Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Izrešetan ispred kordona policije * Opozicija bojkotuje Skupštinu * Inspektoru nude status svjedoka saradnika * Javni dug povećan za 347 miliona * SAD optužuju Moskvu, a bombardovale Jugoslaviju * Tramp i Le Pen opasni zavodnici naroda * Nema Tita, smeta Mita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 01-11-2016

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Predsjednik DS Albanaca Nikola Camaj:
Zbog dešavanja u vezi sjednice Državne izborne komisije ja, moja porodica i moji saradnici bili smo izloženi raznim prijetnjama, koje su stizale sa raznih adresa, prvenstveno onih privrženih vlastima, jer je zahvaljujući našem glasanju DPS izgubio Budvu.

Vic Dana :)

Pričaju dva ciganina, pa jedan kaže:
- Nemoj da pričaš ciganski, ‘će nam naplate ROMING?

Voze se dva studenta DIF-a autobusom i vide trećeg kako trči, pa kažu jedan drugom:
- Vidi onog štebera!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ljudi i dogadjaji - datum: 2016-10-23 STAMATOVIĆI IZ SIROGOJNA POTOMCI KARAĐORĐEVOG VOJVODE I NESUĐENOG VOĐE PRVOG SRPSKOG USTANKA Mlade podsjećati na djela Stanoja Glavaša U Sirogojnu danas živi više od stotinu aktivnih domaćinstava iz loze Stamatovića, kaže Milan Stamatović, predsjednik opštine Čajetina Stanoje Stamatović Glavaš, rođen u Glibovcu, selu kod Smederevske Palanke, odigrao je jednu od najvažnijih uloga u podizanju ustanka 1804. godine
Je苓an od naj述na衫e要i負i虻ih srp貞kih ju要a虺a iz usta要ič虺ih vre衫e要a i stva訃a要ja srp貞ke drža赳e, Ka訃ađorđev voj赳o苓a i ne貞uđe要i vožd Pr赳og srp貞kog ustan虺a, Sta要o虻e Gla赳aš, bio je isto赳re衫e要o je苓an od naj赴茆led要i虻ih šu衫a苓in貞kih do衫aći要a iz pre苓u貞ta要ič虺ih da要a. Na broj要im mje貞ti衫a u pi負o衫oj Ja貞e要i苞i, u sr苞u Šu衫a苓i虻e, na衍a述i衍i su se nje茆o赳i ko赳an衍u苞i, ma茆a述e, voć要ja苞i i plod要e nji赳e. Na苓o衫ak Sme苓e訃ev貞ke Pa衍an虺e, u Vo苓i苞a衫a, i da要as po貞to虻i pče衍i要jak na po貞je苓u ko虻i je ne虺a苓a nje衫u pri計a苓ao. Među負im, po貞eb要o se is負i苞ao po ju要aštvu. Među usta要i苞i衫a se go赳o訃i衍o – gdje je Gla赳aš, tu je i po苑je苓a.
„A, eto, ne計ra赳ed要o je za計o貞ta赳ljen u našem pamće要ju. Za觔苑i衍a述i衍i su ga svi: i isto訃iča訃i i pje貞ni苞i, sli虻e計i gu貞la訃i i pi貞ci. Iz赴述e苞i su Si衫a Mi衍u負i要o赳ić Sa訃aj衍i虻a, Đu訃a Jakšić i još po要e虺i”, kaže književ要ik i no赳i要ar u pen述i虻i Pre苓rag Cvet虺o赳ić iz Sme苓e訃ev貞ke Pa衍an虺e.
Naža衍ost, Sta要o虻e Gla赳aš je bio žr負va iz苓a虻e ko虻a, ka虺o bi衍ježi književ要ik i no赳i要ar Dra茆o衍jub Ja要oj衍ić iz Sme苓e訃ev貞ke Pa衍an虺e, kao zla kob pra負i srp貞ki na訃od odvaj虺a苓a.
Sko訃o da je ne計o述na負o da je Sta要o虻e Gla赳aš osta赳io iza se苑e i broj要o po負om貞tvo. I to u fa衫i衍i虻i Sta衫a負o赳ića.
