Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Tužilaštvo da ispita kome je DPS dijelio stanove * Silovao maloljetnu komšinicu * Stan od 100.000, a plata 700 eura * Glečeri potonuli metar * Acu prifalilo keša, država upumpala 83 miliona * Osvježenje za 1.500 ljudi u Maksimusu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-08-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
DRAGIŠA JANjUŠEVIĆ, POLITIČKI ANALITIČA:
Kompletna opozicija je gubitnik u aktuelnom sukobu na opozicionoj političkoj sceni.

Vic Dana :)

Došao Mujo da se prijaviti na Zavod za zapošljavanje. Službenica mu traži podatke, i kad su došli do zanimanja, Mujo ispali:
- Pomoćni bagerista!
Službenica se zbuni:
- Šta ti je to?
Mujo slegne ramenima:
- Šta nemere bager, ja lopatom!
Dođe žena u poštu. Hoće da pošalje telegram, ali je škrta na novcu, pa pita radnicu:
- Dajete li popust ako je u pitanju smrtni slučaj?
- Naravno, gospođo, tada je upola jeftinije - odgovori ljubazna radnica.
Žena to jedva dočeka, pa reče:
- Odlično! Piši tu: Radovane, vraćaj se kući, koljemo svinju!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura SEDAM DANA „MUZIČKOG KAMPOVANJA” NA LOVĆENU
Kamerna muzika zbližava ljude
Kamerna muzika zbližava ljude
Ljet­nji kamp za ka­mer­nu mu­zi­ku – Mon­te­ne­gro Sum­mer Camp for Cham­ber Mu­sic 2017. ko­ji se po še­sti put odr­ža­va u tu­ri­stič­ko – edu­ka­tiv­nom cen­tru „Lov­ćen” na Iva­no­vim ko­ri­ti­ma, i ove go­di­ne oku­pio je broj­ne po­la­zni­ke i ugled­ne pro­fe­so­re mu­zi­ke.
Ured­ni­ca mu­zič­kog pro­gra­ma KIC-a „Bu­do To­mo­vić” i autor­ka Ljet­njeg kam­pa za ka­mer­nu mu­zi­ku Ma­ja Po­po­vić pod­sje­ti­la je da su ovaj pro­je­kat u sa­rad­nji sa Am­ba­sa­dom Nje­mač­ke i Umjet­nič­kom ško­lom za mu­zi­ku i ba­let „Va­sa Pa­vić” za­po­če­li 2012. go­di­ne kao ma­lo pri­ja­telj­sko oku­plja­nje mu­zi­ča­ra iz Cr­ne Go­re i ino­stran­stva.
- Na­kon dvi­je go­di­ne pi­lot pro­jek­ta KIC je pre­u­zeo or­ga­ni­za­ci­ju kam­pa, pro­ši­rio dje­lat­nost i re­per­to­ar, ofor­mio raz­li­či­te stan­dard­ne i ne­stan­dard­ne ka­mer­ne an­sam­ble i ka­mer­ni or­ke­star i po­zvao ve­ći broj ugled­nih men­to­ra, umjet­ni­ka i mu­zič­kih pe­da­go­ga iz Cr­ne Go­re, re­gi­o­na i Evro­pe. Do sad su nam do­la­zi­li di­ri­gen­ti iz Mo­skve, Ham­bur­ga, Be­ča, Pa­ri­za, a i ove go­di­ne ima­mo men­to­ra iz Pa­ri­za An­to­na Mar­ti­no­va ko­ji već ra­di sa raz­li­či­tim gu­dač­kim i kla­vir­skim an­sam­bli­ma i vo­di ka­mer­ni or­ke­star. Ta­ko­đe po pr­vi put na na­šem kam­pu je i vi­o­lon­če­list­ki­nja Eva Vu­če­ko­vić Ve­it, na­ša Pod­go­ri­čan­ka ko­ja je ste­kla svo­je obra­zo­va­nje ši­rom Evro­pe i sa­da ži­vi i ra­di u Nje­mač­koj. Po­red njih dvo­je tu su i na­ši sta­ri znan­ci, pro­fe­sor na be­o­grad­skom FMU i vo­đa kla­ri­ne­ta u Be­o­grad­skoj fil­har­mo­ni­ji Velj­ko Klen­kov­ski, za­tim obo­ist­ki­nja Na­di­ca Ri­stić Si­mo­vić, vi­o­li­ni­sta Mar­ko Si­mo­vić ko­ji je naš stal­ni kon­cert-maj­stor or­ke­stra, kao i pro­fe­so­ri­ce na ce­tinj­skoj Mu­zič­koj aka­de­mi­ji Ža­na Le­kić i Na­ta­ša Po­po­vić. Svi oni di­je­le svo­ja is­ku­stva i zna­nja sa po­la­zni­ci­ma kam­pa ko­jih je ove go­di­ne 34, a osim iz Cr­ne Go­re mla­di mu­zi­ča­ri su nam do­šli iz Ma­ke­do­ni­je, Sr­bi­je, Ki­pra, BiH, Hr­vat­ske i Nje­mač­ke – is­pri­ča­la je Po­po­vić.
Ona je do­da­la da je ovaj kamp ve­o­ma in­te­re­san­tan ve­li­kom bro­ju po­la­zni­ka ka­ko zbog ugled­nih men­to­ra i ci­je­log kon­cep­ta ta­ko iz zbog či­nje­ni­ce da nje­go­va or­ga­ni­za­ci­ja ni­je ko­mer­ci­jal­na jer KIC „Bu­do To­mo­vić” ne na­pla­ću­je ko­ti­za­ci­ju.
