Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.







Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2015-10-21 PREDSJEDNIK SKUPŠTINE GO GOLUBOVCI SMATRA DA ZETA NIJE SPREMNA DA MIJENJA STATUS
Maraš: Nema uslova za samostalnost
Maraš Maraš: Nema uslova za samostalnost Zeta kao gradska opština najbolje funkcioniše u ovim uslovima i ne vidim razloga da se to mijenja, kaže Milenko Maraš
Eko­nom­ska oprav­da­nost, ka­drov­ski, pri­vred­ni i dru­gi po­ten­ci­ja­li za sa­da su ne­do­volj­ni i po me­ni ja­ko ma­li da se o Ze­ti go­vo­ri kao sa­mo­stal­noj op­šti­ni, sma­tra Mi­len­ko Ma­raš, pred­sjed­nik Skup­šti­ne Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci. Ma­raš sma­tra da se još ni­je­su stvo­ri­li uslo­vi da se odvo­je od Glav­nog gra­da, te da je mo­del grad­ske op­šti­ne naj­bo­lji mo­gu­ći. Ni mo­del op­šti­ne u op­šti­ni mu ni­je pri­hva­tljiv.
-Sa­da, u ovim uslo­vi­ma Ze­ta kao grad­ska op­šti­na naj­bo­lje funk­ci­o­ni­še i ne vi­dim raz­lo­ga da se to mi­je­nja. Eko­nom­ska oprav­da­nost dik­ti­ra sve osta­lo. Za sa­da je naj­bo­lji mo­del ovaj ko­ji sa­da funk­ci­o­ni­še. Ne znam za taj mo­del op­šti­na u okvi­ru Glav­nog gra­da, ali po me­ni je naj­bo­lja va­ri­jan­ta ova. Jed­no­stav­no na­šli smo se u to­me, funk­ci­o­ni­še­mo do­bro, do­bro i ra­di­mo, ima­mo svo­je in­ge­ren­ci­je kao dio lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. Uko­li­ko se stvo­re eko­nom­ski uslo­vi da bu­de­mo sa­mo­stal­ni on­da je to već ne­što dru­go. Mo­že­mo pri­ča­ti o že­lja­ma, ali to je jed­no, a stvar­nost je dru­go. Ako eko­nom­ska oprav­da­nost po­sto­ji i ako ona mo­že na tim osno­va­ma da po­sto­ji on­da sam ja za to, ali u da­na­šnjim uslo­vi­ma ne – re­kao je Ma­raš.
Ras­pra­va o za­ko­ni­ma ko­ji će do­ni­je­ti no­vi sta­tus grad­skim op­šti­na­ma Tu­zi i Go­lu­bov­ci i no­vi ob­lik lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve - op­šti­ne u okvi­ru Glav­nog gra­da naj­vje­ro­vat­ni­je će bi­ti odr­ža­na u če­tvr­tak u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re. Po­sla­ni­ci će ras­pra­vlja­ti o iz­mje­na­ma se­ta za­ko­na i to Za­ko­na o te­ri­to­ri­jal­noj or­ga­ni­za­ci­ji Cr­ne Go­re, Za­ko­na o Glav­nom gra­du, Za­ko­na o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi.
Mi­len­ko Ma­raš ka­že da ni­je upu­ćen da će se u Skup­šti­ni Cr­ne Go­re ras­pra­vlja­ti o pro­mje­ni se­ta za­ko­na ko­ji će stvo­ri­ti mo­guć­nost da Go­lu­bov­ci po­sta­nu op­šti­na u sklo­pu Glav­nog gra­da.
-Ni­je­sam upu­ćen u to da će se o to­me ras­pra­vlja­ti na sjed­ni­ci, jer se ni­sam ba­vio ti­me. Bi­ću su­zdr­žan u tom di­je­lu, ne bih to ko­men­ta­ri­sao. Sa­da­šnji sta­tus i sve ono što na­ma Glav­ni grad pru­ža je naj­bo­lji mo­del u da­na­šnje vri­je­me. Sma­tram da se još ni­su stvo­ri­li uslo­vi da bu­de­mo sa­mo­stal­ni jer je za to po­treb­na eko­nom­ska moć. Ni­je sna­ga jed­ne par­ti­je ili po­je­din­ca ko­ji ho­će da po­ka­že da je jak ti­me što pre­ko sred­sta­va jav­nog in­for­mi­sa­nja po­ku­ša­va da na­me­će svoj stav ko­ji ne­ma ni ele­men­tar­ne uslo­ve za ta­ko ne­što – is­ti­če Ma­raš.
A.D.


