Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Pred izbore otvaraju 200 radnih mjesta * Mesar uhapšen  zbog ubistva * Vukčević nezakonito smijenjen * U zgradi ANB-a bili smo Milo, Duško, Peruničić i ja * Ako hoće priznanje Kosova – hvala, doviđenja * Ljepota je u umjerenosti
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 26-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Neven Gošović, funkcioner Demokratske Crne Gore :
– Motiv postupanja Filipa Vujanovića nije poštovanje zakona, već čista računica njegove partije i njenog šefa da održavanje lokalnih i predsjedničkih izbora u istom danu ne bi bilo u interesu DPS-a.

Vic Dana :)

Policajac zaustavlja auto koji je jurio brzinom većom od 150 km na sat:
– Gospođo, da li znate da ste prekoračili dozvoljenu brzinu?
Gospođa koja ima 85 godina, mirno odgovara:
– Znam sine, ... ali ja moram da stignem na odredište prije nego što zaboravim gdje sam krenula ...

Razgovaraju dvije gluve babe:
- Je li, a koji je danas dan, je l‘ četvrtak?
- Ma jok, bre, danas je četvrtak.
- A što sam ja sve mislila da je danas četvrtak?

Razgovor babe i unuka:
- Još samo da završiš fakultet, pa mogu da umrem.
- Baba, završio sam faks! -Još samo da se oženiš, pa mogu da umrem ...
- Čekaj baba, nismo se tako dogovorili!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika NEOČEKIVAN OBRT NA SUĐENJU OPTUŽENIMA ZA PRIPREMANJE TERORIZMA, OTKAZANO PUNOMOĆJE ADVOKATIMA PETROVIĆU I PETRONIJEVIĆU
Dikić mijenja iskaz?
Dikić Dikić mijenja iskaz? Petrović i Petronijević su me branili bez novčane naknade, ali je među nama u poslednje vrijeme došlo do nerazumijevanja, pojasnio je Dikić
Okri­vlje­ni Bra­ti­slav Di­kić je u na­stav­ku ju­če­ra­šnjeg su­đe­nja za po­ku­šaj te­ro­ri­zma, na dan par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 2016. go­di­ne, ot­ka­zao pu­no­moć­je bra­ni­o­ci­ma iz Sr­bi­je Mi­la­nu Pe­tro­vi­ću i Go­ra­nu Pe­tro­ni­je­vi­ću. Na­vod­no je Di­kić spre­man da pro­mi­je­ni is­kaz i o to­me je tu­ži­la­štvo oba­vi­je­šte­no pret­hod­nog da­na. Okri­vlje­ni se u vi­še na­vra­ta ža­lio da tr­pi pri­ti­ske, a me­di­ji su od­mah na­kon nje­go­vog hap­še­nja tvr­di­li da se Di­kić na­go­dio sa tu­ži­la­štvom i da će pot­pi­sa­ti spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce. Do to­ga, me­đu­tim, ni­je do­šlo i on u ovom di­je­lu po­stup­ka ne mo­že sklo­pi­ti na­god­bu sa su­dom, ali, ka­ko se na­vo­di, mo­že znat­no olak­ša­ti po­lo­žaj u da­ljem na­stav­ku pro­ce­sa.
Di­kić je pred vi­je­ćem su­di­ja Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci po­ja­snio da je ot­ka­zao pu­no­moć­je bra­ni­o­ci­ma jer je u po­sled­nje vri­je­me do­šlo do ne­ra­zu­mi­je­va­nja iz­me­đu njih. Ka­zao je i da su ga advo­ka­ti bra­ni­li bez nov­ča­ne na­dok­na­de i za­tra­žio od sud­skog vi­je­ća da mu do­di­je­li advo­ka­ta po slu­žbe­noj du­žno­sti. Ta­ko­đe je in­si­sti­rao i da se se su­đe­nje ne od­la­že i na­sta­vak se za­ka­že za sju­tra iz raz­lo­ga što su svi okri­vlje­ni lo­šeg zdrav­stve­nog sta­nja i već du­go se na­la­ze u pri­tvo­ru.
– Me­ni ni­je bit­na od­bra­na, bit­no je da se su­du ka­že isti­na – rekao je okri­vlje­ni Di­kić.
Su­di­ja Su­za­na Mu­go­ša je ka­za­la da će mu advo­kat po slu­žbe­noj du­žno­sti bi­ti do­di­je­ljen od­mah, ali da će vi­dje­ti sa pred­sjed­ni­kom su­da da li advo­ka­tu mo­že da­nas bi­ti odo­bre­na van­red­na po­sje­ta Di­ki­ću u ZIKS-u, ka­ko bi do­go­vo­ri­li od­bra­nu. Prema saznanjima „Dana”, novi Dikićev advokat biće Nina Jovićević.
Na­kon to­ga je Kri­sti­na Hri­stić ka­za­la da se ni­je ču­la sa advo­ka­tom Mi­la­nom Pe­tro­vi­ćem i ne zna da li će je bra­ni­ti u na­stav­ku po­stup­ka. Su­di­ja Mu­go­ša ju je upo­zo­ri­la da njoj ni­je oba­ve­zna od­bra­na po slu­žbe­noj du­žno­sti.
Na ju­če­ra­šnjem ro­či­štu ujed­no je i za­vr­še­no is­pi­ti­va­nje svje­do­ka sa­rad­ni­ka Sa­še Sin­đe­li­ća, ko­ji je, iz­me­đu osta­log, ka­zao da mu je Edi na­lo­žio da za od­bra­nu Bra­ti­sla­va Di­ki­ća an­ga­žu­je advo­ka­ta Go­ra­na Pe­tro­ni­je­vi­ća, ali da ga na kra­ju ni­je an­ga­žo­vao on, već po Edi­je­vom na­lo­gu ne­ko dru­gi. To­kom su­đe­nja svje­dok je po­no­vio da je De­mo­krat­ski front iz­dao. Po­ja­snio je da ka­da su po­če­le da se ši­re gla­si­ne da će DF sa ne­kim dru­gim iz opo­zi­ci­je da uđe u vla­du ta­da je shva­tio da su oni od po­čet­ka ima­li do­go­vor sa DPS-om.
Ka­zao je da je sa­da DF u „Sin­đi­noj skup­šti­ni” i pri­ma pla­tu Mi­la Đu­ka­no­vi­ća. Sin­đe­lić je is­ta­kao da no­va sa­zna­nja o dr­žav­nom uda­ru ima di­rekt­no od DF-a jer, ka­ko ka­že, pra­ti ih šta ra­de u jav­no­sti.
Sa pre­kju­če­ra­šnjeg pre­tre­sa sud je uda­ljio okri­vlje­nog Mi­ha­i­la Ča­đe­no­vi­ća jer se ža­lio da mu glav­ni dr­žav­ni spe­ci­jal­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić pri­je­ti ge­sti­ku­la­ci­jom.
Su­đe­nje se na­sta­vlja sju­tra u de­vet ča­so­va.
Op­tu­žni­com Spe­ci­jal­nog tu­ži­la­štva 14 dr­ža­vlja­na Cr­ne Go­re, Sr­bi­je i Ru­si­je te­re­te se da su pla­ni­ra­li te­ro­ri­stič­ke na­pa­de 16. ok­to­bra 2016. s ci­ljem na­sil­ne smje­ne cr­no­gor­ske vla­sti. Op­tu­žni­com su ob­u­hva­će­na dvo­ji­ca ru­skih dr­ža­vlja­na Edu­ard Ši­šma­kov i Vla­di­mir Po­pov, te srp­ski dr­ža­vlja­ni Mi­loš Jo­va­no­vić, Ne­ma­nja Ri­stić, Pre­drag Bo­gi­će­vić, Bra­ti­slav Di­kić, Kri­sti­na Hri­stić, Bran­ka Mi­lić, Mi­lan Du­šić, Dra­gan Mak­sić i Sr­bo­ljub Đor­đe­vić.
Na op­tu­že­nič­koj klu­pi su i li­de­ri De­mo­krat­skog fron­ta An­dri­ja Man­dić i Mi­lan Kne­že­vić, kao i Mi­ha­i­lo Ča­đe­no­vić, slu­žbe­ni vo­zač DF-a. Po­stu­pak pro­tiv Ana­ni­ja Ni­ki­ća vo­di se po­seb­no.
VJ.DA­MJA­NO­VIĆ


