Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ljudi i dogadjaji - datum: 2018-02-26 SPALJIVANJEM KARNEVALA CRVENKA SURLAŠIĆA I KONCERTOM GRUPE VAN GOG U HERCEG NOVOM ZAVRŠEN 49. PRAZNIK MIMOZE
Krivac izgorio u plamenu
Krivac izgorio u plamenu
Spa­lji­va­njem Kar­ne­va­la Cr­ven­ka Sur­la­ši­ća, naj­po­pu­lar­ni­jom puč­kom sve­ča­no­sti, ko­ja je oku­pi­la vi­še sto­ti­ne No­vlja­na i nji­ho­vih go­sti­ju na Tr­gu Ni­ko­le Đur­ko­vi­ća, a po­tom i kon­cer­tom pop rok sa­sta­va Van Gog, si­noć je u Her­ceg No­vom okon­čan 49. Pra­znik mi­mo­ze.
Pret­hod­ni­ca kon­cer­tu i su­đe­nju Cr­ven­ku Sur­la­ši­ću, za sva zla ko­ja je po­či­nio to­kom mi­nu­le go­di­ne, bi­la je naj­ve­ća od tri ovo­go­di­šnje kar­ne­val­ske po­vor­ke, kre­nu­la je u 19 ča­so­va sa pla­toa u Iga­lu, pred­vo­đe­na ma­žo­ret­ka­ma, trom­bo­nje­ri­ma, Grad­skom mu­zi­kom Her­ceg No­vi i Mje­snom mu­zi­kom Đe­no­vi­ći.
U po­vor­ci su bi­le kar­ne­val­ske gru­pe me­đu ko­ji­ma čak pet ino­stra­nih, ve­o­ma kva­li­tet­nih i po­zna­tih maj­sto­ra ma­ška­ra­nja iz Ri­je­ke, Šap­ca, Stru­mi­ce, Pan­če­va i Vi­ško­va, pred­vo­đe­ni slav­nim Ha­lu­baj­skim zvon­ča­ri­ma, jed­nom od naj­ve­ćih atrak­ci­ja Ri­ječ­kog kar­ne­va­la, ko­ji su ima­li pri­li­ku da se pred­sta­ve i na Tr­gu Ni­ko­le Đur­ko­vi­ća.
U pro­gra­mu su­đe­nja Kr­ne­va­lu uče­stvo­va­li su glum­ci Her­ceg­nov­skog po­zo­ri­šta Go­ran Sla­vić, Li­di­ja Pe­tro­ne, Da­ni­jel Fe­mić i Sa­ša Vi­dić, a pro­gram je vo­di­la Dra­ga­na Vla­o­vić. Autor tek­sta su­đe­nja Kar­ne­va­lu Cr­ven­ku Sur­la­ši­ću je mla­di her­ceg­nov­ski dra­ma­turg i sce­na­ri­sta Đor­đe Sta­noj­lo­vić.
Su­di­o­ni­ci ovog va­žnog pro­ce­sa su­đe­nja Sur­la­ši­ću bi­li su Slo­bo­dan Ne­pri­stra­sni, su­di­ja, pot­ku­pljen i kom­pro­mi­to­van, ne kri­je to, Lju­bin­ko Po­hot­ni – Tru­fal­di­no, tu­ži­lac, Ar­le­ki­nov zli brat bli­za­nac, na sve na­či­ne za­go­va­ra spa­lji­va­nje, sta­ra uli­zi­ca i be­stid­nik, za­muc­ku­je po­ne­kad, za­tim Ar­le­ki­no, ko­me­di­jant ko­jeg je Cr­ven­ko iz­ba­vio iz su­mor­nog re­al­nog svi­je­ta i vra­tio me­đu „ži­ve”, bra­ni Cr­ven­ka i Bra­ni­sla­va Da­tu­la, in­do­lent­ni i zbu­nje­ni advo­kat od­bra­ne.
Tu­ži­lac Tru­fal­di­no je na te­ret Sur­la­ši­ća sta­vio mno­go to­ga, a ni­je­su sve bi­le pal­me.
