Specijalno državno tužilaštvo tokom jučerašnjeg dana nije se oglašavalo povodom teških optužbi koje je iznio Nebojša Medojević.
Me­do­je­vić je na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re ob­ja­snio da je na sa­slu­ša­nje po­zvan zbog tri slu­ča­ja: iz­ja­ve od pri­je go­di­nu da­na da su vi­so­ki funk­ci­o­ne­ri Agen­ci­je za na­ci­o­nal­nu bez­bjed­nost Zo­ran La­zo­vić i Du­ško Go­lu­bo­vić umi­je­ša­ni u šverc ko­ka­i­na; da je Mi­lo Đu­ka­no­vić to­kom pro­te­sta is­pred Skup­šti­ne 24. ok­to­bra 2016. go­di­ne, iz ope­ra­tiv­nog cen­tra ANB-a dao na­log da se pu­ca u na­rod; kao i da je tu­ži­lac Kat­nić u sa­rad­nji sa bra­ćom Đu­ka­no­vić tra­žio da mu se uki­ne imu­ni­tet.
Po­sla­nik DF-a ka­zao je da od sa­da sa­zna­nja o or­ga­ni­zo­va­nom kri­mi­na­lu di­je­li sa­mo sa gra­đa­ni­ma, te da bi sa­rad­njom sa po­li­ci­jom i tu­ži­la­štvom u is­tra­ga­ma ko­je vo­di Kat­nić za­pra­vo po­mo­gao kri­mi­nal­ci­ma. Po­zi­ve na sa­slu­ša­nje, ka­ko tvr­di, do­bi­ja ka­ko bi tu­ži­la­štvu odao ko mu iz bez­bjed­no­snih slu­žbi da­je in­for­ma­ci­je.
– Ja­sno je da Mi­li­vo­je Kat­nić ne mo­že da vo­di ove is­tra­ge za­to što je u kon­flik­tu in­te­re­sa. Sve dok je Kat­nić glav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac, za ko­ga ja i mi iz De­mo­krat­skog fron­ta osno­va­no sum­nja­mo da je po­ve­zan sa or­ga­ni­zo­va­nim kri­mi­nal­nim gru­pa­ma u Cr­noj Go­ri, i da je nje­go­va funk­ci­ja tu da ih šti­ti, da is­tra­ge vo­di ta­ko da ih za­ta­ška­va, smi­sao mo­ga po­zi­va­nja ni­je da do­đe do in­for­ma­ci­ja ko­je bi mu po­mo­gle u pro­na­la­že­nju do­ka­za. Smi­sao mo­ga po­zi­va­nja je da Aco Đu­ka­no­vić, Zo­ran La­zo­vić i Mi­lo Đu­ka­no­vić sa­zna­ju šta ja sve znam i ko mi iz ANB-a i po­li­ci­je do­sta­vlja in­for­ma­ci­je – ka­zao je Me­do­je­vić.
Is­ta­kao je da je par­tij­ska dr­ža­va, ka­kva je Cr­na Go­ra, pre­ra­sla u pri­vat­nu dr­ža­vu, u ko­joj se na ključ­na mje­sta u bez­bjed­no­snom sek­to­ru, u tu­ži­la­štvu i pra­vo­su­đu ime­nu­ju lju­di ko­ji će da bu­du po­slu­šni­ci bra­će Đu­ka­no­vić i ko­ji će bi­ti lo­jal­ni nji­ma, a ne dr­ža­vi Cr­noj Go­ri. Te oso­be, tvr­di, ne­će ra­di­ti po Usta­vu i za­ko­nu, već po pra­vi­li­ma ko­ja de­fi­ni­šu bra­ća Đu­ka­no­vić.
Me­do­je­vić tvr­di da ne­po­vje­re­nje iz­me­đu Kat­ni­ća i De­mo­krat­skog fron­ta da­ti­ra od 16. ok­to­bra 2016. go­di­ne, ka­da se de­sio na­vod­ni po­ku­šaj dr­žav­nog uda­ra, te da su glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca na tu funk­ci­ju po­sta­vi­la bra­će Đu­ka­no­vić. Is­ta­kao je i da je na­vod­nu li­kvi­da­ci­ju pr­vih da­ma cr­no­gor­skog pra­vo­su­đa spri­je­čio pred­sjed­nik DPS-a Mi­lo Đu­ka­no­vić.
– Mi­li­vo­je Kat­nić dje­lu­je na pro­ble­ma­tič­nim i ne­u­stav­nim osno­va­ma, ima lič­nu oba­ve­zu pre­ma Mi­lu Đu­ka­no­vi­ću ko­ji ga je, pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma iz tu­ži­la­štva i pra­vo­su­đa, spa­sio od smje­ne ko­ju su mu pri­pre­ma­le Ve­sna Me­de­ni­ca i Sve­tla­na Vu­ja­no­vić. Ka­da je Kat­nić čuo da mu se spre­ma smje­na zbog to­ga što je iz­u­zeo mi­šlje­nje u ne­kom po­stup­ku, a što je bi­lo su­prot­no od in­struk­ci­ja ko­je je do­bio od ta­da­šnjih pr­vih da­ma cr­no­gor­skog pra­vo­su­đa, on je čak i pla­ni­rao da li­kvi­di­ra ove dvi­je go­spo­đe. Ali, po­što je Mi­lo Đu­ka­no­vić re­kao da ne­će te go­spo­đe smje­nji­va­ti po­šte­ne lju­de u pra­vo­su­đu, on je ostao lič­no du­žan Đu­ka­no­vi­ću i ima pre­ma nje­mu od­nos lo­jal­no­sti i pot­pu­ne po­slu­šno­sti – ob­ja­snio je Me­do­je­vić, na­vo­de­ći da Kat­nić ne mo­že da ra­di po­sao za ko­ji je ime­no­van jer bi tre­bao da po­kre­ne is­tra­gu i pro­tiv svog po­bra­ti­ma.
M.V.P.


No­vac i oruž­je u ku­ći La­zo­vi­će­vog ro­đa­ka

Me­do­je­vić tvr­di i da je pri­je ne­ko­li­ko da­na obi­je­na ku­ća bli­skog srod­ni­ka Zo­ra­na La­zo­vi­ća, u ko­joj se na­la­zi­lo mno­go nov­ca i oruž­ja, o če­mu, ka­ko je na­veo, po­li­ci­ja ću­ti.
– Za­što po­li­ci­ja kri­je da je pri­je ne­ko­li­ko da­na obi­je­na ku­ća jed­nog dok­to­ra bli­skog srod­ni­ka Zo­ra­na La­zo­vi­ća? Da je u nje­go­voj ku­ći na­đe­no vi­še nov­ca ne­go što je Sin­đe­lić do­bio od cr­no­gor­skog re­ži­ma i Kat­ni­ća da or­ga­ni­zu­je dr­žav­ni udar u Cr­noj Go­ri i da je u toj ku­ći na­đe­no mno­go vi­še oruž­ja ne­go što je ta te­ro­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja ima­la ili pri­pre­ma­la da na­pra­vi kr­vo­pro­li­će u Cr­noj Go­ri – na­veo je Me­do­je­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"