Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Raznesen dinamitom u obračunu klanova * Najviše povjerenja u SPC, u Vladu sve manje * Država dužna 2,76 milijardi * Od penzionera uzeli 5,8 miliona * Raznesen dinamitom u obračunu klanova * Sarkoziju će da sude * „Brodolomci” ljetnji hit u najavi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 30-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Milika Čeko Dačević, svjedok u slučaju ̶:
- Po zanimanju sam četnik.

Vic Dana :)

Pita učiteljica Pericu:
- Perice kako ćemo znati da je mrkva dobra za vid?
- Pa jeste li ikad vidjeli zeca sa naočarima.
Ispred fakulteta stoji Mujo i drži tele na povocu. Dolazi policajac...
- Molim vas gospodine, ovdje ne smijete držati tele, usred grada smo...
- Ma nije to tele.
- Kako nije, nisam valjda slijep.
- Ma gospon policajac, ovo je mito, a tele je gore na ispitu.
Došao Mujo u kafić i sjeo za šank. Uskoro on, konobar i još par gostiju pričaju o tome što su njihovi očevi.
Mujo kaže:
- Moj otac je bio mađioničar
Konobar odgovori:
- Vadio zečeve iz šešira?
Mujo kaže:
- Ne, pilao je ljude.
- Pilao je ljude?
- Da. Zato imam jednog polubrata i dvije polusestre.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Hronika U NASTAVKU SUĐENJA OPTUŽENIMA ZA PRIPREMANJE TERORIZMA SVJEDOČIO POSLANIK DF-A SLAVEN RADUNOVIĆ
Informacije stizale iz DPS-a i ANB-a
Radunović Informacije stizale iz DPS-a i ANB-a
Svje­do­če­njem po­sla­ni­ka De­mo­krat­skog fron­ta Sla­ve­na Ra­du­no­vi­ća ju­če je na­sta­vlje­no su­đe­nje okri­vlje­ni­ma za po­ku­šaj te­ro­ri­zma na dan par­la­men­tar­nih iz­bo­ra 2016. go­di­ne.
Po­zi­vu su­da ni­je se oda­zvao svje­dok Do­bri­lo De­de­ić, ko­ji je oba­vi­je­stio sud da ni­je u mo­guć­no­sti da pri­stu­pi na glav­ni pre­tres zbog oba­ve­za oko pred­sto­je­ćih pred­sjed­nič­kih iz­bo­ra.
To­kom dvo­ča­sov­nog iz­la­ga­nja, Ra­du­no­vić je ka­zao da je afe­ra „dr­žav­ni udar“ pla­ni­ra­na od stra­ne po­je­di­nih bez­bjed­no­snih slu­žbi i da je to, za­pra­vo, za­vje­ra ši­ro­kih raz­mje­ra, ko­ja je lo­še od­ra­đe­na.
On vje­ru­je da glav­ni spe­ci­jal­ni dr­žav­ni tu­ži­lac Mi­li­vo­je Kat­nić ni­je znao za to, da su ga dru­gi uvu­kli u ci­je­lu pri­ču i da on sa­da ne zna ka­ko da se iz­vu­če. On je is­ta­kao da ni­ka­kav skup DF-a ni­je bio pla­ni­ran za 16.ok­to­bar 2016. go­di­ne. Ka­zao je da ima sa­zna­nja da je ta­da re­žim spre­mao ak­ci­ju za slu­čaj da iz­gu­bi iz­bo­re. Ra­du­no­vić je pod­sje­tio da se DF tru­dio da ubi­je­di gra­đa­ne da ne iz­la­ze i sla­ve na pr­vi znak po­bje­de, na­vo­de­ći da su in­for­ma­ci­je ta­da do­bi­ja­li od po­li­ci­je, DPS-a i ANB-a.
Ra­du­no­vić je is­ta­kao da ni­ko iz DF-a ne ko­ri­sti otvo­re­nu te­le­fon­sku ve­zu, već apli­ka­ci­je, jer se na njih vr­ši pri­ti­sak sli­čan onom iz 1948.
