Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Robijaši zapalili ćeliju, počeo štrajk * Opštine Tuzi nema bez referenduma * Pilota okrivili za helikoptersku nesreću * Vlast progoni 20 sveštenika * Robijaši zapalili ćeliju, počeo štrajk * Pisani spomenik trajno svjedočanstvo uzvišene žrtve * Ubistvo Kašogija strašna greška
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
ALEKSANDAR DAMJANOVIĆ, POSLANIK:
U Crnoj Gori postoji partijski monopol i za njegovo razbijanje potrebne su ključne izmjene izbornog sistema, posebno kroz uvođenje otvorenih lista.

Vic Dana :)

Dječak hoda trotoarom, a na putu pokraj njega zaustavi se auto. Muškarac srednjih godina spusti bočno staklo i povika:
- Mali, ako uđeš dat ću ti 20 eura!
Dječak pocrveni, ljubazno ga odbije i nastavi da šeta. Nakon nekoliko metara, vozač opet zaustavi auto pored dječaka:
- Ok, šta misliš o 30 eura, i dodam još i kesicu bombona?
Dječak nešto odbrusi tipu i još više ubrza hod. Međutim, malo dalje automobil ga opet sustignu i muškarac mu se ponovo obrati:
- Mali, ovo je moja posljednja ponuda, 50 eura i slatkiša koliko god možeš da pojedeš. Samo uđi, molim te!
Dječak zastane, osvrne se oko sebe i polako priđe autu:
- Slušaj, ti si kupio tog glupog jugu, ćale, sad se fino sam vozaj u njemu.


Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Ljudi i dogadjaji - datum: 2018-10-20 NA SVETU SRPSKU ZEMLJU STIGLE MOŠTI 18 RUSKIH SVETITELJA
U kivotu čestice kneza Nevskog i Sergeja Čudotvorca
Mošti stigle u srpsku zemlju U kivotu čestice kneza Nevskog i Sergeja Čudotvorca
Sa bla­go­slo­vom pa­tri­jar­ha mo­skov­skog i ci­je­le Ru­si­je Ki­ri­la i pa­tri­jar­ha srp­skog Iri­ne­ja, te mi­tro­po­li­ta ja­ro­slav­skog i ro­stov­skog Pan­te­lej­mo­na i epi­sko­pa žič­kog Ju­sti­na u Sr­bi­ju su sve­te mo­šti ro­stov­sko-ja­ro­slav­skih sve­ti­te­lja. U ki­vo­tu se na­la­ze i če­sti­ce mo­šti­ju Sve­tog kne­za Alek­san­dra Nev­skog, ve­li­kog za­štit­ni­ka pra­vo­sla­vlja i voj­sko­vo­đe Sve­te Ru­si­je, i pre­po­dob­nog Ser­ge­ja Ra­do­nje­škog Ču­do­tvor­ca. Iz Ru­si­je je ovim po­vo­dom u srp­sku pre­sto­ni­cu sti­gla broj­na de­le­ga­ci­ja. Is­pred ma­le Cr­ke Sv. Sa­ve oku­pi­lo se na sto­ti­ne gra­đa­na, a osam­na­est sve­ta­ca Ro­stov­ske i Ja­ro­slav­ske ze­mlje sti­gle su u prat­nji srp­skih mo­to­ci­kli­sta „Noć­nih vu­ko­va”. Iz cr­nog mi­ni­bu­sa igu­man Spa­so­ja­ko­vljev­skog ma­na­sti­ra Av­gu­stin je pa­žlji­vo iz­nio zlat­ni ki­vot sa mo­šti­ma, a za­tim ga na is­pru­že­nim ru­ka­ma po­nio u cr­kvu. Ve­te­ra­ni su po­di­gli ru­ke u znak po­što­va­nja, vjer­ni­ci su se po­kla­nja­li sve­ci­ma, uz zvu­ke zvo­na be­o­grad­skih cr­ka­va i zvec­ka­nje kan­di­la. Igu­man Av­gu­stin je ki­vot pre­dao sve­šte­ni­ci­ma i pri­sut­ni­ma se obra­tio dir­lji­vim ri­je­či­ma, kon­sta­tu­ju­ći da je to što su mo­šti ru­skih sve­ta­ca donijete na srp­sku ze­mlju svje­do­čan­stvo ne sa­mo pri­ja­telj­sta­va, ne­go i du­hov­nog uje­di­nje­nja na­ših dva­ju na­ro­da.
