Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ljudi i dogadjaji - datum: 2018-02-26 ODRŽAN MEĐUNARODNI SAJAM NUMIZMATIKE U PODGORICI Raj za zaljubljenike u starine
Me­đu­na­rod­ni sa­jam nu­mi­zma­ti­ke odr­žan je u su­bo­tu u pod­go­rič­kom ,,Si­ti mo­lu”. Po­sje­ti­o­ci su tom pri­li­kom ima­li je­din­stve­nu šan­su da se upo­zna­ju sa nu­mi­zma­tič­kom po­nu­dom ne sa­mo iz Cr­ne Go­re već i iz Sr­bi­je, Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne, Al­ba­ni­je, Hr­vat­ske, Ma­ke­do­ni­je, Ita­li­je...
– Mi smo iz Cr­no­gor­skog udru­že­nja ko­lek­ci­o­na­ra, nu­mi­zma­tič­ka sek­ci­ja, i pr­vi put or­ga­ni­zu­je­mo sa­jam nu­mi­zma­ti­ke u Cr­noj Go­ri. Na­po­mi­njem, is­klju­či­vo nu­mi­zma­ti­ke, jer se pod njom pod­ra­zu­mi­je­va ko­va­ni no­vac, pa­pir­ni no­vac i in­sig­ni­je, od­no­sno od­li­ko­va­nja. Uz to ide i mi­li­ta­ri­ja, od­no­sno sta­ro oruž­je, uglav­nom za­nat­ske iz­ra­de iz 18. i 19. vi­je­ka, ko­je je ko­ri­šće­no na na­šim pro­sto­ri­ma – ka­zao je Ivan Pe­jo­vić, is­ti­ču­ći da je uče­stvo­vao i na Be­o­grad­skom saj­mu nu­mi­zma­ti­ke. Do­da­je, da je u Cr­noj Go­ri če­sto uče­stvo­vao na saj­mo­vi­ma an­ti­kvi­te­ta.
– Ono što je naj­vred­ni­je tra­ži uža gru­pa lju­di. Naj­ši­ra gru­pa lju­di uzi­ma nu­mi­zma­ti­ku ko­ja je, da ta­ko ka­že­mo, pri­la­go­đe­na nji­ho­vom dže­pu, jer je, ipak, vr­hun­ska nu­mi­zma­ti­ka ve­o­ma sku­pa. Ovim po­slom se ba­vim ve­o­ma du­go, a lju­bav pre­ma nu­mi­zma­ti­ci ja­vi­la se ve­o­ma ra­no. Sa­da to po­ku­ša­vam pre­ni­je­ti i na svo­ju dje­cu. U su­šti­ni, tu ne­ma pra­vi­la i kod sva­ko­ga je raz­li­či­to, kao i sa sva­kim dru­gim ho­bi­jem – ka­zao je Pe­jo­vić i do­dao da mu je nu­mi­zma­ti­ka u po­sled­njih de­ce­ni­ju, u stva­ri, i pro­fe­si­ja.
– Sem ovo­ga što je iz­lo­že­no na saj­mu, ve­ći­na nas kod ku­će ima do­bre ko­lek­ci­je ko­je ni­je­su na pro­da­ju, već su u sa­sta­vu na­ših zbir­ki. Lju­di ko­ji po­sje­ću­ju ove saj­mo­ve pre­po­zna­ju vri­jed­nost iz­lo­že­nih pred­me­ta. Ve­li­ka je kul­tur­na vri­jed­nost nu­mi­zma­tič­kih pred­me­ta. U su­šti­ni, nu­mi­zma­ti­ka je na­u­ka ko­ja se ba­vi pro­u­ča­va­njem nov­ca, a no­vac je re­pre­zent sva­ke dr­ža­ve. Nu­mi­zma­ti­ka je ve­o­ma po­ve­za­na sa isto­ri­jom, ge­o­gra­fi­jom, me­ta­lur­gi­jom i dru­gim na­uč­nim gra­na­ma. Na nov­či­ću, ko­ji je re­pre­zent dr­ža­ve, obič­no se na­la­zi dr­žav­ni grb ili pro­fil vla­da­ra. Lju­di to pre­po­zna­ju, ali pro­blem kod obič­nih lju­di, kod onih ko­ji se ne ba­ve pro­fe­si­o­nal­no nu­mi­zma­ti­kom, na­sta­je pri­li­kom pro­cje­ne vri­jed­no­sti. Oni obič­no mi­sle da je nov­čić, ili ne­ki pred­met, vred­ni­ji što je sta­ri­ji, ali to ni­je ta­ko. Nu­mi­zma­ti­ka je sa­svim dru­ga pri­ča, to je ret­kost i sta­nje. Na pri­mjer, ako je nov­čić ja­ko vri­je­dan, ali je u mno­go lo­šem sta­nju, ne­ma ne­ku vri­jed­nost. Ta­ko­đe, an­tič­ki nov­či­ći iz sta­rog Ri­ma, u so­lid­nom sta­nju ko­šta­ju po ne­ko­li­ka eura, ta­ko da se vri­jed­nost od­re­đu­je na je­dan pot­pu­no dru­ga­či­ji na­čin ne­go što lju­di obič­no mi­sle. Pro­cje­na je do­sta kom­plek­sna i za nju, ipak, tre­ba ima­ti od­re­đe­no zna­nje – po­ja­snio je Pe­jo­vić.
