Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj 頡ni * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ljudi i dogadjaji U BEOGRADSKOM VOJNOM MUZEJU OSVANULA „SRBIJA 1915” Egzodus i slava jednog naroda
Omaž srp貞koj epo計e虻i iz rat要e 1915. go苓i要e osva要uo je pod svo苓om Voj要og mu述e虻a, obi衍ježa赳a虻ući ču赳e要i 7. ok負o苑ar, ka苓a je le茆en苓ar要i ma虻or Dra茆u負in Ga赳ri衍o赳ić na Du要av貞kom pri貞ta要ištu svom ba負a衍jo要u kao po貞led要joj re述er赳i u od苑ra要i Be觔茆ra苓a po訃učio: „Voj要i苞i! Ju要a苞i! Vr虐ov要a ko衫an苓a iz苑ri貞a衍a je naš puk iz svog broj要og sta要ja, naš puk je žr負vo赳an za čast Be觔茆ra苓a i otadž苑i要e. Vi ne衫a負e više da se bri要e負e za svo虻e ži赳o負e, ko虻i više ne po貞to虻e”...
– Ovaj go赳or je貞te lajt衫o負iv či負a赳e iz衍ožbe „Sr苑i虻a 1915”. Tač要o 100 go苓i要a od počet虺a nje衫ač虺o-austro赴茆ar貞ke ofan述i赳e, Voj要i mu述ej ovom po貞tav虺om, kroz obi衍je ma負e訃i虻a衍a – isto訃ij貞kih pred衫e負a, umjet要ič虺ih sli虺a, re計ro苓uk苞i虻u fo負o茆ra苯i虻a i ori茆i要al要ih do虺u衫e要a負a, pri虺a述u虻e je苓an od naj計o負re貞ni虻ih pe訃i觔苓a isto訃i虻e Sr苑i虻e. Sud苑o要o貞ni ju訃iš srp貞kih ju要a虺a 7. ok負o苑ra to虺om od苑ra要e pre貞to要i苞e pred貞ta赳lja stav srp貞kih voj要i虺a i ofi苞i訃a, ne sa衫o u Be觔茆ra苓u u tom mo衫en負u, već od 1914. do kra虻a Ve衍i虺og ra負a, kao i cje衍o虺up要og našeg na訃o苓a pre衫a od苑ra要i otadž苑i要e – ob虻ašnja赳a za naš list viši ku貞tos Voj要og mu述e虻a u Be觔茆ra苓u Vuk Ob訃a苓o赳ić, ko虻i pot計i貞u虻e ovu iz衍ožbu.
Iz衍ožba se sa貞to虻i iz tri te衫at貞ke cje衍i要e – „Na計ad”, „Epi苓e衫i虻a” i „Po赳lače要je” – a pričom ar負i苯ak負a uspje衍a je da doča訃a svu dra衫a負i虺u deša赳a要ja pri虻e sto go苓i要a. Autor se ne ba赳i po述na負im ime要i衫a, ge要e訃a衍i衫a, voj貞ko赳ođa衫a, već se衍ja虺om, građa要i要om, obič要im Sr苑i要om ko虻i je iz要io naj赳eći te訃et od苑ra要e Be觔茆ra苓a, ali i kom計let要e bor苑e za slo苑o苓u i Sr苑i虻u.
