Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
SNP i Demos napustili parlament * Mandiću danas presuda * Neće da robija zbog kuma * Migo dao stan i Vukinoj ženi * Kinezi pjevali „Bjelasicom pasla stada” * Stradao medvjed * SNP i Demos napustili parlament
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 22-10-2015

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
N/A:
N/A

Vic Dana :)

Dolazi Mujo u kino i kupi jednu kartu za film. Poslije dvije minute, dolazi i kupuje još jednu, i tako nekoliko puta. Prodavač ga pita:
- Pa što će vam toliko karata za isti film?
- Znam ja da je dovoljna jedna, ali onaj na vratima mi svaku podere.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom GLAVNI GRAD POČEO TRANSFORMACIJU GRADSKE SLUŽBE KOJA SE DIJELI NA DVIJE JEDINICE
„Pauk” će pripasti Komunalnoj inspekciji
„Pauk” će pripasti Komunalnoj inspekciji
Glav­ni grad po­čeo je tran­sfor­ma­ci­ju Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je ta­ko da će do kra­ja go­di­ne Pod­go­ri­ca do­bi­ti po­seb­nu slu­žbu - Ko­mu­nal­nu in­spek­ci­ju ko­ja će funk­ci­o­ni­sa­ti u okvi­ru Se­kre­ta­ri­ja­ta za ko­mu­nal­ne po­slo­ve i sa­o­bra­ćaj. Osnov­no za­du­že­nje je pre­u­zi­ma­nje „pa­u­ka”.
Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja po no­vom za­ko­nu gu­bi pra­vo da spe­ci­jal­nim vo­zi­lom pre­mje­šta ne­pro­pi­sno par­ki­ra­na vo­zi­la. Ko­mu­nal­ni po­li­caj­ci, shod­no ovla­šće­nji­ma ko­ja do­bi­ja­ju na osno­vu Za­ko­na o ko­mu­nal­noj po­li­ci­ji, ubu­du­će će mo­ći sa­mo da pri­vre­me­no za­u­sta­ve i is­klju­če iz sa­o­bra­ća­ja, a asi­sten­ci­ju pri­li­kom pre­mje­šta­nja ne­pro­pi­sno par­ki­ra­nih vo­zi­la pru­ža­će im „pa­uk” i pri­pad­ni­ci Ko­mu­nal­ne in­spek­ci­je.
Ko­mu­nal­na in­spek­ci­ja uvo­di­će ko­mu­nal­ni red u obla­sti­ma kao što su snab­di­je­va­nje vo­dom, od­vo­đe­nja ot­pad­nih i at­mos­fer­skih vo­da, jav­ne či­sto­će, pre­vo­za i de­po­no­va­nja ko­mu­nal­nog i dru­gog ot­pa­da, odr­ža­va­nje pi­ja­ca...
Tran­sfor­ma­ci­ja po­sto­je­će grad­ske slu­žbe usli­je­di­la je na­kon stu­pa­nja na sna­gu Za­ko­na o Ko­mu­nal­noj po­li­ci­ji ko­ji pro­pi­su­je da ko­mu­nal­ni po­li­caj­ci ima­ju ši­ra ovla­šće­nja. Po tom za­ko­nu ko­mu­nal­ni po­li­caj­ci mo­gu da da­ju upo­zo­re­nja, iz­da­ju usme­na na­re­đe­nja, utvr­đu­ju iden­ti­tet, li­ša­va­ju slo­bo­de po­či­ni­o­ca pre­kr­ša­ja. Me­đu naj­ve­ćim ovla­šće­nji­ma ko­je do­bi­ja­ju in­spek­to­ri Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je su da mo­gu da za­u­sta­ve i pri­vre­me­no is­klju­če iz sa­o­bra­ća­ja vo­zi­lo, pre­gle­da­ju pred­me­te i pri­vre­me­no od­u­zi­ma­ju pred­me­te, pri­mi­je­ne vi­deo-nad­zor te da upo­tri­je­be fi­zič­ku sna­gu, pa­li­cu kao i li­si­ce.
