Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
ANB prati 60 džihadista * Spriječiti Aca i A2A da opljačkaju EPCG * Za stanove prevario 200 Tuzlaka * Tužioci oprali biografije Šariću i Kaliću * Putin naredio povlačenje * Bez SPD-a nema stabilne vlade * Na putu bez kraja
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JELENA MITROVIĆ, FUNKCIONER SDP-a :
U slučaju Marović imamo nevjerovatnu situaciju, jer postoji pravosnažna presuda, ali su osuđenici i dalje na slobodi, bez izgleda da se presuda efektuira.

Vic Dana :)

Uđe Perica u autobus i pita ga vozač:
- Koliko imaš godina?
- Sedam.
- Kada bude došao kondukter, reci da imaš šest.
- Zašto?
- Pustiće te besplatno
Dolazi kondukter i pita ga:
- Koliko imaš godina?
- Šest!
- A kad puniš sedam?
- Čim izađem iz autobusa.

Stoji dječak ispred zgrade i pokušava da pozvoni na interfon. Vidi ga policajac, pa ga upita:
– Oprosti dečko, mogu li nekako da ti pomognem?
– Plitisni tli!
Policajac pritisne:
– I šta sad?
– Bezimo!
- Kako si se osjećao na posljednjem času u školi - pita majka Pericu.
- Kao general - odgovori Perica - Stojim u stavu mirno i posmatram svoje jedinice.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2018-02-12 UPRAVA ZIKS-A TRAŽILA MIŠLJENJE POLICIJE RADI PUŠTANJA NA VIKENDE OSUĐENOG ZA SAIZVRŠILAŠTVO U UBISTVU UREDNIKA „DANA”
Umjesto za Duškovu porodicu, strahuju za zločinca
Privođenje Damira Mandića Umjesto za Duškovu porodicu, strahuju za zločinca Monstruozni nalog državnih organa povjeren je dvojici policijskih službenika, koji su saopštili da će, ukoliko supruga ubijenog urednika „Dana“ ne bude u firmi, poći u stan Jovanovića kako bi obavili razgovor s njom povodom puštanja Damira Mandića na nagradne vikende Neshvatljivo je i nedopustivo da neko, pa makar to bili i predstavnici državnih organa, uznemirava oštećenu porodicu i pita za bezbjednost učesnika u zločinu, istakao je advokat Nebojša Asanović, pravni zastupnik Slavice Jovanović
Mi­ni­star­stvo prav­de i Upra­va Za­vo­da za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja za­tra­ži­li su od Upra­ve po­li­ci­je bez­bjed­no­snu pro­cje­nu za Da­mi­ra Man­di­ća, osu­đe­nog za sa­i­zvr­ši­la­štvo u ubi­stvu ured­ni­ka „Da­na” Du­ška Jo­va­no­vi­ća, ka­ko bi ga pu­sti­li da vi­ken­de pro­vo­di kod ku­će.
Da skan­dal bu­de još ve­ći, po­red to­ga što su pla­ni­ra­li da Man­di­ća na­gra­de slo­bod­nim vi­ken­di­ma, umje­sto da na­pra­ve pro­cje­nu bez­bjed­no­sti za po­ro­di­cu žr­tve, nad­le­žni su za­bri­nu­ti za bez­bjed­nost tog osu­đe­ni­ka. Slu­žbe­ni­ci Upra­ve po­li­ci­je su tim po­vo­dom po­ku­ša­li da oba­ve raz­go­vor sa su­pru­gom ubi­je­nog ured­ni­ka „Da­na” Sla­vi­com Jo­va­no­vić.
Mon­stru­o­zni na­log dr­žav­nih or­ga­na po­vje­ren je dvo­ji­ci po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka, ko­ji su sa­op­šti­li da će, uko­li­ko su­pru­ga ubi­je­nog ured­ni­ka „Da­na“ ne bu­de u fir­mi, po­ći u stan Jo­va­no­vi­ća ka­ko bi oba­vi­li raz­go­vor s njom po­vo­dom pu­šta­nja na na­grad­ne vi­ken­de Da­mi­ra Man­di­ća
