Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Kvorum obnovio stare podjele * Presrećna sam, prekidam štrajk * Statis ne može da gradi * Umjesto za opremu, 130.000 podijelili između sebe * Ako ne znaš šta ćeš * Farsa i spinovanje
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-10-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragan Koprivica, Centar za demokratsku tranziciju:
Partijama ne odgovara da se na izborima pojave građani, zato je odbijen naš predlog da se uvedu individualne kandidature.

Vic Dana :)

Šta je Isus rekao Crnogorcima prije nego što je razapet na krst?
- Ne radite ništa dok se ne vratim.

Perica:
- Mama, hoćemo li u zoološkom vidjeti i rodu?
Mama:
- Naravno,Perice.
Perica:
- Super! Baš me zanima hoće li me prepoznati!


Upisao se Perica da trenira plivanje, i kaže treneru posle nekoliko minuta:
- Idem ja kući.
- A zašto ?
- Pa, nisam više žedan!


Stoje Perica i Jovica na aerodromu.
Jovica:
- Perice kako bre teroristi kradu avione kad su ogromni?
Perica:
- Ne kradu oni avione dok su na zemlji, nego dok su na nebu onako malecki.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom KOKOTSKO POLJE DOBIJA NOVE VLASNIKE
Čelebić kupuje zemlju Plantaža
Čelebić kupuje zemlju Plantaža
Kom­pa­ni­ja Če­le­bić ku­pu­je od Plan­ta­ža 11.000 kva­dra­ta ze­mlji­šta u Ko­kot­skom po­lju na ko­ji­ma pla­ni­ra da gra­di in­du­strij­ske objek­te. Plan­ta­že pro­da­ju i 12.195 kva­dra­ta ze­mlje, i to 120 eura po kva­dra­tu, na Ma­re­zi u bli­zi­ni Ima­nja Knjaz ali za­sad ne­ma za­in­te­re­so­va­nih ku­pa­ca.
U Ko­ko­ti­ma su Plan­ta­že pro­da­le 22 ka­ta­star­ske par­ce­le. Na jav­ni po­ziv ko­ji su ras­pi­sa­li za pro­da­ju ze­mlji­šta pri­sti­gla je sa­mo po­nu­da kom­pa­ni­je Če­le­bić i ka­ko sa­zna­je­mo ob­zi­rom da su je­di­ni nji­ma će i pri­pa­sti ze­mlja. U tom di­je­lu Plan­ta­že ina­če, ima­ju i ve­li­ke par­ce­le na ko­ji­ma je pla­ni­ra­na iz­grad­nja gro­blja za po­tre­be gra­da.
-Po jav­nom po­zi­vu ko­ji je bio otvo­ren od 5. sep­tem­bra do 25. sep­tem­bra ogla­še­na je pro­da­ja ze­mlji­šta u svo­ji­ni „Plan­ta­že” iz li­sta ne­po­kret­no­sti broj 59 KO Do­nji Ko­ko­ti, po­vr­ši­ne cir­ka 11.000 kva­dra­ta. Jav­nim po­zi­vom je ob­u­hva­će­no ukup­no 22 ka­ta­star­ske par­ce­le. Lo­ka­ci­ja je za­hva­će­na Lo­kal­nom stu­di­jom lo­ka­ci­je „Skla­di­šno po­slov­na zo­na Do­nji Ko­ko­ti”. Na tom lo­ka­li­te­tu Plan­ta­že ima­ju u vla­sni­štvu još slo­bod­nih ze­mlji­šnih po­vr­ši­na, ko­je će u na­red­nom pe­ri­o­du bi­ti pred­met eks­pro­pri­ja­ci­je za po­tre­be dr­ža­ve ili pro­da­je, s ob­zi­rom na to da je to pod­ruč­je ur­ba­ni­zo­va­no - grad­sko gra­đe­vin­sko