Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Djecu saslušavali, novinaru „Dana” prijetili * Do posla preko knjižice DPS-a * Vlada se zadužuje još 300 miliona * Prijavila da su joj majku tukli u Domu * Stotine mrtvih, na hiljade povrijeđenih * Odnosi Rusije i Turske potpuno obnovljeni * Zaspala je Miona, a umrli smo mi…
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 14-11-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
JOHANES HAN, EVROPSKI KOMESAR:
Evropska komisija posebnu pažnju posvećuje vladavini prava, posebno u zemljama kao što je Crna Gora, koja pregovara o pristupanju Evropskoj uniji.

Vic Dana :)

Dovela žena sina u policiju i kaže:
– Želim da moj sin bude policajac!
– A zašto gospođo?
– Pa, zato što je glup.
– Morate to dokazati!
Žena na to reče malome:
– Sine, idi vidi da li je mama napolju!
Dijete otrči vani, a policajac će na to:
– Pa, stvarno je glup, mogao je vidjeti kroz prozor!

Posle smrti, saobraćajac stigne kod Boga. Bog ga pita:
– Sine moj, reci ti meni jesi li činio dobra ljudima?
– Jesam, odgovara saobraćajac.
– A jesi li činio zla?
– Dešavalo se.
– E, pa kad je tako, evo, ispred tebe su dva puta. Jedan vodi u pakao, drugi u raj. Biraj kojim ćeš.
A, policajac će:
– Bože, a mogu li ja da ostanem ovdje na raskrsnici?Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom ZAMJENIK GRADONAČELNIKA ČASLAV VEŠOVIĆ SAOPŠTIO
Grad duguje 16 miliona
Grad duguje 16 miliona
Kre­dit­no za­du­že­nje Pod­go­ri­ce na da­na­šnji dan je 16 mi­li­o­na eura, sa­op­štio je Ča­slav Ve­šo­vić, za­mje­nik gra­do­na­čel­ni­ka na ju­če­ra­šnjoj sjed­ni­ci od­bo­ra za sta­tut i pro­pi­se. Od­bor za sta­tut i pro­pi­se jed­no­gla­sno je po­dr­žao pred­log da se od­bor­ni­ci da­nas iz­ja­sne o kre­dit­nom za­du­že­nju Pod­gro­i­ce od 15 mi­li­o­na eura za grad­nju ju­go­za­pad­ne obi­la­zni­ce. Ve­šo­vić je na­veo da Glav­ni grad ima ka­pa­ci­te­ta da vra­ti kre­dit­nu po­zaj­mi­cu, te da bu­du­ća sa­o­bra­ćaj­ni­ca pred­sta­vlja per­spek­ti­vu raz­vo­ja Pod­go­ri­ce.
– Sa­o­bra­ćaj­ni­ca će bi­ti bu­le­var­skog ti­pa i ima­će nad­vo­šnjak i most pre­ko mro­a­če. Obje­kat pod­ra­zu­mi­je­va za­du­že­nje od 15 mi­li­o­na eura i to po po­volj­nim uslo­vi­ma. Ima­mo grejs pe­ri­od od dvi­je go­di­ne – sa­op­štio je Ve­šo­vić.
V.d. se­kre­ta­ra za fi­na­si­je Mi­o­mir Jak­šić sa­op­štio je da će se Glav­ni grad, na­kon usva­ja­nja od­lu­ke u grad­skom par­la­men­tu, obra­ti­ti Vla­di za da­va­nje sa­gla­no­sti za kre­dit­no za­du­že­nje.
Od­bor za sta­tut i pro­pi­se po­dr­žao je iz­ja­šnje­nje gra­do­čel­ni­ka Pod­go­ri­ce Sla­vo­ljub Sti­je­po­vi­ća da od­bi­je amand­ma­ne SDP-a i De­mo­kra­ta na pred­log od­lu­ke o iz­mje­na­ma Od­lu­ke o lo­kal­nim ko­mu­nal­nim tak­sa­ma.
Od­bor­nik SDP-a Ja­dran­ka Vo­ji­no­vić po­no­vi­la je da je pre­kr­šen po­slov­nik o ra­du Skup­šti­ne Glav­nog gra­da jer nji­hov pred­log ko­ji su upu­ti­li 2. ju­la ni­je se na­šao u skup­štin­skog pro­ce­du­ri.
-Sma­tram da je bi­lo vre­me­na da se stek­nu uslo­vi da se na­ša od­lu­ka na­đe na dnev­ni red, a ni­je, pa zbog to­ga uka­zu­jem na po­vre­du po­slov­ni­ka. Obra­zlo­že­nje ko­je smo do­bi­li od gra­do­na­čel­ni­ka uka­zu­je na ne­što što ni­je isti­na – re­kla je Vo­ji­no­vić.
Mi­o­mir Jak­šić je na­veo da, uko­li­ko bi se pri­mi­je­ni­la od­lu­ka ko­ju pred­la­že SDP, Glav­ni grad bi bio u pro­ble­mu.
– Ako bi se to pri­mi­je­ni­lo na­pla­ta pri­ho­da bi bi­la ma­nja za 400.000 na go­di­šnjem ni­vou – na­veo je Jak­šić. N.S.


