Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Nezavisni samo od pravne države * Za 13 godina javni dug uvećan 2,6 milijardi * Poslanici DPS-a posjeduju 21 stan i 14 kuća * Zbog ubistva Mijovića, traže hrvatskog boksera * Vlada na tankom ledu, sukob Kurca i Kikla * Huavej sprema odgovor na Guglovu zabranu * Zovu opozicionare da dođu kod građana
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 21-05-2019

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Aleksandar Perović, ekološki pokret „Ozon”:
– Sinjajevina je srce Crne Gore, a rijeke su njene vene.

Vic Dana :)

- U ovoj vazi je pepeo moga muža!
- Oh, nisam znala da je umro!
- Ma nije umro, samo je lijen da uzme pepeljaru!

Muž kupuje ženi tortu za rođendan. Žena u poslastičarnici ga pita koliko svjećica da stavi na tortu a on joj odgovara:
– Dvadeset i pet, kao i obično.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

Mature CETINJSKI MATURANTI ZAJEDNO PROSLAVILI ISPIT ZRELOSTI
Tradicija se nastavlja, uspjeh se nasleđuje
Tradicija se nastavlja, uspjeh se nasleđuje
Vi­še od 150 ma­tu­ra­na­ta Ce­tinj­ske gim­na­zi­je, Sred­nje struč­ne ško­le i Sred­nje li­kov­ne ško­le „Pe­tar Lu­ba­r­da” za­jed­no su obi­lje­ži­li za­vr­še­tak đač­kog do­ba i u kon­gre­snoj dvo­ra­ni ho­te­la „Grand” .
Sve­ča­ni ula­zak pa­ro­va u ho­tel pro­pra­ćen je bur­nim apla­u­zi­ma oku­plje­nih po­sma­tra­ča, na­kon če­ga je uz do­bru mu­zi­ku i pje­va­ča Bo­ja­na De­li­ća usli­je­di­lo ve­se­lje do ra­nih ju­tar­njih sa­ti.
Ma­tu­ran­te je, iz­me­đu osta­lih, po­zdra­vi­la di­rek­to­ri­ca Ce­tinj­ske gim­na­zi­je Na­ta­ša Sta­no­je­vić ko­ja je ka­za­la da joj je čast što je u pri­li­ci da u ime pr­ve cr­no­gor­ske gim­na­zi­je sa sto­go­di­šnjom tra­di­ci­jom, is­pra­ti još jed­nu uspje­šnu ge­ne­ra­ci­ju đa­ka.
– Dra­gi ma­tu­ran­ti, na­dam se da u ži­vot no­si­te mno­go li­je­pih uspo­me­na na sred­njo­škol­ske da­ne i pod­sje­ćam vas da su vra­ta na­ših i va­ših ško­la za vas uvi­jek otvo­re­na. Si­gur­na sam da će­te zna­njem ko­je ste ste­kli, osva­ja­ti svi­jet, ali i gra­di­ti bo­lju i ljep­šu bu­duć­nost. U to­me vam že­lim mno­go sre­će i ogro­man us­p­jeh - po­ru­či­la je ma­tu­ran­ti­ma direktorica Sta­no­je­vić. Z. P.


CE­TINj­SKA GIM­NA­ZI­JA
IV-1
Odje­ljen­ski star­je­ši­na
Bi­lja­na Vu­ja­di­no­vić

Alek­san­dra Bo­ri­lo­vić
Je­le­na Bo­ri­lo­vić
Sa­ša Bo­ri­lo­vić
Bo­ško Vu­jo­vić
Je­le­na Vu­jo­vić
Na­ta­ša Vu­ki­će­vić
Ma­ri­ja Vuk­sa­no­vić
Bal­ša Vu­šu­ro­vić
Mi­li­ca Glen­dža
Vla­di­mir Do­ma­ze­to­vić
An­drea Dra­ško­vić
Mi­li­ca Iva­no­vić
Ni­ko­la La­ga­tor
Iva­na Mar­ti­no­vić
Jan­ko Mi­lić
Fi­lip Pe­jo­vić
Va­si­li­ja Pe­ro­vić
Ma­tea Pe­tri­če­vić
Pe­tar Pla­me­nac
Pe­ro Pra­vi­lo­vić
Goj­ko Ra­du­no­vić
Ani­ta Ra­ko­če­vić
Mi­le­na Rat­ko­vić
Ni­ko­le­ta Ro­ga­no­vić
Pe­tar Ro­ga­no­vić

