Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nema zastare za Milovu ekipu * Podržite mene i srušićemo DPS * Katnić traži pritvor za Mandića * Jelić ne prijavljuje da ima firmu * Nema zastare za Milovu ekipu * Nije strašno * Djeca ćute o nasrtajima sajber nasilnika
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 08-03-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slađana Radojević, samohrana majka :
– Ne treba mi ruža, nego metar drva.

Vic Dana :)

- Haloo! Je l‘ to vatrogasna služba?
- Jeste gospođo, izvolite.
- Ja sam skoro posadila cvijeće...
- Gospođo, tražili ste vatrogasnu službu!?
- Da jesam, to je vrlo skupo, egzotično cvijeće...
- Gospođo, tražili ste i dobili ste vatrogasnu službu a ne cvjećaru! Recite kako vam možemo pomoći ili spustite slušalicu i smjesta nam oslobodite vezu!!!
- Ma dobro de, šta me odmah napadate, komšiji gori kuća, pa kad budete gasili požar pazite mi na cvijeće...
Ako posle tri mjeseca teretane ne vidite rezultate, pređite na fotošop.
Čujem da ti se sestra udala za boksera. Kako izgleda?
Nemam pojma! Posle svakog meča je drugačiji.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ljudi i dogadjaji - datum: 2018-03-04 U BEOGRADU I MOSKVI OBILJEŽENO 180 GODINA OD USPOSTAVLJANJA DIPLOMATSKIH ODNOSA
Rusija i Srbija uvijek spremne da pomognu jedna drugoj
Hram u Beogradu Rusija i Srbija uvijek spremne da pomognu jedna drugoj
Sr­bi­ja i Ru­si­ja pro­sla­vlja­ju 180 go­di­na od us­po­sta­vlja­nja di­plo­mat­skih od­no­sa, a ju­bi­lej je bio po­vod za otva­ra­nje mo­skov­ske iz­lo­žbe u or­ga­ni­za­ci­ji ru­skog MIP-a i be­o­grad­sko pred­sta­vlja­nje mo­za­i­ka u ku­po­li Hra­ma Sve­tog Sa­ve. Iz ru­ske u srp­sku pre­sto­ni­cu na dan svet­ko­vi­ne ju­bi­le­ja do­pu­to­vao je je­dan od naj­ve­ćih pri­ja­te­lja Sr­bi­je i Sr­ba u svi­je­tu, šef di­plo­ma­ti­je Ru­ske Fe­de­ra­ci­je Ser­gej La­vrov.
– Ru­si­ja i Sr­bi­ja će uvi­jek bi­ti sprem­ne da po­mog­nu jed­na dru­goj, a osje­ćaj uza­jam­nih sim­pa­ti­ja iz­me­đu dvi­je ze­mlje osta­je isti. Pro­mje­ne ko­je su se do­go­di­le u evrop­skim i svjet­skim po­slo­vi­ma u po­sled­njih ne­ko­li­ko go­di­na ni­su za­o­bi­šle ni na­še ze­mlje. Me­đu­tim, uvi­jek je po­sto­ja­la sprem­nost da po­mog­ne­mo jed­ni dru­gi­ma, osta­la su iskre­na osje­ća­nja uza­jam­nog pri­ja­telj­stva, po­što­va­nja i sim­pa­ti­ja, iz­ja­vio je La­vrov na ce­re­mo­ni­ji otva­ra­nja iz­lo­žbe u Mi­ni­star­stvu spolj­nih po­slo­va Ru­si­je, po­vo­dom 180. go­di­šnji­ce us­po­sta­vlja­nja di­plo­mat­skih od­no­sa iz­me­đu Mo­skve i Be­o­gra­da. On je uka­zao da iz­me­đu Sr­bi­je i Ru­si­je vla­da od­nos stra­te­škog part­ner­stva, što je po­tvr­đe­no De­kla­ra­ci­jom, pot­pi­sa­nom na­kon sa­stan­ka pred­sjed­ni­ka Ru­si­je i Sr­bi­je u ma­ju 2013. go­di­ne.