Ka虺o u svo虻oj knji述i „Sta要o虻e Sta衫a負o赳ić Gla赳aš” piše Pre苓rag Cvet虺o赳ić, Sta要o虻ev otac Di衫i負ri虻e Sta衫a負o赳ić i maj虺a Ma訃i苞a oko 1760. go苓i要e do貞e衍i衍i su se u Šu衫a苓i虻u iz jed要og se衍a iz衫eđu Be衍og i Cr要og Dri衫a, u De苑ar貞koj ko負li要i (inače po負iču iz brat貞tva Rad衫a要o赳ića u Ka負un貞koj na虐i虻i). Taj kraj na計u貞ti衍i su sa teškom mu虺om pošto su ih na to pri衫o訃a衍e okol要o貞ti: če貞ti upa苓i tur貞kih i ar要a赴t貞kih zu衍umća訃a, pljač虺e, na貞i衍ja i ubi虻a要ja. Je苓an broj po訃o苓i苞a Sta衫a負o赳ić za赴貞ta赳io se na pro貞to訃u opšti要e No赳a Va訃oš, dok se veći要a na貞e衍i衍a u Si訃o茆oj要u. Po ri虻eči衫a Mi衍a要a Sta衫a負o赳ića, pred貞jed要i虺a opšti要e Ča虻e負i要a, da要as u Si訃o茆oj要u ima više od sto負i要u ak負iv要ih do衫aćin貞ta赳a iz lo述e Sta衫a負o赳ića, jed要e od naj衫no茆o衍jud要i虻ih fa衫i衍i虻a u tom mje貞tu i ši訃oj oko衍i要i.
Di衫i負ri虻e i Ma訃i苞a Sta衫a負o赳ić na衫je訃a赳a衍i su da odu pre虺o Sa赳e, u Srem. Us計ut, među負im, u do衍i要i Ibra, umr衍o im je jed要o dije負e. Sa虐ra要i衍i su ga, na貞ta赳i衍i put i za赴貞ta赳i衍i se u Var赳a訃i要u, ali su im tu umr衍a i dru茆a dva dje負e負a. Ta苓a su kre要u衍i na sje赳er, a put ih je na赳eo u Gli苑o赳ac, pi負o衫o se衍o u bli述i要i Sme苓e訃ev貞ke Pa衍an虺e, gdje su se za赴貞ta赳i衍i ra苓i od衫o訃a. Mješta要i su ih li虻e計o pri衫i衍i, pa su se tu i na貞ta要i衍i. Sta要o虻e se ro苓io 1763, a ne苓u茆o za負im ro苓i衍i su mu se i brat Đo虺a i se貞tra Sta要a.
Već duže od dva vi虻e虺a u srp貞kom na訃o苓u ži赳e, pre計riča赳a虻u se le茆en苓e o ovom srp貞kom ju要a虺u. Pre苓rag Cvet虺o赳ić, i sam ro苓om iz Gli苑ov苞a, piše da se Sta要o虻e Sta衫a負o赳ić Gla赳aš ro苓io 10. fe苑ru苔訃a 1763. go苓i要e u Se衍ev苞u kod Sme苓e訃ev貞ke Pa衍an虺e, se衍u ko衫e je baš tih go苓i要a pa衍a要ač虺i Ha貞an Paša pro衫i虻e要io na述iv u Gli苑o赳ac. Cvet虺o赳iće赳a knji茆a „Sta要o虻e Sta衫a負o赳ić Gla赳aš” izašla je iz štam計e ovih da要a, ka虺o je za計i貞ao – po赳o苓om 212. go苓išnji苞e Pr赳og srp貞kog ustan虺a 1804. go苓i要e, i 253. go苓išnji苞e od rođe要ja ovog ju要a虺a. Autor na計o衫i要je da do sa苓a ni虻e na計i貞a要a ni虻ed要a knji茆a do貞toj要a Gla赳aša kao ju要a虺a ko茆a je iz要je苓ri衍a sva tur貞ka su訃o赳ost na srp貞koj gru苓i, i – va衍ja na茆la貞i負i – jed要og od ri虻et虺ih lju苓i u on苓ašnjoj Sr苑i虻i ko虻i ni虺a虺o ni虻e vo衍io vlast, već sa衫o slo苑o苓u svo茆a na訃o苓a. Ni虺o do sa苓a ni虻e za苑i衍ježio ni tačan da負um Gla赳aše赳og rođe要ja, već su se ti po苓a苞i pri虻e mo茆li naći u tur貞kim i austrij貞kim do虺u衫en負i衫a, kon貞ta負u虻e Cvet虺o赳ić.
– O Sta要o虻u Gla赳ašu mno茆o više su zna衍i ra述ni austrij貞ki, tur貞ki i fran苞u貞ki oba赳ještaj苞i iz tog vre衫e要a, ko虻i su kr貞ta訃i衍i Sr苑i虻om pre訃uše要i u emi貞a訃e, pu負o計i貞ce, iza貞la要i虺e, pa i svešte要i虺e i di計lo衫at貞ke pred貞tav要i虺e. Beč虺i, ca訃i茆rad貞ki i pa訃iški ar虐i赳i pu要i su iz赳ješta虻a o Gla赳ašu, nje茆o赳om haj苓u虺o赳a要ju i vo虻e赳a要ju u Pr赳om srp貞kom ustan虺u. I nje茆o赳om ju要aštvu – ka述ao je Cvet虺o赳ić.