– Ru­si i Sr­bi ima­ju iste sve­ti­te­lje. Te­žnja ka za­jed­nič­kim sve­ti­nja­ma for­mi­ra­la je na­šu kul­tu­ru i stvo­ri­la na­šu dr­žav­nost. Za­jed­no sa Sr­bi­ma svoj ži­vot smo pro­cje­nji­va­li po­re­de­ći ga sa pri­mje­ri­ma na­ših naj­bo­ljih si­no­va. Bla­go ru­skog i srp­skog čo­vje­ka ni­je bi­lo ni u ka­kvoj grom­koj spo­lja­šnjoj si­li, ne­go u vi­so­kim du­hov­nim vrijed­no­sti­ma. I to što su na ovu svi­je­tu i mno­go­stra­dal­nu ze­mlju do­ni­je­te mo­šti ru­skih sve­ti­te­lja do­kaz je ne sa­mo na­šeg pri­ja­telj­stva, ne­go i bli­skog du­hov­nog je­din­stva na­ših brat­skih na­ro­da. Ne­ka Go­spod Bog ču­va srp­sku ze­mlju i srp­ski na­rod – re­kao je igu­man Spa­so­ja­ko­vljev­skog ma­na­sti­ra.
Av­gu­stin je do­dao da i kod srp­skog i kod ru­skog na­ro­da po­sto­je stre­mlje­nja ka ru­skim sve­ci­ma i mo­šti­ma.
– Vje­ko­vi­ma su kod oba na­ro­da ide­a­li bi­li sve­ci – re­kao je igu­man Av­gu­stin po­što je pre­dao ki­vot sa mo­šti­ma sta­re­šin­stvu hra­ma na Vra­ča­ru. Gra­do­na­čel­nik gra­da Ro­sto­va u ko­jem se na­la­ze ove mo­šti An­drej Los re­kao je da je že­lio da po­di­je­li sa gra­đa­ni­ma Sr­bi­je mo­šti ovih ru­skih sve­ta­ca, ko­je su zna­čaj­ne za ru­ski na­rod, i za­to su one u Be­o­gra­du.
Otac Alek­san­dar iz Mo­skve je kazao da je i sam na­pi­sao knji­gu o mo­šti­ma sve­ta­ca ko­ji su sti­gli u Sr­bi­ju i da ovaj dan ve­o­ma bi­tan ka­ko za Ru­si­ju, ta­ko i za Sr­bi­ju.
