Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ljudi i dogadjaji - datum: 2015-10-19 DRUGO VEČE MODNE MANIFESTACIJE CAPITAL PLAZA FASHION CONNECTION
Sportska razigranost modela
Sportska razigranost modela
Dru­go ve­če je­se­nje mod­ne ne­dje­lje Ca­pi­tal Pla­za Fas­hion Con­nec­tion pro­te­kao je u re­vi­ji mo­de­la be­o­grad­ske di­zaj­ner­ke Mi­li­ce Opa­čić, tur­skog mod­nog bren­da „Gi­zia”, ko­lek­ci­je Adi­das by Spor­tVi­sion i pre­zen­ta­ci­je vjen­ča­ni­ca ku­će „Eli­e­blue”.
Na svo­joj pr­voj re­vi­ji u Pod­go­ri­ci, Opa­či­će­va je pred­sta­vi­la re­tro­spek­ti­vu tri ko­lek­ci­je svog bren­da „MO”, a pi­stom na pe­tom spra­tu Ca­pi­tal Pla­ze pro­še­ta­le su se i ma­ne­ken­ke odje­ve­ne u mo­de­le nje­ne po­sled­nje, ljet­nje ko­lek­ci­je „10 Fe­at­hers”.
– Re­tro­spek­ti­va je naj­bo­lji na­čin da pred­sta­vim svoj do­sa­da­šnji rad, da bi ste­kli uvid u ono što će mod­na ku­ća „MO pre­mi­er” tek pred­sta­vi­ti. Ne od­stu­pam od svog sti­la, na­sta­vljam u prav­cu ono­ga što sam ov­dje po­ka­za­la. Ove kre­a­ci­je, a od to­ga ne­ću od­u­sta­ti ni u bu­du­će, ra­đe­ne su u okviri­ma tri ključ­na ele­men­ta, kva­li­tet­ni ma­te­ri­ja­li, vr­hun­ska iz­ra­da i auten­tič­ni di­zajn – ka­za­la je Opa­či­će­va za „Dan”.
Mo­de­li­ma kla­sič­nog, bez­vre­men­skog di­zaj­na ko­jeg či­ne blej­ze­ri, pan­ta­lo­ne, uske su­k­nje mi­di du­ži­ne, u bi­je­lo-cr­noj kom­bi­na­ci­ji upot­pu­nje­ni cr­ve­nom bo­jom do le­pr­ša­vih ha­lji­na i kom­bi­ne­zo­na nje­ne po­sled­nje ko­lek­ci­je „10 Fe­at­hers” in­spi­ri­sa­ne in­di­jan­skim pe­ri­ma, Mi­li­ca Opa­čić osvo­ji­la je pu­bli­ku, ko­ja je na kra­ju re­vi­je ku­će „MO pre­mi­er” jed­nu od naj­za­po­sle­ni­jih srp­skih mod­nih di­zaj­ner­ki na­gra­di­la apla­u­zi­ma. Da li će no­vu mod­nu ko­lek­ci­ju ko­ju će pred­sta­vi­ti u no­vem­bru u Be­o­gra­du vi­dje­ti i Cr­no­gor­ke Mi­li­ca Op­a­čić, sve po­pu­lar­ni­ja me­đu pri­pad­ni­ca­ma na­šeg džet se­ta, još ne zna, ali, ka­ko je re­kla, na­da se da će u sko­ri­joj bu­duć­no­sti or­ga­ni­zo­va­ti pot­pu­ni­ju mod­nu re­vi­ju nje­ne ku­će mod­ne ku­će, ko­ja je ne­dav­no po­kre­nu­la i sop­stve­nu pro­iz­vod­nju.
– Na­dam se iskre­no da ću ov­dje imag­ti jed­nu sa­mo­stal­nu re­vi­ju. Ako se do­go­vo­ri­mo, na­dam se da će to bi­ti na pro­lje­će. Do ta­da mo­je mo­de­le Cr­no­gor­ke mo­gu ku­pi­ti u Be­o­gra­du, a vje­ruj­te mo­ji mo­de­li se ša­lju u Cr­nu Go­ru, ra­de se po na­rudž­bi­ni, jer ov­dje imam stal­ne mu­šte­ri­je – ka­za­la je Mi­li­ca Opa­čić.
Pi­stom su pro­še­ta­li i ma­ne­keni odje­ve­ni u mo­de­le za je­sen i zi­mu bren­da Adi­das, a naj­vi­še apla­u­za do­bi­li su De­jan iz ben­da Who See i džu­di­ski­nja An­đe­la Dža­ko­vić, spe­ci­jal­ni go­sti ovog di­je­la re­vi­je dru­ge ve­če­ri Ca­pi­tal Pla­za Fas­hion Con­nec­tion.