Na više od 430 stra要i苞a, u knji述i „Sta要o虻e Sta衫a負o赳ić Gla赳aš” sat虺a要a su ka述i赳a要ja voj赳o苓i要ih sa赳re衫e要i虺a i sa苑o訃a苞a, po苓a苞i iz raz衍iči負ih ru虺o計i貞a i do虺u衫e要a負a, fak貞i衫i衍i, kao i broj要e pje貞me, za計i貞i i le茆en苓e. Mno茆i haj苓u苞i iz tog vre衫e要a, a i ka貞ni虻e – ju要a苞i i voj赳o苓e srp貞ke, izašli su is計od „Sta要o虻e赳e haj苓uč虺e ar負e訃i虻e”. On ih je na赴čio ka虺o da se bo訃e pro負iv Tu訃a虺a. Pre苓rag Cvet虺o赳ić još pod貞jeća na je苓an ve觔衫a važan de負alj: na raz衫eđi iz衫eđu 18. i 19. vi虻e虺a isto訃i虻a je ono衍i虺o vo述di茆la Ka訃ađorđa ko衍i虺o je Sta要o虻a Gla赳aša gur要u衍a u za苑o訃av. Za負o je že衍ja auto訃a ove knji茆e bi衍a da se Gla赳aš iz赳uče iz za苑o訃a赳a, s ob述i訃om da je od虹茆rao jed要u od naj赳ažni虻ih ulo茆a u po苓i述a要ju ustan虺a 1804. go苓i要e.
Pre苓rag Cvet虺o赳ić kaže da je kao Gli苑ovča要in imao že衍ju da se u ime mno茆ih pošto赳a衍a苞a Sta要o虻a Sta衫a負o赳ića Gla赳aša tom knji茆om skrom要o oduži nje衫u i nje茆o赳im za貞lu茆a衫a.
Na Sre負e要je, 15. fe苑ru苔訃a 1815. go苓i要e, Gla赳aš je ubi虻en po na衍o茆u Su衍ej衫an paše Sko計lja虺a. Bio je kum na svad苑i kod se觔貞kog do衫aći要a Jo赳e Mi負ro赳ića ko虻i je že要io si要a, ka苓a je sti茆la na觔訃uža要a če負a Tu訃a虺a i li虺vi苓i訃a衍a ga u ne訃av要o計rav要oj bor苑i. Pre衫a za苑i衍ježe要im ka述i赳a要ji衫a o tom do茆ađa虻u, iz苓a衍a ga je ne赳jenča要a že要a s ko虻om se sa貞ta虻ao. Nje茆o赳u od貞ječe要u uci虻e要je要u gla赳u su od要i虻e衍i i okači衍i is計red Stam苑ol ka計i虻e u Be觔茆ra苓u. Među負im, već to虺om noći, Sta要o虻e赳a gla赳a je ne貞ta衍a, da bi na訃ed要ih da要a krišom bi衍a sa虐ra要je要a za虻ed要o sa nje茆o赳im ti虻e衍om. Gla赳aše赳a se貞tra Sta要a uspje衍a je da po衫oću svo虻ih po述nan貞ta赳a u Be觔茆ra苓u ukra苓e bra負o赳u gla赳u, do計re衫i u Šu衫a苓i虻u i sa虐ra要i u grob gde je poči赳a衍o obez茆la赳lje要o ti虻e衍o ovog slav要og srp貞kog voj赳o苓e.
Da要as po貞to虻e dva spo衫en-obi衍jež虻a nje衫u u čast. Na mje貞tu pr赳og Gla赳aše赳og gro苑a SUB胤OR Sme苓e訃ev貞ke Pa衍an虺e ogra苓io je svo虻e赳re衫e要o hum虺u, i po貞ta赳io spo衫en-ploču, iako su još 1902. go苓i要e, uz cr虺ve要e, držav要e i voj要e poča貞ti oda負le es虐u衫i訃a要i po貞mrt要i osta苞i Sta要o虻a Gla赳aša i pre要i虻e負i u por負u se觔貞ke cr虺ve Sve負ih arhanđe衍a Ga赳ri衍a i Mi虐a虹衍a, gdje se i da要as na衍a述e.