Ina­če, Sve­ti Ve­li­ki knez Alek­san­dar Nev­ski jed­na je od naj­ve­ćih lič­no­sti u isto­ri­ji ne sa­mo Ru­ske već i či­ta­ve Pra­vo­slav­ne cr­kve. Nje­gov sve­ti kult je ra­ši­ren ne sa­mo u Ru­si­ji, već i u Sr­bi­ji, Cr­noj Go­ri, Bu­gar­skoj, Ma­ke­do­ni­ji, Bje­lo­ru­si­ji, Ukra­ji­ni, Mol­da­vi­ji, Polj­skoj, Grč­koj, Ru­mu­ni­ji, Ame­ri­ci, Austra­li­ji, Afri­ci. Nje­mu su po­sve­će­ni mno­gi hra­mo­vi, a po­red Ru­sa, nje­go­vu mo­li­tve­nu po­moć po­seb­no ra­do i če­sto pri­zi­va­ju pra­vo­slav­ni na­ro­di Bal­ka­na. Je­dan od naj­zna­me­ni­ti­jih hra­mo­va u srp­skoj pre­sto­ni­ci upra­vo je po­sve­ćen Alek­san­dru Nev­skom. Po­red mo­šti­ju Nev­skog i Ser­ge­ja Ču­do­tvor­ca, u ki­vo­tu se na­la­ze če­sti­ce mo­šti­ju: Pre­po­dob­nog Kor­ni­li­ja Pe­re­slav­skog, Pre­po­dob­nog Da­ni­la Pe­re­slav­skog, Pre­po­dob­nog Ni­ki­te Stolp­ni­ka Pe­re­slav­skog, Bla­go­vjer­nog kne­za Va­si­li­ja Ja­ro­slav­skog, Bla­go­ver­nog kne­za An­dre­ja Smo­len­skog Pe­re­slav­skog Ču­do­tvor­ca, Sve­tog Ja­ko­va epi­sko­pa ro­stov­skog, Bla­go­vjer­nog kne­za Ro­ma­na Ugli­če­skog, Sve­tog Isa­i­je, epi­sko­pa ro­stov­skog, Sve­tog Ig­na­ti­ja, epi­sko­pa ro­stov­skog, Sve­tog Ig­na­ti­ja, epi­sko­pa kav­ka­skog Br­jan­ča­ni­no­va, Bla­go­ver­nog kne­za Kon­stan­ti­na Ja­ro­slav­skog, Sve­tog mu­če­ni­ka Aga­tan­ge­la mi­tro­po­li­ta ja­ro­slav­skog, Pre­po­dob­nog Avra­mi­ja Ro­stov­skog Ču­do­tvor­ca, Sve­tog Di­mi­tri­ja Mi­tro­po­li­ta ro­stov­skog Ču­do­tvor­ca, Otro­ka-stra­sto­terp­ca Jo­ne Če­po­lo­so­va i Bla­go­vjer­nih kne­že­va Fe­o­do­ra Da­vi­da i Kon­stan­ti­na.
Sve­te mo­šti su za po­klo­nje­nje do su­bo­te bi­le u Be­o­gra­du, a on­da su is­pra­će­ne u Žič­ku epar­hi­ju. Sta­nov­ni­ci Iva­nji­ce i okol­nih mje­sta sve­ti­nju će mo­ći da cje­li­va­ju na­red­nih mje­sec da­na. U iva­njič­koj cr­kvi Sve­tog ca­ra Kon­stan­ti­na i ca­ri­ce Je­le­ne mo­šti­ma se već po­klo­nio ve­li­ki broj gra­đa­na, a u va­roš na Mo­ra­vi­ci sti­gla je i de­le­ga­ci­ja zbra­ti­mlje­nog ru­skog gra­da Ro­sto­va Ve­li­kog. Pre­ma ri­je­či­ma epi­sko­pa žič­kog Ju­sti­na, do­la­zak mo­šti­ju ru­skih sve­ta­ca ve­li­ki je bla­go­slov za vje­ru­ju­ći na­rod i još je­dan do­kaz ne­ras­ki­di­vog pri­ja­telj­stva ru­skog i srp­skog na­ro­da.
– Da­nas mi či­ni­mo bra­ti­mlje­nje pre­ko sve­ti­te­lja bo­ži­jih, ima li ve­ćeg i bo­go­u­god­ni­jeg dje­la, ka­zao je epi­skop i is­ta­kao da su ovi sve­ti­te­lji do sa­da ču­va­li i šti­ti­li ru­ski na­rod, a od da­nas oni su ču­va­ri i srp­skog na­ro­da. S gra­do­na­čel­ni­kom Ro­sto­va pot­pi­san je na­čel­ni do­go­vor o iz­grad­nji kul­tur­nog mu­ze­ja Ru­si­je u Iva­nji­ci. M.Nj.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"