Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * DPS popisuje birače u javnoj upravi * Policajcu ništa nije bilo sumnjivo * Zbog duga blokiran 51 advokat * Katnić tužio državu i dobio 43.000 eura * Brisel zgazio pravila da bi ucijenio Srbiju * Pjeva da bi bio drugačiji
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slobodan Slovinić, slikar:
– Umjetnost je danas zapostavljena, i to mi je žao.

Vic Dana :)


Upecao student zlatnu ribicu. Ribica mu kaže:
–Pusti me, ispuniću ti jednu želju.
Student začuđeno pita:
– Kako jednu, zar ne treba tri?
Na to će ribica:
– Eeee, sad je po Bolonji.

Pita otac sina, studenta:
– Jesi li znao sva pitanja na ispitu?
– Jesam.
– Pa, kako onda nisi položio?
– Nisam znao odgovore!

Koja je razlika između političara i lopova?
- Nikakva, samo što smo političare sami birali, a lopovi biraju nas!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2018-02-07 LIDER PZP-A IZNIO TEŠKE OPTUŽBE NA RAČUN SPECIJALNOG TUŽIOCA U SLUČAJU MIOMIRA MUGOŠE
Katniću platio 100.000, Đukanoviće ucijenio
Medojević Katniću platio 100.000, Đukanoviće ucijenio
Li­der Po­kre­ta za pro­mje­ne Ne­boj­ša Me­do­je­vić op­tu­žio je glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća da je od biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce Mi­o­mi­ra Mu­go­še uzeo 100.000 eura ka­ko mu ne bi od­re­dio pri­tvor, iako je op­tu­žen za zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­nog po­lo­ža­ja te­šku sko­ro se­dam mi­li­o­na eura. Ove op­tu­žbe Me­do­je­vić je iz­nio na svom fej­sbuk pro­fi­lu.
– Kat­nić je po­di­gao op­tu­žni­cu pro­tiv biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce Mi­o­mi­ra Mu­go­še za zlo­u­po­tre­bu slu­žbe­nog po­lo­ža­ja i pljač­ku dr­ža­ve od 6,7 mi­li­o­na eura, a ni­je tra­žio pri­tvor. Pre­ma na­šim in­for­ma­ci­ja­ma, Mu­go­ša je pla­tio Kat­ni­ću 100.000 eura da mu ne od­re­đu­je pri­tvor – na­pi­sao je Me­do­je­vić na fej­sbuk pro­fi­lu.
Osim to­ga, on je na ju­če­ra­šnjoj kon­fe­ren­ci­ji za me­di­je sa­op­štio da je po­di­za­nje op­tu­žni­ce u slu­ča­ju Mi­o­mi­ra Mu­go­še far­sa ko­ja će se za­vr­ši­ti oslo­ba­đa­ju­ćom pre­su­dom. Me­do­je­vić sma­tra da je u pi­ta­nju do­go­vor jer on ni­je Sve­to­zar Ma­ro­vić, već je po­slao ja­snu po­ru­ku bra­ći Đu­ka­no­vić da će, uko­li­ko bu­de uhap­šen, me­di­ji­ma da­ti svu do­ku­men­ta­ci­ju o nji­ho­vim te­škim kri­vič­nim dje­li­ma. 
– Po na­šim sa­zna­nji­ma, Mi­o­mir Mu­go­ša za­to ni­je uhap­šen, ni­ti je tu­ži­la­štvo tra­ži­lo nje­go­vo pri­vo­đe­nje. Sa dru­ge stra­ne, Mi­li­vo­je Kat­nić je tra­žio pri­tvor za či­tav niz ne­vi­nih lju­di, u slu­ča­je­vi­ma ka­da je u pi­ta­nju De­mo­krat­ski front, gdje su na­ši lju­di le­ža­li od šest do osam mje­se­ci, dok u do­ga­đa­ji­ma ka­da su u pi­ta­nju vi­so­ki funk­ci­o­ne­ri DPS-a ima dvo­stru­ke ar­ši­ne – oci­je­nio je Me­do­je­voć.
Li­der PzP-a tvr­di da Mi­li­vo­je Kat­nić zbog šte­te na­ni­je­te dr­ža­vi od 6,7 mi­li­o­na ne tra­ži pri­tvor za Mi­o­mi­ra Mu­og­šu jer se ra­di o una­pri­jed  pri­pre­mlje­nom do­go­vo­ru.
– Oni ne smi­ju da uda­re na Mi­o­mi­ra Mu­go­šu ko­ji im je za­pri­je­tio da će uko­li­ko ga uhap­se sve bi­ti otvo­re­no – o mno­gim ten­de­ri­ma u Pod­go­ri­ci, o ku­po­vi­ni bi­ra­ča. Mu­go­ša zna ime­nom i pre­zi­me­nom sva­kog bi­ra­ča u Pod­go­ri­ci ko­ji je ku­pljen, zna oda­kle je i ko je do­sta­vio taj no­vac. Oči­gled­no je uspio da u ko­mu­ni­ka­ci­ji sa Đu­ka­no­vi­ćem se­bi obez­bi­je­di po­vla­šćen, za­šti­ćen sta­tus u ovom slu­ča­ju – ka­zao je Ne­boj­ša Me­do­je­vić.
On ta­ko­đe tvr­di i da je slu­čaj sa Mi­o­mi­rom Mu­go­šom vje­što iz­re­ži­ra­na far­sa.
– Na kra­ju će se ta­ko i za­vr­ši­ti, ne­će bi­ti osu­đu­ju­će pre­su­de. Bri­se­lu će se po­sla­ti po­ru­ka da, osim pro­go­na De­mo­krat­skog fron­ta, Mi­li­vo­je Kat­nić ne­što ra­di i sa funk­ci­o­ne­ri­ma DPS-a. Ni­je­sam si­gu­ran da to ni­je ura­đe­no u do­go­vo­ru sa ne­kim ko­rum­pi­ra­nim struk­tu­ra­ma u Bri­se­lu – re­kao je Me­do­je­vić.
Di­rek­tor is­tra­ži­vač­kog cen­tra MANS-a De­jan Mi­lo­vac sa­op­štio je ju­če ka­ko se na­da da po­stu­pak pro­tiv Mu­go­še ne­će di­je­li­ti sud­bi­nu onog ko­ji je bio po­kre­nut pro­tiv nje­go­vog par­tij­skog dru­ga Sve­to­za­ra Ma­ro­vi­ća, a ko­ji je za epi­log imao si­tu­a­ci­ju da „cr­no­gor­ski dr­žav­ni or­ga­ni sa­da če­ka­ju da se Ma­ro­vić po be­o­grad­skim ugo­sti­telj­skim objek­ti­ma iz­li­je­či od de­pre­si­je, pa da ga pri­ve­du prav­di i spu­škom za­tvo­ru”.
Mi­lo­vac je pod­sje­tio da su kri­vič­nu pri­ja­vu pro­tiv Mu­go­še pod­ni­je­li pri­je vi­še od de­ce­ni­ju. Svu do­ku­men­ta­ci­ju o sum­nji­vom po­slu, tvr­di, tu­ži­la­štvo je već po­sje­do­va­lo, zbog če­ga je kao za­bri­nja­va­ju­ću oci­je­nio ci­nje­ni­cu da je nad­le­žni­ma tre­ba­lo vi­še od de­set go­di­na da pro­ce­su­i­ra­ju biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce.
– Zbog to­ga će bi­ti za­ni­mlji­vo vi­dje­ti šta tu­ži­la­štvo Mu­go­ši sta­vlja na te­ret i na šta je po­tro­še­na de­ce­ni­ja ko­li­ko je tra­ja­la is­tra­ga ovog slu­ča­ja – sa­op­štio je Mi­lo­vac.
S.T. – M.V.P.


