Dnevna štampa Marketing Redakcija Kontakt
Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Postao ministar, a ostao u Monteputu * Milo i Cane zajedno u Parizu * Braća namještala poslove jedan drugom * Listići prepravljani nakon glasanja donijeli mandat DPS-u * Dramatični krah na berzama plaši SAD * Gdje je život
ISSN 1800-6299
  Izdanje: 07-02-2018

Porudzbenica
Rubrike
Pogledajte

Strip Dana

Strip

Riječ Dana
Dragoslav Šćekić, potpredsjednik SNP-a:
Poraz Demokratske partije socijalista u Beranama označio je i početak kraja vladavine te stranke na državnom nivou.

Vic Dana :)

Na velikom takmičenju, bacač koplja kaže svom kolegi:
– Danas se moram jako potruditi, u publici je i moja tašta.
Kolega odgovara:
– Čovječe, to je preko sto metara, teško da ćeš je pogoditi!

Stariji student objašnjava novopridošlom brucošu:
– Cimere, pazi ovako, ... na fakultetu su ti najteže prve tri godine, ... a onda upišeš drugu ...


Razgovaraju dva studenta:
– Kad obično ideš da spavaš?
– Šta znam, pa tako ... oko dva, pola šest...


Trče dva DIF-ovca oko Ade i kaže jedan drugom:
– E dosta smo učili, ‘ajde da sjednemo na piće!


Razlika između studenta i čistačice je u tome što čistačica očisti sve u roku.Arhiva
Dan:
Mjesec:
God:

Razno
Uclani se

   
Podgoricom - datum: 2018-02-06 GO GOLUBOVCI SLAVI DAN OPŠTINE, GRAĐANI I OPOZICIONARI NEZADOVOLJNI URAĐENIM IZMEĐU DVA PRAZNIKA
Magla u Zeti najbolje uspijeva, a njeni sijači zarađuju
Magla u Zeti najbolje uspijeva, a njeni sijači zarađuju Kada govore o dometima zapošljavanja navode da su na neki misteriozan način, budući da nemaju ni budžet, ni prava da zapošljavaju u drugim državnim, opštinskim institucijama i javnim preduzećima, osim ako tu ne podrazumijevaju davanje pozitivnih ili negativnih karakteristika ljudima koji se javljaju na oglase, zaposlili 159 ljudi, kaže Aleksandar Kojičić
Grad­ska op­šti­na Go­lu­bov­ci 8. fe­bru­a­ra sla­vi 11 go­di­na od osni­va­nja. Da je ona­ko ka­ko pra­vi­la na­la­žu oni bi to­ga da­na pre­sje­kli vrp­cu na ne­kom za­vr­še­nom ka­pi­tal­nom objek­tu, na­ja­vi­li no­va rad­na mje­sta, no­ve in­ve­sti­ci­je... Te­ško da će­mo to gle­da­ti jer od pro­sla­ve do pro­sla­ve, ni­je za­vr­šen ni­je­dan ka­pi­tal­ni pro­je­kat.
U su­sret pra­zni­ku mo­že se mno­go to­ga re­ći, a naj­pre­ci­zni­je kroz po­šta­pa­li­cu jed­ne na­še lo­kal­ne le­gen­de ko­jeg ka­da su pi­ta­li od­go­va­rao bi „bi­će go­re”, i bi­će ako na vla­sti osta­ne ova eki­pa si­ja­ča ma­gle, re­kao je Alek­san­dar Ko­ji­čić, od­bor­nik PzP-a.
–Pri­je par mje­se­ci su obe­ća­li ula­ga­nje od par de­se­ti­na hi­lja­da eura za pr­vo ure­đe­no dječ­je igra­li­šte u okvi­ru ina­če za­pu­šte­nog spo­men kom­plek­sa na Ano­vi­ma. Od ta­da ni ša­ra­fa, a ka­mo­li lju­lja­ške ili klac­ka­li­ce. Obe­ća­še i pra­vlje­nje saj­ta, na­lo­ga na dru­štve­nim mre­ža­ma, a ne na­pra­vi­še ni zid­ne no­vi­ne. Ne sre­di­še, ali bu­kval­no ni svo­je dvo­ri­šte, oko ko­ga zja­pe otvo­re­ne šah­te i ot­ka­če­ni ka­blo­vi. Hi­lja­de eura po­tro­še­ne na re­pre­zen­ta­ci­ju su se prav­da­le su­sre­ti­ma sa in­ve­sti­to­ri­ma. Ti mi­ste­ri­o­zni in­ve­sti­to­ri sa ko­ji­ma su čel­ni­ci na­vod­no tro­ši­li re­pre­zen­ta­ci­ju, ne otvo­ri­še ni­ti jed­no mje­sto u re­al­noj eko­no­mi­ji. A u ne­dav­nom tek­stu o do­me­ti­ma za­po­šlja­va­nja na­vo­de da su na ne­ki, opet mi­ste­ri­o­zan na­čin, bu­du­ći da ne­ma­ju ni bu­džet, ni pra­va da za­po­šlja­va­ju u dru­gim dr­žav­nim, op­štin­skim in­sti­tu­ci­ja­ma i jav­nim pred­u­ze­ći­ma, osim ako tu ne pod­ra­zu­mi­je­va­ju da­va­nje po­zi­tiv­nih ili ne­ga­tiv­nih ka­rak­te­ri­sti­ka lju­di­ma ko­ji se ja­vlja­ju na ogla­se, za­po­sli­li 159 lju­di – ka­že Ko­ji­čić.
Ko­ji­čić ka­že da je za pla­te, do­pri­no­se, go­ri­vo i re­pre­zen­ta­ci­ju dvo­ji­ce lo­kal­nih čel­ni­ka za 11 go­di­na da­to cir­ka po­la mi­li­o­na eura.
–Ili ako vje­ru­je­mo zva­nič­noj sta­ti­sti­ci da je pro­sječ­na pla­ta kod nas 510 eura, da­to je oko 1.000 pla­ta. Za­ni­mlji­vo je bi­lo i na­bra­ja­nje pri­vat­nih po­slov­nih su­bje­ka­ta ko­ji funk­ci­o­ni­šu na na­šoj te­ri­to­ri­ji, ko­ji sa GO Go­lu­bov­ci ne­ma­ju ama baš ni­ka­kvih do­di­ra, a ne­ki od na­ve­de­nih, kao i oni ko­ji na­mjer­no ni­je­su na­ve­de­ni, ima­li su ozbilj­ne i du­go­go­di­šnje sud­ske pro­ce­se sa op­šti­nom. Ma­te­ma­ti­ka i sta­ti­sti­ka kao eg­zakt­ne na­u­ke u ko­ji­ma ne­ma ma­što­vi­tih, po­li­ti­kant­skih tu­ma­če­nja, ne idu baš na ru­ku ak­tu­el­nim vr­ši­o­ci­ma vla­sti u Ze­ti, sa či­jim čel­ni­ci­ma ka­ko ču­je­mo ni­je­su za­do­volj­ni ni u nji­ho­voj par­ti­ji. To je po­se­ban uspjeh ima­ju­ći u vi­du nji­ho­ve stan­dar­de, pa ih sko­ro iz­vje­sno če­ka po­li­tič­ka pen­zi­ja, a ko zna mo­žda i ne­ka ulo­ga u is­pu­nja­va­nju štri­ko­va po­gla­vlja pre­go­vo­ra sa EU - ka­že Ko­ji­čić.
