Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Pomagala da joj ubiju muža * Bez obrazloženja potrošili 695.000 eura * Direktorima iz DPS-a davali socijalu od po 500 eura * Ako ne bude dogovora, imaćemo svog kandidata * Idealan ambijent za stvaranje i pomjeranje granica * Pomagala da joj ubiju muža * Želimo Si Dens u Budvi
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 13-01-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Slavko Kalezić :
Nadam se da će ovogodišnji predstavnik Crne Gore na Pjesmi evrovizije imati makar trećinu uspjeha koji sam ja ostvario nakon Eurosonga.

Vic Dana :)

Pita Ciganka Cigu šta znači riječ „situacija”.
- Pa „situacija” ti je kad dođeš kući s posla i zatekneš mene i komšinicu kako vodimo ljubav.
Tek će Ciganka:
- Znači, situacija je i kada ti dođeš kući sa posla i zatekneš mene i komšiju kako vodimo ljubav?
- Ne, ženo, nemoj da miješaš batine sa situacijom.

Rasprava u romskoj kući između sina i oca:
– A bre kakvi ste vi današnji mladi sve mora da vam se nacrta, da vam se da, da vam se pokaže…
– Šta ti je bre čale nismo baš tako loši, na nama svijet ostaje…
– Ma gdje niste bre, stvarno ste jadni bre ništa ne znate…
– Šta, pa mi smo pametniji od vas, aj reci mi ko je izmislio struju?
– Kako ko- pa Nikola Tesla!
– Pa naravno Nikola Tesla, a ne njegov čale!Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom LOKALNE SAMOUPRAVE GRUBO KRŠE ZAKON O PLANIRANJU PROSTORA I IZGRADNJI OBJEKATA
Nijedna opština nije donijela odluku o legalizaciji objekata
Čelnici Glavnog grada i Ministarstva Nijedna opština nije donijela odluku o legalizaciji objekata Opštine ne poštuju zakon, nijesu stvorile uslove za legalizaciju divlje gradnje i građanima „kradu” vrijeme za prijavu koje ističe 15.jula
Ni­jed­na op­šti­na u Cr­noj Go­ri ni­je do­ni­je­la odluku o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta za bes­prav­ne objek­te iako su to bi­li du­žni da učine do polovine decembra prošle godine, na osno­vu Za­ko­na o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta. To zna­či da op­šti­ne ne po­štu­ju za­kon, ni­je­su stvo­ri­le uslo­ve za le­ga­li­za­ci­ju di­vlje grad­nje i gra­đa­ni­ma „kra­du” vri­je­me za pri­ja­vu ko­ji is­ti­če 15.ju­la. Glav­ni grad je taj pod­za­kon­ski akt na­ja­vlji­vao za de­cem­bar­sku sjed­ni­cu Skup­šti­ne, a sa­da tek za po­če­tak fe­bru­a­ra.
Zakon o planiranju prostora i izgradnji objekata stupio je na snagu sredinom oktobra sa normom da sve lokalne samouprave moraju u roku od 60 dana donijeti podzakonske akte.
–Ni jed­na je­di­ni­ca lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ni­je do­ni­je­la od­lu­ku o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta za bes­prav­ne objek­te, a shod­no ovla­šće­nju iz Za­ko­na o pla­ni­ra­nju pro­sto­ra i iz­grad­nji obje­ka­ta. Op­šti­na Ro­ža­je i Op­šti­na Pet­nji­ca su do­sta­vi­le Mi­ni­star­stvu pred­lo­ge od­lu­ka na sa­gla­snost i do­sta­vlje­ni tek­sto­vi su u fa­zi usa­gla­ša­va­nja –sa­op­šti­li su iz Mi­ni­star­stva odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma na či­jem je če­lu Pa­vle Ra­du­lo­vić.
Iz ovog or­ga­na na­vo­de da su u pi­sme­noj i usme­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji pred­stav­ni­ke op­šti­na u vi­še na­vra­ta u pret­hod­nom pe­ri­o­du pod­sje­ća­li na pro­pi­sa­nu oba­ve­zu.