– Na­ši raz­go­vo­ri se pri­slu­šku­ju, a na­še po­ro­di­ce se pra­te. Čak ni sa naj­bli­ži­ma iz po­ro­di­ce ne pri­čam pre­ko otvo­re­ne ve­ze, jer za­što bi ne­ko slu­šao te­me iz na­šeg pri­vat­nog ži­vo­ta – ka­zao je Ra­du­no­vić.
Go­vo­re­ći o kon­fe­ren­ci­ji za no­vi­na­re DF-a ko­ja je odr­ža­na 12. ok­to­bra 2016, uoči par­la­men­tar­nih iz­bo­ra, re­kao je da su mno­go pri­je iz­bo­ra od­lu­či­li da kre­nu u od­sud­nu bit­ku za slo­bo­du Cr­ne Go­re.
On je is­ta­kao da zna da ni­šta ni­je tač­no od ono­ga što se op­tu­že­ni­ma sta­vlja na te­ret i da zna da ni­je pla­ni­ran ni­ka­kav skup za 16. ok­to­bar.
– Se­dam da­na pred iz­bo­re, sav trud smo ulo­ži­li da ubi­je­di­mo gra­đa­ne da ne iz­la­ze i sla­ve na pr­vi znak po­bje­de, već da če­ka­ju da sve bu­de ja­sno, jer je po na­šim in­for­ma­ci­ja­ma re­žim spre­mao ne­re­de – re­kao je Ra­du­no­vić i do­dao da ih je bi­lo strah jer je re­žim bio spre­man da iza­zo­ve van­red­no sta­nje.
On je ka­zao da su ima­li in­for­ma­ci­ju da su se za 16. ok­to­bar spre­ma­li lju­di iz kri­mi­nal­nog mi­ljea bli­ski DPS-u, ko­ji su pla­ni­ra­li da iza­zo­vu ne­re­de, ka­ko bi bi­lo pro­gla­še­no van­red­no sta­nje zbog even­tu­al­no lo­šeg iz­bor­nog re­zul­ta­ta DPS-a.
On je do­dao da su na­kon kon­fe­ren­ci­je za no­vi­na­re oti­šli do še­fa mi­si­je OEBS-a i oba­vi­je­sti­la ga o sve­mu što se spre­ma.
Ra­du­no­vić je re­kao da su ak­ti­vi­sti No­ve srp­ske de­mo­kra­ti­je u Ba­ru na dan iz­bo­ra ot­kri­li da su lju­di sa stra­ne do­vo­đe­ni da gla­sa­ju i da su do­šli da po­dig­nu sred­stva ko­ja su im obe­ća­na iz DPS-a.
On je oci­je­nio da su Sa­ša Sin­đe­lić i Mir­ko Pa­ja Ve­li­mi­ro­vić iz­vu­če­ni iz dže­pa i da se na­rod pre­pao.
– Iz­la­znost je opa­la tač­no ko­li­ko je DPS-u tre­ba­lo da ostva­ri po­bje­du na taj na­čin – ka­zao je Ra­du­no­vić.
Ka­ko je do­dao, jed­na od ključ­nih stva­ri za na­mje­šta­nje ovog do­ga­đa­ja bi­lo je to da se pod Ostro­gom po­ve­žu lju­di iz DF-a sa lju­di­ma ko­ji sje­de na op­tu­že­nič­koj klu­pi, a ko­ji su ne­vi­ni.
