Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika - datum: 2018-03-07 MILAN RADOIČIĆ NA KIM OPTUŽIVAN ZA VIŠE KRIVIČNIH DJELA, ODGOVARAO SAMO ZA FALSIFIKOVANJE ISPRAVA
Koristio crnogorsku ličnu kartu
Radoičić Koristio crnogorsku ličnu kartu
Kon­tro­verz­ni Mi­lan Ra­do­i­čić, ko­jeg je sa­da po­koj­ni li­der Gra­đan­ske ini­ci­ja­ti­ve „Slo­bo­da, de­mo­kra­ti­ja, prav­da” Oli­ver Iva­no­vić ime­no­vao za „cen­tar mo­ći na KiM”, sum­nji­čen je za vi­še kri­vič­nih dje­la. Ipak, osu­đu­ju­ća ka­zna iz­re­če­na mu je 2010. go­di­ne, i to sa­mo za fal­si­fi­ko­va­nje cr­no­gor­ske lič­ne kar­te. I tom pre­su­dom iz­re­če­na mu je uslov­na ka­zna za­tvo­ra.
Pre­su­du ko­jom je ogla­šen kri­vim iz­re­kao je Osnov­ni sud u Kra­lje­vu. U toj od­lu­ci na­ve­de­no je da je Ra­do­i­čić ko­ri­stio la­žnu lič­nu kar­tu, ko­ju je na­ba­vio u Cr­noj Go­ri i ko­ja se vo­di­la na Jo­va­na Ka­le­zi­ća iz Da­ni­lov­gra­da. Na njoj je umje­sto fo­to­gra­fi­je Ka­le­zi­ća sta­vlje­na Ra­do­i­či­će­va. Sud je, ka­ko pre­no­si por­tal „Jav­no.rs”, usta­no­vio da je Ra­do­i­čić pri­ve­den 23. sep­tem­bra 2009. na­kon kon­tro­le na ma­gi­stral­nom pu­tu Ko­sov­ska Mi­tro­vi­ca – Ra­ška, u bli­zi­ni mje­sta Sup­nje u Ra­škoj. Po­li­caj­ci su za­u­sta­vi­li auto­mo­bil mar­ke „mer­ce­des”, mi­tro­vič­kih re­gi­star­skih ta­bli­ca­ma, u ko­jem su bi­li Ra­do­i­čić i nje­gov pri­ja­telj Dra­go­slav Mla­đo­vić iz Zve­ča­na, ko­ji je vo­zio auto. Dok su svje­do­či­li u su­du, po­li­caj­ci Du­šan Ko­va­če­vić i De­jan To­do­ro­vić is­pri­ča­li su da su tog da­na oba­vlja­li re­dov­nu kon­tro­lu sa­o­bra­ća­ja u mje­stu Sup­nje u op­šti­ni Ra­ška i da ih je pu­tem ra­dio-ve­ze po­zvao ko­man­dir PS Ra­ška, ko­ji im je na­lo­žio da odu na ras­kr­sni­cu pu­te­va Ra­ška – Ko­sov­ska Mi­tro­vi­ca, i da tu za­u­sta­ve put­nič­ko vo­zi­lo mar­ke „mer­ce­des”, za­dr­že auto i li­ce do do­la­ska in­ter­vent­ne pa­tro­le. Po­li­caj­ci su po­slu­ša­li na­re­đe­nje, a in­ter­vent­na pa­tro­la je pri­ve­la Ra­do­i­či­ća. U do­ku­men­ta­ci­ji ko­ju je BIRN do­bio na osno­vu za­htje­va o slo­bod­nom pri­stu­pu in­for­ma­ci­ja­ma ni­je na­ve­de­no za­što je Ra­do­i­čić bio pra­ćen.
