Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom NVO UDRUŽENJE ZAPOSLENIH GLAVNOG GRADA INSISTIRA DA SE POSTUPI PO IZVRŠNIM PRESUDAMA
Traže da Stijepović podijeli stanove
Pismo gradonačelniku Traže da Stijepović podijeli stanove Bićemo prinuđeni da o ignorisanju pravosnažnih izvršnih presuda obavijestimo sve relevantne institucije
Ne­vla­di­na or­ga­ni­za­ci­ja Udru­že­nje za­po­sle­nih Glav­nog gra­da Pod­go­ri­ce za za­šti­tu pra­va obra­ti­la se gra­do­na­čel­ni­ku Pod­go­ri­ce Sla­vo­lju­bu Sti­je­po­vi­ću tra­že­ći od nje­ga da po­stu­pi po iz­vr­šnim pre­su­da­ma i iz­vr­ši no­vu ras­po­dje­lu sta­no­va po ogla­su od 10. mar­ta 2014. go­di­ne. Oni tra­že u naj­hit­ni­jem ro­ku sa­sta­nak sa gra­do­na­čel­ni­kom, jer će u su­prot­nom o ig­no­ri­sa­nju pra­vo­sna­žnih iz­vr­šnih pre­su­da oba­vi­je­sti­ti sve re­le­vant­ne in­sti­tu­ci­je. Za­po­sle­ni pri­je­te i kri­vič­nim pri­ja­va­ma pro­tiv od­go­vor­nih li­ca u Glav­nom gra­du zbog ne­po­što­va­nja Usta­va i za­ko­na, od­no­sno ne­iz­vr­še­nja pra­vo­sna­žnih iz­vr­šnih sud­skih pre­su­da.
– Već go­di­nu da­na slu­žbe­ni­ci i na­mje­šte­ni­ci Glav­nog gra­da, ko­ji su uspje­li u sud­skim po­stup­ci­ma po tu­žba­ma za po­ni­šte­nje Od­lu­ke o do­dje­li sta­no­va po ogla­su od 10. mar­ta 2014. go­di­ne, str­plji­vo če­ka­ju da se re­a­li­zu­ju. Iz­vr­šne sud­ske pre­su­de od stra­ne Glav­nog gra­da do da­na pi­sa­nja ovog ak­ta, ni­je­su iz­vr­še­ne. Zbog na­ve­de­nog či­nje­nič­nog sta­nja, ko­je je su­pro­t­no za­ko­nu, uka­zu­je­mo na po­tre­bu da u naj­hit­ni­jem ro­ku, or­ga­ni­zu­je­te sa­sta­nak sa pred­stav­ni­ci­ma za­po­sle­nih, uz pri­su­stvo nji­ho­vog ovla­šće­nog advo­ka­ta. U su­prot­nom, bi­će­mo pri­nu­đe­ni da o ig­no­ri­sa­nju pra­vo­sna­žnih iz­vr­šnih pre­su­da oba­vje­šta­va­mo sve re­le­vant­ne in­sti­tu­ci­je dr­ža­ve Cr­ne Go­re, pred­stav­ni­ke Evrop­ske uni­je u Cr­noj Go­ri, kao i Am­ba­sa­du SAD u Pod­go­ri­ci, ko­ji pra­te pri­mje­nu pro­pi­sa i vla­da­vi­nu pra­va u na­šoj dr­ža­vi. U kraj­njem pod­ni­je­će­mo kri­vič­ne pri­ja­ve pro­tiv od­go­vor­nih li­ca u Glav­nom gra­du, zbog ne­po­što­va­nja Usta­va i za­ko­na, od­no­sno ne­iz­vr­še­nja pra­vo­sna­žnih iz­vr­šnih sud­skih pre­su­da – pi­še u do­pi­su ko­ji su pot­pi­sa­li Va­selj Si­ni­štaj, pred­sjed­nik skup­šti­ne NVO i Sne­ža­na Ga­če­vić, član or­ga­ni­za­ci­je i upu­ti­li Sti­je­po­vi­ću.