Ozakonjavaju spo­me­ni­k

Od­bor­ni­ci u Skup­šti­ni Glav­nog gra­da iz­ja­sni­će se da­nas o iz­mi­je­nje­noj od­lu­ci o po­di­za­nju spo­me­ni­ka ve­li­kom voj­vo­di Mir­ku Pe­tro­vi­ću jer je sa­gla­snost na to dao Od­bor za dru­štve­ne dje­lat­no­sti, me­đu­op­štin­sku i me­đu­na­rod­nu sa­rad­nju. Iz­mi­je­nje­nu od­lu­ku po­dr­ža­li su od­bor­ni­ci DPS-a, dok sjed­ni­ci od­bo­ra ni­je­su pri­su­stvo­va­li od­bor­ni­ci opo­zi­ci­je.
Od­bor je dao sa­gla­snost i na pro­šlo­go­di­šnji iz­vje­štaj pla­na ak­ci­je za mla­de Glav­nog gra­da.


Vu­či­nić umje­sto Ab­do­vićeve

Pred­sjed­nik Od­bo­ra za fi­nan­si­je je Dra­ško Vu­či­nić. Vu­či­nić, od­bor­nik DPS-a na ovoj funk­ci­ji za­mi­je­ni­će Iva­nu Ab­do­vić, ko­ja je pod­ni­je­la ostav­ku. Ab­do­vić je pod­ni­je­la ostav­ku i na od­bor­nič­ku funk­ci­ju. Pred­log za ime­no­va­nje Vu­či­ni­ća na­šao se pred čla­no­vi­ma Od­bo­ra za iz­bor i ime­no­va­nje ko­ji su jed­no­gla­sno po­dr­ža­li ovaj pred­log.
Čla­no­vi od­bo­ra da­li su sa­gla­snost ime­no­va­nje ži­ri­ja za do­dje­lu na­gra­de „19. de­cem­bar” Pred­sjed­nik ži­ri­ja je Gor­da­na Đu­ro­vić, a čla­no­vi Bran­ko Ba­nje­vić, Vje­ra Ni­ko­lić, Bra­ni­mir Po­po­vić, Pe­tar Iva­no­vić, Đo­ko Jo­čić, Bu­di­mir Si­mo­no­vić, Ra­do­van Ra­do­njić, Rat­ko Oda­lo­vić, Ne­la Sav­ko­vić Vuk­če­vić, Ru­ždi­ja Tu­zo­vić, Go­ran Ću­la­fić i Mar­ko Ca­maj. Da­ta je sa­gla­snost na ime­no­va­nje ko­mi­si­je za do­dje­lu stu­dent­ske na­gra­de Glav­nog gra­da za ovu go­di­nu. Pred­sjed­nik ko­mi­si­je je Pre­drag Mi­ra­no­vić, dok su čla­no­vi Mu­be­ra Kur­pe­jo­vić, Vla­di­mir Vo­ji­no­vić, Mi­lan Mar­ko­vić, Mi­lan Vuk­če­vić, Va­si­li­je Iva­no­vić, Ne­nad Šo­škić, Ma­ja Dra­kić Gr­gur, Sa­nja Iva­no­vić, Ka­ta­ri­na Šva­bić i Ve­sna Trip­ko­vić Sa­mar­džić.
Usvo­je­ne su i pro­mje­ne u sa­vje­tu jav­ne usta­no­ve Mu­ze­ji i ga­le­ri­je. Umje­sto Ja­sne Du­ro­vić u sa­vje­tu će sje­sti Ame­la Ba­ba­čić. Da­ta je sa­gla­snost da u skup­šti­ni ak­ci­o­na­ra No­vog du­van­skog kom­bi­na­ta umje­sto Vla­di­mi­ra Raj­či­ća, ko­ji je pod­nio ostav­ku, sje­di Mi­o­drag Pa­jo­vić.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"