Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Poslanicima na platu i do 410 eura * Zdravstvo liječe pogrešnim ljekovima * Odali ga pozivi djevojci * Traže smjenu ministra zbog smrti djevojčice * Poslanicima na platu i do 410 eura * Suočićete se sa ozbiljnim posledicama * Zlatni koncert za zlatni jubilej
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 12-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Matija Bećković, akademik:
– Aleksandar Vučić postupa s Kosovom kao prostitutka kod Plavog mosta.

Vic Dana :)

Šta je Sahara?
- Šuma u kojoj je Čak Noris bio drvosječa!


Profesor:
- Ko odgovori na moje sledeće pitanje, može da ide kući, zaključiću mu peticu za kraj školske godine!
Perica: (Gađa kredom tablu).
Profesor :
- Ko je bacio kredu???
Perica:
- Ja. Ae idem kući. Ćao i ne zaboravi da mi zaključiš ocjenu!!!


Zašto plavuša igra ispred semafora?
Zato što misli da je u diskoteci...Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom U VLADAJUĆOJ PARTIJI PODIJELJENA MIŠLJENJA O TOME KO ĆE PREUZETI RUKOVOĐENJE TUZIMA
DPS se dvoumi oko predsjednika
Novi saziv parlamenta DPS se dvoumi oko predsjednika Predsjednik gradskog odbora DPS-a Vladan Vučelić potvrdio je za „Dan” da je Marjan Junčaj njegov predlog
Sjed­ni­ca op­štin­skog od­bo­ra DPS-a Tu­zi na ko­joj će bi­ti pred­lo­že­ni kan­di­da­ti za pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne u sa­sta­vu Glav­nog gra­da još ni­je za­ka­za­na, jer ka­ko sa­da stva­ri sto­je mo­že do­ći do pro­mje­na ka­da je u pi­ta­nju ko­a­li­ci­ja ko­ja će for­mi­ra­ti vlast. DPS-u, sa naj­vi­še man­da­ta, pri­pa­da mje­sto pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne i za­sad je Vla­dan Vu­če­lić, pred­sjed­nik pod­go­rič­kog od­bo­ra, pred­lo­žio da Abe­di­na Adžo­vi­ća za­mi­je­ni Mar­jan Jun­čaj, ru­ko­vo­di­lac Sa­vje­ta mla­dih DPS-a Tu­zi.
Pred­sjed­nik grad­skog od­bo­ra DPS-a Vla­dan Vu­če­lić, po­tvr­dio je za „Dan” da je Jun­čaj nje­gov pred­log.
– Pred­sjed­nik op­šti­ne Tu­zi bi­će iz re­do­va DPS-a, ali kan­di­dat još ni­je zva­nič­no od­re­đen. To će­mo ura­di­ti br­zo u skla­du sa de­fi­ni­sa­nom pro­ce­du­rom. U sva­kom slu­ča­ju Jun­čaj je ve­o­ma ozbi­ljan kan­di­dat–re­kao je Vu­če­lić.
U DPS-u su mi­šlje­nja po­di­je­lje­na i ka­ko sa­zna­je­mo ni­su svi sa­gla­sni sa tim pred­lo­gom jer ima­ju još kan­di­da­ta. Po ne­zva­nič­nim in­for­ma­ci­ja­ma je­dan od kan­di­da­ta bi­će Na­ser Kr­ka­no­vić, se­kre­tar DPS-a Tu­zi i od­bor­nik Skup­šti­ni Op­šti­ne u okvi­ru Glav­nog gr­daa-Tu­zi.
– Pro­vje­ra­va­lo se i po­vje­re­nje ova dva kan­di­da­ta kod gla­sa­ča ta­ko da se ne mo­že tvr­di­ti da će Jun­čaj na­sli­je­di­ti Adžo­vi­ća. Zva­nič­no još ni­ko pred­lo­žen ni­je, jer sjed­ni­ca op­štin­skog od­bo­ra Tu­zi još ni­je za­ka­za­na. Tre­ba­lo bi usko­ro da bu­de i na njoj će bi­ti pred­lo­že­ni svi kan­di­da­ti–ka­žu iz vr­ha DPS-a Glav­nog gra­da.
Se­kre­tar DPS-a Tu­zi Na­ser Kr­ka­no­vić ni­je že­lio da ko­men­ta­ri­še in­for­ma­ci­ju da će bi­ti je­dan od kan­di­da­ta na iz­bo­ri­ma za pred­sjed­ni­ka.
– Ne bih ko­men­ta­ri­sao tu in­for­ma­ci­ju –krat­ko je ka­zao Kr­ka­no­vić.
Pred­sjed­nik DPS-a Tu­zi Ha­lil Du­ko­vić ju­če ni­je že­lio ni da po­tvr­di ni da de­man­tu­je in­fo­r­ma­ci­ju da će je­dan od kan­di­da­ta bi­ti Kr­ka­no­vić. On je sa­mo is­ta­kao da je čuo za Jun­ča­ja, ali da špe­ku­la­ci­ja oko kan­di­da­ta za pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne u sklo­pu Glav­nog gra­da- Tu­zi ima sva­ko­dnev­no.