Pa­re za ela­bo­rat po­tro­ši­li za iz­bo­re

Od­bor­ni­ka DF-a u Skup­šti­ni GO Go­lu­bov­ci Alek­san­dra Ko­ji­či­ća in­te­re­so­va­lo je za­što ni­je ura­đen ela­bo­rat o sa­mo­stal­noj op­šti­ni Ze­ta ka­da su u fi­nan­sij­skom pla­nu GO Go­lu­bov­ci za 2014. go­di­nu za tu na­mje­nu bi­la opre­di­je­lje­na sred­stva. Od­go­vor je do­bio od Du­ša­na Ra­do­nji­ća, pred­sjed­ni­ka Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci ko­ji je ob­ja­snio da je no­vac utro­šen za tro­ško­ve iz­bo­ra.
-Sred­stva za do­no­še­nje i spro­vo­đe­nje od­lu­ke o iz­ra­di ela­bo­ra­ta oprav­da­no­sti osni­va­nja sa­mo­stal­ne op­šti­ne, bi­la su pla­ni­ra­na pod stav­kom- re­zer­ve, od­no­sno uko­li­ko se stek­nu uslo­vi za do­no­še­nje ta­kve od­lu­ke. Ova sred­stva u iz­no­su od 20.000 eura, za­ključ­kom gra­do­na­čel­ni­ka pre­u­smje­re­na su sa tran­sfe­ra GO Go­lu­bov­ci na po­zi­ci­ju „osta­le re­zer­ve” i ko­ri­šće­ni su za tro­ško­ve iz­bo­ra, od­no­sno kam­pa­nje po­li­tič­kih par­ti­ja, štam­pa­nje gla­sač­kih li­sti­ća i rad bi­rač­kih od­bo­ra – pi­še u od­go­vo­ru Ra­do­nji­ća.
On je još is­ta­kao da je sre­di­nom 2014. go­di­ne, do­šlo do pro­mje­ne sa­zi­va od­bor­ni­ka u Skup­šti­ni GO Go­lu­bov­ci.
-Na sjed­ni­ci od 24. mar­ta 2014. go­di­ne, do­ni­je­ta je od­lu­ka o skra­će­nju man­da­ta od­bor­ni­ci­ma, ra­di odr­ža­va­nja lo­kal­nih iz­bo­ra za od­bor­ni­ke u grad­skim op­šti­na­ma i Glav­nom gra­du, a na­kon to­ga, na kon­sti­tu­tiv­noj sjed­ni­ci Skup­šti­ne GO Go­lu­bov­ci od 24. ju­na 2014. go­di­ne, ve­ri­fi­ko­van je man­dat od­bor­ni­ci­ma tre­ćeg sa­zi­va. Zbog to­ga za re­a­li­za­ci­ju, od­no­sno spro­vo­đe­nje ovog pro­jek­ta je bi­lo neo­p­hod­no, da ak­tu­el­ni sa­ziv do­ne­se od­lu­ku o iz­ra­di ela­bo­ra­ta oprav­da­no­sti osni­va­nja sa­mo­stal­ne op­šti­ne. Da li će do to­ga i do­ći, za­vi­si od usva­ja­nja, do­no­še­nja Za­ko­na o iz­mje­na­ma i do­pu­na­ma Za­ko­na o Glav­nom gra­du, ko­ji se na­la­zi u pro­ce­du­ri Skup­šti­ne Cr­ne Go­re, a ko­jim se pred­vi­đa dru­ga­či­je ustroj­stvo grad­skih op­šti­na od sa­da­šnjeg, ve­ća ovla­šće­nja i nad­le­žno­sti i ve­ći ste­pen sa­mo­stal­no­sti – sto­ji u od­go­vo­ru Ra­do­nji­ća.
Alek­san­dar Ko­ji­čić ni­je za­do­vo­ljan Ra­do­nji­će­vim od­go­vo­rom na­vo­de­ći da je u pi­ta­nju „skup ver­bal­no prav­ne gim­na­sti­ke ko­jim se slu­ži pred­sjed­nik GO Go­lu­bov­ci u ne­do­stat­ku bi­lo ka­kvog smi­sle­nog oprav­da­nja”.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

 



 

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"