– Ci­je­lo še­ta­li­šte je zli­ko­vac po­jeo, a i plac ško­le u Iga­lu je raz­ro­vao. Po­la Bo­ke i ci­je­lo no­vo bro­do­gra­di­li­šte je hra­ni­lo, u Le­to­ni­ju i Tur­sku nam od nje­ga po­bje­go­še do­ko­vi, sram ga i stid bi­lo! Je­di­no se gri­ta ne de­nja, osta­vi ga is­pred ula­za, ova de­be­la na­past li­je­nja. A kriv je i za mno­go dru­gog ja­da što je sna­šlo ovog gra­da! I za­to tre­ba da stra­da, jed­nom za svag­da! Cr­ven­ko Sur­la­šić, taj pa­ra­zit i gnji­da, po­ja­vio se ne­čuj­no, bez ima­lo sti­da. Jed­ni ka­žu u Por­tu­ga­lu, dru­gi u Špa­ni­ji i Tu­ni­su da se ro­dio, he­he, al mi do­bro zna­mo, ko­ji ga je đa­vo do­nio. Zbog nje­ga je sva­kog da­na No­vlja­ni­ma pla­ta ma­nja! Zbog nje­ga su po­li­ti­ča­ri li­je­ni, i da­ju pra­zna obe­ća­nja. Us­po­rio nam je su­do­ve i izio spi­se iz ar­hi­ve, u grad ni­ko ni­šta ne do­va­ta, a bes­po­sle­ni te­ško ži­ve, op­tu­žio je Tru­fal­di­no.
Na te­ret Sur­la­ši­ću sta­vio je ne­za­vr­še­ni ko­lek­tor, zbog ko­jeg se fe­ka­li­je iz­li­va­ju u mo­re, a Še­ta­li­šte smr­di, LED ra­svje­tu ko­ja je umje­sto da osvi­je­tli, gur­nu­la grad u du­blji mrak, i na­gla­sio da je ukrao 50.000 eura od pro­šlog Pra­zni­ka mi­mo­ze. Op­tu­žio ga je da mu ti­je­lo mu­ti­ra po­put do­ma­ćeg škol­stva i zdrav­stva.
– Ne sa­mo da je osu­ne­tio pal­me, sur­la­škog ti vra­ga, no i si­ja­li­ce grad­ske je­de taj go­spo­dar ta­me, ne zna im se tra­ga. Jed­ni ka­žu Bi­je­lo Po­lje na­šim si­ja­li­ca­ma sv­je­tli, al mi, ustva­ri, zna­mo da ih je sa­žva­ko ovaj gad pro­kle­ti! I kao da je ma­lo, na ci­je­li ovaj ko­šmar, zli­ko­vac nam je lje­tos, pod­met­nuo i po­žar! Va­ša svje­tlo­sti, ča­sni su­di­jo. Ovaj ne­za­si­ti pra­sac stra­šni, od­veo nas je sve u kra­sni! Zbog ove šte­to­či­ne je tu­ri­sta sve ma­nje, a do­ka­za ima i da nam je po­će­ro i kup­ce Ba­nje Kao da je ma­lo, smra­da, mra­ka, stra­ve, Sur­la­šić nam po­sva­đa i ri­ba­re i bo­ća­re! I no­vi­na­re pri­de za­va­di on s nji­ma, što se on­da ču­di­te da u gra­du ni­šta ne šti­ma – upi­tao je Tru­fal­di­no.
Ar­gu­men­ti Ar­le­ki­na, kao svje­do­ka od­bra­ne, bi­li su pre­sla­bi i usmje­re­ni na ka­rak­ter­ne oso­bi­ne tu­ži­o­ca Tru­fal­di­na, ko­je mu ne slu­že na čast ni za­ni­ma­nje, po­put onih da je bes­po­slen, pre­fri­gan, uli­zi­ca i vu­ci­ba­ti­na.
Advo­kat Bra­ni­sla­va ni­je iz­ni­je­la do­volj­no uvjer­lji­ve do­ka­ze da od­bra­ni Sur­la­ši­ća, pa je čak u jed­nom tre­nut­ku pre­u­ze­la ulo­gu tu­ži­o­ca na­vo­de­ći da je Sur­la­šić ne sa­mo na­pao 20 vr­sta pal­mi, već da će ši­re­ći i na osta­le, a on­da i na agru­me... pa čak i lju­de.
– To­li­ko smo la­ži pr­o­gu­ta­li, pa pre­pri­ča­li i sa­mi iz­re­kli, da od njih vi­še ne vi­di­mo isti­nu. Vi­še od jed­ne pal­me ne vi­di­mo ci­je­lu šu­mu! Ne­moj­te Cr­ven­ka Sur­la­ši­ća ba­ca­ti na lo­ma­ču, sa­mo za­to što je po­ku­šao da vam skre­ne pa­žnju na isti­nu. Po­dr­ži­mo ga. On nam je, iskren pri­ja­telj. Prav­da za Sur­la­ši­ća gla­sio je po­sled­nji va­paj i po­ku­šaj Ar­le­ki­na da spa­si pri­ja­te­lja.