Ko­ji­čić na­vo­di da su sa za­ka­šnje­njem po­če­li ne­ki in­fra­struk­tur­ni pro­jek­ti, ko­ji su neo­p­hod­ni i po­treb­ni, ali ko­ji su od­la­ga­ni i po­mje­ra­ni.
– Na­rav­no po­mje­ra­ni su da bi se pot­pu­no slu­čaj­no za sve one ko­ji vje­ru­ju u De­da Mra­za i Vi­lu Zu­bić, po­klo­pi­li sa iz­bo­ri­ma na dr­žav­nom i op­štin­skom ni­vou. Ni­ko ne po­mi­nje pro­jek­te ko­ji su pro­pa­li za­jed­no sa mi­li­o­ni­ma iz bu­dže­ta-sport­sku ha­lu, is­tru­lje­no obe­ća­nje o fa­bri­ci za pre­ra­du vo­ća i po­vr­ća. Ni­šta ni od pi­ja­ce ko­ja je ima­la ma­nje po­sje­ti­la­ca ne­go tek­me FK Brat­stvo ko­me se do sad u ka­si­cu sli­lo za je­dan ma­nji vr­tić ili dis­pan­zer, ne­ma ni iz­grad­nje Ve­ljeg pu­ta, ni­ti tr­ga na Ano­vi­ma. Re­kon­struk­ci­ja pu­ta Go­lu­bov­ci -Ma­ta­gu­ži ide tra­nja­vo, jer se iste stva­ri ko­pa­ju po tri pu­ta. Ali sa­mo te­me­lji­to. Te­me­lji­to kao pre­svla­če­nje as­fal­tom raz­lo­ka­nih pu­te­va na ko­ji­ma se ru­pe otva­ra­ju br­zi­nom sra­zmjer­nom otva­ra­nju kla­di­o­ni­ca, koc­kar­ni­ca i tom­bo­le –ka­ži Ko­ji­čić.
Od­bor­nik No­ve Mi­ro­slav Bra­jo­vić če­sti­tao je gra­đa­ni­ma 8. fe­bru­ar i po­že­lio im da se u na­red­noj go­di­ni sva­ki euro fi­nan­sij­skih sred­sta­va od ka­pi­tal­nih in­vi­sti­ci­ja za GO Go­lu­bov­ci sli­je u Ze­tu.
–Da ne pro­đe ko ova go­di­na sa mi­nor­nim ula­ga­njem u Ze­tu. Ve­li­ki dio na­ših sred­sta­va ne bu­de ulo­žen ta­mo gdje je mo­rao bi­ti, a to je u na­šoj GO Go­lu­bov­ci. Da ova go­di­na bu­de go­di­na pro­mje­na po svim seg­men­ti­ma na bo­lje, pa i pro­mje­na u vr­še­nju vla­sti GO, da ne osta­ne kao svih ovih go­di­na da vla­da jed­no­par­tij­ski si­stem DPS-a –ka­že Bra­jo­vić.
Od­bor­nik DNP-a Mi­ha­i­lo Asa­no­vić sma­tra da za­rad sit­nih pri­vi­le­gi­ja lo­kal­ni čel­ni­ci svje­sno ili ne­svje­sno uni­šta­va­ju Ze­tu. On tra­ži od pred­sjed­ni­ka GO Go­lu­bov­ci Du­ša­na Ra­do­nji­ća da ob­ja­sni gra­đa­ni­ma što je Ze­ta go­ra od kom­ši­ja iz Tu­zi pa nji­ma da­ju op­šti­nu, a Ze­ti ne. Asa­no­vić sma­tra da je po svim pa­ra­me­tri­ma oni vi­še za­slu­žu­ju.
–Ob­ja­sni­te za­što tri i po go­di­ne ni­ste ni­šta ura­di­li ka­da su u pi­ta­nju ka­pi­tal­ne in­ve­sti­ci­je. Gle ču­da sad ste po­če­li tri mje­se­ca pred lo­kal­ne iz­bo­re da ne­što ra­di­te. Ob­ja­sni­te za­što ni­je za­vr­še­na pr­va fa­za pu­ta od 550 me­ta­ra od Go­lu­bo­va­ca pre­ma Tre­šnji­ci, šta je bi­lo sa ot­kup­nom sta­ni­com u Ma­ta­gu­ži­ma, ko je oteo Dom u Ba­la­ba­ni­ma, za­što po­dr­ža­va­te iz­grad­nju ko­lek­to­ra, te gdje su dva mi­li­o­na ka­pi­tal­nih in­ve­sti­ci­ja iz 2015. i 2016. go­di­ne. Kad to­li­ko vo­li­te Ze­tu za­što po­la od­bor­nič­kog klu­ba ne ži­vi ov­dje, baš kao ni vi. Da li je to pa­tri­o­ti­zam? Gra­đa­ni oče­ku­ju ove od­go­vo­re, ali kon­kret­ne, ne kao i uvi­jek što pri­ča­te sa­mo va­šu de­ma­go­gi­ju. Ja­sno je da tre­ba pro­mi­je­ni­ti ne­spo­sob­nu vlast u Ze­ti, i do­ve­sti lju­de ko­ji će ula­ga­ti ta­mo gdje tre­ba, a ne sa­mo po par­tij­skoj osno­vi i sa­mo pred iz­bo­re. Gra­đa­ni su po­ka­za­li na par­la­men­tar­nim iz­bo­ri­ma što mi­sle o va­šoj dru­ži­ni. Do­tu­kli smo vas zbir­no sa 700 gla­so­va vi­še, ali tek vam na pro­lje­će sli­je­di krah zbog va­šeg neo­d­go­vor­nog od­no­sa pre­ma sta­nov­ni­ci­ma –sma­tra Asa­no­vić. A.D.