Upr­kos broj­nim iz­vr­šnim sud­skim pre­su­da­ma, Glav­ni grad još ni­je po­stu­pio po nji­ma i oba­vio za­ko­ni­tu ras­po­dje­lu sta­no­va za­po­sle­ni­ma ko­ju je za­po­čeo u ju­lu 2014. go­di­ne. Sta­no­ve je do­bi­lo i use­li­lo 50 slu­žbe­ni­ka po ospo­re­noj rang-li­sti, a naj­ma­nje de­set za­po­sle­nih to pra­vo je ostva­ri­lo na su­du i če­kaju da Sla­vo­ljub Sti­je­po­vić po­stu­pi po za­ko­nu. Kon­kurs za do­dje­lu sta­no­va ras­pi­san je 10. mar­ta 2014. go­di­ne. Pr­va rang-li­sta sa­či­nje­na je 9. ju­na 2014. go­di­ne, da bi na­kon broj­nih žal­bi ona pro­mi­je­nje­na i ko­nač­no utvr­đe­na 2. ju­la 2014. go­di­ne. Tri­de­set klju­če­va sta­no­va i 20 rje­še­nja za­po­sle­ni­ma u Glav­nom gra­du uru­če­na su 7. ju­la 2014. go­di­ne. Ras­po­dje­la sta­no­va po ogla­su iz 2014. go­di­ne je bi­la ne­re­gu­lar­na i ulo­že­no je vi­še od 30 tu­žbi, a de­se­te­na je pra­vo­sna­žnih i iz­vr­šnih pre­su­da do­ne­se­no u ko­rist za­po­sle­nih. Shod­no to­me Glav­ni grad je bio oba­ve­zan da iz­vr­ši no­vu ras­po­dje­lu po ogla­su iz 2014. go­di­ne. Glav­ni grad je 22. de­cem­bra 2016. go­di­ne po­čeo ras­po­dje­lu ta­ko što je sta­vio ini­ci­jal­nu rang- li­stu po ko­joj je de­set onih što su ušli po pre­su­da­ma iz­gu­ra­lo de­set ne­kih ko­ji su bi­li me­đu pr­vih 50. Glav­ni grad, od­no­sno ko­mi­si­ja ni­je od­go­vo­ri­la na pri­go­vo­re na rang-li­stu od 22. de­cem­bra 2016. go­di­ne na ko­je je bi­la oba­ve­zna od­lu­či­ti u ro­ku od osam da­na od da­na pod­no­še­nja pri­go­vo­ra. Ko­mi­si­ja ni­je utvr­di­la ko­nač­nu rang-li­stu, a sa­mim tim ni­je ni do­ni­je­la od­lu­ku o do­dje­li sta­no­va i po­je­di­nač­na rje­še­nja na osno­vu ko­nač­ne rang-li­ste, a što je bi­la du­žna u skla­du sa nor­ma­ma da­tim u čla­nu 30 od­lu­ke. A.D.


Pg bi­ro: U to­ku je no­va ras­po­dje­la

Iz Pg bi­roa sa­op­šti­li su da su Od­lu­kom Ustav­nog su­da od 28. de­cem­bra 2015. go­di­ne, van sna­ge sta­vlje­ne po­je­di­ne od­red­be Od­lu­ke o rje­ša­va­nju stam­be­nih po­tre­ba lo­kal­nih slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka u or­ga­ni­ma upra­ve i po­seb­nim i struč­nim slu­žba­ma Glav­nog gra­da.
– Na osno­vu ove Od­lu­ke i na osno­vu pre­su­da Osno­v­nog su­da po tu­žba­ma za­po­sle­nih ko­ji su se ža­li­li na ko­nač­nu rang – li­stu, ko­je su usvo­je­ne, a sa­mim tim i po­ni­šte­na ko­nač­na rang - li­sta, Ko­mi­si­ja je na­kon spro­ve­de­nog po­stup­ka sa­či­ni­la no­vu rang – li­stu, na ko­ju su ulo­že­ni pri­go­vo­ri. Tu rang – li­stu je uz do­pis po­sla­la i su­di­ja­ma ko­je vo­de po­stup­ke po tu­žba­ma za­in­te­re­so­va­nih, a ko­je ni­je­su pra­vo­sna­žno okon­ča­ne, ka­ko bi se po­stup­ci pre­ki­nu­li, jer je do­ni­je­ta no­va rang – li­sta, ona­ko ka­ko je sud u pra­vo­sna­žnim pre­su­da­ma na­lo­žio. Me­đu­tim, sud je i da­lje od­lu­či­vao po tu­žbe­nim za­htje­vi­ma, pa su se po­stup­ci kod su­da, Osnov­nog i Vi­šeg pro­te­za­li u to­ku 2017. go­di­ne, ta­ko da je zad­nja pre­su­da do­sta­vlje­na Glav­nom gra­du 29. no­vem­bra 2017. go­di­ne. Na­kon to­ga, Ko­mi­si­ja je pri­pre­mi­la rje­še­nja ko­ji­ma je od­lu­či­la po pri­go­vo­ri­ma, ko­ja su sprem­na za uru­če­nje i ko­ja će bi­ti uru­če­na u skla­du sa za­ko­nom pred­vi­đe­nom pro­ce­du­rom u na­red­nom pe­ri­o­du – ka­žu iz Pg bi­roa.
Oni is­ti­ču da s bzi­rom na to da je Ko­mi­si­ja za­vr­ši­la svo­je oba­ve­ze, pred­sjed­nik pod­nio ostav­ku na to mje­sto, a no­vi će bi­ti iza­bran u skla­du sa pro­ce­du­ra­ma u toj obla­sti.
– Glav­ni grad Po­do­gri­ca je u cje­lo­sti po­stu­pio po na­lo­gu iz sud­ske od­lu­ke do­ni­je­te po­vo­dom ras­po­dje­le sta­no­va za­po­če­te u ju­lu 2014. go­di­ne, te za­po­čeo po­stu­pak po­nov­ne ras­po­dje­le sta­no­va za po­tre­be slu­žbe­ni­ka i na­mje­šte­ni­ka ko­ji je još u to­ku. Osno­vom na­ve­de­nog, iz­vr­še­njem od­lu­ke su­da u pa­ri­ci­o­nom ro­ku Glav­ni grad ni­je bio du­žan ni­ti je pla­tio ika­k­ve ka­zne zbog ne­po­što­va­nja sud­skih od­lu­ka, već na­pro­tiv. Na­po­mi­nje­mo da je Glav­ni grad, po­vo­dom pred­met­nog sud­skog po­stup­ka, pla­tio is­klju­či­vo tro­ško­ve par­nič­nog po­stup­ka na ko­je je bio oba­ve­zan sud­skom od­lu­kom – navode iz Pg bi­roa.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"