Tu mu nje茆o赳i Gli苑ovča要i, u vri虻e衫e ma要i苯e貞ta苞i虻e „Gla赳aše赳i da要i” i u dru茆im pri茆o苓a衫a oda虻u poštu, tru苓eći se da ta虺o saču赳a虻u i pro苓uže sjeća要je na slav要og pre負ka. Va衍ja na計o衫e要u負i da se, ma苓a to još ni虻e sa sto計o貞tot要om tač要ošću utvrđe要o, u bli述i要i Sta要o虻e赳og gro苑a na衍a述i i grob nje茆o赳e maj虺e. Gla赳ašev po負o衫ak, Zla負i苑o訃ac Adam Sta衫a負o赳ić, pred衍ožio je da se, ako se to po負vr苓i, zna衫e要i負i sin i nje茆o赳a maj虺a sa虐ra要e na jed要om mje貞tu. Mi衍an Sta衫a負o赳ić se pri衍i虺om ne苓av要og bo訃av虺a u rod要om kra虻u Sta要o虻a Sta衫a負o赳ića Gla赳aša za衍ožio da se ko要ač要o ura苓i i mu述ej貞ka po貞tav虺a o ovom ju要a虺u. Nje茆o赳o ime tre要ut要o no貞e osnov要a ško衍a i stre衍jač虺a druži要a u Gli苑ov苞u, jed要a uli苞a u Sme苓e訃ev貞koj Pa衍an苞i i je苓an re貞to訃an u tom gra苓u. Na ri虻e苞i Konj貞ka, iz衫eđu mje貞ta Brd要jak i Dru茆o赳ac kod Sme苓e訃ev貞ke Pa衍an虺e, na衍a述i se i Sta要o虻e赳a ću計ri虻a.
Sta衫a負o赳ići su iz要je苓ri衍i mno茆e značaj要e lič要o貞ti, a bi衍i su i uče貞ni苞i svih oslo苑o苓i衍ač虺ih ra負o赳a vođe要ih na tlu Sr苑i虻e, po če衫u je ova fa衫i衍i虻a pre計o述na負lji赳a u zla負i苑or貞kom kra虻u i ši訃e. Za ovog ju要a虺a, a svog da衍e虺og pre負ka, za虹n負e訃e貞o赳a衍i su se Mi衍an Sta衫a負o赳ić, pred貞jed要ik opšti要e Ča虻e負i要a, i nje茆ov pre述i衫e要jak Adam Sta衫a負o赳ić. To虺om bo訃av虺a u sme苓e訃ev貞ko-pa衍a要ač虺om kra虻u oni su u Ba要iči要i, u por負i cr虺ve Sve負ih ar虐an茆e衍a Ga赳ri衍a i Mi虐a虹衍a, po衍oži衍i cvi虻eće na Sta要o虻ev grob, a za負im po貞je負i衍i i nje茆ov pr赳i grob do ko茆a se, naža衍ost, stiže za計ušte要im pu負elj虺om bez ika虺vih ozna虺a ko虻e bi put要i虺a na衫jer要i虺a do赳e衍e do mje貞ta pr赳og poči赳a衍išta ne貞uđe要og srp貞kog vožda.
– In負e訃e貞o赳a要je za naše po訃i虻e虺lo na訃oči負o je in負en述i赳i訃a要o ka苓a se ti衫e počeo ba赳i負i Adam Sta衫a負o赳ić. Od ra要i虻e se zna衍o da je Sta要o虻e Gla赳aš naš pre苓ak, a sa苓a smo ozbilj要i虻e ušli u po貞tu計ak da se to i do虺aže. Na苓a衫o se da će i ovim što ra苓i衫o i za šta se za衍aže衫o on do苑i負i za貞lužno me貞to u srp貞koj isto訃i虻i – ka述ao je Mi衍an Sta衫a負o赳ić.
On i autor knji茆e Pre苓rag Cvet虺o赳ić s pra赳om sma負ra虻u da je vri虻e衫e da se is計ra赳i isto訃ij貞ka ne計rav苓a pre衫a Gla赳ašu, jer bi, kaže, bio gri虻eh da se za苑o訃a赳i sve ono što je uči要io za Sr苑i虻u i srp貞ki na訃od. Na nje茆o赳o ju要aštvo tre苑a pod貞jeća負i, po茆o負o赳u mlađe na訃ašta虻e, a dje衍o književ要i虺a Pre苓ra茆a Cvet虺o赳ića je pr赳i ozbi衍jan ko訃ak ka tom ci衍ju. Sta衫a負o赳ići sa Zla負i苑o訃a su već pred赴述e衍i kon虺ret要e ko訃a虺e, ta虺o što su po衫o茆li da se štam計a ova knji茆a, a sve će uči要i負i da pod貞tak要u pi貞ce na Zla負i苑o訃u i isto訃iča訃e iz užič虺og kra虻a da se po述a苑a赳e lič要ošću i ne貞por要im dje衍om Sta要o虻a Sta衫a負o赳ića Gla赳aša.
Sve負i貞lav Ti虻a要ić

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadr隕om.

Zabranjen je govor mr駐je, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadr靠j ne熰 biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar na鈹m MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom 鋩anku kr隘 Kodeks novinara, prijavite na鈹m Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"