IV-2
Odje­ljen­ski star­je­ši­na
Lu­ka La­ga­tor

Ana Adžić
Mi­lja­na Adžić
Fi­lip Bog­dan
An­đe­la Bi­go­vić
Pe­tar Ci­me­ša
Ani­ta Dap­če­vić
Ma­ša Đu­rić
Ni­na Jo­vo­vić
Ana Ka­lu­đe­ro­vić
Žar­ko Ka­lu­đe­ro­vić
Na­sta­sja Lat­ko­vić
Ta­ma­ra Le­ko­vić
Mi­ki Mar­ti­no­vić
De­jan Mi­lje­no­vić
Dra­gan Mu­dre­ša
Ma­ti­ja Pe­jo­vić
Ne­nad Pra­vi­lo­vić
Ste­fan Ra­do­vić
Isi­do­ra Sa­vi­će­vić
Ana Si­mo­vić
Alek­san­dra Sta­men­ko­vić
Ma­ri­ca Stan­ko­vić
Da­ni­lo Sta­no­je­vić
Ra­do­van Sta­no­je­vić
Đor­đi­je To­do­ro­vić
Bo­že­na Vu­jo­vić
Jo­va­na Vu­jo­vić
Anja Vuk­sa­no­vić

IV-3
Odje­ljen­ski star­je­ši­na
Ve­se­lin­ka Gr­bo­vić

Iva­na Abra­mo­vić
Ni­ko­la Bo­ro­zan
Bal­ša Bo­ško­vić
Kse­ni­ja Đu­ka­no­vić
Ni­ko­la Đur­ko­vić
Vla­di­mir Đur­ko­vić
Mir­ko Ja­blan
Pe­tar Ka­pi­so­da
Alek­sa Lat­ko­vić
Dra­gan Mar­ko­vić
An­đe­la Mar­ti­no­vić
Mar­ta Mar­ti­no­vić
Kse­ni­ja Mi­ja­no­vić
Je­le­na Mi­la­no­vić
Vla­dan Ni­ko­lić
Ni­ko­li­na Pe­jo­vić
Ka­ta­ri­na Pe­ro­vić
Ma­ja Raj­ko­vić
Đor­đe Stan­ko­vić
Je­le­na Alexandra
Schne­i­der
Ni­ko­la Ste­vo­vić
Sa­ška Ta­tar
Ivan Vu­jo­vić
Ma­ri­ja Vu­jo­vić
Mar­ko Vu­ko­tić
Le­ka Ze­ko­vić
Ve­dran Ze­ko­vić

SRED­NjA LI­KOV­NA ŠKO­LA „PE­TAR LU­BAR­DA”
IV-1
Li­kov­ni sa­rad­nik sli­kar
Odje­ljen­ski star­je­ši­na
Mi­o­drag Vuk­če­vić

Ja­na Je­go­ro­va
Ja­na Ma­ro­vić
Vik­tor Mi­jo­vić
Bo­ža­na Mi­lo­vić
Lu­ka Ra­di­no­vić

IV-2
Gra­fič­ki di­zaj­ner sa­rad­nik
Odje­ljen­ski star­je­ši­na
Ire­na Vu­ko­vić

An­drea Bra­ić
Alek­san­dar Bu­ga­rin
An­dri­ja Đu­ri­šić
Ni­ko­la Jo­vi­će­vić
To­dor Ko­va­če­vić
Ka­ta­ri­na Mar­đo­no­vić
Je­le­na Ma­rić
Ma­ri­ja Pe­jo­vić
Vuk Šće­pa­no­vić

IV-3
Špe­di­ter­sko-agen­cij­ski
i ca­rin­ski teh­ni­čar
Odje­ljen­ski star­je­ši­na
Vi­do­sa­va Stru­gar

