Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Sveto pet godina nezakonito koristi vladin „mercedes” * Podaci koje je objavio „Dan” su veoma korisni za tužilaštvo * Milo da podnese ostavku * Bigović robija u Institutu u Igalu * Sveto pet godina nezakonito koristi vladin „mercedes” * Izbjeglice Merkelovoj ljuljaju fotelju * Borićemo se do kraja za srpsku baštinu
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-11-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Andrija Mandić, predsjednik Nove:
Ujedinjenjem opozicije, stvaranjem prelazne vlade i raspisivanjem fer izbora, počinje moralni, duhovni i ekonomski preporod Crne Gore.

Vic Dana :)

Otvorio Piroćanac kafanu pa šeta između stolova za kojima gosti večeraju. Kaže mu jedan gost:
- Gazda, sve ti je dobro, ali gdje su ti čačkalice?
- E pa nema! Ja ih skupljam sa poda, vi ih bacate, ja ih skupljam, vi ih lomite, pa ne mogu više!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Kultura KNJIGA ALEKSANDRA ĆUKOVIĆA PROMOVISANA NA INSTITUTU ZA FILOZOFIJU I DRUŠTVENU TEORIJU U BEOGRADU
„Konture horizonta” slika stanja duha
„Konture horizonta” slika stanja duha
K
nji­ga in­ter­vjua „Kon­tu­re ho­ri­zon­ta” Alek­san­dra Ću­ko­vi­ća pred­sta­vlje­na je na tri­bi­ni In­sti­tu­ta za fi­lo­zo­fi­ju i dru­štve­nu te­o­ri­ju u Be­o­gra­du. Uče­sni­ci tri­bi­ne bi­li su prof. dr Rat­ko Bo­žo­vić, prof. dr Alek­san­dar Pr­njat, dr Pre­drag Mi­li­drag, prof. Ra­do­je Fe­mić i autor.
Is­ti­ču­ći da je kod nas po­sljed­nje tri de­ce­ni­je ob­ja­vlje­no ma­lo knji­ga in­ter­vjua, dr Pre­drag Mi­li­drag is­ti­če da je Ću­ko­vi­će­va knji­ga in­te­re­sant­na i za­to što ob­u­hva­ta ši­rok spek­tar in­te­lek­tu­a­la­ca i lju­di od ri­je­či i mi­sli. Zbog to­ga, Ću­ko­vi­će­va knji­ga pred­sta­vlja do­pri­nos osli­ka­va­nju in­te­lek­tu­al­ne si­tu­a­ci­je, u ovom slu­ča­ju, po­naj­vi­še u Sr­bi­ji i Cr­noj Go­ri, oci­je­nio je Mi­li­drag. Ću­ko­vi­će­va knji­ga uspje­la da osli­ka duh vre­me­na na bal­kan­skim pro­sto­ri­ma, ka­že on i do­da­je:
- Ova knji­ga će bi­ti i osta­ti mje­ri­lo sta­nja du­ha vre­me­na, ov­dje i da­nas. To­kom osam­de­se­tih go­di­na bi­la je či­ta­va jed­na se­ri­ja in­ter­vjua sa fi­lo­zo­fi­ma, ali na­kon to­ga ste in­ter­vjue mo­gli da sret­ne­te sa­mo po no­vi­na­ma. To ni­je­su struč­ni in­ter­vjui, no­vi­nar ne mo­že da pi­ta stva­ri na na­čin i po sa­dr­ža­ju na ko­ji mo­že ne­ko ko se ba­vi hu­ma­ni­stič­kim, na­uč­nim di­sci­pli­na­ma kao ta­kvim, a Alek­san­dar je uspio da po­ve­že te dvi­je stva­ri i po­ka­že se­be. On ni­je imao pre­ten­zi­ju da sa­go­vor­ni­ke za­tva­ra, već da po­ka­že gdje su in­te­lek­tu­al­ci da­nas i ka­ko oni mi­sle – ka­zao je Mi­li­drag. On je do­dao da su ,,Kon­tu­re ho­ri­zon­ta” pri­log sa­gle­da­va­nju in­te­lek­tu­al­ne sce­ne.