Od­nos srp­skog i ru­skog na­ro­da i nji­ho­vih dr­ža­va dav­no je pri­ja­telj­ski in­sti­tu­ci­o­na­li­zo­van, a zna­ča­jan da­tum za to je 23. fe­bru­a­r 1838. go­di­ne. Ta­da je srp­ski knez Mi­loš Obre­no­vić u svo­joj re­zi­den­ci­ji u Kra­gu­jev­cu pri­mio pr­vog ru­skog kon­zu­la Ge­ra­si­ma Va­si­lje­vi­ča Va­ščen­ka, či­me su za­po­če­li zva­nič­ni di­plo­mat­ski od­no­si iz­me­đu dvi­je ze­mlje. Ovaj do­ga­đaj je po­stao no­va stra­ni­ca u isto­ri­ji, ko­ja se i pri­je to­ga sa­sto­ja­la od vi­še od jed­nog vi­je­ka srp­sko-ru­skih, od­no­sa dva brat­ska na­ro­da, ko­je spa­ja­ju za­jed­nič­ki kul­tur­ni, ci­vi­li­za­cij­ski i du­hov­ni kori­je­ni, pra­vo­slav­na vje­ra, i ka­ko je uka­zao La­vrov u Mo­skvi „brat­stvo po oruž­ju”. Na­i­me, otva­ra­nje Ru­skog kon­zu­la­ta u Kra­gu­jev­cu po­klo­pi­lo se i sa us­po­sta­vlja­njem dr­žav­no­sti, naj­va­žni­jim pe­ri­o­dom za srp­ski na­rod, a to je ob­no­va dr­ža­ve na­kon oslo­ba­đa­nja od oku­pa­ci­je pod Tur­ci­ma. Ru­si­ja je ta­da u ustan­ci­ma srp­skog na­ro­da pru­ži­la sna­žnu po­dr­šku, ka­ko is­ti­ču u Mo­skvi, „srp­skoj bra­ći i se­stra­ma i po­mo­gla u to­me da se ko­nač­no oslo­bo­de srp­ske te­ri­to­ri­je”. Hi­lja­de ru­skih do­bro­vo­lja­ca bo­ri­lo se ra­me uz ra­me sa svo­jom slo­ven­skom bra­ćom u Srp­sko-tur­skom ra­tu 1876-1877. go­di­ne. I dva svjet­ska ra­ta, u ko­ji­ma su na­ši na­ro­di pre­tr­pje­li ogrom­ne gu­bit­ke, da­la su mno­ge pri­mje­re ru­sko-srp­skog pri­ja­telj­stva. La­vrov je bo­ra­ve­ći u Be­o­gra­du po­lo­žio i vijen­ce na gro­bo­ve ru­skih voj­ni­ka i za­hva­lio Sr­bi­ji što „ču­va sje­ća­nje na stra­da­le voj­ni­ke Cr­ve­ne ar­mi­je, ko­ji su u Dru­gom svjet­skom ra­tu uče­stvo­va­li u oslo­ba­đa­nju Ju­go­sla­vi­je”. Isto­ri­jat brat­skih od­no­sa na mo­skov­skoj iz­lo­žbi pot­krije­pljen je do­ku­men­ti­ma i ar­ti­fak­ti­ma. Pred­sta­vlje­ne su ko­pi­je svih isto­rij­skih do­ku­me­na­ta ko­je po­kri­va­ju pe­ri­od od us­po­sta­vlja­nja di­plo­mat­skih od­no­sa 1838. go­di­ne do po­sje­te pred­sjed­ni­ka Sr­bi­je Alek­san­dra Vu­či­ća Mo­skvi u de­cem­bru 2017. go­di­ne, ali i ra­ni­je. Mo­gao se vi­dje­ti te­le­gram srp­skog