Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
76 abortusa jer su bile djevojčice * Šaranoviću pozlilo, sjednica prekinuta * Tužilaštvu sumnjive samo donacije DF-a * Sveštenici moraju da polažu crnogorski * 76 abortusa jer su bile djevojčice * Pogled kroz dvogled * Igre ispraznog
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Luiđ Škrelja:
– Politički život neće stati zbog nenadležnog suda i Gorana Đurovića.

Vic Dana :)

Šta se desi policajcu kada pojede komarca?
– Ima više mozga u stomaku, nego u glavi.

Zaustavi policajac vozača:
– Da li ste nešto popili?
– Popio sam jedan kapućino.
Policajac sumnjičavo vrti glavom i pita:
– A da nisu ipak bila dva-tri kapućina?

Saobraćajac u kontroli kaže Cigi vozaču kog je zaustavio:
– Ovo što Vi vozite ne može se nazvati automobilom!
Ciga mu odgovori:
–Da, znam, zato i nemam vozačku dozvolu!

– Halo, policija, moj komšija valja travu!
– A koliko je paketić?
– Hiljadarka.
– Skupo, ne kupuj od njega!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika LIDER DF-A MILAN KNEŽEVIĆ SASLUŠAN U SPECIJALNOM TUŽILAŠTVU
Optužio sudiju za korupciju
Knežević Optužio sudiju za korupciju
Li­der De­mo­krat­skog fron­ta Mi­lan Kne­že­vić ka­zao je ju­če da je pred spe­ci­jal­nim dr­žav­nim tu­ži­o­cem Sto­jan­kom Ra­do­vić po­no­vio da je od su­di­je Vi­šeg su­da do­bio po­nu­du da se za de­set hi­lja­da eura anu­li­ra pre­su­da pro­tiv nje­ga. On je po­no­vio da ne­će ka­za­ti ime su­di­je ko­ji mu je iz­lo­žio tu po­nu­du.
–Po­no­vio sam da sam imao po­nu­du su­di­je u Vi­šem su­du da anu­li­ram pre­su­du za de­set hi­lja­da eura. Sa­op­štio sam da u toj po­nu­di ni­je spo­me­nu­to ni­jed­no ime i da mi je za­to čud­no za­što se ovim po­vo­dom ogla­sio su­di­ja Ra­do­mir Iva­no­vić. Da li se pre­po­znao u ovim na­vo­di­ma, ne znam – ka­zao je Kne­že­vić na pres-kon­fe­ren­ci­ji ko­ju je or­ga­ni­zo­vao na­kon sa­slu­ša­nja u SDT-u.
Tu­ži­o­cu je ka­zao i da je prav­ni tim nje­go­ve stran­ke is­tra­ži­vao pro­fe­si­o­nal­nu bi­o­gra­fi­ju su­di­je Ra­do­mi­ra Iva­no­vi­ća i da su do­šli do od­re­đe­nih sa­zna­nja.
– Taj čo­vjek mo­že da bu­de pod ko­rup­ci­jom, pa bi SDT zbog to­ga mo­žda tre­ba­lo da da ga sa­slu­ša. Iva­no­vić je vo­dio is­tra­gu o ubi­stvu ured­ni­ka „Da­na” Du­ška Jo­va­no­vi­ća i svje­do­čio je u tom slu­ča­ju, a bio je i pri­lič­no ne­za­in­te­re­so­van za taj slu­čaj. Raz­du­žio je pred­met u ko­jem se Šće­pa­nu Bu­ji­ća su­di za li­kvi­da­ci­ju bra­će Go­ja­ča­nin. Vo­dio je is­tra­gu o ubi­stvu Ba­ja Se­ku­li­ća i po­či­ni­o­ci ni­je­su još ot­kri­ve­ni. Po­ku­šao je da pre­va­ri sud tu­že­ću Sud­ski sa­vjet jer su mu na­vod­no od­u­ze­li slu­žbe­ni stan – pre­do­čio je Kne­že­vić na kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re.
Kao naj­sim­to­ma­tič­ni­ji pri­mjer je na­veo ogla­ša­va­nje Iva­no­vi­ća na­kon nje­go­vih tvrd­nji jer je on, ka­ko je pod­sje­tio, po­zvao glav­nog spe­ci­jal­nog tu­ži­o­ca Mi­li­vo­ja Kat­ni­ća da ga sa­slu­ša.
– Svi ovi ele­men­ti za­slu­žu­ju da se u SDT-u ob­ja­vi raz­go­vor s njim. I da se po­ru­či da su­di­je ni­je­su ne­do­dir­lji­ve – re­kao je Kne­že­vić.
On je po­no­vio da ne­će sa­op­šti­ti ime su­di­je ko­ji mu je pred­lo­žio da pla­ti 10.000 eura da se nje­gov slu­čaj vra­ti na po­nov­no od­lu­či­va­nje.
– Ne­ću sa­op­šti­ti to ime jer ne vje­ru­jem SDT-u ko­je je uče­stvo­va­lo u mon­ti­ra­nom dr­žav­nom udaru – is­ta­kao je Kne­že­vić.
On je ju­če sa­slu­šan pred tu­ži­o­cem Sto­jan­kom Ra­do­vić na­kon što je utvr­đe­no da oni ni­su u rod­bin­skim od­no­si­ma ko­ji bi uti­ca­li na objek­tiv­nost.
Kne­že­vić je tvrd­nju da mu je­dan su­di­ja su­ge­ri­še da da mi­to iz­nio ka­da je do­bio od­lu­ku Vi­šeg su­da u Pod­go­ri­ci ko­jom je osu­đen na če­ti­ri mje­se­ca ro­bi­je po op­tu­žni­ci za na­pad na po­li­caj­ca 17. ok­to­bra 2015. go­di­ne.Pr­vo­bit­nom od­lu­kom Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci bio je osu­đen na se­dam mje­se­ci za­tvo­ra, ali je Vi­ši sud tu ka­znu oci­je­nio kao pre­vi­so­ku i uma­njio je.
– Vi­so­ko­po­zi­ci­o­ni­ra­ni su­di­ja mi je to pred­lo­žio. Ja, na­rav­no, ne­ću to da oda­jem. On mi je sa­vje­to­vao da je pa­met­no da se sad „po­ta­lu­šim” i bu­dem ser­vi­lan i da će oni mo­žda ima­ti ra­zu­mi­je­va­nja za „dr­žav­ni udar” – ka­zao je ta­da Kne­že­vić.
VJ.D.