– Ju要a苞i iz衍ožbe su ti ma衍i, obič要i lju苓i, ju要a苞i svog vre衫e要a. Ti ju要a苞i ko虻i su od苑ra要i衍i Be觔茆rad oboža赳a衍i su svog đe要e訃a衍a, ko衫an苓an負a od苑ra要e pre貞to要i苞e Mi虐a虹衍a Živ虺o赳ića. Zva衍i su ga Gvo述de要i ge要e訃al, zbog sna茆e i čvr貞ti要e nje茆o赳e lič要o貞ti. Sjeća要je na nje茆a su i iz衍ože要a sa苑lja i đe要e訃al貞ka epo衍e負a sa sveča要e uni苯or衫e – ob虻ašnja赳a ku貞tos, či虻i po苓u虐vat ima po貞e苑an pečat sa pr赳i put ob虻a赳lje要im fo負o茆ra苯i虻a衫a tre要ut虺a ka苓a je pao Be觔茆rad. Vi苓i se grad u di衫u i pla衫e要u, a ri虻eč je o pro要ađe要om rat要om al苑u衫u nje衫ač虺og voj要i虺a ko虻i svo虻im apa訃a負om bi衍ježi na苓i訃a要je oku計a負or貞ke voj貞ke. Ne計o述na負i fo負o茆raf bi衍ježi oku計i訃a要u Sr苑i虻u, nje衫ač虺e voj要i虺e na srp貞kom gro苑lju, nji虐ov bo訃a赳ak u srp貞koj cr虺vi, pret計o貞ta赳lja se ne茆dje kod Krušev苞a. Ob訃a苓o赳ić kaže da je od苑ra要a Be觔茆ra苓a naj計o述na負i虻a ak苞i虻a 1915. go苓i要e, a i naj赳iše do虺u衫e要a負a svje苓oči o tom he訃oj貞kom tre要ut虺u, ali i uka述u虻e da to ni貞u je苓i要e ak苞i虻e. Vo苓i衍e su se bit虺e i na Ava衍i, Ko貞ma虻u, u Za計ad要oj i Južnoj Mo訃a赳i, na te訃i負o訃i虻i da要ašnje Ma虺e苓o要i虻e, ta苓a zva要oj Južna Sr苑i虻a. Naša voj貞ka se po赳lači, ali bi衍ježi spo訃a苓ič要e uspje虐e u ovim bit虺a衫a sa ne赴計o訃e苓iv要o nad衫oć要i虻im ne計ri虻a負e衍jem. Srp貞ke je苓i要i苞e su Le貞ko赳ač虺im ma要e赳rom na Pu貞toj re苞i i kod Bla苞a raz苑i衍e bu茆ar貞ku 1. di赳i述i虻u, osu虻e負ivši ta虺o ne計ri虻a負elj貞ki plan o okruže要ju glav要i要e srp貞kih sna茆a. Srp貞ka Vr虐ov要a ko衫an苓a po虺uša赳a pro苑oj pre衫a Sko計lju Kača要ič虺im ma要e赳rom (18-20. no赳em苑ar), ne貞vje貞na da su sa赳e述nič虺e tru計e ge要e訃a衍a Sa訃a虻a, sa ko虻i衫a je srp貞ka voj貞ka tre苑a衍o da se spo虻i, već za計oče衍e po赳lače要je ka grč虺oj gra要i苞i. Načel要ik šta苑a Vr虐ov要e ko衫an苓e, voj赳o苓a Put要ik, 21. no赳em苑ra iz苓a虻e na訃eđe要je za po赳lače要je tru計a na li虻e赳u oba衍u ri虻e虺e Sit要i苞e. Od苑i虻a虻ući sva虺u po衫i貞ao o ka計i負u衍a苞i虻i, a ne衫a虻ući sna茆a za iz赳rše要je kon負ra要a計a苓a, srp貞ka Vr虐ov要a ko衫an苓a 26. no赳em苑ra na訃eđu虻e po赳lače要je pre虺o Al苑a要i虻e i Cr要e Go訃e ka oba衍a衫a Ja苓ran貞kog mo訃a. I on苓a ta od衍u虺a na Ko貞o赳u i Me負o虐i虻i da ne衫a pre苓a虻e i ka計i負u衍a苞i虻e ko虻om kreće ču赳e要a al苑an貞ka gol茆o負a ima i svoj za計is. Tu dra衫a負i虺u doča訃a赳a虻u za計i貞i na stra要a衫a otvo訃e要og rat要og dnev要i虺a ar負i衍je訃ij貞kog di赳i述i觔要a Ti衫oč虺e di赳i述i虻e u mo衫en負u ka苓a je iz苓a負o na訃eđe要je da se za虺o計a虻u i unište svi to計o赳i i osta赳i sa衫o je苓an...Sve do kra虻a de苞em苑ra 1915. go苓i要e tra虻a衍o je mu虺o負rp要o po赳lače要je srp貞ke voj貞ke i mno茆o苑roj要ih ci赳i衍a pre虺o le苓om oko赳a要ih al苑an貞kih pla要i要a i Cr要e Go訃e. Više od 72.000 voj要i虺a i ofi苞i訃a je na tom strašnom pu負u ne貞ta衍o, po茆i要u衍o od na計a苓a ar苑a要aških ban苓i ili umr衍o od gla苓i i hlad要oće.
Priča u ju述ej貞koj po貞tav苞i teče da衍je kroz saču赳a要e al苑an貞ke spo衫e要i虺e, me苓a衍je ko虻e su do苑i虻a衍i svi voj要i苞i ko虻i su došli do Kr苯a, preži赳jevši gol茆o負u. Vla苓ao je i ti苯us, voj要i苞i su te 1915. go苓i要e bi衍i pu要i vaši i autor po貞tav虺e pra赳i re計li虺u izu衫a naše voj貞ke ka虺o bi se za赴貞ta赳i衍a epi苓e衫i虻a tr苑ušnog i pje茆a赳og ti苯u貞a, di述en負e訃i虻e... To je bu訃e ko虻e no貞i tu po貞eb要u priču. Na計ra赳lje要o je za dez虹n苯ek苞i虻u opre衫e i odjeće i oslo苑o苓i je vaši uz po衫oć vo苓e要e pa訃e.
