Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita * Odbornicu uhapsili zbog telefonskog poziva * Mila tumačio uz pomoć rječnika * Tužilaštvo da ispita bogatstvo Vujovića * Decembar u znaku dobrog zvuka * Savremena srpska umjetnost pred kineskom publikom * Predsjednik i dvoje sudija bez pravosudnog ispita
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 02-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Janko Vučinić, predsjednik Radničke partije :
Ako državni funkcioneri ne mogu da dokažu da su nešto stekli od svojih primanja, svu takvu imovinu im treba oduzeti. Mnogi su stekli imovinu na račun pljačke države i naroda.

Vic Dana :)

Mujo se jedva dovukao kući mrtav pijan u sitne sata, a bijesna Fata ga dočeka u kuhinji i zvizne mu jednu za uho:
- Pijanduro jedna obična, ‘o’š još pit’?
Mujo ćuti, a Fata mu zalijepi još jednu:
- A, budalet’no, ‘o’š još pit’?
Mujo i dalje ćuti, pa ga Fata tresne nogom:
- Čuješ ti mene? ‘O’š još pit?!
Mujo slegne ramenima:
- A daj onda još jednu kad s’ već tol’ko navalila...

Utrčava muž u kuću i s vrata viče:
- Ženooo... šta bi radila kad bih dobio na lotou?
- Uzela bih ti pola i ostavila te!
Muž izvadi 20 eura, daje ženi 10 i kaže:
- Briši.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom ZORAN LAKUŠIĆ (DF) ODLUKU O NAKNADI ZA KOMUNALNO OPREMANJE GRAĐEVINSKOG ZEMLJIŠTA ZA BESPRAVNE OBJEKTE SMATRA IZBORNIM POTEZOM VLASTI
DPS predizborna ucjena za najmanje 40.000 građana
Lakušić DPS predizborna ucjena za najmanje 40.000 građana Vlast je 27 godina stvarala divlju gradnju i hoće i sada na njoj da profitira donoseći ovakvu odluku o legalizaciji. Žele da se predstave kako rade za dobro građana, iako su upravo oni izazvali urbanistički haos u Glavnom gradu
Naj­vi­še ko­ri­sti od le­ga­li­za­ci­je di­vlje po­dig­nu­tih obje­ka­ta ima­će Glav­ni grad ko­je će pri­ho­do­va­ti vi­še de­se­ti­na mi­li­o­na eura, i to od na­pla­te ko­mu­nal­nih na­kna­da za opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta, ocje­nju­je Zo­ran La­ku­šić, od­bor­nik De­mo­krat­skog fron­ta.
– Od­lu­ka o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta za bes­prav­ne objek­te će po­slu­ži­ti za do­bi­ja­nje gla­so­va, jer se zlo­u­po­tre­be ove vla­sti pred iz­bo­re upra­vo vr­še nad lju­di­ma ko­ji ima­ju ne­le­gal­ne objek­te. Pre­ćut­no su do­zvo­lja­va­li da se po pra­vi­lu ne­ko­li­ko mje­se­ci uoči iz­bo­ra do­pu­šta grad­nja no­vih obje­ka­ta, kao i do­grad­nja, da se pro­da­je i uzur­pi­ra dr­žav­na imo­vi­na. Glav­ni grad pri­pre­mio je Na­crt od­lu­ke o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta za bes­prav­ne objek­te, ko­jom će gra­đa­ni, ka­ko je pla­ni­ra­no dobi­ti no­ve do­dat­ne na­me­te– ka­že La­ku­šić.
Grad je po­di­je­ljen po zo­na­ma, u pr­voj A zo­ni ko­mu­na­li­je po me­tru kva­drat­nom ko­šta­ju 141,56 eura, u pr­voj zo­ni 136,68 euro, dru­goj 97,63, tre­ćoj 73,22, če­tvr­toj 63,46 i pe­toj 48,81 euro.
