Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Za pranje para lani nijedna prijava * Za stanarine funkcionera 2,2 miliona eura * Medenici mjesečno 4.000, Vukčević dužan 265.000 * Opština vrvila od braće, snaha i kumova * Suva krv * I jare i pare
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 09-07-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Miloš Konatar, potpredsjednik GP URA:
I ministar Osman Nurković je priznao da članovi odbora direktora Monteputa nemaju neke naročite obaveze osim da po nekoliko puta godišnje prisustvuju sjednicama.

Vic Dana :)

Uhvati policajac lopova. Nemoćni lopov pita policajca:
●Je li mogu da odem čas do one pekare, umrijeću gladan?
Policajac reče:
●Idi, ali odmah da se vratiš.
Policajac ga pusti, lopov pobjegne. Sjutradan isti policajac uhvati istog lopova. Lopov mu kaže:
●Ajde molim te, pusti me da odem do one pekare, umrijeću gladan.
Policajac mu kaže:
●Da bre, nisam ja od juče, ti ostani tu, a ja ću da idem da ti kupim!

Pita sudija Muju: 
- Hoćete li mi reći ko je vaš saučesnik?!
- Na koga ja vam ličim, zar da odam rođenog brata?!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ljudi i dogadjaji - datum: 2017-07-01 U FARMACIMA POČELE 47. TRADICIONALNE LJEŠANSKE SPORTSKE IGRE
Viteštvo i nadmetanje 320 sportista
Najbrojniji na igrama Viteštvo i nadmetanje 320 sportista Na ovogodišnjim igrama učestvuje 18 ekipa iz 19 sela, koje se takmiče u osma disciplina Proslavljeni odbojkaš i dugogodišnji učesnik Lješanskih igara Vladimir Racković iz Bera kazao je za „Dan” da se radi o jednoj od najboljih manifestacija, koja svakog ljeta okuplja veliki broj građana
U Far­ma­ci­ma su si­noć po­če­le 47. tra­di­ci­o­nal­ne Lje­šan­ske sport­ske igre, ko­je će u na­red­nih 13 da­na oku­pi­ti sve ge­ne­ra­ci­je za­lju­blje­ni­ka u nad­me­ta­nje, dru­že­nje i ra­zo­no­du. Or­ga­ni­za­to­ri su is­ta­kli da će se tak­mi­či­ti 18 eki­pa iz 19 se­la i da oče­ku­ju uče­šće oko 320 spor­ti­sta. U li­je­poj at­mos­fe­ri u Far­ma­ci­ma, ure­đe­ni fud­bal­ski te­ren i igra­li­šte za ba­sket, od­boj­ku i ru­ko­met do­če­ka­li su spor­ti­ste i re­kre­a­tiv­ce iz Lje­šan­ske na­hi­je. Igre u Far­ma­ci­ma su po­če­le utak­mi­com u ma­lom fud­ba­lu iz­me­đu se­la Bu­ro­nji i Be­ri.
Ma­ni­fe­sta­ci­ju je otvo­ri­la se­kre­tar­ka Se­kre­ta­ri­ja­ta za kul­tu­ru i sport Glav­nog gra­da Ne­la Sav­ko­vić Vuk­če­vić, ko­ja je oci­je­ni­la da se ra­di o do­ga­đa­ju ko­ji nje­gu­je duh i nad­me­ta­nje Sta­re Cr­ne Go­re i oku­plja ve­li­ki broj za­lju­blje­ni­ka u sport.
– Lje­šan­ske igre su po­ziv i pri­li­ka da nje­gu­je­mo tra­di­ci­o­nal­no vi­te­štvo, sna­ži­mo um i ti­je­lo, vo­lju za po­bje­dom i tak­mi­čar­ski duh. Sa že­ljom da igra­ma pod­sje­ti­mo na ve­li­ke lje­šan­ske spor­ti­ste, za one ko­ji vo­le ova­kve pri­li­ke za nad­me­ta­nje i dru­že­nje, pro­gla­ša­vam igre otvo­re­nim – ka­za­la je Sav­ko­vić Vuk­če­vić.
Član or­ga­ni­za­ci­o­nog od­bo­ra Lje­šan­skih sport­skih iga­ra Ra­do­van Ra­ko Po­po­vić pod­sje­tio je da je pri­je 47 go­di­na jed­na gru­pa mla­dih en­tu­zi­ja­sta do­šla na div­nu ide­ju da se or­ga­ni­zu­je nad­me­ta­nje ko­je će oku­pi­ti lje­šan­sku omla­di­nu. – Na pr­vim igra­ma je uče­stvo­va­lo 12 eki­pa, a od­mah na­kon pr­vih go­di­na pre­ra­sle su u pra­vu tak­mi­čar­sku in­sti­tu­ci­ju. Po­ve­ća­va­la se broj­nost ti­mo­va, kao i in­te­re­so­va­nje pu­bli­ke. Re­kord je po­sta­vljen na 20. i 30 igra­ma, ka­da su uče­stvo­va­le 23 eki­pe iz lje­šan­skih se­la. Na ovo­go­di­šnjim igra­ma uče­šće je uze­lo 18 eki­pa iz 19 se­la. U Lje­šan­skoj na­hi­ji ima­mo se­la sa ma­lim bro­jem sta­no­vi­ka, ta­ko da pre­ma pra­vil­ni­ku dva se­la mo­gu da ofor­me jed­nu eki­pu i da se pri­ja­ve za tak­mi­če­nje. To se po­seb­no od­no­si na se­la iz Gor­nje Lje­šan­ske na­hi­ja, kao što su Re­le­za i Će­pe­ti­ći, Kor­net i Po­prat­ni­ca, ra­ni­je Par­ci i Gra­dac. Tak­mi­če­nje na Lje­šan­skim igra­ma se od­vi­ja u osam di­sci­pli­na. Ma­li fud­bal go­di­na­ma za­o­ku­plja naj­ve­ću pa­žnju mje­šta­na i go­sti­ju iz Pod­go­ri­ce. Ima­mo još nad­me­ta­nje u od­boj­ci, ba­ske­tu, ru­ko­me­tu, ša­hu, vu­či ko­no­pa, stre­lja­štvu i atle­ti­ci. U atle­ti­ci ima­mo tri di­sci­pli­ne – ba­ca­nje ka­me­na s ra­me­na, tr­ka na 1.000 me­ta­ra i skok udalj iz mje­sta. Sa­bi­ra­njem re­zul­ta­ta u tim di­sci­pli­na­ma do­bi­ja­mo po­bjed­ni­ka za se­lo, dok po­je­di­nac do­bi­ja pri­zna­nja za osvo­je­no pr­vo mje­sto. Isto je pra­vi­lo i u stre­lja­štvu – ka­zao je Po­po­vić za „Dan”.
On je do­dao da je pri­je 20 go­di­na iz­mi­je­njen na­čin tak­mi­če­nja u ma­lom fud­ba­lu i da je na­kon uvo­đe­nja si­ste­ma sa gru­pa­ma una­pri­je­đen kva­li­tet.
– Pri­je to­ga smo igra­li po kup si­ste­mu i igre su tra­ja­le sa­mo ne­ko­li­ko da­na, a sa­da tra­ju dvi­je sed­mi­ce – po­ja­snio je Po­po­vić.
Pro­sla­vlje­ni od­boj­kaš i du­go­go­di­šnji uče­snik Lje­šan­skih iga­ra Vla­di­mir Rac­ko­vić iz Be­ra ka­zao je za „Dan” da se ra­di o jed­noj o naj­bo­ljih ma­ni­fe­sta­ci­ja, ko­ji sva­kog lje­ta oku­plja ve­li­ki broj gra­đa­na.
– Ova­kav do­ga­đaj tre­ba da se nje­gu­je i odr­ži kao tra­di­ci­ja jer je ovo pri­li­ka da se Lje­šnja­ni oku­pe na jed­no mje­sto i u sport­skom nad­me­ta­nju po­ka­žu ono što zna­ju. Sa ovog pod­ne­blja su po­ni­kli ve­li­ki i uspje­šni spor­ti­sti, a na­dam se da će ta­ko bi­ti i ubu­du­će. Vi­dim da je or­ga­ni­za­ci­ja od­lič­na, žao mi je što ne­ma ma­lo vi­še na­ro­da, ali vje­ru­jem da će bi­ti vi­še po­sje­ti­la­ca ka­ko tak­mi­če­nje bu­de od­mi­ca­lo. Po­zi­vam or­ga­ni­za­to­re i se­lek­to­re eki­pa da da­ju šan­sa mla­đim uče­sni­ci­ma, ka­ko bi se po­pu­la­ri­zo­va­la ova ma­ni­fe­sta­ci­ja – re­kao je Rac­ko­vić.
De­jan Ra­ič­ko­vić iz Far­ma­ka je is­ta­kao da su Lje­šan­ske sport­ske igre za­štit­ni znak tog pod­ne­blja i na­ro­da, ali i Pod­go­ri­ce.
– Ne­ka­da se je­dva če­ka­lo da poč­nu na­še igre. Tu se li­je­po dru­ži­mo i upo­zna­je­mo. Ima­li smo za­pa­že­nih spor­ti­sta – fud­ba­le­ra, ko­šar­ka­ša, od­boj­ka­ša, kao što su Vuk­če­vi­ći, Bur­za­no­vić, Ra­du­no­vić i Rac­ko­vić. Kva­li­tet tak­mi­če­nje je uvi­jek so­li­dan, za­vi­si od ge­ne­ra­ci­ja, ali utak­mi­ce uvi­jek pra­ti ve­li­ki broj gle­da­la­ca. De­ša­va­lo se da ova nad­me­ta­nja pra­ti i po ne­ko­li­ko hi­lja­da lju­di – re­kao je Ra­ič­ko­vić.D.Bo­go­je­vić