Da je u to­ku tran­sfor­ma­ci­ja po­sto­je­će slu­žbe „Da­nu” je po­tvr­di­la Sa­nja Živ­ko­vić, sa­vjet­nik u Za­jed­ni­ci op­šti­na Cr­ne Go­re. Ona je ob­ja­sni­la da će rad­ni an­ga­žman u no­voj slu­žbi do­bi­ti ko­mu­nal­ni in­spek­to­ri ko­ji tre­nut­no oba­vlja­ju po­sao u okvi­ru Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je.
-U či­joj nad­le­žno­sti će bi­ti spe­ci­jal­no vo­zi­lo „pa­uk” za­vi­si od opre­dje­lje­nja lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve. Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja pre­ma za­ko­nu ima ovla­šće­nja za iz­da­va­nje pre­kr­šaj­nog na­lo­ga, dok Ko­mu­nal­na in­spek­ci­ja ima pra­vo i iz­da­va­nje pre­kr­šaj­nih na­lo­ga ali i in­spek­cij­skog nad­zo­ra u do­me­nu vo­đe­nja uprav­nog po­stup­ka pre­ma li­ci­ma ko­ja u pro­pi­sam­nom ro­ku do­bro­volj­no ne iz­vr­še pre­kr­šaj­ni na­log. Sa­mo pre­mje­šta­nje vo­zi­la vr­ši slu­žba ili pred­u­ze­će ko­je za to ovla­sti lo­kal­na sa­mo­u­pra­va – re­kla je Živ­ko­vić.
Živ­ko­vić je ob­ja­sni­la i raz­lo­ge tran­sfor­ma­ci­je grad­ske slu­žbe.
- Po no­vom za­ko­nu ko­mu­nal­ni po­li­caj­ci tre­ba da is­pu­nja­va­ju od­re­đe­ne uslo­ve da bi mo­gli da se i da­lje ba­ve tim po­slom, do­bi­ja­ju no­va ovla­šće­nja ko­ja do­sa­da ni­je­su ima­li. Do sa­da su op­šti­ne svo­jim od­lu­ka­ma ure­đi­va­le na­čin or­ga­ni­za­ci­je i ovla­šće­nja Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je. Me­đu­tim, to sa­da pro­pi­su­je Za­kon o ko­mu­nal­noj po­li­ci­ji. Za Ko­mu­nal­nu in­spek­ci­ju na­čin or­ga­ni­za­ci­je i ovla­šće­nja pro­pi­si­va­će Za­kon od ko­mu­nal­nim dje­lat­no­sti­ma i dru­gi ma­te­ri­jal­ni pro­pi­si – re­kla je Živ­ko­vić.
Ona je do­da­la da sve lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve mo­ra­ju iz­vr­ši­ti tran­for­ma­ci­ju Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je.
-U po­slu stva­ra­nja uslo­va na­pra­vljen je mo­del ko­jim se pre­po­ru­ču­je op­šti­na­ma da ne po­sto­je za­kon­ske pre­pre­ke da, uko­li­ko oni že­le da Ko­mu­nal­na in­spek­ci­ja bu­de u okvi­ru je­din­stve­ne slu­žbe sa Ko­mu­nal­nom po­li­ci­jom bu­de to rje­še­nje ili da po­sto­je dva raz­li­či­ta odje­lje­nja. Me­đu­tim, to je sa­da stvar in­ter­ne pro­cje­ne sva­ke je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve - ob­ja­sni­la je Živ­ko­vić.