- To je da­le­ko naj­sku­plja le­ga­li­za­ci­ja u re­gi­o­nu, od 10.000 do 30.000 eura. Ako se ima u vi­du da le­ga­li­za­ci­ja u Hr­vat­skoj ko­šta od 70 do 3.000 eura, za­vi­sno od ve­li­či­ne i vr­ste imo­vi­ne i vr­ste pla­ća­nja. Dok le­ga­li­za­ci­ja ku­će u Sr­bi­ji od 100 kva­dra­ta iz­no­si 25,18 eura. Ma­ke­do­ni­ja je ta­ko­đe usvo­ji­la no­vi za­kon, u po­ku­ša­ju da le­ga­li­zu­je oko 300 hi­lja­da gra­đe­vi­na, za je­dan euro po kva­drat­nom me­tru, što se mo­že pla­ti­ti u dva­na­est ra­ta – ka­že La­ku­šić.
La­ku­šić uka­zu­je da je u cen­tru gra­da, gdje ne­ma bes­prav­nih obje­ka­ta, tri pu­ta sku­plja na­dok­na­da ne­go na pe­ri­fe­ri­ji gdje uglav­nom ži­ve so­ci­jal­no si­ro­ma­šni slo­je­vi dru­štva što je, ka­ko ci­je­ni, sa­mo je­dan od pred­iz­bor­nih tri­ko­va grad­ske vla­sti.
– Svr­ha je sa­mo da u iz­bor­noj go­di­ni po­ka­žu ka­ko vo­de ra­ču­na o naj­u­gro­že­ni­jim i da su po­vla­šće­ni na taj na­čin že­le da pri­vla­če gla­sa­če. Ova­kvim po­na­ša­njem grad­skih vla­sto­dr­ža­ca na­ru­ša­va se prin­cip jed­na­ko­sti i so­ci­jal­ne od­go­vor­no­sti. Po­sta­vlja se pi­ta­nje ka­ko će so­ci­jal­ne ra­nji­ve ka­te­go­ri­je pod­ni­je­ti ovaj na­met ak­tu­el­ne vla­sti. Umje­sto da se opo­re­zu­ju oni ko­ji su ste­kli ne­le­gal­nim po­slo­vi­ma na mi­li­o­ne eura, te­ret fi­na­sij­ske kri­ze u Cr­noj Go­ri pre­no­si se na naj­si­ro­ma­šni­ji dio sta­nov­ni­štva. Grad­ska vr­hu­ška je stvo­ri­la di­vlju grad­nju i ho­će i sa­da na njoj da pro­fi­ti­ra do­no­se­ći ova­kvu od­lu­ku. Svi­ma je ja­sno da je za­hva­lju­ju­ći neo­d­go­vor­noj po­li­ti­ci DPS-a ne­le­gal­na grad­nja to­li­ko uze­la ma­ha u Pod­go­ri­ci, da je lo­gič­no da se mo­ra le­ga­li­zo­va­ti. Že­le da se pred­sta­ve ka­ko ra­de za do­bro gra­đa­na, i ako su upra­vo oni iza­zva­li ur­ba­ni­stič­ki ha­os u Glav­nom gra­du. To je jed­na neo­d­go­vor­na vlast ko­ja je u pret­hod­nih 27 go­di­na, sve to na­mjer­no ra­di­la, da bi na kra­ju za­ra­di­li na osno­vu svog ne­či­nje­nja. Bez ja­sno de­fi­ni­sa­nih kri­te­ri­ju­ma za ka­te­go­ri­za­ci­ju ne­le­gal­nih obje­ka­ta i tran­spa­rent­nih pro­ce­du­ra za po­stu­pak le­ga­li­za­ci­je, ova od­lu­ka mo­že bi­ti sa­mo osnov za zlo­u­po­tre­bu i za­ku­li­sa­ne ko­rup­tiv­ne rad­nje. Jer se ovo bit­no ži­vot­no pi­ta­nje gra­đa­na bes­ko­nač­no zlo­u­po­tr­blja­va za pre­di­zbor­nu ucje­nu naj­ma­nje 40.000 gra­đa­na u Pod­go­ri­ci – ka­že La­ku­šić.
Ka­ko je di­vlja grad­nja pup­ča­nom vrp­com ve­za­na za vla­da­vi­nu ovog re­ži­ma i po­sta­la je sred­stvo za ucje­nu gra­đa­na za vri­je­me svih do­sa­da odr­ža­nih iz­bo­ra, to je rje­ša­va­nje ovog pro­ble­ma tre­ba­lo bi­ti dav­no ri­je­še­no, ocje­nju­je La­ku­šić.
– Bez ob­zi­ra na do­ka­ze da su di­vlji gra­di­te­lji igra­li pre­sud­nu ulo­gu u svim iz­bor­nim kra­đa­ma ak­tu­el­nog re­ži­ma bi­lo da se ra­di o taj­ku­ni­ma ili oni­ma ko­ji su lo­šeg imov­nog sta­nja, vlast je bi­la du­žna da svi­ma ko­ji su di­vlje sa­gra­di­li objek­te na po­zna­tim lo­ka­ci­ja­ma u bli­žoj oko­li­ni gra­da, omo­gu­ći le­ga­li­za­ci­ju po po­volj­nim uslo­vi­ma kao u ze­mlja­ma re­gi­o­na. Du­žna je i da obe­šte­ti biv­še vla­sni­ke ze­mlji­šta u Park šu­mi Za­go­rič, ali i na svim osta­lim lo­ka­ci­ja­ma gdje se ne­spor­no do­ka­zu­je vla­sni­štvo nad ze­mlji­štem – uka­zu­je Zo­ran La­ku­šić.
A.D.


