Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ljudi i dogadjaji - datum: 2015-10-04 TRADICIONALNOM FEŠTOM VINA I RIBE ZATVORENA TURISTIČKA SEZONA U BUDVI
„Dani širuna” privukli rijeku gostiju
„Dani širuna” privukli rijeku gostiju Za feštu je pripremljeno preko 1.500 kilograma ribe, te hiljadu litara vina i oko 700 litara piva
Naj­sta­ri­ja pri­mor­ska fe­šta vi­na i ri­be, „Da­ni ši­ru­na”, ko­ja se sko­ro po­la vi­je­ka odr­ža­va u me­tro­po­li tu­ri­zma, ove go­di­ne i 50. ju­bi­lar­na, pri­re­đe­na je ju­če is­pred zi­di­na Sta­rog gra­da, u or­ga­ni­za­ci­ji Tu­ri­stič­ke or­ga­ni­za­ci­je Bu­dva, Op­šti­ne i Klu­ba za sport­ski ri­bo­lov „Ši­run”. Ma­ni­fe­sta­ci­ju je po­sje­tio ve­li­ki broj tu­ri­sta, mje­šta­na, te gra­đa­na iz su­sjed­nih op­šti­na, ko­ji su do ka­sno u noć uži­va­li u bo­ga­tom kul­tur­no-za­bav­nom pro­gra­mu, uz de­gu­sta­ci­ju ri­be, vi­na, pi­va i mno­go­broj­nih spe­ci­ja­li­te­ta ovo­ga kra­ja.
Fe­štom je zva­nič­no za­vr­še­na i ovo­go­di­šnja tu­ri­stič­ka se­zo­na, kao i ve­li­ka kul­tur­no-za­bav­na ma­ni­fe­sta­ci­ja „Bu­dvan­sko lje­to”, ko­ja je ob­je­di­ni­la pre­ko 20 fe­sti­va­la i ma­ni­fe­sta­ci­ja, odr­ža­nih to­kom ljet­nje se­zo­ne u or­ga­ni­za­ci­ji lo­kal­ne TO , Op­šti­ne, te Ho­tel­ske gru­pe „Bu­dvan­ska ri­vi­je­ra”.
Pro­gram je po­čeo de­fi­le­om bu­dvan­ske Grad­ske mu­zi­ke sa ma­žo­ret­ka­ma, te čla­no­vi­ma „Fe­šta­đu­na” ko­ji su pro­še­ta­li glav­nim še­ta­li­štem od Sta­re auto­bu­ske sta­ni­ce do bi­ne is­pred zi­di­na Sta­rog gra­da. Na­kon to­ga je usli­je­dio po­lu­sat­ni kon­cert Grad­ske mu­zi­ke, a po­tom na bi­ni i pro­gram za naj­mla­đe.
Ri­ba se pe­kla na šest punk­to­va is­pred zi­di­na Sta­ro­ga gra­da, a po­sje­ti­o­ci su uži­va­li u nje­noj de­gu­sta­ci­ji.
Odr­ža­na su sport­ska tak­mi­če­nja, a za­tim je fe­šta na­sta­vlje­na kul­tur­no-za­bav­nim pro­gra­mom, kon­cer­tom kla­pe KUD „Je­din­stvo” iz Ba­ra, dok je fe­štu za­tvo­rio na­stup kla­pe „Trio gušt”.
Ma­ni­fe­sta­ci­ju je otvo­rio pred­sjed­nik op­šti­ne Bu­dva Sr­đa Po­po­vić. On je pod­sje­tio da su Bu­dva­ni uvi­jek bi­li ve­za­ni za mo­re, za svo­je bar­ke i za ri­ba­nje.
