Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2018-03-07 U PONEDJELJAK PRESUDA OPTUŽENIMA ZA PREBIJANJE MIJA MARTINOVIĆA
Blaža kazna „sajovcima” opasna za društvo
Blaža kazna „sajovcima” opasna za društvo
Su­đe­nje pri­pad­ni­ci­ma Spe­ci­jal­ne an­ti­te­ro­ri­stič­ke je­di­ni­ce (SAJ) Go­ra­nu Ze­ja­ku i Bo­ru Gr­gu­ro­vi­ću, op­tu­že­nim za pre­bi­ja­nje Mi­lo­ra­da Mi­ja Mar­ti­no­vi­ća za­vr­še­no je ju­če, a su­di­ja Osnov­nog su­da u Pod­go­ri­ci Na­da Ra­bre­no­vić pre­su­du će sa­op­šti­ti u po­ne­dje­ljak. Tu­ži­lac Dan­ka Iva­no­vić Đe­rić u za­vr­šnim ri­je­či­ma tra­ži­la je da se op­tu­že­nim iz­rek­ne stro­ža ka­zna za­tvo­ra, jer bi dru­ga­či­ja od­lu­ka bi­la „opa­sna po dru­štvo”. Isti za­htjev imao je Mar­ti­no­vi­ćev prav­ni za­stup­nik, advo­kat Ve­li­bor Mar­ko­vić, dok je bra­ni­lac okri­vlje­nih „sa­jo­va­ca”, advo­kat Zdrav­ko Be­go­vić, tra­žio oslo­ba­đa­ju­ću pre­su­du.
– Pri­li­kom od­mje­ra­va­nja ka­zne pred­la­žem da se sa­gle­da­ju ne sa­mo uobi­ča­je­ne olak­ša­va­ju­će i ote­ža­va­ju­će okol­no­sti, već i da sud ci­je­ni okol­nost da su okri­vlje­ni kao po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci pred­u­ze­li ne­do­zvo­lje­nu i ne­sra­zmjer­nu upo­tre­bu si­le za ko­ju ne­ma za­kon­skog oprav­da­nja. Ta­kvo po­na­ša­nje sma­tra se ne­čo­vječ­nim, tra­ja­lo je ve­o­ma du­go i iza­zva­lo je te­ške tje­le­sne po­vre­de kod ošte­će­nog, kao i na de­se­ti­ne lak­ših po­vre­da. S ob­zi­rom na uče­šće po­li­cij­skih slu­žbe­ni­ka, na­čin upo­tre­be sred­sta­va pri­nu­de, bes­po­moć­nost žr­tve, te­ži­nu po­stu­pa­nja, ova­kvo dje­lo­va­nje pred­sta­vlja i tor­tu­ru. Bla­že ka­žnja­va­nje mo­glo bi da do­pri­ne­se raz­vi­ja­nju op­šte ne­ga­tiv­ne mo­ral­ne kli­me u dru­štvu i po­sta­vi­lo bi se pi­ta­nje op­šte ge­ne­ral­ne pre­ven­ci­je – na­gla­si­la je Iva­no­vić Đe­rić.
