Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Za „ne ljuti se, čovječe” isplatili 3.256.000 eura * Moskva spremna za pregovore o neutralnosti * Smještaju mi kriminalci iz policije * Za kredit Uniproma založena i ulica * Najpametniji smartfon * Za „ne ljuti se, čovječe” isplatili 3.256.000 eura * Moskva uvodi Turcima vize od 1. januara
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 28-11-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksa Bečić, Predsjednik Demokratske Crne Gore:
Demokrate neće učestvovati na izborima ukoliko ne dođe do pune primjene izbornog zakonodavstva

Vic Dana :)

Vremenska prognoza na radiju javlja,da je u Sibiru minus 55. Zove lik brata u Sibir i pita ga koja je temperatura kaze minus 35. Ja cuo da je minus 55, mozda je napolju nisam izlazioArhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura INDIJSKI UMJETNIK HALDIPUR ODRŽAO KONCERT U NIKŠIĆU
Bujna mašta, divna muzika
Sa nastupa Bujna mašta, divna muzika
U okvi­ru Pro­gra­ma po­dr­ške raz­vo­ju kul­tu­re u Nik­ši­ću prek­si­noć su lju­bi­te­lji kla­sič­ne mu­zi­ke u sa­li Nik­šić­kog po­zo­ri­šta pri­su­stvo­va­li kon­cer­tu Ni­ti­a­nan­da Hal­di­pu­ra, jed­nog od vo­de­ćih iz­vo­đa­ča kla­sič­ne in­dij­ske mu­zi­ke na ban­su­ri, fla­u­ti od bam­bu­sa, ti­pič­nom ju­žno­a­zij­skom in­stru­men­tu. U prat­nji Uda­i­ra­ja Kar­pu­ra i Ra­ma­na­ta­na Kri­šna Ku­ma­ra, ko­ji svi­ra­ju ta­blu i tam­pu­ru, pred­sta­vio se bo­ga­tim re­pe­r­to­a­rom po­čev od kla­sič­ne in­dij­ske mu­zi­ke do eks­pe­ri­men­tal­ne fu­zi­je.
Ne skri­va­ju­ći odu­še­vlje­nje bo­rav­nkom u Cr­noj Go­ri Ni­ti­a­nand Hal­di­pur, po za­vr­šet­ku na­stu­pa ka­zao je da sma­tra ka­ko kroz ova­kve kon­cer­te Evro­plja­ni­ma pri­bli­ža­va­ju in­dij­sku mu­zi­ku.
– Uzi­ma­ju­ći u ob­zir da su Evro­plja­ni ve­o­ma sen­ti­men­tal­ni i da ima­ju do­bar osje­ćaj za mu­zi­ku mi­slim da je na­ša mu­zi­ka ve­o­ma do­bro pri­hva­će­na. Re­per­to­ar je ne­ka­da una­pri­jed pri­pre­mljen, a ne­ka­da se u po­sled­njem mo­men­tu od­lu­či­mo šta će­mo svi­ra­ti. Ve­če­ras je pr­vi dio na­stu­pa bio is­pla­ni­ran, dok je dru­gi dio im­pro­vi­zo­van na sce­ni. Ovo pri­je sve­ga iz raz­lo­ga što sam sma­trao da dru­gi dio ima slič­no­sti u rit­mu sa val­ce­rom ko­ji je po­znat nik­šić­koj pu­bli­ci i na taj na­čin sam se na­dao da ću či­ta­vu iz­ved­bu bo­lje pri­bli­ži­ti pu­bli­ci, u če­mu sam, ko­li­ko se da­lo pri­mi­je­ti­ti i uspio – ka­že Hal­di­pur.
Fla­u­ti­sta ka­že da je osnov­na ka­rak­te­ri­sti­ka in­dij­ske mu­zi­ke to što ima re­li­gij­sku po­za­di­nu.
– U po­čet­ku je ona sa­mo slu­ži­la da čo­vjek do­đe u kon­takt sa bo­go­vi­ma i iz­vo­di­la se sa­mo u hra­mo­vi­ma. Me­đu­tim, na­kon mu­sli­man­ske in­va­zi­je, mu­sli­man­ska mu­zi­ka je pre­ni­je­ta iz hra­mo­va i pri­ka­za­na ši­roj jav­no­sti, ali je upr­kos toj či­nje­ni­ci za­dr­ža­la du­hov­ni ele­me­nat. Po­sto­je dva ti­pa kla­sič­ne in­dij­ske mu­zi­ke, je­dan po­ti­če sa ju­ga, a dru­gi sa sje­ve­ra. Nje­gu­jem sje­ver­nu in­dij­sku mu­zi­ku u ko­joj sam se spe­ci­ja­li­zo­vao. Ona je sta­ra pre­ko hi­lja­du go­di­na, ka­že Hal­di­pur.
Po­ja­šnja­va da in­stru­ment osta­je sa­mo na­čin da in­di­vi­du­a­lac pri­ka­že svo­ju umjet­nost, a mu­zi­ka mo­že bi­ti iz­ve­de­na na vi­še na­či­na.
- Po­sto­je dvi­je osnov­ne raz­li­ke iz­me­đu za­pad­ne i in­dij­ske mu­zi­ke. Za­pad­na mu­zi­ka ima svo­je to­na­li­te­te i ska­le i za­pi­sa­na je na pa­pi­ri­ma, dok in­dij­ska mu­zi­ka ima svo­je spe­ci­jal­ne to­na­li­te­te i po­sto­ji „to­nik” ko­ji je ozna­čen nu­lom, dok su spe­ci­jal­ne no­te ozna­če­ne bro­je­vi­ma. Za­pad­na mu­zi­ka je nor­mi­ra­na na pa­pi­ri­ma i ne­ma pu­no mje­sta im­pro­vi­za­ci­ji, dok kod in­dij­ske mu­zi­ke sve za­vi­si od ma­šte iz­vo­đa­ča. Za­hva­lju­ju­ći či­nje­ni­ci, da mo­gu da im­pro­vi­zu­jem i da se oslo­nim na svo­ju ma­štu, mo­gu da bi­ram du­ži­nu ra­ge i kad­god za­vr­šim ona ima lo­gi­čan za­vr­še­tak, ali opet za­hva­lju­ju­ći ma­šti, ka­že Hal­di­pur. Za im­pro­vi­za­ci­ju je, ka­že, po­tre­ban tre­ning.
Hal­di­pur je do­bit­nik naj­vi­šeg na­ci­o­nal­nog pri­zna­nja za do­pri­nos in­dij­skoj kla­sič­noj mu­zi­ci ko­je do­dje­lju­je Na­ci­o­nal­na aka­de­mi­ja iz­vo­đač­kih umjet­no­sti sa sje­di­štem u Nju Del­hi­ju.
Glav­ni spon­zor tur­ne­je je In­dij­ski sa­vjet za kul­tu­ru, po­sred­stvom sa­rad­nje Mi­ni­star­stva kul­tu­re Cr­ne Go­re i Am­ba­sa­de In­di­je u Be­ču. L.N.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"