– Pr­vo mo­ra­mo iza­bra­ti pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne, a po­sle će­mo pre­go­va­ra­ti za pred­sjed­ni­ka Op­šti­ne. I ja sam čuo da se ime Mar­ja­na Jun­ča­ja spo­mi­nje kao kan­di­dat za pred­sjed­ni­ka op­šti­ne, me­đu­tim za Kr­ka­no­vi­ća ne znam i ne bih ko­men­ta­ri­sao. Sva­ki dan ču­jem za ne­kog no­vog kan­di­da­ta, ka­ko u ko­ju ka­fa­nu uđem, no­vo se ime spo­me­ne. Oče­ku­je­mo od 15. do 20. ja­nu­a­ra da će bi­ti na­sta­vak kon­sti­tu­tiv­ne sjed­ni­ce, na ko­joj će­mo iza­bra­ti pred­sjed­ni­ka Skup­šti­ne. On­da mi­slim da će vr­lo br­zo bi­ti i taj sa­sta­nak na ko­me će se pri­ča­ti o pred­sjed­ni­ku Op­šti­ne u sklo­pu Glav­nog gra­da- Tu­zi – pro­ko­men­ta­ri­sao je Du­ko­vić.
U vla­da­ju­ćoj par­ti­ji i po­red naj­vi­še osvo­je­nih man­da­ta ni­je­su pot­pu­no za­do­volj­ni broj­ka­ma. Na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma u ok­to­bru 2016. go­di­ne DPS je osvo­jio 3.644 gla­so­va, a na­kon go­di­nu da­na na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma 26. no­vem­bra broj bi­ra­ča ko­ji im je dao po­dr­šku je 2.881 gla­so­va, što je za vi­še od 700 gla­so­va ma­nje.
Ni­je za­o­kru­že­na ni pri­ča o ko­a­li­ci­ji u Tu­zi­ma. Za sa­da su si­gur­ni part­ne­ri DPS-a DUA, BS i SD, a ka­ko sa­zna­je­mo nji­ma će se pri­klju­či­ti i Al­ban­ska al­ter­na­ti­va ko­ji im tre­ba­ju zbog bu­du­ćih iz­bor­nih pro­ce­sa. Ha­lil Du­ko­vić ka­zao je da u na­red­nih par da­na oče­ku­ju zva­nič­ni pre­go­vo­ri oko for­mi­ra­nja ko­a­li­ci­je.
–Još ni­je bi­lo zva­nič­nih sa­sta­na­ka. Ma­da mi zna­mo ko su na­ši tra­di­ci­o­nal­ni ko­a­li­ci­o­ni part­ne­ri i vje­ru­je­mo da će oni bi­ti i da­lje, ali će­mo li­stu vje­ro­vat­no pro­ši­ri­ti. Ne znam ko će pri­sta­ti, jer su po­ne­kad ape­ti­ti svi­ma ve­li­ki. U sva­kom slu­ča­ju, u op­ti­ca­ju su svi sem De­mo­kra­ta – ka­zao je krat­ko Du­ko­vić.
Pred­sjed­nik AA Nik Đe­ljo­šaj tvr­di da po­ziv za pre­go­vo­re za ko­a­li­ci­ju u Tu­zi­ma ni­je­su do­bi­li, ta­ko da ni­je mo­gao ka­za­ti ni da li će ima­ti od­re­đe­ne uslo­ve za DPS da bi ušli u ko­a­li­ci­ju.
–Zva­ni­čan po­ziv ni­je­smo ima­li za pre­go­vo­re. Ka­ko će­mo se iz­ja­sni­ti, otom po­tom –ka­zao je Đe­ljo­šaj.
Tra­di­ci­o­nal­ni part­ne­ri DPS-a, De­mo­krat­ska uni­ja Al­ba­na­ca i Bo­šnjač­ka stran­ka, is­ti­ču da vje­ru­ju da će opet bi­ti dio vla­sti, te da za to ne­će bi­ti ni­ka­kvih pre­pre­ka, sa­mo da se pret­hod­no usa­gla­se ras­po­dje­le funk­ci­ja. Istog mi­šlje­nja su i So­ci­jal­de­mo­kra­te, ko­ji su se po pr­vi put na­šli u Tu­škom par­la­men­tu.
– Sva­ka­ko da oče­ku­je­mo da će­mo bi­ti dio vla­sti, ali još ni­je­dan kon­kre­tan pred­log ni­smo do­bi­li, ni­ti po­ziv. Je­ste bi­lo ne­kih ne­for­mal­nih raz­go­vo­ra, ali dok ne bu­de zva­nič­no i dok se ne pot­pi­še ko­a­li­ci­o­ni spo­ra­zum ni­ko ni­šta ne mo­že kon­kret­no re­ći. Ni­smo ni raz­go­va­ra­li o po­dje­li funk­ci­ja ali bih vi­še vo­lio da se usa­gla­si­mo oko pro­gram­skih rje­še­nja, to bi vi­še vo­lje­li, a za ubu­du­će će­mo vi­dje­ti – ka­zao je Sa­mir Adžo­vić, no­si­lac li­ste SD-a na lo­kal­nim iz­bo­ri­ma 26. no­vem­bra.
U De­mo­krat­skom sa­ve­zu Al­ba­na­ca pak ne vje­ru­ju da će bi­ti dio vla­sti, jer ka­ko na­vo­di od­bor­nik Ivan Iva­naj, iako ni­je bi­lo zva­nič­nih pre­go­vo­ra, mo­glo bi se re­ći da je ko­a­li­ci­ja već for­mi­ra­na.
– Mi­slim da je to sve za­vr­še­na stvar, i ako ta­ko osta­ne DS ni­je dio te ko­a­li­ci­je. Do­du­še, zva­nič­nih po­nu­da ni­je bi­lo ali vi­dje­će­mo. Ako nam pred­lo­že ne­što ko­rekt­no, mo­žda i bu­de­mo dio vla­sti. Mi ima­mo že­lju ali sa­mo pod uslo­vom da ne bu­de­mo sa­mo de­kor u sve­mu, već da nam se omo­gu­ći, da u pra­vom smi­slu te ri­je­či, vr­ši­mo vlast – ka­zao je Iva­naj.S.R. - A.D.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"