Sa­vo Bi­go­vić
Pe­tar Vla­ho­vić
Ili­ja Vu­jo­vić
Kri­sti­jan Vu­jo­vić
Ani­ta Đu­ka­no­vić
Mi­li­ca Ja­blan
Lu­ka Ja­bu­ča­nin
Jo­van Jo­va­no­vić
Lu­ka Jo­va­no­vić
Ma­ja Ka­pa
To­mo La­li­čić
Ili­ja Mi­lje­no­vić
Mar­ko Mu­dre­ša
Da­vor Po­pi­vo­da
An­đe­la Rat­ko­vić
Ni­ko­la Rat­ko­vić
Jo­va­na Ta­tar
Iva­na Usko­ko­vić

SRED­NjA STRUČ­NA ŠKO­LA
IV-1
Eko­nom­ski teh­ni­čar
Odje­ljenj­ski star­je­ši­na
Jo­van Ko­lje­vić

Fi­lip Bo­ro­zan
Ana­sta­si­ja Vu­jo­vić
Jo­van Vu­jo­vić
Ni­ko­li­na Vu­ko­vić
Ste­van Kne­že­vić
Ni­ko­li­na Ko­vač
Lu­ka Lat­ko­vić
An­đe­la Lju­mo­vić
An­drea Ma­ri­će­vić
Jo­van Mar­ti­no­vić
Kr­sto Po­po­vić
Je­le­na Ta­tar

III-3
Fri­zer
Odje­ljenj­ski star­je­ši­na
Da­ni­ca Iva­no­vić

Kse­ni­ja Va­si­lje­vić
Da­ni­ca Vu­jo­vić
De­jan Vu­jo­vić
Oli­ve­ra Vu­ka­din
Ma­ja Vu­ko­tić
Jo­va­na Đu­ka­no­vić
Jo­va­na Đu­ro­vić
Dra­ga­na Ja­blan
Lu­ka Kan­dić
An­đe­la Kli­ko­vac
Je­le­na Le­kić
Jo­van Li­po­vi­na
Dra­ga­na Ni­ko­lić
Sla­đa­na Pe­ro­vić
Je­le­na Ta­tar
Alek­sa Čan­čar

IV-2
Tu­ri­stič­ki teh­ni­čar
Odje­ljenj­ski star­je­ši­na
Ve­sna Kriv­če­vić

Alek­san­dra Alek­sić
Mi­o­drag Ba­no­vić
Ni­ko­la Ba­no­vić
Bog­dan Bog­da­no­vić
Vu­kan Bo­ro­zan
Da­ni­lo Bra­ca­no­vić
Kse­ni­ja Bra­ca­no­vić
Lu­ka Vu­jić
Vu­ko Vu­jo­vić
Da­vor Vu­ji­vić
Lu­ka Vu­jo­vić
Vla­da­na Vu­šu­ro­vić
Sla­đa­na Dra­go­je­vić
Ana­sta­si­ja Đu­ri­šić
Dra­ga­na Živ­ko­vić
Mar­ko Iva­no­vić
Ga­vri­lo Jo­va­no­vić
Jo­va­na Ka­lu­đe­ro­vić
Ste­fan Ka­lu­đe­ro­vić
Ma­šan Ka­sne­co­vić
Iva­na Mar­ti­no­vić
Ana Mi­lja­nić
Vu­kan Pe­jo­vić
Mi­li­ca Pr­lja
Jo­va­na Ra­žna­to­vić
An­đe­la Ro­ga­no­vić
Ni­ko­le­ta Ro­ga­no­vić
Mi­loš Ćo­so­vić
Je­le­na Cr­ve­ni­ca

III-4
Auto­me­ha­ni­čar
Odje­ljenj­ski star­je­ši­na
Je­le­na Jo­vi­će­vić

Mi­loš Bo­ri­lo­vić
Bo­ris Vu­jo­vić
Ni­ko­la Iva­ni­še­vić
Ga­vri­lo Jan­ko­vić
Goj­ko Kri­vo­ka­pić
Da­ni­lo Mar­ti­no­vić


Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"