Do­da­la je da je spro­ve­de­nim do­ka­zi­ma ne­sum­nji­vo utvr­đe­na kri­vi­ca Ze­ja­ka i Gr­gu­ro­vi­ća. Nji­ho­va od­bra­na, u ko­joj su tvr­di­li da ni­je­su pre­ko­ra­či­li ovla­šće­nja i da su po­stu­pa­li po za­ko­nu ka­ko bi za­šti­ti­li se­be, po ocje­ni tu­ži­la­štva, sra­ču­na­ta je i da­ta u ci­lju sma­nje­nja kri­vič­ne od­go­vor­no­sti, ili čak pot­pu­nog iz­bje­ga­va­nja. Tu­ži­lac je pod­sje­ti­la da Gr­gu­ro­vić i Ze­jak ni­je­su spo­ri­li da su po­stu­pa­li pre­ma Mar­ti­no­vi­ću, ali da su to uči­ni­li na­vod­no jer se on agre­siv­no po­na­šao i po­ka­zi­vao im sred­nji prst. Kri­vi­cu op­tu­že­nih „sa­jo­va­ca”, ob­ja­sni­la je tu­ži­lac, po­tvr­di­le su iz­ja­ve dvo­ji­ce svje­do­ka ko­je su iden­tič­ne is­ka­zu pre­bi­je­nog Mar­ti­no­vi­ća, ko­ji u pot­pu­no­sti od­go­va­ra snim­ku bru­tal­nog pre­bi­ja­nja. Iva­no­vić Đe­rić na­gla­si­la je da je ovim is­ka­zi­ma i snim­kom po­tvr­đe­no da su „sa­jov­ci” pre­bi­li Mar­ti­no­vi­ća, da su ga tu­kli dok je bio na ze­mlji, te da se ni­je­su za­u­sta­vi­li na to­me, već da su mu uni­šti­li i vo­zi­lo.
Mar­ti­no­vi­ćev prav­ni za­stup­nik pri­dru­žio se pred­lo­gu da se op­tu­že­ni ka­zne stro­žom ka­znom za­tvo­ra. On je na­gla­sio da na­vo­di op­tu­že­nih da su bi­li gru­bo is­pro­vo­ci­ra­ni od Mar­ti­no­vi­ća ni­je­su osno­va­ni.
– Da se to de­si­lo on bi bio pri­ve­den i pro­tiv nje­ga bi bi­la pod­ne­se­na ma­kar pre­kr­šaj­na pri­ja­va – ka­zao je Mar­ko­vić.
Op­tu­že­ni Ze­jak i Gr­gu­ro­vić ju­če su po­no­vo ne­gi­ra­li kri­vi­cu, tvr­de­ći da ni­ka­da ni­je­su pre­ko­ra­či­li ovla­šće­nja.
– U SAJ-u ra­dim 20 go­di­na i ni­ka­da, pa ni te no­ći ni­je­sam pre­ko­ra­čio ovla­šće­nja, kao ni upo­tre­bu sred­sta­va pri­nu­de – ka­zao je Gr­gu­ro­vić.
M.V.P.


Tu­ži­la­štvo pe­re obraz zbog ne­u­spje­ha

Advo­kat Be­go­vić na­gla­sio je da tu­ži­la­štvo ne bi po­di­glo op­tu­žni­cu za pre­bi­ja­nje Mar­ti­no­vi­ća, slu­čaj ko­ji je di­gao na no­ge dr­ža­vu, da op­tu­že­ni ni­je­su pri­zna­li da su uče­stvo­va­li u toj in­ter­ven­ci­ji. Ipak, tvr­di Be­go­vić, tu­ži­lac je u op­tu­žni­ci opi­sao ne­za­ko­ni­te rad­nje „sa­jo­va­ca”, ne po­na­o­sob op­tu­že­nih. Advo­kat je na­veo i da je Mar­ti­no­vić sam ka­zao da opis op­tu­že­nih ne od­go­va­ra „sa­jov­ci­ma” ko­ji su ga na­pa­li.
– Te­re­te se da su mu na­no­si­li po­vre­de i da su mu isto­vre­me­no uni­šti­li auto. Ja­sno je da ni­je­su mo­gli bi­ti u isto vri­je­me na dva mje­sta. Ni­je­su sa­mo oni mo­gli po­či­ni­ti kri­vič­no dje­lo, ali tu­ži­la­štvo ni­je iden­ti­fi­ko­va­lo osta­le i ne­ko za to tre­ba da od­go­va­ra. Ov­dje je stvo­re­na at­mos­fe­ra lin­ča, i nji­ma je pre­su­đe­no pri­je su­da. Sve u op­tu­žni­ci je osta­lo u sfe­ri pret­po­stav­ke i pred­sta­vlja pra­nje obra­za za pro­pu­šte­ne rad­nje – po­ja­snio je Be­go­vić.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"