ze­mlji­šte. U skla­du sa za­kon­skom pro­ce­du­rom, an­ga­žo­van je eks­pert­ski tim ovla­šće­nih pro­cje­nji­va­ča za pro­cje­nu vri­jed­no­sti ne­kret­ni­na. Naj­ni­ža po­čet­na ci­je­na je 29,33 eura po kva­dra­tu, 29,70 eura po kva­dra­tu i 49,25 eura po kva­drat­nom me­tru. Na jav­ni po­ziv pri­sti­gla je jed­na po­nu­da, i to kom­pa­ni­je „Če­le­bić” - sa­op­šti­li su iz Plan­ta­ža.
Od­lu­ku o pro­da­ji do­nio je od­bor di­rek­to­ra kom­pa­ni­je jer ze­mlji­šte ni­ka­da ni­je pri­ve­de­no na­mje­ni i ni­je u pla­nu da se ko­ri­sti u pro­iz­vod­ne svr­he.
-Od­lu­ka od­bo­ra di­rek­to­ra je da se sred­stva od pro­da­je ze­mlji­šta usmje­re u in­ve­sti­ci­je i raz­voj. Pla­nom in­ve­sti­ci­ja za 2017.go­di­nu kom­pa­ni­je je pred­vi­đe­no 9,6 mi­li­o­na eura za ula­ga­nje u pro­iz­vod­nju i raz­voj – is­ti­ču u Plan­ta­ža­ma.
Ka­ko je ka­za­la Ma­ja Kr­sta­jić Ra­do­man, pi ar kom­pa­ni­je Če­le­bić, oni su se oda­zva­li jav­nom po­zi­vu za pri­ku­plja­nje po­nu­da za pro­da­ju ne­po­kret­no­sti ob­ja­vlje­nom od stra­ne Plan­ta­ža.
-Sa­ma pro­ce­du­ra ni­je okon­ča­na, od­no­sno pro­da­ja ni­je oba­vlje­na. Ri­ječ je o par­ce­la­ma po­vr­ši­ne oko 11.000 kva­dra­ta ko­je su uglav­nom dje­lo­vi ur­ba­ni­stič­kih par­ce­la na ko­ji­ma je ve­ćin­ski vla­snik kom­pa­ni­ja Če­le­bić – ka­za­la je Kr­sta­jić Ra­do­man.
Na toj lo­ka­ci­ji, ka­ko je ka­za­la Kr­sta­jić Ra­do­man, u bu­duć­no­sti će se gra­di­ti in­du­strij­ski objek­ti.
-To su pro­iz­vod­ni po­go­ni, skla­di­šta i slič­ni objek­ti. Na tom po­te­zu kom­pa­ni­ja Če­le­bić već po­sje­du­je di­stri­bu­tiv­no-lo­gi­stič­ki cen­tar – re­kla je Kr­sta­jić Ra­do­man.
Kom­pa­ni­ja Plan­ta­že pro­da­je ze­mlju i na Ma­­rezi u bli­zi­ni Ima­nja Knjaz. Za taj dio gra­da još ni­je ura­đen de­talj­ni ur­ba­ni­stič­ki plan. Plan­ta­že na Ma­re­zi pro­da­ju 12.195 kva­dra­ta ze­mlje i za­sad za­in­te­re­so­va­nih in­ve­sti­to­ra ne­ma. U pi­ta­nju je šest par­ce­la, a naj­ni­ža po­čet­na ci­je­na iz­no­si 120 eura po kva­dra­tu. Jav­ni po­ziv na ko­ji ni­je sti­gla ni­jed­na po­nu­da za­tvo­ren je po­čet­kom ove ne­dje­lje.
-Eks­pert­ski tim ovla­šće­nih pro­cje­nji­va­ča za pro­cje­nu vri­jed­no­sti ne­kret­ni­na iz­vr­šio je pro­cje­nu ne­kret­ni­ne. Naj­ni­ža po­čet­na ci­je­na ze­mlji­šta iz­no­si 120 eura po kva­dra­tu – ka­žu u Plan­ta­ža­ma.
Pro­šle go­di­ne ak­tu­e­li­zo­va­na je pri­ča da će na Ma­re­zi u bli­zi­ni Ima­nja Knjaz kom­pa­ni­ja Ze­ta­grad­nja da gra­di ho­tel. Iz te kom­pa­ni­je je sop­šte­no ta­da da ima­ju do­volj­no svo­je ze­mlje i da ne raz­mi­šlja­ju o ku­po­vi­ni.A.D.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"