– Pred sva­ke va­žne iz­bo­re ide­mo pod Ostrog da se po­mo­li­mo i da se sva­ki od nas za­ku­ne da će ča­sno oba­vlja­ti po­sao. To je ri­tu­al ko­ji ima­mo pred sva­ke iz­bo­re još od­ra­ni­je. To je bio naš plan i ovog pu­ta, s tim što su nam se ovog pu­ta pri­dru­ži­le ko­le­ge iz dru­gih stra­na­ka. Mi­slim da je bio plan da bu­de­mo ta­mo oko 11 sa­ti i da se vi­di­mo s na­šim mi­tro­po­li­tom. To su po­ku­ša­li da is­ko­ri­ste, pa je Ve­li­mi­ro­vić tje­rao svo­je lju­de pod Ostrog, a zna­li su da je Bra­ti­slav Di­kić pla­ni­rao da po­sje­ti Ostrog. Plan je bio da se svi na­đe­mo pod Ostro­gom, da nas fo­to­gra­fi­šu i to bi bio krun­ski do­kaz u ne­do­stat­ku dru­gih do­ka­za – re­kao je Ra­du­no­vić
Na pi­ta­nje da li zna ko je Ana­ni­je Ni­kić, svje­dok je ka­zao da ga je upo­znao to­kom pro­te­sta 2015.
– On je do­vo­dio ru­ske no­vi­nar­ske eki­pe i pre­vo­dio nam. Nje­gov ro­đe­ni brat je član na­šeg op­štin­skog od­bo­ra – sa­op­štio je Ra­du­no­vić.
Na Kat­ni­će­vo pi­ta­nje da li mu je Ne­boj­ša Me­do­je­vić go­vo­rio o do­ka­zi­ma za pla­ni­ra­ne ne­re­de ko­je je pre­dao, Ra­du­no­vić je ka­zao da po­zna­je ne­ke lju­de ko­je su ih o to­me in­for­mi­sa­li.
– Bi­la je pri­ča o ra­znim sce­na­ri­ja­ma pred iz­bo­re. Mno­gi funk­ci­o­ne­ri DF-a su do­la­zi­li s raz­li­či­tim in­for­ma­ci­ja­ma – na­veo je Ra­du­no­vić.
On je re­kao da ni­je čuo za Edu­ar­da Ši­šma­ko­va do po­čet­ka ovog sud­skog po­stup­ka.
Kat­nić je za­tra­žio da se pu­sti raz­go­vor iz mje­ra taj­nog nad­zo­ra iz­me­đu Mi­ha­i­la Ča­đe­no­vi­ća i Ra­du­no­vi­ća. Na Kat­ni­će­vo pi­ta­nje ko je „brat ko­ji je kre­nuo da­le­ko”, ko­ji se po­mi­nje u raz­go­vo­ru, Ra­du­no­vić je re­kao da se ne sje­ća i da to ni­je An­dri­ja Man­dić, ko­ji je ta­da išao da se sret­ne s Ka­di­ro­vom.
Op­tu­že­na Bran­ka Mi­lić je pi­ta­la Ra­du­no­vi­ća zna li za­što je ona op­tu­že­na.
– Vi ste žr­tve­no jag­nje. Znam za­što ste op­tu­že­ni – od­go­vo­rio je Ra­du­no­vić.
Mi­li­će­va je pi­ta­la Ra­du­no­vi­ća ima li sa­zna­nja da je re­žim u Sr­bi­ji dje­lo­vao sa re­ži­mom u Cr­noj Go­ri u ovom slu­ča­ju, a on je ka­zao da ima sa­zna­nja da dje­lo­vi bez­bjed­no­snih slu­žbi iz Sr­bi­je ko­ji ima­ju sa­rad­nju sa cr­no­gor­skim slu­žba­ma ima­ju ve­ze sa ovim.
Upi­tan ko je vla­snik ku­će u ko­me je ču­va­no oruž­je za „dr­žav­ni udar”, on je ka­zao da je čuo da je vla­snik te ku­će Si­ni­ša Stoj­ko­vić.
On je is­ta­kao da su mu funk­ci­o­ne­ri DF-a da­va­li sva sa­zna­nja ko­ja je iz­nio na kon­fer­ci­ji za me­di­je.