Prav­ni za­stup­nik „Da­na” Ne­boj­ša Asa­no­vić oci­je­nio je ova­kav po­stu­pak dr­žav­nih or­ga­na kao skan­da­lo­zan.
– Umje­sto da bri­nu o bez­bjed­no­sti Sla­vi­ce Jo­va­no­vić i nje­ne po­ro­di­ce, oni bri­nu za bez­bjed­nost osu­đe­nog za sa­i­zvr­ši­la­štvo u ubi­stvu nje­nog su­pru­ga. Za­pre­pa­šćen sam ova­kvim po­stup­kom. Ne­shva­tlji­vo je i ne­do­pu­sti­vo da ne­ko, pa ma­kar to bi­li i pred­stav­ni­ci dr­žav­nih or­ga­na, uz­ne­mi­ra­va ošte­će­nu po­ro­di­cu i pi­ta za bez­bjed­nost po­či­ni­o­ca.  Ne shva­tam to ko­pa­nje po ra­na­ma.  To je skan­da­lo­zno uz­ne­mi­ra­va­nje po­ro­di­ce Jo­va­no­vić od stra­ne dr­žav­nih or­ga­na. Sa­da ku­ca­ti na vra­ta po­ro­di­ci žr­tve, to ne mo­gu da ra­zu­mi­jem ni kao prav­nik ni kao čo­vjek –ka­zao je Asa­no­vić.
On je do­dao da su po­li­caj­ci dva pu­ta tra­ži­li Sla­vi­cu Jo­va­no­vić i da su oti­šli to­li­ko da­le­ko da su na­ja­vi­li da će po­ći do nje­nog sta­na.
– Sma­tram da Man­di­ću pri­je­ti ve­ća opa­snost od onih ko­ji su ga po­sla­li ta­mo. Umje­sto ovo­ga što ra­de, bo­lje bi bi­lo da sa­op­šte šta je sa kri­vič­nom pri­ja­vom ko­ju smo pod­ni­je­li pro­tiv po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka zbog zlo­u­po­tre­ba to­kom is­tra­ge. Tre­ba­lo bi da vi­de i šta je sa osta­lim uče­sni­ci­ma u ovom zlo­či­nu. To su stva­ri ko­je tre­ba da ra­de i o ko­ji­ma tre­ba da bri­nu, a ne da li će se Man­di­ću ne­što de­si­ti ako iza­đe. On je osu­đen, i to je sa prav­nog sta­no­vi­šta go­to­va stvar. Za ošte­će­nu po­ro­di­cu ta ka­zna je smi­je­šna, za Man­di­će­vu po­ro­di­cu ka­zna je pre­vi­so­ka. To su stva­ri ko­je se ni­kad ne­će po­mi­ri­ti, ne sa­mo u ovom pred­me­tu, ne­go ni u jed­nom dru­gom, ali pre­su­da je pre­su­da ka­kva je da je – re­kao je Asa­no­vić.
Iz Mi­ni­star­stva prav­de i ZIKS-a su po­tvr­di­li da su tra­ži­li mi­šlje­nje od Upra­ve po­li­ci­je o bez­bjed­no­snoj pro­cje­ni za Da­mi­ra Man­di­ća.
– Od­red­ba­ma Za­ko­na o iz­vr­še­nju ka­zni za­tvo­ra, nov­ča­ne ka­zne i mje­ra bez­bjed­no­sti, kao jed­no od pra­va za­tvo­re­ni­ka to­kom iz­dr­ža­va­nja za­tvor­ske ka­zne pro­pi­sa­ne su po­god­no­sti za­tvo­re­ni­ka. Shod­no Pra­vil­ni­ku o kuć­nom re­du u Za­vo­du za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja, ko­jim su bli­že re­gu­li­sa­ni uslo­vi i na­čin ostva­ri­va­nja po­god­no­sti za­tvo­re­ni­ka, kao i na­čin nji­ho­vog ko­ri­šće­nja, pro­pi­sa­no je da ra­di odo­bra­va­nja po­god­no­sti kao što su ko­ri­šće­nje vi­ken­da u kru­gu uže po­ro­di­ce, od­su­stvo u tra­ja­nju do se­dam da­na u to­ku jed­ne go­di­ne, ko­ri­šće­nje ci­je­log ili di­je­la go­di­šnjeg od­mo­ra u kru­gu po­ro­di­ce, po­sje­ta te­ško bo­le­snom čla­nu uže po­ro­di­ce, pri­su­stvo sa­hra­ni čla­na uže po­ro­di­ce, pri­su­stvo ro­đe­nju, vjen­ča­nju i dru­gom va­žnom do­ga­đa­ju u užoj po­ro­di­ci, od­la­zak u sud ili dru­gi or­gan ra­di ostva­ri­va­nja svo­jih pra­va i iz­la­zak ra­di