Tre­ba­lo da bu­de uhap­šen

Mi­lo­vac je ka­zao ka­ko že­le da vje­ru­ju da tu­ži­la­štvo ni­je već po­sti­glo do­go­vor sa Mu­go­šom, te da to što još uvi­jek ni­je uhap­šen ne pred­sta­vlja jed­nu od stav­ki u tom spo­ra­zu­mu.
– Pot­pu­no je ne­u­o­bi­ča­je­no da op­tu­že­ni za vi­še­mi­li­on­sku mal­ver­za­ci­ju ne bu­de uhap­šen pri­li­kom po­di­za­nja op­tu­žni­ce, a da u dru­gim slu­ča­je­vi­ma ima­mo kom­ple­tan cir­kus od hap­še­nja pra­ćen te­le­vi­zij­skim ka­me­ra­ma. Mi­sli­mo da bi pro­ce­su­i­ra­nje jav­nog funk­ci­o­ne­ra ka­kav je Mu­go­ša uz pu­nu pri­mje­nu po­li­cij­skih i tu­ži­lač­kih ovla­šće­nja, čak i na­kon de­ce­ni­je is­tra­ge, po­sla­lo ja­snu po­ru­ku da je prav­da jed­na­ka za sve i da u tu­ži­la­štvu ne­ma po­vla­šće­nih i za­šti­će­nih. Sma­tra­mo da Mu­go­ša za­slu­žu­je pra­vič­no, jav­no su­đe­nje, ne sa­mo za slu­čaj „Ca­ri­ne” već i za dru­ge mal­ver­za­ci­je ko­jih to­kom nje­go­vog man­da­ta ni­je bi­lo ma­lo – do­dao je Mi­lo­vac.


Mu­go­ša i tužilac se ne ogla­ša­va­ju 

Na op­tu­žbe Ne­boj­še Me­do­je­vi­ća ni­je­su od­go­vo­ri­li ni Kat­nić ni Mu­go­ša.  Pre­ma na­šim sa­zna­nji­ma, Mu­go­ši još ni­je uru­če­na op­tu­žni­ca. 

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"