Ra­do­i­čić je na su­du pri­znao da je ko­ri­stio lič­nu kar­tu ko­ja je bi­la fal­si­fi­ko­va­na i ko­ju je je­dan nje­gov pri­ja­telj na­pra­vio. Ipak, iz pre­su­de se ne vi­di ime tog pri­ja­te­lja, ni­ti se mo­že za­klju­či­ti da je sud utvr­đi­vao nje­gov iden­ti­tet, ni­ti da ga je sa­slu­ša­vao kao svje­do­ka. Ra­do­i­čić je pri­znao da je svje­sno ko­ri­stio fal­si­fi­ko­va­nu lič­nu kar­tu, a da je to uči­nio zbog lič­ne bez­bjed­no­sti. Na­i­me, ob­ja­snio je da je ra­dio za jed­nu fir­mu na Ko­so­vu ko­ja se ba­vi­la ugrad­njom sta­ka­la. Ka­ko su če­sto išli u ju­žni dio Ko­so­va, a ko­ji je al­ban­ski, zbog nje­go­ve lič­ne bez­bjed­no­sti, ko­ri­stio je tu­đu lič­nu kar­tu, jer je do­bio in­fo­r­ma­ci­ju da se na­la­zi na ne­kim spi­sko­vi­ma kod al­ban­ske po­li­ci­je i da mu pri­je­ti hap­še­nje jer je uče­stvo­vao u ra­tu. La­žni do­ku­ment ko­ri­stio je i van Ko­so­va, ka­da je išao u Kra­lje­vo kod si­na iz pr­vog bra­ka, jer je mo­rao da pro­đe ko­sov­sku po­li­ci­ju ko­ja se na­la­zi­la na punk­tu u Ja­ri­nju.
Zbog kri­vič­nog dje­la fal­si­fi­ko­va­nja is­pra­ve, Ra­do­i­čić je ka­žnjen uslov­nom za­tvor­skom ka­znom od tri mje­se­ca uz oba­ve­zu da na ime pa­u­ša­la pla­ti 2.000 di­na­ra, kao i sud­ske tro­ško­ve u iz­no­su od 16.400 di­na­ra. Ape­la­ci­o­ni sud u Kra­gu­jev­cu od­ba­cio je žal­bu Osnov­nog jav­nog tu­ži­la­štva u Kra­lje­vu, ko­ji je tra­žio da se Ra­do­i­čić ka­zni bez­u­slov­nom za­tvor­skom ka­znom, pa je ta pre­su­da po­sta­la pra­vo­sna­žna.
Za­ko­ni­to po­stu­pa­nje Ra­do­i­či­ća do­ve­de­no je u pi­ta­nje već iste go­di­ne, 2011. ka­da je uslov­na pre­su­da po­sta­la pra­vo­sna­žna. Na­i­me, ne­du­go za­tim pro­tiv nje­ga i nje­go­vog ku­ma Zvon­ka Ve­se­li­no­vi­ća Vi­ši sud u Be­o­gra­du po­kre­nuo je is­tra­gu zbog sum­nji da su pro­tiv­prav­no pri­svo­ji­li 32 ka­mi­o­na u vla­sni­štvu Hi­po Al­pe Adri­ja li­zin­ga, o če­mu je BIRN ra­ni­je pi­sao. U mar­tu 2016. go­di­ne Ape­la­ci­o­ni sud u Be­o­gra­du po­tvr­dio je pre­su­du ko­jom su Ra­do­i­čić i Ve­se­li­no­vić oslo­bo­đe­ni kri­vi­ce, dok je nji­hov part­ner u pre­va­ri sa ka­mi­o­ni­ma, Dra­gan Ćur­čić, osu­đen na tri go­di­ne za­tvo­ra.
Dok je ovo su­đe­nje tra­ja­lo, pro­tiv Ra­do­i­či­ća je po­kre­nut još je­dan sud­ski po­stu­pak. Vi­še jav­no tu­ži­la­štvo u Pi­ro­tu u fe­bru­a­ru 2013. go­di­ne op­tu­ži­lo ga je zbog sa­i­zvr­ši­la­štva kri­vič­nog dje­la zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja u po­ma­ga­nju. Za isto kri­vič­no dje­lo, op­tu­že­ni su Zvon­ko Ve­se­li­no­vić, a Go­ran Ma­kra­gić i Ivan Sta­me­nov, vla­snik i za­stup­nik fir­me MAK 037 iz Kru­šev­ca, te­re­ti­li su se za kri­vič­no dje­lo zlo­u­po­tre­ba slu­žbe­nog po­lo­ža­ja.M.V.P.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"