– Po ši­ru­nu, li­je­poj, uku­snoj, pla­voj ri­bi bi­je­log me­sa, ime je do­bi­lo i Sport­sko ri­bo­lov­no dru­štvo, da­nas Klub za sport­ski ri­bo­lov i lov „Ši­run” ko­ji ovu li­je­pu tra­di­ci­ju Bu­dva­na ču­va od za­bo­ra­va. Ova ma­ni­fe­sta­ci­ja je naj­bo­lji do­kaz da puč­ke na­rod­ne sve­ča­no­sti pri­vla­če ve­li­ku pa­žnju po­sje­ti­la­ca, po­seb­no ino­stra­nih, a osim to­ga, ova­ko se na ori­gi­na­lan na­čin pri­ka­zu­je po­ten­ci­jal na­šeg gra­da – iz­ja­vio je Po­po­vić.
Pri­sut­ne je u ime „Ši­ru­na” po­zdra­vio pred­sjed­nik dru­štva Ti­ho­mir Fa­bris, još jed­nom is­ta­kav­ši da je u pi­ta­nju ma­ni­fe­sta­ci­ja ko­ja se odr­ža­va 50. ju­bi­lar­ni put.
– Ovo je ma­ni­fe­sta­ci­ja za pam­će­nje. Osno­va­li su je bu­dvan­ski ri­ba­ri i 50 go­di­na ona se odr­ža­va u kon­ti­nu­i­te­tu, u ma­njem ili ve­ćem obi­mu. Naj­sta­ri­ja je cr­no­gor­ska ma­ni­fe­sta­ci­ja – ka­zao je Fa­bris.
Do­dao je da je ri­ba je do­brog kva­li­te­ta, te da je pri­pre­mlje­no pre­ko 1.500 ki­lo­gra­ma.
– Ima hi­lja­du li­ta­ra vi­na i oko 700 li­ta­ra pi­va, ali i do­sta bu­dvan­skih spe­ci­ja­li­te­ta ko­ji će se di­je­li­ti po štan­do­vi­ma, ru­štu­la, su­vih smo­kvi, pri­ga­ni­ca, lo­zo­ve ra­ki­je. Tra­ja­će, si­gur­no, do ka­sno u noć, od­no­sno dok bu­de bi­lo ri­be, a i vi­na i pi­va. I na kra­ju će ne­bo iz­nad bu­dve oba­sja­ti va­tro­met – ka­že Fa­bris.
Na ma­ni­fe­sta­ci­ji je pr­vi put uče­stvo­vao hor Ško­le za osnov­no mu­zič­ko obra­zo­va­nje iz Bu­dve, ko­ji je pod di­ri­gent­skom pa­li­com Ane Mol­ča­nov Bra­jak iz­veo him­nu Cr­ne Go­re.
Me­đu pr­vi­ma su se na tr­gu po­ja­vi­li mje­šta­ni Ste­fan, Ni­ko­la, Vla­di­mir i Vuk. Ka­žu da su za­do­volj­ni or­ga­ni­za­ci­jom, ko­ja je ove go­di­ne mno­go bo­lja ne­go pro­šle.
– Mi­sli­mo da je i vi­še po­sje­ti­la­ca ne­go pro­šle go­di­ne. Ono što je pri­mjet­no je da ima pu­no mla­dih lju­di, ali i tu­ri­sta. Osta­će­mo dok bu­de ri­be i vi­na – ka­žu mla­di Bu­dva­ni.
Na tr­gu smo za­te­kli i Džev­de­ta Beg­zi­ća iz Ba­ra sa svo­jom po­ro­di­com.
– Ni­je nam pr­vi put da do­la­zi­mo na dan ove ri­bar­ske fe­šte. Za­do­volj­ni smo, Bu­dva­ni to zna­ju do­bro da or­ga­ni­zu­ju, i ovo je pra­va pri­li­ka da se na ovaj na­čin za­tvo­ri tu­ri­stič­ka se­zo­na – ka­že Beg­zić.
I Bu­dva­ni Fi­lip i Je­le­na su mi­šlje­nja da je ove go­di­ne po­sje­ti­la­ca mno­go vi­še ne­go pro­šle.
– Or­ga­ni­za­ci­ja je iz­u­zet­no do­bra, a za me­ne je pra­vo za­do­volj­stvo što, osim vi­na i pi­va, ima i so­ko­va – ka­že Je­le­na.