Prof. dr Rat­ko Bo­žo­vić, je­dan od in­te­r­vju­i­sa­nih, ka­zao je da je knji­gu pro­či­tao na mah čim je do­bio i da je ona dra­go­cje­na jer je uspio da upo­zna in­te­lek­tu­al­ce o ko­ji­ma ni­je znao do­volj­no, jer ka­ko re­če, „ži­vi­mo u pa­ra­lel­nim svje­to­vi­ma”.
- U Alek­san­dro­voj knji­zi sa­bran je svi­jet raz­li­ke. Mo­ja ra­zno­vr­snost u nje­go­voj knji­zi je to­li­ka da sam na ne­ki na­čin bio u zna­ku ne­ka­kvog oslo­ba­đa­nja onih te­ma ko­ji­ma se ni­ka­da ni­sam ba­vio. Ja o Ti­tu ni­ka­da ni­sam pro­go­vo­rio ni jed­nu je­di­nu ri­ječ, a bio sam onaj ko­ji ni­je ti­to­i­sta, bio sam u ne­koj al­ter­na­ti­vi, a Alek­san­dar mi je dao pri­li­ku da o to­me pro­go­vo­rim. Mi ima­mo rđa­vu oso­bi­nu da lju­de na vla­sti di­že­mo i hva­li­še­mo, to je apla­uz do ne­ba, udvo­rič­ki men­ta­li­tet. Mi smo u ovoj knji­zi ima­li po­tre­bu da ka­že­mo ono što ni­ka­da ni­je­smo re­kli. Ne­gdje je to i psi­ho­lo­ška stvar. Mo­rao sam re­ći ne­ku i u ko­rist Jo­si­pu Bro­zu jer su ga nje­go­vi pri­vr­že­ni­ci i pol­tro­ni po­če­li ga­zi­ti do tra­ge­di­je, a na­ro­či­to u od­no­su na Jo­van­ku Broz. Tu se iz­gu­bi­la sva­ka mje­ra – ka­zao je prof. dr Rat­ko Bo­žo­vić. On je do­dao da se svi­ma na­ma de­ša­va­ju ne­ke stva­ri kao „kom­pen­za­ci­ja za pret­hod­ne ja­de”.
Na osno­vu oba­vlje­nih i sa­bra­nih raz­go­vo­ra, u Ću­ko­vi­će­voj knji­zi mo­gu­će je uvi­dje­ti raz­li­či­te sta­vo­ve, ko­ji­ma je pri­ka­za­na ra­zno­li­kost ubje­đe­nja i pro­fe­si­o­nal­nih opre­dje­lje­nja in­ter­vju­i­sa­nih sa­go­vor­ni­ka, ka­že prof. Ra­do­je Fe­mić.
- Ve­ziv­na nit, me­đu­tim, sa­dr­ža­na je u po­sto­ja­nju ja­sno uoč­lji­vih in­te­lek­tu­al­nih pre­o­ku­pa­ci­ja auto­ra knji­ge, ko­ji je na raz­li­či­tim mje­sti­ma tra­gao za od­ra­zom vla­sti­tog mi­sa­o­nog bi­ća – te­že­ći je­din­stvu na­uč­ne, umjet­nič­ke i žur­na­li­stič­ke spo­zna­je svi­je­ta. Iako su, s ob­zi­rom na pre­o­vla­đu­ju­ću sa­dr­ži­nu pi­ta­nja, „Kon­tu­re ho­ri­zon­ta” oivi­če­ne la­tent­nim pe­si­mi­stič­kim osje­ća­njem svi­je­ta, ona ipak po­sje­du­je dra­go­cje­nu ve­dri­nu. Ta­kav uti­sak osta­vlja kre­di­bil­nost auto­ra, ko­ji je je is­ka­ze re­fe­rent­nih sa­go­vor­ni­ka po­slo­žio u va­žna svje­do­čan­stva o ću­dlji­vo­sti sa­vre­me­ne epo­he, po­ča­stvu­ju­ći či­ta­o­ca ri­jet­ko do­sti­žnim svoj­stvom ko­he­rent­nog, sin­te­tič­kog uvi­da – sma­tra Fe­mić. Knjiga se može kupiti na oglasnom odjeljenju Dana. Ž.J.

Umjet­nik bi­ra tra­di­ci­ju


- Ću­ko­vić ob­je­di­nju­je in­ter­vjue u ,,Kon­tu­ra­ma ho­ri­zon­ta”, iz­vla­če­ći iz svo­jih sa­go­vor­ni­ka ono naj­bo­lje. Ja sam sa Alek­san­drom raz­go­va­rao o uko­ri­je­nje­no­sti umjet­ni­ka u vje­ru i tra­di­ci­ju. Sma­trao sam da to uop­šte ne mo­ra da bu­de objek­tiv­na stvar, ali umjet­nik ta­ko­đe mo­že da bi­ra tra­di­ci­ju u ko­ju će da bu­de uko­ri­je­njen i u ko­joj će da ra­di – na­vo­di prof. dr Alek­san­dar Pr­njat.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"