Ipak, su­di­ja Slo­bo­dan je bio ne­u­mo­ljiv.
– Po­što­va­ni pu­bli­ku­me, pa­žlji­vo ana­li­zi­ra­ju­ći is­ka­ze i tu­ži­te­lja i bra­ni­te­lja do­šao sam do je­di­nog mo­gu­ćeg za­ključ­ka! Op­tu­že­ni je kriv po svim tač­ka­ma op­tu­žbe, a bo­ga mi i od­bra­ne! Sud ga ka­žnja­va smrt­nom ka­znom, pa­lje­njem – pre­su­dio je Slo­bo­dan Ne­pri­stra­sni.
I ta­ko su sa Cr­ven­kom Sur­la­ši­ćem, kriv­cem za sva nov­ska zla i po­ša­sti, sve ne­vo­lje ne­sta­le u va­tri i di­mu. Ma­kar za ovu noć. Ma­kar za ovaj 49. Pra­znik mi­mo­ze, bo­gat i pre­bo­gat fe­šta­ma.
Tekst i fo­to K. Ma­to­vić


De­le­ga­ci­ja FECC-a na pri­je­mu kod gra­do­na­čel­ni­ka

De­le­ga­ci­ja FECC-a (Fe­de­ra­ci­ja evrop­skih kar­ne­val­skih gra­do­va) ju­če je u 18 ča­so­va bi­la na pri­je­mu kod Ste­va­na Ka­ti­ća, gra­do­na­čel­ni­ka. Nju su či­ni­li Ra­du­ško Jan­ko­vić, pred­sjed­nik či­vi­ja­škog kar­ne­va­la Ša­bac, Zo­ra­na Vla­du, pred­sjed­ni­ca aso­ci­ja­ci­je pri­ja­te­lji Pan­če­va, kar­ne­val Pan­če­va, Jo­sip Si­lov, pred­sjed­nik me­đu­na­rod­nog od­bo­ra FECC, Bran­ka Ren­ko Si­lov, se­kre­tar­ka FECC-a Hr­vat­ska, Hel­ga Ve­če­ri­no­vić, iz tu­ri­stič­ke za­jed­ni­ce gra­da Ri­je­ke, Bran­ko Đu­ri­ca, pred­sjed­nik FECC-a Cr­na Go­ra, Mar­ko Fi­li­po­vić, do­gra­do­na­čel­nik Ri­je­ke, De­nis Mla­de­nić, za­mje­nik na­čel­ni­ce Op­šti­ne Vi­sko­vo, i La­zar Bo­ško­vić, iz NVO Ma­ska­ra­da Ti­vat. Sa­stan­ku su pri­su­stvo­va­li i po je­dan pred­stav­nik kar­ne­val­ske gru­pe Šap­ca, Pan­če­va, Stru­mi­ce, Ri­je­ke i Vi­sko­va.
Gra­do­na­čel­nik Ka­tić je po­zdra­vio pri­sut­ne i po­zvao ih na sle­de­ći 50. Pra­znik mi­mo­ze, is­ta­kav­ši da je „po­treb­no gra­di­ti mo­sto­ve sa­rad­nje i pri­ja­telj­stva”.
Fi­li­po­vić je uz krat­ku re­tro­spek­ti­vu obra­zlo­žio ka­ko se kar­ne­val raz­vi­jao na Ri­je­ci, uz osvrt na eko­nom­sku is­pla­ti­vost. Pod­sje­tio je, da su pri­je dvi­je go­di­ne bo­ra­vi­li u Her­ceg No­vom, ka­da se raz­go­va­ra­lo o pre­ko­gra­nič­noj sa­rad­nji, uz na­po­me­nu da na tom po­lju ima još uvi­jek pro­sto­ra.
Si­lov je če­sti­tao Her­ceg No­vom po­nov­ni pri­jem u evrop­sku po­ro­di­cu kar­ne­val­skih gra­do­va, od­li­ku­ju­ći gra­do­na­čel­ni­ka Ka­ti­ća, pot­pred­sjed­ni­ka Mi­lo­ša Ko­nje­vi­ća, Gor­da­nu Kr­cun Po­ro­bić, di­rek­tor­ku Her­ceg Fe­sta i Anu Zam­be­lić Pi­šta­lo, sek­re­tar­ku za kul­tu­ru, me­da­ljom „Zvi­je­zda po­hva­le”.
Na­kon sa­stan­ka, pri­dru­ži­li su se kar­ne­val­skoj po­vor­ci i uži­va­li u po­sled­njoj no­ći Pra­zni­ka mi­mo­ze.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"