Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika SLUŽBENICI ZIKS-A PROTESTOVALI ISPRED OSNOVNOG SUDA U DANILOVGRADU
Optužili sudiju da pomaže kriminalcima
Sudije Keković u pratnji policajaca Optužili sudiju da pomaže kriminalcima
Slu­žbe­ni­ci Za­vo­da za iz­vr­še­nje kri­vič­nih sank­ci­ja (ZIKS) oku­pi­li su se ju­če is­pred Osnov­nog su­da u Da­ni­lov­gra­du ka­ko bi is­ka­za­li pro­test zbog na­či­na na ko­ji se nji­ho­vim ko­le­ga­ma su­di zbog in­ci­den­ta ko­ji se do­go­dio u ja­nu­a­ru 2015. go­di­ne, ka­da je do­šlo do tu­če ko­man­di­ra i za­tvo­re­ni­ka. Na taj na­čin oni su iz­ra­zi­li ne­za­do­volj­stvo od­no­som nad­le­žnih pre­ma pi­ta­nju bez­bjed­no­sti u ZIKS-u. Pred­sjed­nik sin­di­kal­ne or­ga­ni­za­ci­je ZIKS-a Pre­drag Spa­so­je­vić ka­zao je da ne že­le da vr­še bi­lo ka­kav pri­ti­sak na pra­vo­su­đe, ni­ti da oprav­da­va­ju i pod­stre­ka­va­ju bi­lo ko­ji ob­lik mu­če­nja i tor­tu­re. Raz­log ju­če­ra­šnjeg oku­plja­nja, po­ja­snio je, je­ste po­stu­pa­nje su­di­je So­nje Ke­ko­vić u pred­me­ti­ma u ko­ji­ma se su­di za­po­sle­ni­ma u ZIKS-u. Rad­ni­ci za­tvo­ra zah­ti­je­va­ju da se nji­ho­vim ko­le­ga­ma omo­gu­ći fer i ne­pri­stra­sno su­đe­nje od stra­ne su­di­je ko­ji ima sve po­treb­ne kva­li­te­te i ko­ji će im do­zvo­li­ti da iz­ne­su svo­ju od­bra­nu te da pri­hva­ti da se spro­ve­du do­ka­zi ko­ji idu u pri­log od­bra­ni. Uko­li­ko se ovaj pro­blem ne ri­je­ši, ka­ko je ka­zao Spa­so­je­vić, za­tvor će po­sta­ti ne­mo­guć za rad nje­go­vih za­po­sle­nih, a kri­mi­nal­ne gru­pe ko­ji­ma je je­di­na pre­pre­ka za nji­hov rad upra­vo za­tvor, sla­vi­će po­bje­du.
– Ste­kli smo uti­sak da ona ne do­no­si od­lu­ke u skla­du sa za­ko­nom, već se vo­di ne­kim dru­gim raz­lo­zi­ma. Naš uti­sak je da za­po­sle­ni u ZIKS-u tre­ba da bu­du ka­žnje­ni zbog za­htje­va iz EU da se slu­ča­je­vi po­li­cij­ske tor­tu­re ka­žnja­va­ju stro­že, a ako ni­je ta­ko, on­da se za­pi­taj­mo ko­me naj­vi­še od­go­va­ra da se spro­vo­di tu­ži­lač­ko-sud­ska tor­tu­ra pro­tiv za­po­sle­nih u ZIKS-u? Od­go­vor je la­ko na­ći, to od­go­va­ra naj­vi­še kri­mi­nal­nim gru­pa­ma ko­je že­le svo­jim ak­tiv­no­sti­ma da pre­u­zmu unu­tra­šnje upra­vlja­nje za­tvo­rom. Pod­sje­ća­nja ra­di, 14.1.2015. go­di­ne u ZIKS-u se do­go­di­la po­bu­na u ko­joj je na­pad­nu­ta dr­ža­va, te je tom pri­li­kom te­že i lak­še po­vri­je­đe­no vi­še za­po­sle­nih, na­kon če­ga je za­u­ze­ta te­ri­to­ri­ja, od­no­sno je­dan obje­kat u za­tvo­ru. Da su to ura­di­li re­ci­mo u ne­kom mi­ni­star­stvu ili te­le­vi­zi­ji, svi bi taj akt oka­rak­te­ri­sa­li kao te­ro­ri­stič­ki ili kao pro­tiv­u­stav­nu ak­tiv­nost po­bu­ne. Ta­da su za­po­sle­ni u za­vo­du bra­ni­li dr­ža­vu i ustav­no ure­đe­nje, a da­nas im se su­di bez pra­va na od­bra­nu, ko­je im uki­da po­stu­pa­ju­ća su­di­ja So­nja Ke­ko­vić. Na­ve­šće­mo ne­ko­li­ko pri­mje­ra, biv­ši za­tvo­re­nik ko­ji je odav­no na slo­bo­di iz­ja­vi da ga ni­su tu­kli slu­žbe­ni­ci ko­jim se su­di, a ona ih osu­di na ka­znu za­tvo­ra šest mje­se­ci; slu­žbe­ni­ku zbog pri­mje­ne ovla­šće­nja iz­rek­ne ka­znu od tri mje­se­ca za­tvo­ra umje­sto da ga oslo­bo­di, Vi­ši sud ubla­ži si­tu­a­ci­ju i pre­to­či je u dvi­je go­di­ne uslov­no – ka­zao je Spa­so­je­vić.