Po­ziv na 40 utak­mi­ca

Po­po­vić je ka­zao da će se na Lje­šan­skim igra­ma odr­ža­ti 40 fud­bal­skih utak­mi­ca. On je po­zvao lju­bi­te­lje spor­ta da do­đu i uži­va­ju sva­ko ve­če do 20 ča­so­va u tri utak­mi­ce dnev­no.
– Ima­mo di­ri­go­va­ni žreb, ta­ko da pr­ve če­ti­ri eki­pe od pro­šle go­di­ne ne mo­gu bi­ti za­jed­no u gru­pa­ma, ka­ko bi bi­lo za­ni­mlji­vi­je nad­mta­nje –re­kao je Po­po­vić.


Sta­ni­se­lji­ći pr­vi šam­pi­on

Šam­pi­o­ni pr­vih Lje­šan­skih iga­ra u fud­ba­lu u Bu­ro­nji­ma pri­je 47 go­di­na bi­la je eki­pa Sta­ni­se­lji­ća. Po­po­vić, ko­ji je du­go go­di­na ču­vao gol po­me­nu­tog tima is­ti­če da je pra­vo za­do­volj­stvo sva­ke go­di­ne uče­stvo­va­ti i bi­ti dio ma­ni­fe­sta­ci­je ko­ja spa­ja lju­de.
- Oče­ku­ejm da se tra­di­ci­ja na­sta­vi i da dje­ca odr­že Lje­šanske igre i sa­ču­va­ju na­šu tra­di­ci­ju, po­ru­čio je Po­po­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"