Di­ri­gent, vi­o­li­ni­sta i kom­po­zi­tor An­ton Mar­ti­nov ko­ji je ina­če su­prug kćer­ke prin­ca Ni­ko­le Pe­tro­vi­ća, is­ta­kao je da or­ga­ni­za­to­ri ovog kam­pa za ka­mer­nu mu­zi­ku za­slu­žu­ju sve po­hva­le.
- Mi­slim da je ovo ko­ri­sno ne sa­mo za mu­zi­ča­re već i za ci­je­lu Cr­nu Go­ru. Pre­da­va­nja na kam­pu su osmi­šlje­na na kva­li­te­tan na­čin i mi­slim da svi tre­ba da bu­de­mo po­ča­stvo­va­ni, a na­ro­či­to ja kao cr­no­gor­ski zet, što ča­so­ve mo­že­mo da dr­ži­mo u ne­ka­da­šnjoj ljet­njoj re­zi­den­ci­ji po­ro­di­ce Pe­tro­vić Nje­goš. Sma­tram da su stu­den­ti i po­la­zni­ci kam­pa ve­o­ma do­bri baš kao i pro­fe­so­ri ko­ji po­sje­du­ju od­lič­ne kva­li­te­te ta­ko da sam si­gu­ran da će te bi­ti za­do­volj­ni kon­cer­ti­ma ko­ji će bi­ti za­vr­šni­ca kam­pa – re­kao je Mar­ti­nov.
Vi­o­li­ni­sta Mar­ko Si­mo­vić ka­že da već ne­ko­li­ko go­di­na ima čast da bu­de kon­cert-maj­stor ma­log dječ­jeg or­ke­stra ali ra­di i sa an­sam­bli­ma ka­mer­ne mu­zi­ke.
- Što se or­ke­stra ti­če me­ni se či­ni da je to naj­vje­ro­do­stoj­ni­ja si­mu­la­ci­ja ra­da u pro­fe­si­o­nal­nom an­sam­blu. U na­šem or­ke­stru su dje­ca sta­ri­jih uz­ra­sta iz ni­žih mu­zič­kih i sred­njih ško­la, a če­sto ima­mo i stu­den­te i mi im za ovih se­dam da­na kam­pa, ko­li­ko ma­nje-vi­še tra­ju i pri­pre­me u pro­fe­si­o­nal­nom an­sam­blu, omo­gu­ća­va­mo da oni u ja­ko krat­kom vre­me­nu pro­ba­ju da sa­sta­ve vr­lo kom­pli­ko­va­ne i za­htjev­ne pro­gra­me i da im ustva­ri si­mu­li­ra­mo ono što ih če­ka u nji­ho­vom da­ljem pro­fe­si­o­nal­nom ži­vo­tu – ka­zao je Si­mo­vić.
I pro­fe­sor kla­ri­ne­ta Velj­ko Klen­kov­ski sma­tra da ka­mer­na mu­zi­ka zbli­ža­va lju­de.
- Ma­lo je kam­po­va za ka­mer­nu mu­zi­ku ko­ja je po me­ni naj­ljep­ša. Imam pri­li­ke da svi­ram i so­lo i u or­ke­stru i dr­žim se­mi­na­re za in­di­vi­du­al­nu na­sta­vu ali ka­mer­na mu­zi­ka je ne­što po­seb­no jer ona pro­sto zbli­ža­va mla­de lju­de i uče ih slu­ša­nju što je za me­ne ne­što naj­bit­ni­je u mu­zi­ci. Ov­dje na ovom kam­pu ko­ji je od­lič­no or­ga­ni­zo­van tru­di­mo se da ni­vo uče­ni­ka pri­la­go­di­mo jed­ni dru­gi­ma, da pro­gram bu­de ta­ko osmi­šljen da mo­gu da bu­du kre­a­tiv­ni ali i da mo­ti­vi­še­mo sva­kog po­la­zni­ka da do­pri­ne­se an­sam­blu u ko­jem ra­di – re­kao je Klen­kov­ski.
Ovo­go­di­šnji Ljet­nji kamp za ka­mer­nu mu­zi­ku ko­ji je po­dr­žan od Mi­ni­star­stva kul­tu­re, Fon­da­ci­je „Pe­tro­vić – Nje­goš”, Fran­cu­skog in­sti­tu­ta, Se­kre­ta­ri­ja­ta za kul­tu­ru i sport Glav­nog gra­da i Pre­sto­ni­ce Ce­ti­nje bi­će za­vr­šen kon­cer­ti­ma ko­ji će se odr­ža­ti 12. i 13. av­gu­sta u Mi­ni­star­stvu kul­tu­re na Ce­ti­nju i u Pod­go­ri­ci.
Z. PE­TA­NO­VIĆ


Ljep­še je u dru­štvu

Po­la­zni­ca kam­pa, obo­ist­ki­nja Oza­na Kne­zo­vić iz Mu­zič­ke ško­le iz Tiv­ta ka­za­la nam je da je na pre­po­ru­ku svo­je na­stav­ni­ce do­šla na kamp i da je ovo njen pr­vi su­sret sa ka­mer­nom mu­zi­kom.
- Ov­dje sam ot­kri­la da je mno­go za­bav­ni­je svi­ra­ti u an­sam­blu ne­go so­lo ta­ko da sam ja­ko za­do­volj­na i na­dam se da ću po­no­vo do­ći – ka­za­la je Kne­zo­vić.
I Ma­ša Tu­lić iz Pan­če­va ko­ja je an­ga­žo­va­na u Cr­no­gor­skom sim­fo­nij­skom or­ke­stru ka­že da je pr­vi put na ovom kam­pu i da joj se mno­go do­pa­da što svi­ra u du­vač­kom kvin­te­tu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"