An­đu­šić: Sred­nja ško­la obi­lje­ži­la go­di­nu

Do­no­še­nje Za­ko­na o lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi do­ni­je­lo je GO Go­lu­bov­ci pu­no to­ga po­zi­tiv­nog u sva­kom po­gle­du funk­ci­o­ni­sa­nja, a po­seb­no u di­je­lu sa­mo­stal­no­sti i auto­no­mi­je u pro­ce­su do­no­še­nju od­lu­ka, sma­tra Mi­ha­i­lo An­đu­šić, od­bor­nik DPS-a.
–Zbog vi­še­de­ce­nij­skog pi­ta­nja i zna­ča­ja za sfe­ru obra­zo­va­nja i po­lo­žaj mla­dih lju­di u Ze­ti, po­če­tak, in­te­zi­van pro­ces iz­grad­nje i sko­ri­ji za­vr­še­tak ra­do­va Sred­nje mje­šo­vi­te ško­le, po me­ni lič­no je de­fi­ni­tiv­no naj­zna­čaj­ni­ji do­ga­đaj ko­ji je obi­lje­žio go­di­nu za na­ma. Po­red zna­čaj­nog bro­ja in­ve­sti­ci­ja u raz­li­či­tim obla­sti­ma, po­če­tak re­a­li­za­ci­je dru­ge fa­ze obi­la­zni­ce oko Go­lu­bo­va­ca sma­tram va­žnim ka­pi­tal­nim pro­jek­tom za ovu sre­di­nu –is­ti­če An­đu­šić.


Bez za­sta­ve

Alek­san­dar Ko­ji­čić na­vo­di ka­ko je in­te­re­sant­no da is­pred GO Go­lu­bov­ci osim dr­žav­ne i za­sta­ve Glav­nog gra­da, sto­ji i za­sta­va EU, ali ni u po­mi­sli ne­ma za­sta­ve i gr­ba Ze­te.
–Ne­ma he­ral­dič­kih sim­bo­la ko­je Ze­ta ima vje­ko­vi­ma. Dav­no sam pred­la­gao da se uve­du, kao što je moj pred­log i uvo­đe­nje da­na op­šti­ne, pri­god­ne na­gra­de, kao i na­gra­da za naj­bo­lje uče­ni­ke i stu­den­te – ka­že Ko­ji­čić.