Du­go­go­di­šnji ko­lek­ci­o­nar Dra­go­ljub Da­ba­no­vić Jak­ša, je­dan od iz­la­ga­ča na Saj­mu nu­mi­zma­ti­ke u Pod­go­ri­ci, iz­lo­žio je iz­u­zet­no vri­jed­nu ko­lek­ci­ju me­da­lja, ali i pi­smo Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog.
– Pi­smo Sve­tog Pe­tra Ce­tinj­skog da­ti­ra iz 1806. go­di­ne, u kom se on obra­ća bo­ke­škim kne­že­vi­ma. Ot­kad pa­mi­tim ba­vim se ovim. Moj djed je bio bo­gat čo­vjek i kao di­je­te sam se igrao sta­rim pa­ra­ma. Bio je je­dan od bo­ga­ti­jih Crm­ni­ča­na. Iz­lo­žio sam no­vac star pre­ko 2.000 go­di­na, da­kle u pi­ta­nju su sta­ri Rim, Vi­zan­ti­ja... Pro­da­ja u Pod­go­ri­ci ide sla­bo i ovo vi­še do­ži­vlja­vam kao dru­že­nje – ka­zao je, iz­me­đu osta­log, Da­ba­no­vić u iz­ja­vi za ,,Dan”.
Iz Bo­sne i Her­ce­go­vi­ne do­šli su Der­viš i Ar­ma­na Trav­njak.
– Do­la­zi­mo iz Mo­sta­ra i ba­vi­mo se an­ti­kvi­te­ti­ma i nu­mi­zma­ti­kom pre­ko dva­de­set go­di­na. Iz­la­že­mo sve što mo­že­mo pre­ni­je­ti pre­ko gra­ni­ce i šta ko­ga kon­kret­no za­ni­ma. Sve je u po­nu­di. Ci­je­ne su, slo­bod­no mo­gu re­ći, vi­še ne­go pri­stu­pač­ne. Ka­ko je po­če­lo, oče­ku­je­mo da bu­de li­je­po. Ka­da je u pi­ta­nju naš štand, mo­gu re­ći da vla­da in­te­re­so­va­nje. Pri­mje­ću­je­mo da ima do­sta iz­la­ga­ča i da je iz­lo­že­na ro­ba do­sta ra­zno­vr­sna. Sve po­hva­le or­ga­ni­za­to­ru – ka­za­li su Der­viž i Ar­ma­na, ko­ji nu­de sta­re mar­ki­ce, od­li­ko­va­nja, sli­ke...
– Ci­je­ne na na­šem štan­du su od dva do pe­de­set eura. Naj­sku­plji je bo­dež, a naj­jef­ti­ni­je su po­štan­ske mar­ki­ce ko­je se mo­gu na­ći i za ne­ko­li­ko eura. Do­ku­men­ta iz Dru­gog svjet­skog ra­ta su oko dva­de­se­tak eura. Na saj­mo­vi­ma uvi­jek ne­što za­mi­je­ni­mo, sti­če­mo no­va is­ku­stva, broj­ne pri­ja­te­lje, skla­pa­mo no­va po­znan­stva. Do­šlo bi još iz­la­ga­ča, ali je gra­ni­ca ma­lo pro­blem. U sva­kom slu­ča­ju, sve po­hva­le – ka­zao je Trav­njak.A.Ć.


En­tu­zi­ja­sti i na­u­ka

Nu­mi­zma­ti­ka (od grč­ke ri­je­či nómisma — „nov­čić”, ili la­tin­ske nu­mi­sma — „va­lu­ta”) sa sta­no­vi­šta isto­ri­je i ar­he­o­lo­gi­je de­fi­ni­sa­na je kao na­u­ka o ko­va­nom nov­cu i me­da­lja­ma. Nu­mi­zma­ti­ka je u su­šti­ni bli­ska isto­ri­ji. En­tu­zi­ja­sti do­da­ju i da ona uz se­be ti­je­sno ve­zu­je eko­no­mi­ju, ge­o­gra­fi­ju, he­ral­di­ku, me­ta­lur­gi­ju, po­li­ti­ku, umjet­nost i voj­nu isto­ri­ju. U su­šti­ni, nov­či­ći su „sli­kov­ni” isto­rij­ski ar­ti­kli. Oni nam ka­zu­ju o pri­li­ka­ma vre­me­na iz ko­jeg su po­te­kli, i to u do­brom i u lo­šem kon­tek­stu ri­je­či. Nov­či­ći na­go­vje­šta­va­ju rat, re­vo­lu­ci­ju, sni­ža­va­nje vri­jed­no­sti ne­ke va­lu­te, ko­rup­ci­ju, pa čak i sna­gu teh­ni­ke.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"