Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Stojanović prećutao ženinu firmu * Potjernica za aktivistom DPS-a * Povratkom Fronta završena priča o vanrednim izborima * Presudiće Mikov glas * Stojanović prećutao ženinu firmu * Supermen * Krnja demokratija
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-12-2017

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Vesna Medenica, predsjednica Vrhovnog suda:
– Može li sudija sa platom od 650 eura da sačuva moralnost? Ne može.

Vic Dana :)

Hronologija braka:
Prve tri godine on govori, a ona sluša.
Sledeće tri godine ona govori, a on sluša.
Od sedme godine braka oni govore a komšije slušaju.
Na kraju oni govore, a sudija se krsti.

Uđe kauboj Džo u kafanu i za šankom ugleda barsku damu, a oko nje četvoricu kauboja. Gleda on, gleda, pa odjednom trgne pištolj, ubije četvoricu kauboja i zatim priđe barskoj dami i kaže:
– Kako to da tako lijepa dama stoji ovdje sasvim sama?

Trinaest polaznika policijske škole polagali za radno mjesto policajca i skupila se komisija. Stali oni u red, kad će komisija prvom od 13:
Daj nam ti reci jednu marku auta.
Ovaj prvi kao iz topa kaže JAGUAR, a ovaj drugi nije odmah shvatio pa kaže FEBRUAR. Treći MART, i tako oni svi redom, a ovaj dvanaesti kaže DECEMBAR. Trinaesti sav se izgubio, gleda u komisiju i sav drhti pa pruži ruku komisiji i kaže:
– Srećna Nova godina!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2017-12-06 BURNA JAVNA RASPRAVA O NAKNADAMA ZA KOMUNALNO OPREMANJE ZEMLJIŠTA ZA BESPRAVNE OBJEKTE
Divlji graditelji nijesu platili na mostu, platiće na ćupriji
Divlji graditelji nijesu platili na mostu, platiće na ćupriji Građani traže da se cijene komunalija koriguju, a posebno ih je interesovalo šta dobijaju kada plate. Interesovalo ih je i zbog čega u nekim naseljima gdje su sami dovodili struju, vodu, asfalt, telefone i rasvjetu sada moraju da plate komunalije
Gra­đa­ni ka­ko ne­le­gal­nih obje­ka­ta ta­ko i bu­du­ći in­ve­sti­to­ri ne­za­do­volj­ni su ci­je­nom ko­mu­na­li­ja ko­ju će mo­ra­ti da pla­te ka­da dvi­je no­ve od­lu­ke stu­pe na sna­gu. U pi­ta­nju su Od­lu­ka o ko­mu­nal­nom opre­ma­nju ze­mlji­šta i Od­lu­ka o ko­mu­nal­nom opre­ma­nju ze­mlji­šta za bes­prav­ne objek­te. Ci­je­ne i za jed­ne i za dru­ge su iz­jed­na­če­ne. Oni sma­tra­ju da su ci­je­ne pre­vi­so­ke, a da za uz­vrat ne do­bi­ja­ju ni­šta. Na ju­če­ra­šnjoj, po­vre­me­no bur­noj, jav­noj ras­pra­vi gra­đa­ni su tra­ži­li da se ci­je­ne ko­ri­gu­ju, a po­seb­no ih je in­te­re­so­va­lo šta do­bi­ja­ju ka­da pla­te to­li­ko ko­mu­na­li­je. Kon­kret­no su is­ti­ca­li i to zbog če­ga gra­đa­ni u ne­kim na­se­lji­ma ko­ji su sa­mi do­vo­di­li stru­ju, vo­du, as­falt, te­le­fo­ne, ra­svje­tu mo­ra­ju pla­ća­ti ko­mu­na­li­je.
– Šta mi kon­kret­no do­bi­ja­mo za ovu ci­je­nu? Cent u Do­lja­ni­ma ni­je ulo­žio Glav­ni grad. Uli­cu smo mi as­fal­ti­ra­li, a svu­da se sa­da vo­di kao da je Glav­nog gra­da. Obra­ti­li smo se Glav­nom gra­du da sa­ni­ra­ju po­pla­ve, ne­će da ču­ju za to, a sad ho­će da pla­ća­mo ko­mu­na­li­je. Mi pla­ća­mo po­rez na ku­će iako su ne­le­gal­ne. Sa­da na ove ci­je­ne ob­ra­ču­na­va­te nam i ka­ma­tu ako će­mo da ih pla­ća­mo u ra­ta­ma. I uzme­mo sad na de­set go­di­na da pla­ća­mo ko­mu­na­li­je ko­je su zbog to­ga 20 od­sto sku­plje, ne do­bi­ja­mo ni­šta, već sa­mo osta­vlja­mo nasled­ni­ci­ma te­ret na gla­vu. Ov­dje ni­ko ne po­mi­nje po­moć­ne objek­te. Ho­će­mo li i za šu­pu za dr­va pla­ća­ti ko­mu­na­li­je kao za ku­ću. Ako je ta­ko bo­lje da ih po­ru­ši­mo – re­kao je Ra­co Dur­ko­vić, iz Do­lja­na.
V.d. se­kre­ta­ra za pla­ni­ra­nje i ure­đe­nje pro­sto­ra i za­šti­tu ži­vot­ne sre­di­ne Oli­ver Mar­ko­vić ka­zao je da će po­moć­ni objek­ti bi­ti pred­met dru­ge od­lu­ke.