Ra­do­njić bez ko­men­ta­ra
Pred­sjed­nik Grad­ske op­šti­ne Go­lu­bov­ci Du­šan Ra­do­njić ni­je od­go­vo­rio na pi­ta­nja ko­ja smo po­sla­li kra­jem pro­šle sed­mi­ce. Pi ar upra­ve Ja­sna Ra­šo­vić sa­op­šti­la je da će­mo od­go­vo­re, na tre­nut­no ak­tu­el­nu te­mu, do­bi­ti to­kom sed­mi­ce.


Oče­ku­ju svo­ju op­šti­nu

Gra­đa­ni su ne­za­do­volj­ni po­stig­nu­tim za go­di­nu da­na. Mje­šta­nin Ba­la­ba­na Mi­lu­tin Mi­šo­lić ka­že da je ura­đen put kroz se­lo ali ne u po­sled­njih go­di­nu da­na, ne­go ra­ni­je.
–Da ja znam ura­đen je taj put i ni­šta dru­go. Mo­glo je vi­še da se ura­di da se htje­lo. Ko zna da li je zbog ne­do­stat­ka pa­ra ili ne­do­stat­ka vo­lje, mo­žda od sve­ga po ma­lo. Mo­glo je još da se ura­di. Ni­ka­kva nam olak­ša­va­ju­ća okol­nost ni­je to što nam je pred­sjed­nik iz na­šeg se­la jer ne­ma­mo ni­ka­kvih pri­vi­le­gi­ja. Ni­smo ni oče­ki­va­li da će­mo ih ima­ti. Za vri­je­me ovog pred­sjed­ni­ka ura­đen je put od Ago­vi­ća bri­je­ga do Ma­ta­gu­ža, ovo dru­go je dav­no ra­đe­no – re­kao je Mi­šo­lić.
Mje­šta­nin Mo­ja­no­vi­ća Ga­vri­lo La­zo­vić ka­že da se ra­di po­ste­pe­no, te da oče­ku­je da će sle­de­ći 8. fe­bru­ar do­če­ka­ti kao sa­mo­stal­na op­šti­na.
–Od Go­lu­bo­va­ca do Mo­ja­no­vi­ća ura­đe­na je uli­ca, po­če­li su sred­nju ško­lu da gra­de. Ni­je za­vr­še­no, ali se ra­di. Vi­dim da ra­de i bu­le­var i svi­đa mi se. Ra­do­vi za­vi­se od fi­nan­si­ja. Oče­ku­jem da će­mo sle­de­ći 8. fe­bru­a­r do­če­ka­ti kao sa­mo­stal­na op­šti­na. Do­bro bi bi­lo da se lju­di ko­ji po­sje­du­ju ne­što, bar za to ne­što i pi­ta­ju –ka­zao je La­zo­vić.

Komentari

Komentari se objavljuju sa zadrškom.

Zabranjen je govor mržnje, psovanje, vrijedjanje i klevetanje. Nedozvoljen sadržaj neće biti objavljen.

Prijavite neprikladan komentar našem MODERATORU.

Ukoliko smatrate da se u ovom članku krši Kodeks novinara, prijavite našem Ombudsmanu.

Predaja pomena on-line

Najčitanije danas

INFO

Cjenovnik i pravila o medijskom predstavljanju u toku kampanje za lokalne i parlamentarne izbore koji će biti održani 30.08.2020.godine.

Lokalni
Jumedia Mont d.o.o.

Parlmentarni
Jumedia Mont d.o.o.

Cjenovnik - Radio D

Pravila o medijskom predstavljanju

Lokalni
M.D.COMPANY d.o.o.

Parlamentarni
M.D.COMPANY d.o.o.

Cjenovnik - Radio D+

INFO

Zaštitnika prava čitalaca Dan-a

OMBUDSMAN

kontakt:

ombudsman@dan.co.me

fax:

+382 20 481 505

Pogledajte POSLOVNIK

Pratite rad OMBUDSMANA

Pogledajte IZVJEŠTAJE

Karikatura DAN-a
Karikatura
Pogledaj sve karikature >>>

Najčitanije - 7 dana


 

Prognoza dana

  

Developed by Beli&Boris - (c) 2005 "Dan"