Sa­nja Živ­ko­vić ob­ja­šnja­va da lju­di ko­ji su do­sa­da ra­di­li u Ko­mu­nal­noj po­li­ci­ji i bi­li za­du­že­ni za ko­mu­nal­no- stam­be­nu oblast sada će ra­diti u Ko­mu­nal­noj in­spek­ci­ji jer je u pi­ta­nju sa­mo tran­sfor­ma­ci­ja i pri­la­go­đa­va­nje no­vim pro­pi­si­ma.
-Pret­po­sta­vljam da će to bi­ti ista li­ca. Pre­vas­hod­na ovla­šće­nja Ko­mu­nal­ne in­spek­ci­je je vr­še­nje uprav­nog po­stup­ka i uprav­no po­stu­pa­nje nad pre­kr­ši­o­ci­ma pro­pi­sa – na­ve­la je Sa­nja Živ­ko­vić.
U su­sret for­mi­ra­nju no­ve slu­žbe Se­kre­ta­ri­jat za ko­mu­nal­ne po­slo­ve po­čeo je iz­ra­du si­ste­ma­ti­za­ci­je rad­nih mje­sta za bu­du­ću slu­žbu, dok je Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja obez­bi­je­di­la dio svo­jih vo­zi­la za po­tre­be ko­mu­nal­ne in­spek­ci­je. Na vo­zi­li­ma su već iz­li­je­plje­ni nat­pi­si „ko­mu­nal­na in­spek­ci­ja”. Ka­ko ne­zva­nič­no sa­zna­je­mo, ko­mu­nal­na in­spek­ci­ja ne­će ima­ti za­seb­nog ru­ko­vo­di­o­ca, već će njo­me upra­vlja­ti Mar­ko Ra­ko­če­vić. Iz vi­še iz­vo­ra iz vr­ha DPS-a „Da­nu” je po­tvr­đe­no da će Ko­mu­nal­nom po­li­ci­jom ru­ko­vo­di­ti Go­ran Jan­ko­vić, i to do is­te­ka man­da­ta- ju­na na­red­ne go­di­ne.
Ka­da će bi­ti za­vr­še­na tran­sfor­ma­ci­ja grad­ske slu­žbe ju­če smo po­ku­ša­li da sa­zna­mo od Go­ra­na Jan­ko­vi­ća, na­čel­ni­ka Ko­mu­nal­ne po­li­ci­je, ali on nas je upu­tio da od­go­vo­re tra­ži­mo u Pg bi­rou. Od­go­vo­re smo po­ku­ša­li da do­bi­je­mo i od Mar­ka Ra­ko­če­vi­ća, se­kre­ta­ra za ko­mu­nal­ne po­slo­ve i sa­o­bra­ćaj. Ra­ko­če­vić ni­je ni po­tvr­dio ni de­man­to­vao in­for­ma­ci­ju da se tran­sfor­mi­še Ko­mu­nal­na po­li­ci­ja, ali je is­ta­kao da će sve bi­ti tran­spa­rent­no kad se po­sao za­vr­ši. On je na­veo i to da još ni­je po­če­la da se ra­di si­ste­ma­ti­za­ci­ja rad­nih mje­sta iako vi­še iz­vo­ra tvr­di da je nje­na iz­ra­da u to­ku.
N.S.- A.D.


Čel­nici ću­te

Vi­še de­ta­lja oko for­mi­ra­nja no­ve grad­ske slu­žbe, pre­la­ska ko­mu­nal­nih in­spek­to­ra u ko­mu­nal­nu in­spek­ci­ju, da­ni­ma smo po­ku­ša­va­li da do­bi­je­mo od čel­nih lju­di iz Glav­nog gra­da. Me­đu­tim, na te­le­fon­ske po­zi­ve ni­je­su od­go­va­ra­li Ča­slav Ve­šo­vić i Bo­ris Mu­go­ša, za­mje­ni­ci gra­do­na­čel­ni­ka, Go­ran Pe­tro­vić, glav­ni ad­mi­ni­stra­tor i Đor­đe Su­hih, pred­sjed­nik Skup­šti­ne Glav­nog gra­da.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"