Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ljudi i dogadjaji - datum: 2018-02-24 APEL SPKD PROSVJETA – AUSTRIJA POVODOM DANA MATERNJEG JEZIKA Zaustaviti nametanje političkog jezika Iz SPKD Prosvjeta – Austrija upozoravaju da je u Republici Austriji za sve one koji govore srpski još zvanično nametnut svojevrsni politički novogovor – bošnjačko-hrvatsko-srpski, iako je, istovremeno po broju govornika srpski jezik drugi u Austriji, poslije njemačkog
Po­vo­dom Da­na ma­te­r­njeg je­zi­ka SPKD Pro­svje­ta – Austri­ja upu­ti­la je jav­no­sti apel u že­lji da, ka­ko na­vo­de, da­ju pri­log i po­ka­žu da uva­ža­va­ju i po­dr­ža­va­ju je­zič­ku i kul­tur­nu ra­zno­vr­snost, kao i sva ljud­ska i gra­đan­ska pra­va, a po­seb­no pra­vo sva­kog čo­vje­ka na ko­ri­šće­nje svog ma­ter­njeg je­zi­ka.
– Iako je pra­vo na upo­tre­bu i nje­go­va­nje ma­ter­njeg je­zi­ka u Evro­pi za­ga­ran­to­va­no u skla­du sa vi­so­ko po­sta­vlje­nim stan­dar­di­ma, u Re­pu­bli­ci Austri­ji se u prak­si i da­lje po­ja­vlju­ju broj­ni pro­ble­mi u sva­ko­dnev­nom ostva­ri­va­nju tog pra­va, na­ro­či­to za broj­ne Sr­be u ovoj ze­mlji, pre­vas­hod­no zbog na­me­ta­nja po­li­tič­kog je­zi­ka, tzv. „BKS”, kao ma­te­r­njeg. Ta­kav pro­blem po­sto­ji u još ne­kim evrop­skim ze­mlja­ma – upo­zo­ra­va­ju iz Od­bo­ra SPKD Pro­svje­ta u Austri­ji, u sa­op­šte­nju do­sta­vlje­nom „Da­nu”.
Oni na­vo­de da je u Re­pu­bli­ci Austri­ji za sve one ko­ji go­vo­re srp­ski još „zva­nič­no na­met­nut svo­je­vr­sni po­li­tič­ki no­vo­go­vor – bo­šnjač­ko-hr­vat­sko-srp­ski, iako je, isto­vre­me­no po bro­ju go­vor­ni­ka srp­ski je­zik dru­gi u Austri­ji, po­sli­je nje­mač­kog”.
– Austrij­ske vla­sti i in­sti­tu­ci­je is­klju­či­vo i zva­nič­no ko­ri­ste na­ziv „BKS”, u kon­tek­stu srp­skog je­zi­ka kao ma­ter­njeg. Po­vo­dom (ne)mo­guć­no­sti in­for­mi­sa­nja i obra­zo­va­nja na srp­skom ma­ter­njem je­zi­ku is­ti­če­mo či­nje­ni­cu da u austrij­skom mi­ni­star­stvu pro­svje­te, kao i do­ku­men­ta­ci­ji austrij­skog obra­zo­va­nja, čak i ne po­sto­ji po­se­ban je­zič­ki kod za srp­ski je­zik – na­vo­di se u sa­op­šte­nju.
SPKD Pro­svje­ta Austri­ja je za­to po­vo­dom me­đu­na­rod­nog Da­na ma­ter­njeg je­zi­ka 2018. upu­ti­la apel.
– Pod­sje­ća­mo sve in­sti­tu­ci­je i po­je­din­ce u ma­ti­ci, ko­jih bi to tre­ba­lo da se ti­če, da po­dr­že srp­sku za­jed­ni­cu u Austri­ji u na­po­ri­ma da se ovo sta­nje pro­mi­je­ni. Broj­ni Sr­bi u Austri­ji uvje­re­ni su da je neo­p­hod­no do­ni­je­ti no­vi, po­bolj­ša­ni i mo­der­ni­ji pro­pis ko­ji bi go­vor­ni­ci­ma srp­skog je­zi­ka u Austri­ji omo­gu­ćio i ga­ran­to­vao pra­vo na upo­tre­bu i nje­go­va­nje svog, srp­skog, ma­ter­njeg je­zi­ka, na na­čin na ko­ji to ostva­ru­ju i dru­ge et­nič­ke za­jed­ni­ce u ovoj ze­mlji u skla­du sa evrop­skim stan­dar­di­ma – na­vo­de iz SPKD Pro­svje­ta Austri­ja.
Srp­sko ra­si­ja­nje je, do­da­ju u sa­op­šte­nju, jed­no od naj­mno­go­ljud­ni­jih u Evro­pi. Broj­ni Sr­bi vri­jed­no ra­de i bo­ra­ve u Austri­ji, a mno­gi su već de­ce­ni­ja­ma nje­ni lo­jal­ni gra­đa­ni.
– Si­gur­ni smo da svi oni, kao i ge­ne­ra­ci­je nji­ho­ve dje­ce ro­đe­ne u ovoj ze­mlji za­slu­žu­ju ista pra­va kao i svi osta­li gra­đa­ni. Du­bo­ko vje­ru­je­mo da u za­jed­nič­koj sa­rad­nji i uz ne­iz­bje­žnu po­dr­šku na­še ma­ti­ce i od­go­va­ra­ju­ćih in­sti­tu­ci­ja i or­ga­na, ovaj pro­blem mo­že bi­ti uspje­šno rije­šen – na­vo­di se u ape­lu ko­ji pot­pi­su­je Od­bor SPKD Pro­svje­ta u Austri­ji.
R.K.


Pro­mo­ci­ja ra­zno­li­ko­sti

Ma­ter­nji je je­zik ko­ji dije­te pr­vo na­u­či u po­ro­di­ci. Dan ma­ter­njeg je­zi­ka obi­lje­ža­va se u svi­je­tu od 1999. go­di­ne ka­ko bi se pro­mo­vi­sa­le je­zič­ka i kul­tur­na ra­zno­li­kost, kao i vi­še­je­zič­nost. Usta­no­vio ga je Une­sko u znak sje­ća­nja na de­ša­va­nja i pro­te­ste u Pa­ki­sta­nu, ka­da je ur­du pro­gla­šen zva­nič­nim je­zi­kom.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"