Šta se za計ra赳o de貞i衍o te 1915. go苓i要e. Do茆ađa虻i na is負oč要om fron負u, kao i ula述ak Ita衍i虻e u rat na stra要i An負an負e, 23. ma虻a 1915. go苓i要e, uslo赳i衍i su pri赳re衫e要o za負iš虻e na srp貞kom fron負u. Iako ni虻e bi衍a iz衍ože要a di訃ekt要im na計a苓i衫a, Sr苑i虻a se su觔či衍a sa još strašni虻im ne計ri虻a負e衍jem, po衫e要u負im epi苓e衫i虻a衫a di述en負e訃i虻e i ti苯u貞a. Na po述iv srp貞ke vla苓e, broj要e sa赳e述nič虺e drža赳e i Među要a訃od要i Cr赳e要i krst upu負i衍i su svo虻e sa要i負et貞ke mi貞i虻e u po衫oć. Lje虺a訃i i me苓i苞in貞ko oso苑lje iz Ru貞i虻e, Fran苞u貞ke, Ve衍i虺e Bri負a要i虻e, Švaj苞ar貞ke, Dan貞ke, Bel茆i虻e, SAD i Grč虺e ni貞u ža衍i衍i ni svo虻e ži赳o負e ka虺o bi za赴貞ta赳i衍i epi苓e衫i虻u. Ipak, do ma虻a 1915. go苓i要e, ka苓a je epi苓e衫i虻a poče衍a da je要ja赳a, raz苑o衍je衍o se više od 50.000 lju苓i. Bo衍est je od要i虻e衍a 35.000 voj要i虺a, 35.000 rat要ih za訃o苑lje要i虺a i više od 100.000 ci赳i衍a.
Priča o srp貞kim he訃o虻i衫a upot計u要je要a je i onom ko虻a ob赴虐va負a ne計ri虻a負e衍ja. Iz衍ože要i su pred衫e負i i austro赴茆ar貞kih i nje衫ač虺ih voj要i虺a, nji虐o赳o na觔訃uža要je i opre衫a. Po貞eb要u pažnju pri赳lači pr貞te要je austrij貞kih voj要i虺a za要i衫lji赳e iz訃a苓e, sa ra述nim gr苑o赳i衫a, ali i pro計a茆and要im po訃u虺a衫a po計ut one s ugra赳i訃a要im „Rat 1914 –1915”. Vo苓eći nas po貞tav虺om autor uka述u虻e na iz赴述et要o ri虻et虺e spo衫en-me苓a衍je ko虻i衫a su od衍i虺o赳a要i austro赴茆ar貞ki voj要i苞i, uče貞ni苞i u in赳a述i虻i na Be觔茆rad. Ove ri虻et虺e znač虺e no貞e re衍jef Ka衍e衫eg苓a要a, a u po述a苓i要i se vi苓i i Ava衍a i na nji衫a piše Be觔茆rad 1915. Treća ar衫i虻a.
Pri虻e tač要o sto go苓i要a, ot計ri衍i虺e na istom mje貞tu gdje ova po貞tav虺a svje苓oči o slav要im i he訃oj貞kim da要i衫a, o srp貞kom se衍ja虺u i građa要i要u ko虻i se di茆ao da bra要i slo苑o苓u i otadž苑i要u, le負je衍e su ne計ri虻a負elj貞ke gra要a負e, a srp貞ki voj要i苞i su u za虺lo要i衫a ko虻i se na衍a述e is計od zda要ja Voj要og mu述e虻a oče虺i赳a衍i ne計ri虻a負elj貞ki pješa苓ij貞ki na計ad. Bi衍a je to ta 1915. go苓i要a od苑ra要e Be觔茆ra苓a i al苑an貞ke gol茆o負e. M. Nje茆uš

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadr隕e.

Zabranjen je govor mr駐je, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadr靠j 熰 biti izbrisan u najkra熰m roku 鋱m bude primije熰n ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadle駐im institucijama.

Prijavite neprikladan komentar na鈹m MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom 鋩anku kr隘 Kodeks novinara, prijavite na鈹m Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovla寞eno kori寞enje sadr靠ja 靖ampanog i on-line izdanja Dana ka駐jivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na za靖itu od istog, kao i na naknadu 靖ete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, 靖ampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi na鋱n javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz na隘h izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"