–Pod­sje­ća­li smo ih i na či­nje­ni­cu da je rok za pod­no­še­nje za­htje­va za le­ga­li­za­ci­ju de­vet mje­se­ci od da­na stu­pa­nja na sna­gu za­ko­na od­no­sno da taj rok is­ti­če 15. ju­la 2018. go­di­ne. Na­po­mi­nje­mo, da smo u stal­noj ko­mu­ni­ka­ci­ji sa nad­le­žnim u op­šti­na­ma po­vo­dom iz­vje­šta­va­nja o bro­ju pod­ni­je­tih za­htje­va za le­ga­li­za­ci­ju kao i da sto­ji­mo na ras­po­la­ga­nju za bi­lo ko­ju vr­stu po­dr­ške pri­li­kom spro­vo­đe­nja pro­ce­sa – na­vo­de iz Mi­ni­star­stva.
Ge­ne­ral­ni se­kre­tar Za­jed­ni­ce op­šti­na Re­fik Bo­ja­džić sa­op­štio je da je ve­ći­na op­šti­na u po­stup­ku iz­ra­de od­lu­ka i pri­ba­vlja­nja sa­glasnos­ti mi­ni­star­stva.
– Za­jed­ni­ca op­šti­na Cr­ne Go­re ne­ma u man­da­tu utvr­đe­no vr­še­nje nad­zo­ra nad ra­dom lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va, pa sa­mim tim ne­ma ni osno­va da pra­ti da li je i ko­ja lo­kal­na sa­mo­u­pra­va do­ni­je­la od­lu­ke. Ključ­na ulo­ga Za­jed­ni­ce op­šti­na je da pru­ža po­moć lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma u vr­še­nju po­slo­va iz svo­je nad­le­žno­sti, pa je i pri­pre­mljen mo­del od­lu­ke o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta za bes­prav­ne objek­te i do­sta­vljen lo­kal­nim sa­mo­u­pra­va­ma. Po na­šim sa­zna­nji­ma, ve­ći­na op­šti­na je u po­stup­ku iz­ra­de ovih od­lu­ka i pri­ba­vlja­nja sa­gla­sno­sti mi­ni­star­stva – na­vo­di Bo­ja­džić.
Bo­ja­džić tvr­di da rok za do­no­še­nje od­lu­ka ni­je pre­klu­zi­van već je in­struk­ti­van.
– To zna­či da nje­go­vim pro­pu­šta­njem lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve ne gu­be ovla­šće­nje za do­no­še­nje pro­pi­sa, ni­ti su utvr­đe­ne prav­ne po­sle­di­ce za pro­pu­šta­nje ro­ka. U sva­kom slu­ča­ju, di­na­mi­ka do­no­še­nja od­lu­ka u se­bi sa­dr­ži oba­ve­zno odr­ža­va­nje jav­ne ras­pra­ve, kao i u ovom kon­kret­nom slu­ča­ju, da­va­nja sa­gla­sno­sti od stra­ne re­sor­nog mi­ni­star­stva, do­dat­no či­ni pro­pi­sa­ni rok ne­re­al­no krat­kim. Po­red to­ga, od­re­đe­no vri­je­me je pro­šlo i dok je Za­jed­ni­ca op­šti­na pri­pre­mi­la i utvr­di­la mo­del od­lu­ke. U sva­kom slu­ča­ju, ono što je naj­va­žni­je u sve­mu je­ste da gra­đa­ni ne tr­pe bi­lo ka­kve štet­ne po­sle­di­ce zbog pro­te­ka pred­met­nog ro­ka jer rje­ša­va­nje pi­ta­nja u po­gle­du pla­ća­nja na­kna­de za ko­mu­nal­no opre­ma­nje ni­je uslov za po­kre­ta­nje po­stup­ka le­ga­li­za­ci­je, već pred­sta­vlja pe­tu fa­zu po­stup­ka le­ga­li­za­ci­je. Na­kon iz­ra­de ela­bo­ra­ta pre­mje­ra iz­ve­de­nog sta­nja iz­gra­đe­nog objek­ta (ovje­re­nog od stra­ne ka­ta­stra), upi­sa za­bi­lje­žbe po­sto­ja­nja objek­ta ili upi­sa objek­ta u ka­ta­star, pod­no­še­nja za­htje­va za le­ga­li­za­ci­ju, iz­ra­de i pre­kla­pa­nja or­to-fo­to snim­ka te­ri­to­ri­je Cr­ne Go­re sa va­že­ćim di­gi­tal­nim pod­lo­ga­ma i utvr­đi­va­nja od stra­ne or­ga­na lo­kal­ne upra­ve da je obje­kat iz­gra­đen u skla­du sa osnov­nim pa­ra­me­tri­ma plan­skog do­ku­men­ta, sli­je­di ob­ra­čun na­kna­de ko­ju vla­snik tre­ba da pla­ti u po­stup­ku le­ga­li­za­ci­je. Oče­ku­je­mo da će do za­vr­šet­ka ovih po­slo­va i ak­tiv­no­sti, sve je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve do­ni­je­ti od­lu­ke, na osno­vu ko­jih će se iz­vr­ši­ti ob­ra­čun na­kna­de ko­ju vla­snik tre­ba da pla­ti –po­ru­ču­je Bo­ja­džić.
N.S.


