Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika MIRKO RADOJEVIĆ OGORČEN POSTUPANJEM POLICIJE KOJA GA JE ZBOG PIŠTOLJA STAROG 50 GODINA OZNAČILA KAO SUMNJIVO LICE
Kriminalcima ćute, poštene maltretiraju
Kriminalcima ćute, poštene maltretiraju
No­vlja­nin Mir­ko Ra­do­je­vić (48) na­šao se ju­če na me­ti po­li­ci­je, ka­ko tvr­di, bez ika­kvog po­vo­da. Nje­go­vo ime po­ja­vi­lo se u me­di­ji­ma, gdje je opi­san kao kri­mi­na­lac ili šver­cer oruž­ja, iako je po­li­ci­ja upa­la u nje­gov stan i od­u­ze­la mu pi­štolj star 50 go­di­na, ko­ji je do­bio na po­klon od po­koj­nog oca. Ra­do­je­vić je u sa­op­šte­nju za me­di­je is­ta­kao da ni­je do­bio ob­ja­šnje­nje zbog če­ga se on, gra­đe­vin­ski rad­nik, zbog sta­rog pi­što­lja na­šao na uda­ru po­li­ci­je ko­ja ću­ti o kri­mi­nal­ci­ma za ko­je zna­ju či­tav Her­ceg No­vi i dr­ža­va. Zah­ti­je­va da mu se ka­že na osno­vu ko­jih, ka­kvih i či­jih in­for­ma­ci­ja ili sum­nji je in­ter­vent­na je­di­ni­ca po­li­ci­je do­bi­la na­log za pre­tres, upa­la u nje­go­vu ku­ću kao da je, ka­ko ka­že, ma­fi­ja­ški „bos”.
– Dr­ža­va ko­ja se­bi do­zvo­lja­va da mal­tre­ti­ra po­šte­ne gra­đa­ne ša­lje jed­nu stra­šnu po­ru­ku: Sva­ki gra­đa­nin Cr­ne Go­re je na mi­lo­sti i ne­mi­lo­sti slu­žbi, taj­nih slu­žbi, po­je­di­na­ca ko­ji od­lu­ču­ju o na­šim sud­bi­na­ma i ži­vo­ti­ma. Sva­ko mo­že ne­vin za­vr­ši­ti u za­tvo­ru, sva­ko mo­že bi­ti pro­gla­šen kri­mi­nal­cem i di­le­rom dro­ge, sva­ko­me se mo­že uda­ri­ti na naj­mi­li­je, fa­mi­li­ju, dje­cu, obraz, sva­ko­me se mo­že ote­ti ono što je nje­go­vo već ge­ne­ra­ci­ja­ma. Sa dru­ge stra­ne, svi u Her­ceg No­vom i ci­je­loj Cr­noj Go­ri zna­mo, ime­nom i pre­zi­me­nom, ko se ba­vi kri­mi­na­lom i ko di­lu­je dje­ci dro­gu, a zna­mo da to zna i po­li­ci­ja, ali iz ne­kog raz­lo­ga to­me ne mo­že da se sta­ne na put, kao na­ma ko­ji eto šver­cu­je­mo na­sli­je­đe­ne pi­što­lje sta­re po­la vi­je­ka – sa­op­štio je Ra­do­je­vić.
U vri­je­me pre­tre­sa Ra­do­je­vić je bio Pod­go­ri­ci, gdje ra­di gra­đe­vin­ske po­slo­ve ka­ko bi pre­hra­nio po­ro­di­cu.
– U 6 uju­tro su za­lu­pa­li na vra­ta i pro­bu­di­li mi po­ro­di­cu, a že­na je pro­bu­di­la me­ne te­le­fo­nom i pi­ta­la šta sam ura­dio! Pre­tre­som su pro­na­šli „bo­gat ar­se­nal oruž­ja” sa­či­njen od pi­što­lja mog po­koj­nog oca „CZ 765”, sta­rog pre­ko 50 go­di­na, za ko­ji je on imao do­zvo­lu a ja po­sje­du­jem ugo­vor o po­klo­nu sa­či­njen pri­je 25 go­di­na. Uko­li­ko su go­spo­da iz po­li­ci­je ima­la in­for­ma­ci­ju o tom pi­što­lju, bi­lo je do­volj­no da me po­zo­vu ili mi po­ša­lju slu­žbe­ni do­pis da se ja­vim. Umje­sto to­ga, ša­lju mi u zo­ru in­ter­vent­ni vod i ozna­ča­va­ju me jav­no kao kri­mi­nal­ca i šver­ce­ra oruž­ja – ogor­čen je Ra­do­je­vić, ko­ji do­da­je da od tog svog „kri­mi­nal­nog an­ga­žma­na” već 20 go­di­na ne mo­že da za­ra­di i sta­vi ku­ću pod krov.
Ka­zao je i da je si­gu­ran da ak­ci­je po­li­ci­je i pre­tre­si ko­ji se po­sled­njih mje­se­ci vr­te po me­di­ji­ma ni­su ni­šta dru­go ne­go obič­na pro­pa­gan­da.
Iz Upra­ve po­li­ci­je sa­op­šte­no je da su po­li­cij­ski slu­žbe­ni­ci na te­ri­to­ri­ji Her­ceg No­vog, Tiv­ta i Ko­to­ra, u ci­lju bor­be pro­tiv or­ga­ni­zo­va­nih kri­mi­nal­nih gru­pa, iz­vr­ši­li pre­tre­se na vi­še lo­ka­ci­ja. Pre­tre­som lo­ka­ci­ja ko­je ko­ri­sti bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­no li­ce D.M. (46), dr­ža­vlja­nin Sr­bi­je, stal­no na­sta­nje­no u Tiv­tu, pro­na­đe­no je i od­u­ze­to: pi­štolj u ile­gal­nom po­sje­du, če­ti­ri pi­štolj­ska met­ka, ruč­na bom­ba i ma­če­ta. Pre­tre­som pro­sto­ri­ja ko­je ko­ri­sti M.R. (48), ko­ji ni­je bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­no li­ce ali je na osno­vu ope­ra­tiv­nih sa­zna­nja po­sto­jao raz­log za pre­tres pro­sto­ri­ja ko­je ko­ri­sti, pro­na­đe­no je i od­u­ze­to: pi­štolj sa is­te­klim oru­žnim li­stom iz­da­tim na ime dru­gog li­ca, dva okvi­ra sa ukup­no 14 me­ta­ka istog ka­li­bra kao i pro­na­đe­ni pi­štolj, još 13 me­ta­ka ta­ko­đe istog ka­li­bra i pet me­ta­ka za dru­gi pi­štolj, od­no­sno za pi­štolj dru­gog ka­li­bra. Pre­tre­som pro­sto­ri­ja ko­je ko­ri­sti bez­bjed­no­sno in­te­re­sant­no li­ce D.P. (59) pro­na­đe­no je i od­u­ze­to: pi­štolj sa is­te­klim oru­žnim li­stom na nje­go­vo ime, šest mo­bil­nih te­le­fo­na, ta­blet, vi­še SIM kar­ti­ca i USB me­mo­ri­ja i elek­tro­šo­ker, a od nje­ga su ta­ko­đe pri­vre­me­no od­u­ze­ta i tri put­nič­ka mo­tor­na vo­zi­la ra­di pro­vje­ra.
M.V.P.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"