pre­sto­lo­na­sled­ni­ka – re­gen­ta Alek­san­dra Ka­ra­đor­đe­vi­ća ca­ru Ni­ko­la­ju Dru­gom iz ok­to­bra 1914. go­di­ne u ko­me pi­še o te­škom po­lo­ža­ju srp­ske voj­ske i ko­jim se obra­ća sa mol­bom da Ru­si­ja po­ša­lje u Sr­bi­ju mu­ni­ci­ju. Ta­ko­đe, iz­lo­žen je i do­ku­ment iz ju­la iste go­di­ne u ko­me car Ni­ko­laj Dru­gi pi­še Alek­san­dru Ka­ra­đor­đe­vi­ću o sprem­no­sti Ru­si­je da pru­ži po­moć Sr­bi­ji. Ru­ski car imao je pre­sud­nu ulo­gu u op­stan­ku Sr­ba i Sr­bi­je. Srp­ska voj­ska i na­rod po­vla­če­ći se pre­ko Al­ba­ni­je do­šli su do mo­ra i tu su umi­ra­li bo­le­sni i iz­glad­nje­li, a ta­da Ni­ko­laj Dru­gi po­ru­ču­je sa­ve­zni­ci­ma Fran­cu­skoj, En­gle­skoj i Ita­li­ji da će Ru­si­ja iza­ći iz do­go­vo­ra uko­li­ko od­mah ne pri­stu­pe po­mo­ći i spa­sa­va­nju „ostat­ka srp­ske voj­ske”. Fran­cu­ska tek ta­da anek­ti­ra Krf i po­či­nje pre­ba­ci­va­nje Sr­ba u spas na to le­gen­dar­no grč­ko ostr­vo. Mno­gi su spa­se­ni za­hva­lju­ju­ći Ni­ko­la­ju, mno­gi su na­šli vječ­ni mir u pla­ven­ti­lu ostr­va Vi­do.
Ru­si su na svo­joj po­stav­ci u čast ju­bi­le­ja iz­lo­ži­li i naj­sta­ri­je fo­to­gra­fi­je ma­na­sti­ra De­ča­ni iz 1903. go­di­ne, kao i mno­ge dru­ge, pre­pi­ske, do­ku­men­te i spo­ra­zu­me iz pret­hod­na sko­ro dva vi­je­ka. Ta vi­še­vje­kov­na bli­skost na­ših na­ro­da du­blja je, po ocje­ni am­ba­sa­do­ra Sr­bi­je u Ru­si­ji dr Sla­ven­ka Ter­zi­ća, od za­jed­nič­kih po­li­tič­kih in­te­resa i pro­iz­i­la­zi iz za­jed­nič­kih du­hov­nih i ci­vi­li­za­cij­skih kori­je­na.
Mo­za­ič­ki ukras glav­nog hra­ma SPC pred­sta­vlja dar Ru­si­je i nje­nog pred­sjed­ni­ka, ru­skih umjet­ni­ka i Ru­ske pra­vo­slav­ne cr­kve sa nje­nim pa­tri­jar­hom na če­lu srp­skom pra­vo­sla­vlju. Dar ko­ji će bu­du­ćim na­ra­šta­ji­ma bi­ti svje­do­čan­stvo brat­ske lju­ba­vi ko­ja spa­ja Ru­sku i Srp­sku pra­vo­slav­nu cr­kvu i na­ro­de o ko­ji­ma se one sta­ra­ju, re­kao je pa­tri­jarh Iri­nej. On se na­da da­ljoj po­mo­ći Ru­si­je u osli­ka­va­nju hra­ma, ko­ji će ka­da bu­de za­vr­šen „bi­ti po­nos Sr­ba i Ru­sa, kao i ci­je­log pra­vo­sla­vlja”.M.Nj.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"