– Ova le­ga­li­za­ci­ja ni­je ista kao u ze­mlja­ma u okru­že­nju, jer ne pod­ra­zu­mi­je­va iste po­stup­ke. Kon­stant­no po­mi­nje­te da na­se­lja ne­ma­ju ra­svje­tu, ka­na­li­za­ci­ju i osta­lo. No­vac za te ra­do­ve mo­ra da se na­đe. Če­tr­de­set od­sto od to­ga što se od ko­mu­na­li­ja „ube­re” od­la­zi na eks­pro­pri­ja­ci­ju. Zbog to­ga ova od­lu­ka ova­ko iz­gle­da – ob­ja­snio je Ma­kro­vić.
Vu­ko­ta Ja­šo­vić sa Zla­ti­ce, ka­zao je da je ku­ću na­pra­vio pri­je 30 go­di­na i da je vo­du, stru­ju i sve osta­lo sam do­veo. Ja­šo­vić sma­tra da je za­cr­ta­no sa­mo to da se uzmu pa­re od si­ro­ti­nje.
– Šta će­mo do­bi­ti za ove pa­re ko­je pla­ti­mo, mu­zič­ku že­lju? Pri­tom tre­ba da se mje­ri obje­kat, a za to po spra­tu agen­ci­je uzi­ma­ju po 150 do 200 eura – is­ti­če Ja­šo­vić.
Da je tre­ba­lo bo­lje ob­ja­sni­ti pro­ce­du­ru ka­ko se sa­da gra­di sma­tra Mi­lan Vuk­sa­no­vić. On je kon­sta­to­vao da je oko 141 DUP van sna­ge, te da se gra­di­ti ne mo­že dok se no­vi ne do­ne­su. Oli­ver Mar­ko­vić je ka­zao da ni­je to­li­ki broj DUP-ova van sna­ge, ali ni­je vi­še ni­šta ko­men­ta­ri­sao na tu te­mu. Ob­ja­snio je i da ni­je mo­gu­će sni­zi­ti ko­mu­nal­nu na­kna­du, a za­dr­ža­ti oba­ve­ze. Vuk­sa­no­vić is­ti­če da su gra­đa­ni ne­gdje mo­ra­li ku­će na­pra­vi­ti ka­da su se fa­bri­ke za­tvo­ri­le, jer ni­je­su mo­gli raz­vi­ti ša­to­re i tu za­sni­va­ti po­ro­di­ce.
– Ja sam u svo­je vri­je­me ko­pao ka­na­le po Za­go­ri­ču u ra­znim rad­nim ak­ci­ja­ma. A šta je Za­go­rič do­bio od Glav­nog gra­da – ka­že Vuk­sa­no­vić.
Mje­šta­ni Ma­log br­da ka­za­li su da ne že­le da ula­ze u po­li­tič­ke raz­lo­ge zbog če­ga je dr­ža­va do­zvo­li­la da se na­se­li to na­se­lje i sa­da su rav­no­prav­ni i oni ko­ji su gra­di­li pri­je 30 go­di­na i do­ve­li vo­du i stru­ju i ovi sa­da ko­ji gra­de i sve to do­bi­ja­ju na go­to­vo. Mar­ko­vić je ka­zao da je raz­li­ka u to­me što ako se vr­ši na­do­grad­nja objek­ta in­ve­sti­tor pla­ća 50 od­sto. Oli­ve­ra Dra­go­vić, iz Do­nje Go­ri­ce, pi­ta­la je ako ne­ma­ju ka­na­li­za­ci­ju, ra­svje­tu, ako su im pu­te­vi uni­šte­ni ko­ji je to ni­vo opre­mlje­no­sti, s ob­zi­rom na to da pla­ća­ju ta­ko ve­li­ke ko­mu­na­li­je. Žar­ko Iva­no­vić iz Ma­sli­na sma­tra da tre­ba za­šti­ti­ti le­gal­ne objek­te.
– Ni­je isto ra­di­ti le­gal­no i ne­le­gal­no. Ovom od­lu­kom pro­pi­su­je se još da će­mo ako pla­ća­mo na kre­dit da pla­ti­mo vi­še 20 od­sto– ka­že Iva­no­vić.
Ma­to Ra­do­va­no­vić sma­tra da bi ove ci­je­ne i za bes­prav­ne objek­te i za bu­du­će in­ve­sti­to­re tre­ba­lo do­bro ana­li­zi­ra­ti. On je is­ta­kao i to što su ne­le­gal­ni i le­gal­ni objek­ti iz­jed­na­če­ni po nje­mu ni­je pra­ved­no. Od­bo­r­nik De­mo­kra­ta Vla­do Vu­jo­vić pi­tao je da li su sve zo­ne i ci­je­ne pre­ni­je­te iz ra­ni­je od­lu­ke. Vu­jo­vić je pi­tao da li će se ovim ci­je­na­ma za­u­sta­vi­ti raz­voj gra­da. Mar­ko­vić ka­že da su zo­ne i ci­je­ne pre­ni­je­te iz pret­hod­ne od­lu­ke. On sma­tra da taj iz­nos ne­će bi­ti smet­nja raz­vo­ju gra­da. Ci­je­nom ko­mu­na­li­ja ne­za­do­vo­ljan je i Dra­go Bu­ki­lić iz To­lo­ša. On sma­tra da je sa­svim do­volj­no za ku­ću od 200 kva­dra­ta pla­ti­ti ko­mu­na­li­je 6.000 eura, a ne kao sa­da pre­ko 20.000 eura. Od­bor­nik De­mo­kra­ta Mi­tar Vu­ko­vić sma­tra da ovaj do­ku­ment tre­ba vra­ti­ti zbo­ro­vi­ma gra­đa­na.
–Sti­je­po­vić ka­že da je gra­do­na­čel­nik svih gra­đa­na, a on­da im ša­lje ova­kav do­ku­ment, lju­di­ma ko­ji su so­ci­jal­no ugro­že­ni– is­ti­če Vu­ko­vić.
Po kvadratu komunalije se u prvoj A zoni plaćaju 141,56 eura, u prvoj 136,68 eura, drugoj 97,63, trećoj 73,22 eura, četvrtoj 63,46 eura, petoj 48,81 euro. U šestoj zoni komunalije se ne plaćaju.
A.D.