Za­ti­ra­nje tra­go­va kri­mi­nal­no ste­če­ne imo­vi­ne

La­ku­šić sto­ji na sta­no­vi­štu da je do­no­še­nje od­lu­ke po­li­tič­ki po­tez vla­sti ko­jim se da­je na­da gra­đa­ni­ma ko­ji su iz nu­žde sa­gra­di­li ku­će da im se objek­ti ne­će sru­ši­ti, ali naj­ve­ću ko­rist će ima­ti pri­vi­le­go­va­ni moć­ni­ci bli­ski naj­vi­šim dr­žav­nim funk­ci­o­ne­ri­ma.
– Vla­sni­ci di­vljih obje­ka­ta su u stra­hu od ru­še­nja i na le­ga­li­za­ci­ju gle­da­ju kao na ne­ku po­moć od stra­ne DPS-a. To se ra­di plan­ski , u svr­hu ku­po­vi­ne ljud­skih du­ša. Gra­đa­nin ko­ji je le­gal­no gra­dio je dis­kri­mi­ni­san. Di­vlja grad­nje je u prin­ci­pu ko­ri­sna za sva­ku vlast i ona je smi­šlje­na da bi se re­žim­ski vrh mo­gao po­na­ša­ti kao vla­snik i kroz me­ha­ni­zme dr­ža­ve fak­tič­ki upra­vlja­ti imo­vi­nom svih, a isto­vre­me­no me­še­ta­ri­ti na iz­bo­ri­ma po­ka­zu­ju­ći se­be kao vlast ko­ja dr­ži do svo­jih gla­sa­ča. Ka­da je so­ci­jal­na ne­le­gal­na grad­nja u pi­ta­nju, ona je, na­ža­lost, ta­ko­đe pod­sti­ca­na kao je­dan vid pred­iz­bor­nih pri­ti­sa­ka na gra­đa­ne. Ova od­lu­ka mo­že bi­ti sa­mo osnov za zlo­u­po­tre­bu i za­ku­li­sa­ne pred­iz­bor­ne rad­nje. Na te­ri­to­ri­ji Pod­go­ri­ce ne­le­gal­ni objek­ti, su uglav­nom kon­cen­tri­sa­ni u ma­lim i sred­njim na­se­lji­ma u oko­li­ni grad­skih pod­ruč­ja. Pri tom ne tre­ba da se le­ga­li­zu­ju ve­li­ki stam­be­no po­slov­ni pro­sto­ri i dru­gi objek­ti pri­je ne­go se pro­vje­ri da li je po­sto­ja­la ko­rup­ci­ja i pra­nje nov­ca kroz ova­kve objek­te.Ne smi­je se do­zvo­li­ti za­ti­ra­nje tra­go­va kri­mi­nal­nog i ne­za­ko­ni­tog dje­lo­va­nja – ka­že La­ku­šić.

Komentari

Komentari se objavljuju bez zadrške.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj će biti izbrisan u najkraćem roku čim bude primijećen ili prijavljen, a autori spornog komentara rizikuju da budu prijavljeni nadležnim institucijama.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja štampanog i on-line izdanja Dana kažnjivo je i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog, kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama. Zabranjeno je svako objavljivanje, modifikovanje, kopiranje, štampanje, reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno prikazivanje podataka, tekstova, fotografija i informacija iz naših izdanja, bez pisane saglasnosti Jumedia Mont doo.

MARKETING
loading...

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"