Do­dao je da je su­di­ja oslo­bo­di­la nji­ho­vu ko­le­gi­ni­cu ko­ja je kra­la no­vac iz ka­se de­po­zi­ta osu­đe­ni­ka, na­vod­no zbog ne­do­stat­ka do­ka­za, a ista je zbog to­ga do­bi­la ot­kaz sa po­sla, pri­zna­la sve i je­dan dio nov­ca vra­ti­la.
– Mo­ra­mo da na­ve­de­mo da je ko­le­gi­ni­ci ko­ja je kra­la no­vac tet­ka vi­so­ka funk­ci­o­ner­ka u Dr­žav­nom tu­ži­la­štvu. Pa se on­da za­pi­ta­mo da li je bo­lje kra­sti ili spro­vo­di­ti za­kon? Mo­ra­mo na­ve­sti da je kroz ZIKS pro­šlo na hi­lja­de za­tvo­re­ni­ka, a ma­li broj slu­ča­je­va tor­tu­re go­vo­ri o pro­fe­si­o­nal­nom od­no­su za­po­sle­nih u nje­mu – ka­že Spa­so­je­vić.
Is­ta­kao je da sum­nja­ju u struč­nost su­di­je Ke­ko­vić, njen pro­fe­si­o­nal­ni od­nos, pod­lo­žnost uti­ca­ju od stra­ne tu­ži­o­ca sa ko­jim ima vi­še ne­go bli­zak od­nos (iako eti­ka ne do­zvo­lja­va da se su­di­je i tu­ži­o­ci dok tra­je po­stu­pak dru­že ne­for­mal­no), da mo­žda že­li iz ne­kih du­gih po­bu­da da u ZIKS-u za­vla­da ha­os.
– Zah­ti­je­va­mo da se na­šim ko­le­ga­ma omo­gu­ći fer i ne­pri­stra­sno su­đe­nje od stra­ne su­di­je ko­ji ima sve po­treb­ne kva­li­te­te i ko­ji će im do­zvo­li­ti da iz­ne­su svo­ju od­bra­nu, te da pri­hva­ti da se spro­ve­du do­ka­zi ko­ji idu u pri­log od­bra­ni – do­da­je Spa­so­je­vić.
M.V.P.


Tra­ži­li iz­u­ze­će

Bra­ni­lac optu­že­nih Bo­ba­na Nik­če­vi­ća i Pre­dra­ga Ra­du­lo­vi­ća tra­ži­la je iz­u­ze­će su­di­je Ke­ko­vić, uz obra­zlo­že­nje da od sa­mog po­čet­ka ovog su­đe­nja po­ka­zu­je oči­gled­nu pri­stra­snost pre­ma tu­ži­o­cu ko­ji po­stu­pa u ovom pred­me­tu, a ta pri­stra­snost ogle­da se u kr­še­nju osnov­nog na­če­la kri­vič­nog pra­va, a to je na­če­lo jed­na­ko­sti stra­na­ka u po­stup­ku. Ona je u za­htje­vu is­ta­kla da se su­di­ja i tu­ži­lac sa­sta­ju pri­je su­đe­nja, da po za­vr­šet­ku pre­tre­sa idu za­jed­no u isti lo­kal. Ta­ko­đe, na­po­me­nu­li su i na niz na­vod­no ne­za­ko­ni­tih rad­nji su­di­je, kao i na či­nje­ni­cu da je od­bi­la sve do­ka­zne pred­lo­ge od­bra­ne, čak i sa­slu­ša­nje ključ­nih svje­do­ka, zbog če­ga sum­nja­ju u nje­nu ne­pri­stra­snost.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"