Dvo­je mla­dih, Mi­loš iz Plje­va­lja i Li­di­ja iz Bu­dve, če­sti su po­sje­ti­o­ci ove fe­šte.
– Da se vi­dje­ti da je „Ši­run” do­bro or­ga­ni­zo­vao ma­ni­fe­sta­ci­ju. Za­i­sta je sve obi­la­to i uku­sno – ka­žu njih dvo­je.
Me­đu po­sje­ti­o­ci­ma je bi­lo i pu­no ru­skih dr­ža­vlja­na. Ta­tja­na i Na­ta­li­ja su odu­še­vlje­ne onim što su za­te­kle na tr­gu.
– Sve je vr­lo do­bro, ri­ba uku­sna, vi­no ja­ko... Ja ov­dje ži­vim i ra­dim u jed­nom lo­ka­lu kao ple­sa­či­ca – ka­za­la nam je Ta­tja­na, po­zi­va­ju­ći nas da jed­no ve­če bu­de­mo nje­ni go­sti u lo­ka­lu gdje ra­di.
Bu­dvan­ke Ana­sta­si­ja, He­le­na, La­ra i Anja bi­le su me­đu naj­mla­đim po­sje­ti­o­ci­ma ma­ni­fe­sta­ci­je.
– Mno­go vo­li­mo ri­bu – ka­za­le su nam one krat­ko, sreć­ne što će se nji­ho­va sli­ka na­ći u da­na­šnjem bro­ju „Da­na”. D.STO­JA­NO­VIĆ


Sr­đa, zvo­ni­lo je, od­la­zi

Or­ga­ni­za­ci­ja mla­dih De­mo­kra­ta po­zva­la je ju­če pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne Bu­dva Sr­đa­na Po­po­vi­ća da na­pu­sti tu funk­ci­ju. Mla­de De­mo­kra­te Bu­dve su na otva­ra­nju ma­ni­fe­sta­ci­je „Dan Ši­ru­na” ra­ši­ri­le na be­de­mi­ma Sta­rog gra­da tran­spa­rent sa „ne­dvo­smi­sle­nom i po­ru­kom ko­ja je kri­stal­no či­sta oni­ma ko­ji po­zna­ju bi­o­gra­fi­ju sa­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne, ko­ji je, ka­ko tvr­de, na tu funk­ci­ju iza­bran gla­so­vi­ma opo­zi­ci­o­nih bi­ra­ča, či­ji pred­stav­ni­ci su (pro)da­li svo­ju po­dr­šku kan­di­da­tu DPS-a, a ko­ji je, i po­red oči­gled­ne ko­rup­ci­je, mo­rao gla­sa­ti sam za se­be ka­ko bi bio iza­bran.”
„Sr­đa, zvo­ni­lo je, od­la­zi”, is­pi­sa­no na plat­nu, bi­lo je vi­še za­pa­že­no ne­go su­vi­šno pri­su­stvo pred­sjed­ni­ka op­šti­ne, či­ja sa­ma po­ja­va, a i po­li­ti­ka ko­ju je sli­je­dio ili vo­dio svih ovih go­di­na vi­še upu­ću­je da bi mo­gao da za­tva­ra, ne­go da otva­ra bi­lo ka­kve fe­šte – sa­op­šte­no je iz De­mo­krat­ske Cr­ne Go­re.
Pre­ma nji­ho­vim ri­je­či­ma iza ova­ko sro­če­ne po­ru­ke sto­ji ogrom­na ve­ći­na gra­đa­na Bu­dve, ko­ja se sti­di sva­ko­dnev­nih po­stu­pa­ka sa­da­šnjeg pred­sjed­ni­ka op­šti­ne – na­mje­sni­ka i kri­mi­nal­nih ak­tiv­no­sti nje­go­vih par­tij­skih ko­le­ga.