Tra­že po­pust za Sta­ru va­roš

Po­pust na ko­mu­na­li­je za Sta­ru va­roš tra­žio je Ivan Šće­pa­no­vić. On je is­ta­kao da je to bi­lo ra­ni­jom od­lu­kom pred­vi­đe­no da su ko­mu­na­li­je ma­nje za taj dio gra­da, ali da je to iz no­ve od­lu­ke iz­ba­če­no. Oli­ver Mar­ko­vić je is­ta­kao da su to uki­nu­li jer je ina­če bio ma­li od­ziv gra­đa­na, iako je tu po­volj­nost Glav­ni grad uba­cio da bi gra­đa­ne za­in­te­re­so­vao da se vra­te za­na­tli­je ili ne­ke slič­ne rad­nje u Sta­ru va­roš. On je na­ja­vio da će pred­log raz­mo­tri­ti.


Po­mo­gle bi ras­pra­ve po MZ

Uče­sni­ci jav­ne ras­pra­ve bi­li su sa­gla­sni da je pri­je ju­če­ra­šnje tre­ba­lo or­ga­ni­zo­va­ti zbo­ro­ve po mje­snim za­jed­ni­ca­ma. Za­go­ri­ča­ni su sma­tra­li da su MZ na­mjer­no uga­si­li zbog ova­kvih od­lu­ka. Oli­ver Mar­ko­vić sma­tra da je jav­na ras­pra­va do­volj­no tran­spa­rent­na i da je svi­ma na­mi­je­nje­na. On ne vi­di raz­log zbog če­ga bi je pre­tva­ra­li u jav­nu ras­pra­vu po mje­snim za­jed­ni­ca­ma. To je vid­no iz­re­vol­ti­ra­lo Vu­ka­ši­na Mi­lu­ti­no­vi­ća ko­ji je ka­zao Mar­ko­vi­ću da ra­di za sa­vre­me­ne taj­ku­ne i da im je sa­mo cilj da na­pla­te od gra­đa­na sve što mo­gu, a da su na­mjer­no uga­si­li MZ. Mi­lu­ti­no­vić je is­ta­kao da je ne­ko­rekt­no da sa jav­ne ras­pra­ve do­sta­vi iz­vje­štaj gra­do­na­čel­ni­ku jer on ni­je va­li­dan, s ob­zi­rom na to da svi ni­su upo­zna­ti. Oli­ver Mar­ko­vić je tra­žio ko­rekt­no po­na­ša­nje.

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"