Ovo mod­no ve­če za­tvo­ri­la je re­vi­ja mod­nog gi­gan­ta „Gi­zia”, ko­jeg na­zi­va­ju tur­skim Ša­ne­lom. Sve­de­na ele­gan­ci­ja, luk­su­zni ma­te­ri­ja­li, bez­vre­me­nost kro­ja… to su glav­ne od­li­ke ko­lek­ci­ja ove mod­ne ku­će ko­ja po­sled­njih go­di­na ubr­za­no osva­ja svi­jet. Da je ri­ječ o vr­hun­skoj mod­noj ku­ći svje­do­či i po­da­tak da se bu­ti­ci „Gi­zia” na­la­ze u svim svjet­skim me­tro­po­la­ma, od Pa­ri­za i Nju­jor­ka, do Mo­skve, Du­ba­jia, Kejp­ta­u­na, a ovom spi­sku pri­je mje­sec da­na pri­dru­ži­la se i Pod­go­ri­ca.
Na 16. Ca­pi­tal Pla­za Fas­hion Con­nec­tion ima­li smo pri­li­ku da vi­di­mo sa­mo dje­lić ono­ga što nu­di u ne­ko­li­ko mod­nih ko­lek­ci­ja „Gi­zia”, ka­zao nam je kre­a­tor ove mod­ne ku­će Er­kan De­mi­ro­glu.
– „Gi­zi­ja” je no­vo li­ce tur­ske mo­de. Du­go go­di­na tur­ska tek­stil­na in­du­stri­ja je po­zna­ta i pri­zna­ta. Po­sled­njih go­di­na okre­nu­li smo se tren­do­vi­ma i mo­di. Upra­vo „Gi­zi­ja” je naj­po­zna­ti­ja mod­na ku­ća u Tur­skoj. Uspje­šni smo za­hva­lju­ju­ći kva­li­te­tu ko­ji nu­di­mo i tren­do­vi­ma ko­je po­sta­vlja­mo. Ve­o­ma mi je dra­go što smo do­šli u va­šu ze­mlju, jer ovo je li­je­pa ze­mlja sa mno­go li­je­pih že­na, ko­je za­slu­žu­ju na­še kre­a­ci­je. Ve­če­ras smo vi­dje­li ma­li dio ono­ga što nu­di „Gi­zi­ja”, jer na­ša je po­li­ti­ka da mo­že­mo odje­nu­ti že­nu od ju­tra do mra­ka. Sve na­še ko­lek­ci­je su iz­ra­đe­ne od kva­li­tet­nih ma­te­ri­ja­la, spe­ci­jal­nih i pre­po­zna­tlji­vi­jih prin­to­va – ka­zao je De­mi­ro­glu.
Ka­ko je na­ja­vio ovaj di­zaj­ner, mod­na ku­ća „Gi­zi­ja” će se po­tru­di­ti da u sko­ri­joj bu­duć­no­sti Cr­no­gor­ka­ma po­ka­že mno­go vi­še od ono­ga što se pra­vi sa eti­ke­tom ove po­zna­te mod­ne mar­ke.
Pr­vo ve­če 16. iz­da­nja je­se­nje ne­dje­lje mo­de u Pod­go­ri­ci pri­pa­lo je na­šoj kre­a­tor­ki Na­ta­ši Pe­jo­vić, ku­ća­ma Ni­ke by Spor­tVi­sion, Pre­mi­um Stars-Po­lo RL&Gant i Bo­ri­su Ća­li­ću ko­ji je pre­zen­to­vao svo­ju no­vu ko­lek­ci­ju žen­skih ko­šu­lja, dok će tre­će bi­ti u zna­ku ve­li­ke sa­mo­stal­ne re­vi­je Fas­hion&Fri­ends ko­ja će bi­ti odr­ža­na u u vin­skom po­dru­mu „Šip­ča­nik”.
I ovaj Ca­pi­tal Pla­za Fas­hion Con­nec­tion or­ga­ni­zo­va­li su agen­ci­ja „Mondaine models” i Tu­ri­stič­ka or­ga­ni­za­ci­ja Pod­go­ri­ce, a po­red na­ših po­zna­tih ma­ne­ken­ki me­đu ko­ji­ma je bi­la i Na­ta­ša Đu­ro­vić, mo­de­le su no­si­li i naj­bo­lji po­la­zni­ci 9. ge­ne­ra­ci­je ško­le ma­ne­ke­na “Catwalk”, dok je za fri­zu­ru i šmin­ku bri­nuo tim Zo­ra­na Vuk­če­vi­ća .
I dru­go ve­če 16. Ca­pi­tal Pla­za Fas­hion Con­nec­ti­o­na” za­vr­ši­lo se par­ti­jem u Hard Rok ka­feu”.S.Ć.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"