– Po­ku­šav­ši da bu­de do­sje­tljiv (u svo­joj par­ti­ji ima ge­ni­jal­ce i umo­ve ko­ji vr­ca­ju od ori­gi­nal­nih mi­sli, po­put Vla­ho­vić­ke i Ba­bo­vi­ća, pa se po­na­dao da mu je pre­šlo od njih), go­spo­din Po­po­vić je od­go­vo­rio sa „ne­ko­me zvo­ni, a ne­ko­me je od­zvo­ni­lo”. Po­što smo si­gur­ni da vri­je­me De­mo­kra­ta tek do­la­zi, osta­je nam da ga ovim pu­tem pri­u­pi­ta­mo – da ni­je mi­slio na svo­je par­tij­ske ko­le­ge ko­je se na­la­ze na pri­nud­nom od­mo­ru u Spu­žu? – za­klju­ču­je se u sa­op­šte­nju De­mo­kra­ta.
Tra­di­ci­o­nal­na bu­dvan­ska tu­ri­stič­ka ma­ni­fe­sta­ci­ja „Dan ši­ru­na” zlo­u­po­tri­je­blje­na je is­ti­ca­njem tran­spa­ren­ta sa sta­ro­grad­skih zi­di­na, na ko­jem je pi­sa­lo: Sr­đa, zvo­ni­lo je od­la­zi!, sa­op­šti­li su iz Op­šti­ne Bu­dva.
– Po­ru­ka upu­će­na no­vom pred­sjed­ni­ku op­šti­ne, Sr­đi Po­po­vi­ću, ni u kom slu­ča­ju ne pred­sta­vlja glas Bu­dva­na, ka­ko slo­bod­nom in­ter­pre­ta­ci­jom do­ga­đa­ja, za­klju­ču­je no­vi­nar ili ured­ni­štvo jed­nog cr­no­gor­skog por­ta­la, već ne­moć po­je­di­na­ca, ko­ji čak ni naj­po­zna­ti­ju grad­sku sve­ča­nost ne mo­gu da sa­ču­va­ju od sit­no­po­li­tič­kih in­te­re­sa u ci­lju do­bi­ja­nja jef­ti­nih po­e­na – sa­op­šte­no je iz Slu­žbe za od­no­se sa jav­no­šću Op­šti­ne Bu­dva.


Uče­sni­ci ma­ni­fe­sta­ci­je

Pro­gram je po­čeo u 16.30 ča­so­va, de­fi­le­om Grad­ske mu­zi­ke sa bu­dvan­skim ma­žo­ret­ka­ma, te „Fe­šta­đu­ni­ma”, od sta­re auto­bu­ske sta­ni­ce do cen­tral­ne bi­ne is­pred Sta­rog gra­da, gdje je odr­žan kon­cert. U 17 ča­so­va Ti­ho Fa­bris, pred­sjed­nik KSR „Ši­run”, i pred­sjed­nik op­šti­ne Sr­đa Po­po­vić, po­zdra­vi­li su sve pri­sut­ne, na­kon če­ga je usli­je­dio ra­zno­vr­stan dje­či­ji pro­gram, mu­zič­ki pro­gram, kao i za­bav­ni dio pro­gra­ma, gdje su po­sje­ti­o­ci ima­li pri­li­ku da uče­stvu­ju u sport­skim igra­ma po­put vu­če ko­no­pa, tr­ke u vre­ća­ma, ski­da­nja pr­šu­te sa jar­bo­la i slič­no. Sve pri­sut­ne su, u okvi­ru mu­zič­kog di­je­la pro­gra­ma, za­ba­vlja­le kla­pe „Har­mo­ni­ja” i KUD „Je­din­stvo”, za­tim bu­dvan­ski „Fe­šta­đu­ni”, Mo­ni­ka Kne­zo­vić, KUC „S. M. Lju­bi­ša” i „Te­a­tar 303”. Za kraj pro­gra­ma na­stu­pi­la je, pu­bli­ci vi­še ne­go omi­lje­na, kla­pa „Trio gušt”.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"