Saslušaće i Medojevića

Je­dan od li­de­ra De­mo­krat­skog fron­ta Ne­boj­ša Me­do­je­vić po­zvan je ju­če na sa­slu­ša­nje u slu­ča­ju „Ca­ri­ne”, sa­op­štio je nje­gov par­tij­ski ko­le­ga Mi­lan Kne­že­vić.
Ka­ko je na­veo Kne­že­vić, tu­ži­lac Sto­jan­ka Ra­do­vić po­zva­la je Me­do­je­vi­ća zbog iz­ja­ve da je biv­ši gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce i funk­ci­o­ner DPS-a Mi­o­mir Mu­go­ša pla­tio slo­bo­du sa 100.000 eura.
– Tu­ži­lac Sto­jan­ka Ra­do­vić po­zva­la je Ne­boj­šu Me­do­je­vi­ća na sa­slu­ša­nje zbog iz­ja­ve da je Mi­o­mir Mu­go­ša pla­tio svo­ju slo­bo­du sa 100.000 eura u slu­ča­ju „Ca­ri­ne”, u ko­jem je bu­džet Pod­go­ri­ce ošte­ćen za 6.700.000 eura – sa­op­štio je Kne­že­vić.
On je do­dao da su funk­ci­o­ne­ri DF-a šest mje­se­ci bi­li u pri­tvo­ru zbog 400 do­la­ra i da tre­ba is­pi­ta­ti do­na­ci­je od 700.000 eura ko­je je do­bio DPS.
U DF-a sma­tra­ju da se haj­ka na njih na­sta­vlja.
– Oči­gled­no je da ni­je­su uspje­li da nas slo­me pre­ko „dr­žav­nog uda­ra”. Sa­da po­ku­ša­va­ju da op­tu­že naš sa­vez da je uče­stvo­vao u ne­le­gal­nim ak­tiv­no­sti­ma sa do­na­ci­jama. Kao me­na­džer kam­pa­nje tvr­dim da je naš sa­vez po­stu­pao u skla­du sa za­ko­nom – sa­op­štio je Kne­že­vić.
Biv­ši gra­do­na­čel­nik Pod­go­ri­ce Mi­o­mir Mu­go­ša je­di­ni je op­tu­že­ni u slu­ča­ju „Ca­ri­ne“, a te­re­ti se da je ošte­tio bu­džet za sko­ro se­dam mi­li­o­na eura.
Is­tra­ga pro­tiv biv­šeg gra­do­na­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce po­kre­nu­ta je na­kon što su vje­šta­ci na­pra­vi­li pro­cje­nu šte­te ko­ja je 2007. go­di­ne na­sta­la u po­slu ko­ji je Glav­ni grad sklo­pio sa kom­pa­ni­jom „Ca­ri­ne“, či­ji je vla­snik Če­do­mir Po­po­vić.
Mu­go­ši se sta­vlja na te­ret da je kao gra­do­na­čel­nik is­ko­ri­stio slu­žbe­ni po­lo­žaj i bez spro­vo­đe­nog po­stup­ka jav­nih na­bav­ki do­nio od­lu­ku o pre­no­su pra­va ko­ri­šće­nja grad­skog gra­đe­visnkog ze­mlji­šta na kom­pa­ni­ju „Ca­ri­ne”.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"