– To je si­že in­for­ma­ci­ja ko­je smo do­bi­ja­li sa vi­še stra­na. Uvr­sti­li smo one ko­je dje­lu­ju ra­ci­o­nal­ni­je, a one ko­je su nam se či­ni­le ne­re­al­ne ni­smo. Te in­for­ma­ci­je smo do­bi­ja­li od lju­di iz po­li­ci­je, DPS-a, ANB-a. Sje­ćam se sva­kog od njih, ali ne znam ko mi je dao te in­for­ma­ci­je. Ne znam ko su, a i da znam ne bih vam re­kao.
To su po­vjer­lji­ve in­for­ma­ci­je, ne sa­op­šta­va­mo ime­na jed­ni dru­gi­ma. To su pri­ja­te­lji, škol­ski dru­go­vi svih nas. Po­seb­no kad sa­zna­ju da pri­je­ti opa­sa­nost po na­še ži­vo­te, pro­ra­di sa­vjest kod tih lju­di – re­kao je Ra­du­no­vić.
Iz­no­se­ći pri­mjed­be na Ra­du­no­vi­će­vo svje­do­če­nje, Kat­nić ka­zao da je kon­fe­ren­ci­ja DF-a iz­re­ži­ra­na da bi se pri­kri­li svi do­ga­đa­ji ko­ji su tre­ba­li da se de­se 16. ok­to­bra.
– Funk­ci­o­ne­ri Fron­ta su pla­ni­ra­li da do­đi na skup oko 23 sa­ta is­pred par­la­men­ta. To je pot­pu­no ja­sno –na­veo je Kat­nić.
Su­đe­nje će bi­ti na­sta­vlje­no da­nas, ka­da će bi­ti sa­slu­ša­ni Ne­boj­ša Me­do­je­vić i Go­ran Da­ni­lo­vić i pro­či­tan is­kaz Bo­ža Vu­jo­še­vi­ća.VJ.D.


Dedeić: Ne želim da budem dio predstave

Predsjednik srpske liste Dobrilo Dedeić u dopisu sudu povodom svog izostanka navodi da zbog neodložnih obaveza tokom kampanje za predsjedničke izbore i susreta sa ljudima iz srpskih državnih organa u Beogradu o kojima će javnost biti obaviještena, ali i zbog ljekarskog pregleda usled zdravstvenih problema koji ga opterećuju, ne može se pojaviti pred vijećem Višeg suda na zakazanom pretresu 29.marta.
-Imajući u vidu da nikada u životu nijesam sreo, upoznao, ili progovorio jednu jedinu riječ sa Sašom Sinđelićem ili Mirkom Velimirovićem, na šta su se odnosila pitanja odbrane i tužilaštva u nekoliko navrata tokom prethodnog dijela procesa, nemam što sem ove konstatacije ponoviti ni pred Višim sudom. U svakom slučaju, potpuno sam spreman da to saopštim kada budem dao iskaz pred Vama, ali ne i da odgovaram na pitanja tužilaštva ili odbrane. Jer-nemam namjeru da se izjašnjavam o materiji o kojoj nemam dovoljno podataka, između ostalog zato što nije bila predmet mog posebnog, nego samo sporadičnog interesovanja. Blato u koje tužilaštvo gura odbranu i kaljuga kojom odbrana uzvraća tužilaštvu, apsolutno me ne zanimaju. Neću da budem dio toga cirkusa, niti političke predstave. To dalje znači da oni koji su pleli mrežu za moje bezrazložno pojavljivanje pred sudom u ovoj tragikomediji mogu da odahnu-nemam šta da kažem ili svjedočim ni za koga, niti protiv koga. Neću reći jednu jedinu ružnu ili opterećujuću riječ u sudnici za bilo kog Srbina, pa čak ni za Andriju Mandića. Prosto, nemam naviku da tučem vezanog čovjeka, navodi u dopisu Dedeić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...
Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za izbore za odbornike u SO Herceg Novi koji će biti održani 9. maja 2021.godine.

Pravila lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Pravila lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"