oba­vlja­nja neo­d­lo­žnog i dru­gog va­žnog po­sla, od po­li­ci­je se oba­ve­zno pri­ba­vlja pro­cje­na bez­bjed­no­sti za za­tvo­re­ni­ke. Ra­di se o za­tvo­re­ni­ci­ma ko­ji su iz­vr­ši­li kri­vič­na dje­la za ko­ja je iz­re­če­na ka­zna za­tvo­ra u tra­ja­nju pre­ko pet go­di­na sa smrt­nom po­sle­di­com ili pro­tiv pol­ne slo­bo­de. Da­kle, za one za­tvo­re­ni­ke za ko­je po­sto­ji mo­guć­nost da u bu­du­ćem pe­ri­o­du mo­gu ko­ri­sti­ti ne­ku od pret­hod­no na­ve­de­nih po­god­no­sti, a ko­je se od­no­se na iz­la­zak za­tvo­re­ni­ka iz­van Za­vo­da, ZIKS od Upra­ve po­li­ci­je oba­ve­zno pri­ba­vlja pro­cje­nu bez­bjed­no­sti. Na osno­vu pret­hod­no na­ve­de­nog, Za­vod za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja se obra­tio Upra­vi po­li­ci­je –Sek­to­ru kri­mi­na­li­stič­ke po­li­ci­je ra­di do­bi­ja­nja pro­cje­ne bez­bjed­no­sti za za­tvo­re­ni­ke (iz­me­đu osta­lih i za za­tvo­re­ni­ka D.M.) ko­ji­ma, shod­no od­red­ba­ma za­ko­na i pra­vil­ni­ka, u bu­du­ćem pe­ri­o­du mo­že bi­ti odo­bre­na ne­ka od na­ve­de­nih po­god­no­sti. U nad­le­žno­sti Upra­ve po­li­ci­je je od­re­đi­va­nje na­či­na pri­ku­plja­nja po­da­ta­ka po­treb­nih za sa­či­nja­va­nje bez­bjed­no­sne pro­cje­ne za za­tvo­re­ni­ka i do­sta­vlja­nja iste Za­vo­du za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja – sa­op­šte­no je iz ZIKS-a.
Ape­la­ci­o­ni sud Cr­ne Go­re je pri­je dvi­je go­di­ne po­tvr­dio pre­su­du Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci ko­jom je Da­mir Man­dić osu­đen na 19 go­di­na za­tvo­ra za sa­i­zvr­ši­la­štvo u ubi­stvu Du­ška Jo­va­no­vi­ća. Taj sud je od­bio kao neo­sno­va­nu žal­bu Da­mi­ra Man­di­ća i nje­go­vih bra­ni­la­ca. Ape­la­ci­o­ni sud je pre­su­du do­nio na­kon sjed­ni­ce vi­je­ća odr­ža­ne 2. mar­ta.
– Ape­la­ci­o­ni sud je oci­je­nio da se či­nje­nič­no utvr­đe­nje pr­vo­ste­pe­nog su­da ni­je pro­mi­je­ni­lo u po­no­vlje­nom po­stup­ku, a na­kon ot­kla­nja­nja po­vre­de pra­va na pra­vič­no su­đe­nje iz čla­na 32 Usta­va Cr­ne Go­re i čla­na 6 Evrop­ske kon­ven­ci­je za za­šti­tu ljud­skih pra­va i osnov­nih slo­bo­da, a ko­ja je kon­sta­to­va­na od­lu­kom Ustav­nog su­da Cr­ne Go­re – na­ve­de­no je u sa­op­šte­nju Ape­la­ci­o­nog su­da.
Sud­sko vi­je­će Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci ko­jim je pred­sje­da­va­la su­di­ja Ve­sna Mo­štro­kol iz­re­klo je Da­mi­ru Man­di­ću je­din­stve­nu ka­znu za­tvo­ra od 19 go­di­na.To je bio tre­ći sud­ski po­stu­pak ko­ji je vo­đen u ovom pred­me­tu, a Man­dić je pr­vo oslo­bo­đen, pa osu­đen na 30 go­di­na za­tvo­ra. Ape­la­ci­o­ni sud je ra­ni­je pre­i­na­čio od­lu­ku i Man­di­ća osu­dio na 18 go­di­na za­tvo­ra, ali je i ta pre­su­da uki­nu­ta.
Man­dić je u žal­bi ko­ja je 2. mar­ta pro­či­ta­na u Ape­la­ci­o­nom su­du na­veo da se u po­no­vlje­nom sud­skom po­stup­ku pred Vi­šim su­dom ni­je po­stu­pa­lo pre­ma od­lu­ci Ustav­nog su­da Cr­ne Go­re, već da se za­do­vo­lji for­ma i da se on po­no­vo osu­di.M.V.R.


