Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Kvorum obnovio stare podjele * Presrećna sam, prekidam štrajk * Statis ne može da gradi * Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Ako ne znaš šta ćeš * Farsa i spinovanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, Centar za demokratsku tranziciju:
Partijama ne odgovara da se na izborima pojave građani, zato je odbijen naš predlog da se uvedu individualne kandidature.

Vic Dana :)

Šta je Isus rekao Crnogorcima prije nego što je razapet na krst?
- Ne radite ništa dok se ne vratim.

Perica:
- Mama, hoćemo li u zoološkom vidjeti i rodu?
Mama:
- Naravno,Perice.
Perica:
- Super! Baš me zanima hoće li me prepoznati!


Upisao se Perica da trenira plivanje, i kaže treneru posle nekoliko minuta:
- Idem ja kući.
- A zašto ?
- Pa, nisam više žedan!


Stoje Perica i Jovica na aerodromu.
Jovica:
- Perice kako bre teroristi kradu avione kad su ogromni?
Perica:
- Ne kradu oni avione dok su na zemlji, nego dok su na nebu onako malecki.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom MINISTAR PROSVJETE OBIŠAO GRADILIŠTA I NAJAVIO
Spreman tender za vrtić u Tuzima
Šehović tokom obilaska gradilišta Spreman tender za vrtić u Tuzima
Do kra­ja 2018. go­di­ne u pred­škol­skim usta­no­va­ma bi­će mje­sta za još 1.600 ma­li­ša­na i na taj na­čin će se ri­je­ši­ti pro­blem pre­bu­ki­ra­no­sti vr­ti­ća. To je ju­če sa­op­štio Da­mir Še­ho­vić, mi­ni­star pro­svje­te, obi­la­ze­ći gra­di­li­šte vr­ti­ća na Sta­rom aero­dro­mu, re­no­vi­ra­nje jed­nog pa­vi­ljo­na Re­surs­nog cen­tra „Pod­go­ri­ca” ko­ji će ko­ri­sti­ti JPU „Đi­na Vr­bi­ca” i sred­nje struč­ne ško­le u Go­lu­bov­ci­ma gdje ra­do­vi uz sit­ne ko­rek­ci­je te­ku pla­ni­ra­nom di­na­mi­kom. Mi­ni­star Še­ho­vić is­ta­kao je da je pre­bu­ki­ra­nost vr­ti­ća po­sle­di­ca do­no­še­nja od­lu­ke da se sva­kom dje­te­tu omo­gu­ći po­ha­đa­nje pred­škol­ske usta­no­ve.
-Pro­blem ni­je na­stao slu­čaj­no, već kao po­sle­di­ca od­lu­ke da sva­kom dje­te­tu omo­gu­ći­mo da po­ha­đa pred­škoslke usta­no­ve, ali ri­je­ši­će­mo ga – is­ta­kao je Še­ho­vić.
Ukup­na vri­jed­nost svih za­po­če­tih ra­do­va u obla­sti obra­zo­va­nja na ni­vou glav­nog gra­da je pre­ko 20 mi­li­o­na eura.
- Po­što­va­nje pre­ma sve­mu što je ura­đe­no i iš­če­ki­va­nje da će naj­ve­ći dio ra­do­va bi­ti re­a­li­zo­van u ugo­vo­re­nom ro­ku. No­vi vr­tić na Sta­rom aero­dro­mu po­če­li smo u mar­tu pro­šle go­di­ne, a obje­kat će bi­ti za­vr­šen u skla­du sa pla­ni­ra­nom di­na­mi­kom u pr­voj po­lo­vi­ni na­red­ne go­di­ne – re­kao je Še­ho­vić.
U istom pe­ri­o­du ka­ko je na­ja­vio Še­ho­vić bi­će za­vr­še­na i sred­nja struč­na ško­la u Go­lu­bov­ci­ma ko­ja će ko­šta­ti če­ti­ri i po mi­li­o­na eura i mo­ći će da pri­mi 750 uče­ni­ka.
-Na­red­nih da­na oče­ku­je se ten­der za iz­vo­đe­nje ra­do­va u vr­ti­ću u Tu­zi­ma, idej­no rje­še­nje za vr­tić u Blo­ku šest je go­to­vo, a kon­kurs za pri­pre­mu pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je za osnov­nu ško­lu u To­lo­ši­ma se pri­vo­di kra­ju. Za­do­vo­ljan sam zbog spo­ra­zu­ma ko­ji je po­stig­nut iz­me­đu JPU „Đi­na Vr­bi­ca” i RC „Pod­go­ri­ca”da se ustu­pi pa­vi­ljon na ko­ri­šće­nje ko­ji se adap­ti­ra i na­red­nih da­na se oče­ku­je za­vr­še­tak ra­do­va. Ta­mo će bi­ti smje­šte­no 200 ma­li­ša­na što će zna­čaj­no ras­te­re­ti­ri pred­škol­ske usta­no­ve u Pod­go­ri­ci. Ana­li­zi­ra­mo i mo­del na­do­grad­nje po­sto­je­ćih vr­ti­ća po­seb­no u Za­go­ri­ču i Mo­mi­ši­ći­ma – na­ja­vio je Še­ho­vić.
Še­ho­vić je na­ja­vio i da je Mi­ni­star­stvo pro­svje­te kan­di­do­va­lo pro­je­kat iz­grad­nje no­vog vr­ti­ća u Si­ti kvar­tu jer su svje­sni da je neo­p­ho­dan u tom di­je­lu gra­da.
-U ko­mu­ni­ka­ci­ji sa Glav­nim gra­dom ci­je­nim da će­mo stvo­ri­ti pred­u­slo­ve za iz­grad­nju vr­ti­ća. Pla­ni­ra se ško­la u To­lo­ši­ma, a za na­red­ni pe­ri­od će­mo ana­li­zi­ra­ti da li je po­treb­no ići sa no­vom in­ve­sti­ci­jom, od­no­sno ško­lom u okvi­ru Si­ti kvar­ta – ka­zao je Še­ho­vić. A.D


„Zvje­zda­ni vrt” bez­bje­dan i bez upo­treb­ne do­zvo­le

Vas­pit­na je­di­ni­ca „Zvje­zda­ni vrt” u Go­lu­bov­ci­ma, ko­ja ra­di u okvi­ru JPU „Đi­na Vr­bi­ca” ne­ma upo­treb­nu do­zvo­lu. Do­bi­će je, ka­ko je ka­zao Da­mir Še­ho­vić, u na­red­nom pe­ri­o­du.
-To je obje­kat ko­ji je ra­đen u skla­du sa svim sa­vre­me­nim stan­dar­di­ma. Pi­ta­nje upo­treb­ne do­zvo­le je osta­lo da bu­de rje­ša­va­no u na­red­nom pe­ri­o­du jer se pret­hod­na upra­va „Đi­ne Vr­bi­ce” ni­je ti­me ba­vi­la na kva­li­te­tan na­čin, za raz­li­ku od no­ve ko­ja je kre­nu­la da to pi­ta­nje rje­ša­va. Si­gu­ran sam da će­mo i taj teh­nič­ki ne­do­sta­tak ot­klo­ni­ti, te da će i to pi­ta­nje, za­jed­no sa Di­rek­ci­jom jav­nih ra­do­va, bi­ti ri­je­še­no. Va­žno je da bez­bjed­nost dje­ce ni­je ugro­že­na, jer bo­ra­ve u objek­tu ko­ji je ra­đen po svim stan­dar­di­ma – ka­že Še­ho­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"