Pe­tro­ni­je­vić bez ko­men­ta­ra

Advo­kat Go­ran Pe­tro­ni­je­vić ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še od­lu­ku svog kli­jen­ta Bra­ti­sla­va Di­ki­ća, op­tu­že­nog za pri­pre­ma­nje te­ro­ri­zma, da opo­zo­ve pu­no­moć­je bra­ni­o­ci­ma. Po­zvao se na advo­kat­ski ko­deks i ni­je htio da po­tvr­di ili de­man­tu­je in­for­ma­ci­ju iz me­di­ja da nje­gov bra­nje­nik ko­ga je do sko­ro za­stu­pao na­mje­ra­va da sa Spe­ci­jal­nim tu­ži­la­štvom sklo­pi spo­ra­zum o pri­zna­nju kri­vi­ce. Advo­kat ni­je ko­men­ta­ri­sao ni Di­ki­će­vu kon­sta­ta­ci­ju ko­ju je iz­nio u sud­ni­ci Vi­šeg su­da da ga je u do­sa­da­šnjem to­ku po­stup­ka bra­nio bez nov­ča­ne na­d­na­de.


Pe­tro­vić se ne oda­zi­va na po­zi­ve

I po­red vi­še po­ku­ša­ja da stu­pi­mo u kon­takt sa advo­ka­tom Mi­la­nom Pe­tro­vi­ćem, on se ju­če ni­je oda­zi­vao na telefonske po­zi­ve. Nje­go­vim iz­la­skom iz pred­me­ta op­tu­že­na Kri­sti­na Hri­stić osta­la je bez bra­ni­o­ca po slu­žbe­noj du­žno­sti, ali joj je od­bra­na za­stu­plje­na.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"