Če­ka am­ne­sti­ju

Osim što je Upra­va ZIKS-a tra­ži­la mi­šlje­nje ra­di pu­šta­nja Man­di­ća na slo­bod­ne vi­ken­de, dr­ža­va se i kroz dru­ge in­sti­tu­ci­je tru­di da olak­ša po­lo­žaj je­di­nog osu­đe­nog za ubi­stvo Du­ška Jo­va­no­vi­ća. Vi­še po­sla­ni­ka DPS-a i SD pod­ni­je­lo je Skup­šti­ni ini­ci­ja­ti­vu za usva­ja­nje am­ne­sti­je ko­jom bi osu­đe­ni­ci­ma ka­zna bi­la uma­nje­na za jed­nu tre­ći­nu. Uko­li­ko taj pred­log pro­đe, Da­mir Man­dić bi usko­ro mo­gao da iza­đe iz za­tvo­ra.


Ubi­ce vre­ba­le iz mra­ka

U obra­zlo­že­nju pre­su­de se na­vo­di da je Man­dić sa ne­po­zna­tim li­ci­ma 27. ma­ja 2004. go­di­ne, oko 23 sa­ta i 45 mi­nu­ta, u Pod­go­ri­ci, u Uli­ci 13. jul, po već raz­ra­đe­nom pla­nu i pret­hod­nom do­go­vo­ru, s umi­šlja­jem ubio Du­ška Jo­va­no­vi­ća. 
– Man­dić je sa još ne­ko­li­ko N.N. li­ca 6. fe­bru­a­ra 2004. go­di­ne pre­ko mo­bil­nog te­le­fo­na u nje­go­vom vla­sni­štvu, sa kar­ti­com 069/413-397, stu­pio u kon­takt sa Ve­se­li­nom Vu­če­lji­ćem, od ko­jeg su ku­pi­li vo­zi­lo „golf 3” bez re­gi­star­skih ozna­ka, iz ko­jeg je ka­sni­je pu­ca­no na Jo­va­no­vi­ća. Oni su to vo­zi­lo od­ve­zli u ser­vis Uro­ša Mar­če­ti­ća, gdje su sta­kla za­tam­nje­na, a po­tom su po­sta­vi­li ta­bli­ce PG 347-77, ukra­de­ne 24. mar­ta te go­di­ne sa vo­zi­la „opel vek­tra”, vla­sni­štvo Mom­či­la Mir­ko­vi­ća. U taj su auto­mo­bil 27. ma­ja sta­vi­li dvi­je auto­mat­ske pu­ške mar­ke „cr­ve­na za­sta­va”, fa­brič­kih bro­je­va b51227 i 584145, i par­ki­ra­li se u bli­zi­ni vo­zi­la Du­ška Jo­va­no­vi­ća, če­ka­ju­ći nje­gov do­la­zak. Ka­da je Jo­va­no­vić ušao u vo­zi­lo, pri­šli su mu svo­jim auto­mo­bi­lom, iz ko­jeg je Man­dić za­jed­no sa za­sad ne­po­zna­tim li­ci­ma u prav­cu Jo­va­no­vi­ća is­pa­lio vi­še pro­jek­ti­la i na­nio mu te­ške tje­le­sne po­vre­de –– pi­še u obra­zlo­že­nju pre­su­de.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"