Mi­ni­star­stvo upo­zo­ra­va da će po­kre­nu­ti raz­rje­še­nja pred­sjed­ni­ka op­šti­na

S ob­zi­rom da ni­jed­na lo­kal­na sa­mo­u­pra­va ni­je do­ni­je­la od­lu­ku Mi­ni­star­stvo odr­ži­vog raz­vo­ja i tu­ri­zma smo pi­ta­li da li je ne­ko sno­sio po­slje­di­ce zbog to­ga što pod­za­kon­ski ak­ti ni­je­su do­ni­je­ti u za­kon­ski pred­vi­đe­nom ro­ku.
– Uko­li­ko je­di­ni­ce lo­kal­ne sa­mo­u­pra­ve u naj­sko­ri­jem ro­ku ne do­ne­su pod­za­kon­ska ak­ta, Mi­ni­star­stvo će po­kre­nu­ti mje­re za ak­ti­vi­ra­nje ovla­šće­nja iz čla­na 60 b kao i čla­na 125 Za­ko­na o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi bu­du­ći da se ra­di o pro­ble­ma­ti­ci one­mo­gu­ća­va­nja ostva­ri­va­nja pra­va gra­đa­na – po­ru­ču­ju iz Mi­ni­star­stva.
Ova dva čla­na pred­vi­đa­ju na­čin ka­ko Vla­da mo­že da raz­ri­je­ši­ti pred­sjed­ni­ka op­šti­ne i ras­pu­sti­ti skup­šti­nu ako ne iz­vr­ša­va­ju oba­ve­ze ko­je su za­ko­nom pro­pi­sa­ne.


Za­htje­va ma­lo, mno­gi ne­pot­pu­ni

Op­šti­ni Her­ceg No­vi do sa­da su sti­gla 34 za­htje­va za le­ga­li­za­ci­ju bes­prav­nih obje­ka­ta. Iz Glav­nog gra­da pri­je dva da­na je sa­op­šte­no da je za­htje­ve do sa­da pod­ni­je­lo 65 gra­đa­na, ali da su ne­pot­pu­ni. U Ba­ru je za­htje­ve do­sad pre­da­lo 60 gra­đa­na.


U Bi­je­lom Po­lju od 5.000 ne­le­gal­nih osam tra­ži­lo le­ga­li­za­ci­ju

U bje­lo­polj­skoj op­šti­ni pri kra­ju je iz­ra­da Od­lu­ke o na­kna­di za ko­mu­nal­no opre­ma­nje gra­đe­vin­skog ze­mlji­šta za bes­prav­ne objek­te. Se­kre­tar za ure­đe­nje pro­sto­ra Sa­ška Ra­ko­njac sa­op­šti­la je da će od­lu­ka usko­ro bi­ti na jav­noj ras­pra­vi, a na­kon to­ga ona će bi­ti upu­će­na par­la­men­tu na usva­ja­nje.
– Utvr­di­će­mo ci­je­ne i bi­će sve za­vr­še­no na va­ljan na­čin. Do sa­da smo do­bi­li osam za­htje­va za le­ga­li­za­ci­ju obje­ka­ta i svi se od­no­se na stam­be­nu grad­nju. Oče­ku­je­mo pu­no ve­ći broj za­htje­va jer na pod­ruč­ju Op­šti­ne Bi­je­lo Po­lje ima sko­ro pet hi­lja­da bes­prav­nih obje­ka­ta – na­ve­la je Ra­ko­njac. M.N.

Uslovi korišćenja

Svako neovlašćeno korišćenje sadržaja portala "Dan on-line" je kažnjivo i vlasnik prava shodno Zakonu o autorskim i srodnim pravima ima pravo na zaštitu od istog kao i na naknadu štete prouzrokovane takvim radnjama.

Podaci, tekstovi, fotografije i informacije objavljene na ovom portalu mogu se koristiti isključivo u lične i nekomercijalne svrhe.
Zabranjeno je svako modifikovanje, kopiranje, štampanje, javno prikazivanje i reprodukovanje, distribuiranje ili na drugi način javno objavljivanje informacija sa ovog portala u komercijalne svrhe, bez pisane saglasnosti "Jumedia mont" d.o.o..

Prenošenje sadržaja portala "Dan-online" dozvoljeno je uz prethodno pribavljeno odobrenje vlasnika prava, uz obavezno navođenje izvora ili linkovanje izvornog sadržaja portala "Dan on-line".

Najčitanije danas

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"